Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Viking Acquisitions Corp, osakkeenomistaja joka omistaa noin 24% Tecnotree Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä, on osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 4 pykälän nojalla vaatinut, että ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle käsittelemään Viking Acquisition Corp:n ehdotusta Tecnotree Oyj:n joidenkin omaisuuserien myynnistä Viking Acquistions Corp:ille. Ylimääräinen yhtiökokous on osakeyhtiölain 5 luvun 4 pykälän mukaan pidettävä, jos osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa kaikista osakkeista, sitä vaativat.

Tecnotree Oyj:n hallitus ei ole vielä voinut ottaa kantaa Vikingin ehdotukseen, koska ehdotus on indikatiivinen ja useita arvioinnissa huomioon otettavia asioita ovat vielä avoimia.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään maanantaina 24.9.2018 klo 9 Tecnotreen pääkontorissa, osoitteessa Finnoonniitynkuja 7, Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 8.

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tiettyjen Tecnotreen omaisuuserien myynnin Viking Acquisitions Corp:lle hyväksymisestä päättäminen ja hallituksen valtuuttaminen kauppakirjan viimeistelyyn

Viking Acquisitions Corp. ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Tecnotreen suurin osakkeenomistaja ja velkoja, Viking Acquisitions Corp., on 29.6.2018 toimittanut Tecnotreen hallitukselle indikatiivisen tarjouksen. Indikatiivisessa tarjouksessa määritellään ne ehdot, joiden mukaisesti Viking Acquisitions Corp. ostaisi kaikki Tecnotreen liiketoimintaan kuuluvat omaisuuserät, pois lukien Iraniin liittyvät liiketoiminnot ja omaisuuserät, Suomessa sijaitsevat pääkonttoritoiminnot ja liiketoimintaa harjoittamattomien tytäryhtiöiden osakkeet (”Liiketoiminta”).

Indikatiivisen tarjouksen mukaan ja kuten Viking on myöhemmissä keskusteluissa selventänyt, seuraavat omaisuuserät sisältyisivät hankittavaan Liiketoimintaan: (a) kaikki Tecnotreen omistamat tai käyttämät immateriaalioikeudet, (b) Tecnotreen kaikkien toiminnassa olevien tytäryhtiöiden kaikki liikkeelle lasketut ja merkityt osakkeet, pois lukien Iranin tytäryhtiö ja liiketoimintaa harjoittamattomat tytäryhtiöt, (c) kaikki Tecnotreen asiakas- ja myyntisopimukset, (d) Liiketoimintaan selkeästi kuuluvat ja sidotut Tecnotreen työntekijät, (e) muut Tecnotreen omaisuuserät, jotka liittyvät Liiketoimintaan, pois lukien kuitenkin Tecnotreen käteisvarat, kiinteä omaisuus ja pääkonttori. Seuraavat omaisuuserät ja vastuut jätettäisiin ostettavan Liiketoiminnan ulkopuolelle: (a) Tecnotreen käteis- ja myyntisaamiset, (b) vastuut (kuten lainat, muut rahoitusjärjestelyt ja ostovelat), jotka eivät liity yksinomaan ostettavan Liiketoiminnan sisältämiin sopimuksiin ja työntekijöihin ja (c) oikeudet ohjelmistoihin tai immateriaalioikeuksiin, jotka liittyvät yksinomaan myynti- ja asennustoimintoihin Iranissa.

Viking Acquisitions Corp. ja Tecnotreen hallitus neuvottelevat parhaillaan suunnitellun kaupan ehdoista. Suunnitellun kaupan ehdot olennaisilta osin lopullisessa muodossaan ja/tai Viking Acquisitions Corp.:n lopullinen tarjous julkaistaan noin viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta.

Viking Acquisitions Corp. ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy kaupan olennaisilta osin lopulliset ehdot tai Viking Acquisitions Corp.:n lopullisen tarjouksen sekä valtuuttaa hallituksen viimeistelemään suunniteltuun kauppaan liittyvän kauppakirjan.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainittu osakkeenomistajan ehdotus ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tecnotree Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 12.9.2018 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n yhtiön puolesta pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 19.9.2018 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) internet-sivujen kautta osoitteessa www.tecnotree.com;

b) puhelimitse numeroon +358 50 517 4569 maanantaista perjantaihin klo 09.00 - 16.00; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Tecnotree Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, PL 93, 02271 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tecnotree Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä/edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n yhtiön puolesta pitämään osakasluetteloon 12.9.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n yhtiön puolesta pitämään osakasluetteloon viimeistään 19.9.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkintää yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tecnotree Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, PL 93, 02271 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä 19.9. 2018 klo 16.00 mennessä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Tecnotree Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 20.8.2018 yhteensä 122 628 428 osaketta ja 122 628 428 ääntä.

Huomioittehan, että toimitiloissamme on portaita, joten ilmoittakaa etukäteen liikkumisessa tarvitsemanne apu. Esteetön kulku on järjestettävissä.

Espoossa 20.8.2018

TECNOTREE OYJ

HALLITUS

LISÄTIETOJA:
Harri Koponen, Tecnotreen hallituksen puheenjohtaja,
puhelin +358 40 1922 464

Padma Ravichander, toimitusjohtaja
puh. +97 156 414 1420
www.tecnotree.com