TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2017 (tilintarkastamaton)

KUSTANNUSSÄÄSTÖT NÄKYVÄT TULOKSESSA - MERKITTÄVÄ PARANNUS OIKAISTUSSA LIIKETULOKSESSA

Vuoden 2017 viimeinen neljännes:

 • Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 15,6 miljoonaa euroa (14,7).
 • Vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli 4,4 miljoonaa euroa (0,8) ja liiketulos ­-12,2 miljoonaa euroa (-9,6).
 • Vuosineljänneksen oikaistu tulos oli 2,6 miljoonaa euroa (3,0) ja tulos -14,1 miljoonaa euroa (2,0).
 • Tilauskanta oli tilikauden lopussa 26,2 miljoonaa euroa (24,9).
 • Vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli 0,0 miljoonaa euroa (3,8).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,11 euroa (0,02).
 • Kertaluontoinen liikearvon alaskirjaus oli 16,7 miljoonaa euroa, eikä sillä ole kassavirtavaikutusta.
 • Kustannussäästöt näkyvät tuloksessa – merkittävä parannus oikaistussa liiketuloksessa

Tammi-joulukuu 2017

 • Tilikauden liikevaihto oli 55,1 miljoonaa euroa (60,1)
 • Oikaistu liiketulos oli 9,8 miljoonaa euroa (1,2) ja liiketulos oli -8,0 miljoonaa euroa (-10,1).
 • Oikaistu tilikauden tulos oli 2,3 miljoonaa (-4,2) ja tilikauden tulos -15,5 miljoonaa euroa (-6,3).
 • Tilikauden rahavirta investointien jälkeen oli 4,8 miljoonaa euroa (-0,9) ja rahavarat vuoden lopussa olivat 2,3 miljoonaa euroa (3,5).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,13 miljoonaan euroa (-0,05).
 • Tecnotreen taloudellinen tilanne jatkui haastavana rahoitusjärjestelyjen viivästymisen vuoksi. Tarkempi kuvaus löytyy osiosta ”Riskit ja epävarmuustekijät”.
 • Kertaluontoisia eriä oli 17,8 miljoonaa euroa ja ne sisältävät liikearvon alaskirjauksen (16,7 miljoonaa euroa) ja henkilöstövähennyksestä johtuneita kuluja (1,1 miljoonaa euroa).

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia eriä

2 Oikaistu kauden tulos = tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä

Kaikki alla esitetyt luvut ovat tammi- joulukuu 2017 väliseltä ajanjaksolta ja ne ovat vertailtavissa vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

TOIMITUSJOHTAJA PADMA RAVICHANDER:

”Vuosi 2017 oli Tecnotreelle vahvistumisen ja vakauttamisen aikaa. Vuonna 2016 aloitettu matka kohti yrityksemme muuttamista kokonaisvaltaiseksi tuotetoimittajaksi jatkui vuonna 2017. Pääsimme hyvään vauhtiin ja kehitys osoittaa, että olemme oikealla tiellä kohti tavoitteiden saavuttamista.

Toimitimme menestyksekkäästi täysin digitaalisia BSS Stack -alustojamme ja BSS Suite-tuotteita sekä uusimme yhteensä 18 miljoonan euron edestä uusia ylläpitopalvelusopimuksia vuodelle 2018 ja siitä eteenpäin. Vaikka emme saaneet uusia asiakkaita, toteutimme onnistuneesti merkittäviä toimituksia tärkeimmille asiakkaillemme aikaisempien vuosien tilauskannasta ja odotamme näiden toimitusten tuovan meille uusia tilauksia vuonna 2018.

Liikevaihto vuonna 2017 oli 55,1 miljoonaa euroa eli noin 8 % pienempi kuin vuonna 2016. Liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti Yhdysvaltain dollarin arvon yli 15 %:n lasku. Liikevaihto Latinalaisessa Amerikassa pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna ja oli 22 miljoonaa euroa. Euroopan alueella nähtiin pientä kasvua liikevaihdon noustessa 2,6 miljoonaan euroon edellisen vuoden 1,9 miljoonasta eurosta. Liikevaihto Lähi-idän ja Afrikan alueella laski edellisen vuoden 32 miljoonasta eurosta 30 miljoonaan euroon samoin kuin Aasian ja Tyynenmeren alueella

3 miljoonasta eurosta 1 miljoonaan euroon.

Tilauskanta kehittyi edellisvuotta paremmin ja oli vuoden lopussa 26,2 miljoonaa euroa kun se vuotta aiemmin oli 24,8 miljoonaa euroa.

Yhtiö oli huomioitu Gartnerin julkaisemassa nelikenttäraportissa “Integrated Revenue and Customer Management for CSPs”, jossa Tecnotree oli sijoitettu niche-toimijoiden kenttään.

Jatkoimme vuonna 2017 toimintamme vakauttamista eri alueilla, optimoimme henkilöstön määrää sekä minimoimme yleiskustannuksia ja muita eri toimintojen kuluja. Onnistuimme supistamaan kustannuksia viidellä miljoonalla eurolla kuten maaliskuussa 2017 lupasimme. Kaikkien näiden toimenpiteiden sekä tehostetun saamisten perinnän ansiosta yhtiömme saavutti vahvan 9,8 miljoonan euron oikaistun liikevoiton verrattuna vuonna 2016 toteutuneeseen 1,2 miljoonaan euroon. Samaan aikaan varmistimme hyvällä menestyksellä sen, että kaikki toimituksiin liittyvät sitoumukset asiakkaillemme täyttyivät ja asiakastyytyväisyys pysyi erinomaisella tasolla.

