Tiedonantopolitiikka

 

Päivitetty hallituksen päätöksellä 21.6.2016.

Voimassa 3.7.2016 alkaen.

Tarkoitus

Tecnotree Oyj:n osake on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla. Yhtiö noudattaa tiedonantopolitiikassaan Suomen ja Euroopan unionin lainsäädäntöä, NASDAQ Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, Finanssivalvonnan ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeita ja määräyksiä, Suomen listayhtiöiden hallintokoodia sekä muita pörssiyhtiöitä koskevia sääntöjä.

Tecnotreen noudattaman viestinnän keskeisiä periaatteita ovat avoimuus, rehellisyys, johdonmukaisuus ja selkeys. Yhtiön tavoitteena on antaa kaikille sidosryhmille tasapuolisesti ja viivytyksettä oikeaa ja ajantasaista tietoa yhtiön toiminnasta.

Sisäpiiritiedon julkistaminen

Tecnotree julkistaa suoraan Tecnotreeta koskevan sisäpiirintiedon mahdollisimman pian pörssitiedotteella. Tecnotree voi kuitenkin omalla vastuullaan lykätä sisäpiirintiedon julkistamista, jos alla kohdassa ”Sisäpiirintiedon julkistamisen lykkääminen” esitetyt edellytykset täyttyvät. Sisäpiirintieto tarkoittaa luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa jolla, jos se julkistettaisiin, olisi todennäköisesti huomattava vaikutus Tecnotreen osakkeen tai muun rahoitusvälineen hintaan.

Tecnotree voi kuitenkin lykätä sisäpiirintiedon julkistamista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Tecnotreen oikeutetut edut;
  • lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja
  • kyseisen tiedon säilyminen luottamuksellisena pystytään takaamaan.

Yhtiön johto, tarvittaessa yhdessä hallituksen kanssa, arvioi, mitkä ovat yhtiön kannalta tiedottamista säätelevän lainsäädännön ja muun sääntelyn mukaisia olennaisia pörssitiedotteella tiedotettavia asioita.

  • Tecnotree julkistaa pörssitiedotteella asiakkailtaan saamansa tilaukset, jotka ovat arvoltaan vähintään 10 % edellisen tilikauden liikevaihdosta. Yhtiö voi harkintansa mukaan julkistaa pörssitiedotteen myös arvoltaan pienemmästä tilauksesta, jolla on muutoin huomattava merkitys yhtiölle. Merkittävät pienemmät tilaukset julkistetaan kuitenkin pääsääntöisesti lehdistötiedotteen muodossa.
  • Nimityksistä tiedotetaan, mikäli ne koskevat toimitusjohtajaa tai hallituksen jäseniä.
  • Tulosvaroitus annetaan, jos yhtiö arvioi, että sen taloudellisen aseman kehitys, tulosennuste tai tulevaisuuden näkymät ovat oleellisesti muuttuneet aiemmin julkaistuista. Tulosvaroituksesta annetaan aina pörssitiedote.

Taloudellisen raportoinnin valmistelun yhteydessä yhtiö arvioi aina tapauskohtaisesti sisältyykö raporttiin sisäpiirintietoa ja harkitsee tapauskohtaisesti tulosvaroituksen antamisvelvollisuutta, tiedon julkistamista tai lykkäyspäätöksen tekemistä.

Tecnotreella on käytössä sisäinen prosessi sisäpiirintiedon arviointiin ja julkistamiseen sekä julkistamisen lykkäämisedellytysten ja keston arviointiin ja seurantaan. Tecnotree huolehtii lykkäämisedellytysten täyttymisen jatkuvasta seurannasta ja valmiudesta julkistaa tiedot välittömästi mahdollisessa tietovuototilanteessa. Tecnotree huolehtii lykkäämispäätöksen ja sen edellytysten dokumentoinnista ja säilyttämisestä pysyvällä tavalla.

Tecnotreen toimitusjohtaja hallituksen valtuuttamana seuraa, arvioi ja tekee päätökset sisäpiirintiedon julkistamisesta sekä julkistamisen lykkäämisestä. Myös hallitus voi tehdä päätöksen sisäpiirintiedon julkistamisesta tai julkistamisen lykkäämisestä.

Tecnotree toimittaa Finanssivalvonnalle tiedon julkistamisen lykkäämisestä välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen. Selvitys julkistamisen lykkäämisen edellytysten täyttymisestä toimitetaan lisäksi pyydettäessä Finanssivalvonnalle.

Kommentointi markkinoilla liikkuvista tiedoista

Tecnotree ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, osakekurssin kehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden ennusteita, ellei se ole välttämätöntä selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Mikäli luottamuksellisia tietoja vuotaa yhtiön ulkopuolelle on asiasta kerrottava viipymättä yhtiön sisäpiirivastaavalle. Toimitusjohtajan päätöksellä yhtiö julkaisee tarvittaessa mahdollisimman pian asiaa koskevan pörssitiedotteen sekä toimittaa tiedon pörssin markkinavalvontaan.

Vastuut ja lausunnonantajat

Tecnotreen toimintaa, kehitystä ja julkistettuja tiedotteita koskevia lausuntoja antaa toimitusjohtaja, jollei tiedotteessa ole erikseen muuta mainittu. Taloudellisten tietojen osalta sijoittajasuhteita hoitaa myös talousjohtaja.

Kriisiviestinnän johtamisesta vastaa hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja tai heidän määräämänsä.

Kieli ja kanavat

Kaikki olennaiset Tecnotreetä koskevat tiedot julkistetaan samanaikaisesti suomeksi ja englanniksi pörssin kautta, keskeisille tiedotusvälineille ja yhtiön verkkosivuilla, joilla on myös arkistot aiemmin julkistetuista tiedotteista.

Muina kommunikointikeinoina käytetään tapaamisia ja tiedotustilaisuuksia. Kaikki tällaiset tapaamiset ja tilaisuudet perustuvat yhtiön aiemmin julkaisemaan tai muuten yleisesti saatavilla olevaan markkinatietoon.

Hiljainen jakso

Tecnotree noudattaa taloudellisessa tiedottamisessaan 30 päivän pituista hiljaista aikaa ennen tulosjulkistamista. Kyseisenä ajanjaksona Tecnotree ei keskustele pääomamarkkinoiden tai tiedotusvälineiden edustajien kanssa Tecnotreen taloudellisesta asemasta eikä liiketoimintojen kehityksestä. Tulosjulkistusten ajankohdat ovat luettavissa Tecnotreen www-sivujen Sijoittajasuhdekalenterista.