Hallinto ja johtaminen

 

Konsernirakenne

Tecnotree Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvoitteet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Tecnotree Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tecnotree-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Ylin vastuu konsernin hallinnosta ja toiminnasta on Tecnotreen lakisääteisillä toimielimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus sekä toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan apuna toimii konsernin johtoryhmä.

Konsernijohto koostuu toimitusjohtajasta, konsernin johtoryhmän jäsenistä sekä muista konsernijohdon tehtäviä hoitavista johtajista ja asiantuntijoista.

Konsernin emoyhtiönä Tecnotree vastaa konsernin hallinnosta, strategisesta suunnittelusta, taloudesta, rahoituksesta ja sijoittajasuhteista sekä tarjoaa operatiivisille liiketoimintayksiköille konsernipalveluja.

Sovellettavat säännökset

Tecnotreen hallintoon, johtamiseen ja päätöksentekoon sovelletaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Tecnotreen yhtiöjärjestystä.

Tecnotree noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden vuoden 2020 Hallinnointikoodia. Tecnotree noudattaa kaikkia Hallinnointikoodin suosituksia. Tämä selvitys on laadittu Hallinnointikoodin mukaisesti ja on annettu erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Hallinnointikoodi löytyy internetsivuilta www.cgfinland.fi. Tämä selvitys on nähtävissä Tecnotreen internetsivuilla www.tecnotree.com sekä Tecnotreen vuoden 2020 vuosikertomuksessa.

Yhtiö noudattaa NASDAQ Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.