Yhtiön maksuvalmius ja kassatilanne olivat edelleen erittäin haastavia emmekä onnistuneet toteuttamaan tarpeellista rahoitusratkaisua tilikauden aikana.

Toiminnan painopisteet ja näkymät vuonna 2018

Keskitymme vuonna 2018 kannattavaan kasvuun ja rahoitusratkaisun toteuttamiseen.

Painotamme edelleen yhtiömme luonnetta tuotetoimittajana ja tuemme asiakkaidemme digitaalista muutosta entisestään parannetun, räätälöitävän BSS- tuotevalikoimamme avulla. Kasvatamme markkinaosuuttamme kehittämällä yhtiömme toimintaa, laatua, ketteryyttä ja innovatiivisia liiketoimintamalleja.

Jatkamme kulujen optimointia ja muita tehostamistoimia. Kehitämme yhtiön rakenteita ja prosesseja edelleen valuuttakurssiriskin ja lähdeverojen pienentämiseksi. Kiinnitämme jatkossakin erityistä huomiota saatavien oikea-aikaiseen kotiuttamiseen kehittämällä edelleen toimitustemme laatua ja oikea-aikaisuutta.

Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on rahoitusjärjestelyn toteuttaminen niin, että voimme turvata yhtiön vakaan toiminnan ja kehityksen. Tutkimme edelleen eri vaihtoehtoja kestävän rahoituksen löytämiseksi.”

RISKIT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tecnotreen lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät rahoitusriskiin, rahoituksen saatavuuteen sekä riittävyyteen, projekteihin, niiden ajoitukseen, osatuloutus- ja myyntisaamisiin ja valuuttakurssien muutoksiin. Rahan riittävyys ja liikevaihdon kehitys ovat merkittävimmät yksittäiset riskit.

Yhtiön likviditeettitilanne on ollut pitkään erittäin kireä ja yhtiöllä on huomattava määrä erääntyneitä ostovelkoja (2,9 miljoonaa euroa). Toiminnan jatkamisen edellytyksenä on lisärahoituksen saaminen. Yhtiö neuvottelee parhaillaan lisärahoituksesta useiden tahojen kanssa. Neuvottelut ovat vielä kesken ja niitä jatketaan. Kireä kassatilanne ja rahoituksen riittävyys aiheuttavat epävarmuutta uusien asiakkaiden saamisesta ja voi heikentää nykyisten asiakkaiden halukkuutta lisätilauksiin.

Yhtiöllä on myyntiä useisiin maihin, joiden keskuspankeilla on pulaa ulkomaanvaluutoista. Tämä voi aiheuttaa ylimääräisiä maksujen viivästymisiä, kuluja ja jopa riskejä maksujen saamisesta.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tammikuun 2018 aikana Tecnotree keräsi maksusuorituksia Amerikan alueella sijaitsevalta asiakkaaltaan yhteensä 9,3 miljoonaa euroa lähdeverojen jälkeen, joista 4,2 miljoonaa euroa oli ennakkomaksuja vuoden toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikaisiin ylläpitopalvelutoimituksiin.

Yhtiö tiedotti tilikauden päättymisen jälkeen 26.2.2018, että se tekee vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä noin 16,7 miljoonan euron alaskirjauksen konsernin taseessa olevaan liikearvoon. Liikearvo on syntynyt pääasiassa vuonna 2009 tehdyssä yrityskaupassa ja siihen on tehty 1,2 miljoonan euron alaskirjaus vuonna 2012. Nyt toteutettu alaskirjaus johtuu siitä, että liiketoiminnan kehitys Lähi-Idässä, Afrikassa ja Amerikassa ei ole vastannut odotuksia. Rahoitusjärjestelyjen viivästyminen on osaltaan vaikeuttanut liiketoiminnan kasvattamista. Alaskirjaus on käsitelty kertaluonteisena eränä eikä sillä ole kassavirtavaikutusta.

Samalla yhtiö antoi ennakkotietoa 2017 tuloksestaan ja kertoi, että alustavan tilinpäätöksen perusteella koko vuoden 2017 liikevaihto tulee olemaan noin 55 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman edellä kuvattua alaskirjausta on arviolta 7,5 - 8,5 miljoonaa euroa.

Yhtiö kertoi myös aikaistavansa vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteensa julkaisua siten, että tiedote julkaistaan ennakkoilmoituksesta poiketen jo 5.3.2018.

VUODEN 2018 NÄKYMÄT

Yhtiö vahvisti ja vakautti toimintaansa vuonna 2017 ja keskittyy vuonna 2018 kannattavaan kasvuun. Yhtiö jatkaa ponnisteluja yhtiön taloudellisen aseman parantamiseksi ja hakee uutta rahoitusta.

Yhtiö arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2018 on samalla tasolla kuin vuonna 2017 ja että operatiivinen kannattavuus (liiketulos) on parempi kuin vuoden 2017 oikaistu liiketulos. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli 55,1 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 9,8 miljoonaa euroa.

EHDOTUS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tappio, 1 862 707,61 euroa, jätetään omaan pääomaan.

TECNTOREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:
Padma Ravichander, toimitusjohtaja,
puh. +97 15 641 414 20

Kirsti Parvi, talousjohtaja,
puh. +358 50 517 4569

JAKELU
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet