Kutsu Tecnotree Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Tecnotree Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tecnotree Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.9.2020 klo 9.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Miestentie 9 C, 02150 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 8.00.

Tecnotree suhtautuu koronavirustilanteeseen vakavasti ja tekee kaiken mahdollisen turvallisen yhtiökokouksen pitämisen varmistamiseksi ja niiden henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi, joiden on oltava henkilökohtaisesti läsnä yhtiökokouksessa.

Tecnotree kehottaa osakkeenomistajiaan olemaan osallistumatta yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla.

Kokouksessa läsnä olevien henkilöiden lukumäärän minimoimiseksi kaikkia osakkeenomistajia kehotetaan seuraamaan kokousta etänä suoran videoyhteyden kautta ja käyttämään äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä (tarkemmat ohjeet löytyvät jäljempänä kohdasta Ohjeita kokoukseen osallistujille). Huomioikaa, että yhtiökokouksen seuranta videoyhteyden kautta ei tarkoita virallista osallistumista yhtiökokoukseen, eikä se anna osakkeenomistajille mahdollisuutta käyttää puhe- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksessa.

Yhtiön osakasluetteloon 31.8.2020 merkityille osakkeenomistajalle, joita edustaa yhtiökokouksessa asiamies, tarjotaan mahdollisuus seurata kokousta suoran videoyhteyden kautta. Henkilöille, joita yhtiökokouksessa edustaa asiamies, lähetetään linkki suoraan videoyhteyteen sähköpostitse viimeistään tuntia ennen kokouksen alkamista.

Osakkeenomistajat voivat esittää yhtiölle etukäteen kirjallisia kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 7.9.2020 klo 14.00 asti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Investor.Relations@tecnotree.com. Yhtiö pyrkii vastaamaan näihin kokouksessa.

Yhtiökokous pidetään mahdollisimman lyhyenä, samalla kuitenkin varmistaen, että kaikki lailliset edellytykset täytetään, eikä kokouksen yhteydessä ole tarjoilua. Tecnotreen hallituksen ja johtoryhmän osallistuminen kokoukseen on rajoitettu minimiin.

Koronavirustilanteesta johtuen muutokset kokousjärjestelyissä ovat mahdollisia. Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät tiedot julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.tecnotree.com/sijoittajat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

Kokouksen avaaminen.

Kokouksen järjestäytyminen.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen.

Kokouksen laillisuuden toteaminen.

Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen.

Toimitusjohtajan katsaus

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen.

Tuloksesta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden tappio 6.017.010,08 euroa siirretään voittovarojen tilille, ja että yhtiökokous päättäisi olla jakamatta osinkoa osakkeenomistajille tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan esittely ja hyväksyminen.

Tecnotreen palkitsemispolitiika, joka kattaa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet, esittely sekä varsinaisen yhtiökokouksen neuvoa-antava hyväksyntä politiikalle.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen.

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidettäisiin ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 50.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 23.000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 800 euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio hallituksen kokouksiin osallistumisesta sekä hallituksen valiokuntien jäsenille 500 euron kokouspalkkio valiokuntien kokouksiin osallistumisesta.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen.

Hallituksen nimitysvaliokunnan suositusten mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin kuusi (6) jäsentä

Hallituksen jäsenten valitseminen.

Hallituksen nimitysvaliokunta suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin uudestaan hallituksen nykyiset jäsenet Neil Macleod, Jyoti Desai, Conrad Neil Phoenix, Kaj Hagros ja Anders Fornander ja uudeksi jäseneksi Markku Wilenius. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot ja arviot heidän riippumattomuudestaan ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.tecnotree.com. Markku Wileniuksen ansioluettelo on tämän kutsun liitteenä.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio tilintarkastajan kohtuullisen ja hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Urpo Salon. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kokouksen päättäminen.

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tecnotree Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com tästä päivästä alkaen. Myös Tecnotree Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä palkitsemispolitiikka, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavana yllä mainitulla internet -sivulla viimeistään 24. syyskuuta 2020.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 31.8.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 7.9.2020 klo 14.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

internet-sivujen kautta osoitteessa www.tecnotree.com/sijoittajat;

sähköpostitse osoitteeseen Investor.Relations@tecnotree.com

puhelimitse numeroon + 358 50 346 3484 maanantaista perjantaihin klo 09.00 - 14.00; tai

kirjeitse osoitteeseen Tecnotree Oyj, Yhtiökokous, Miestentie 9 C, 02150 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tecnotree Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä/ edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 31.8.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.9.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkintää yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Kuten kutsun alussa todettiin, yhtiö pyytää osakkeenomistajia välttämään osallistumista kokoukseen henkilökohtaisesti ja suosittelee sen sijaan, että osakkeenomistajat valtuuttaisivat kokouksessa edustajakseen Fondia Oyj: n lakimiehen tai Tecnotree Oyj:n talouspäällikkö Juhana Kiurun. Valmiit valtakirjalomakkeet on saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen Investor.Relations@tecnotree.com tai alkuperäisinä osoitteeseen Tecnotree Oyj, Yhtiökokous, Miestentie 9 C, 02150 Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokous voidaan pitää vain, jos läsnä olevien henkilöiden lukumäärä on niin pieni, että virallisia ohjeita voidaan noudattaa.

4. Muut ohjeet/tiedot

Henkilöitä, jotka ikä- tai terveydentilan perusteella kuuluvat riskiryhmiin, tai ovat matkustaneet Suomen ulkopuolelle 14 päivää ennen kokousta, sekä henkilöitä, joilla on influenssaoireita, pyydetään olemaan osallistumatta kokoukseen paikan päällä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Tecnotree Oyj:llä on varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun päivänä 19.8.2020 yhteensä 274,628,428 osaketta ja 274,628,428 ääntä.

Espoossa 19.8.2020

TECNOTREE OYJ

HALLITUS