Tecnotreen hallitus hyväksyi Tecnotreen pitkäaikaisen kannustinohjelman vuosille 2019-2022 ja päätti omien osakkeiden antamisesta; hallitus päätti suunnatusta osakeannista yhtiön toimitusjohtajalle

Tecnotree julkisti tänään, että sen hallitus on hyväksynyt yhtiön kannustinohjelman vuosille 2019-2022 (“Kannustinohjelma”). Ohjelman tarkoituksena on edistää siihen osallistuvien henkilöiden tavoitteiden yhdenmukaistamista Tecnotreen kasvustrategian ja pitkän aikavälin menestyksen kanssa. Kannustinjärjestelmä sisältää seuraavan ohjelman:

  • Ehdollinen osakepalkkio-ohjelma (Restricted Share Units (RSUs)), joka antaa sopimusperusteiden oikeuden saada osakkeita seuraavan 3 vuoden aikana jakautuen samansuuruisiin puolivuosittain vestautuviin eriin.

Kannustinohjelman tavoite

Yhtiön tilanteen parannuttua haasteellisen kauden jälkeen, jonka aikana yhtiö on joutunut pitämään tauon avainhenkilöiden bonusten maksamisessa ja palkankorotuksissa, ja huomioiden kasvupolun, jota yhtiö pyrkii seuraamaan, todettiin, että yhtiön avainhenkilöt on saatava sitoutettua ja heidän intressinsä yhdenmukaistettua yhtiön intressien kanssa.

Kannustinohjelman kattavuus

Ehdolliset osakepalkkiot myönnetään Tecnotreen ylimmälle johdolle ja muille ehdollisiin osakepalkkioihin oikeutetuille avainhenkilöille sitouttamis- ja rekrytointitarkoituksessa Tecnotreen tulevan menestyksen kannalta keskeisten osaajien palkkaamisen ja sitouttamisen varmistamiseksi.

Kannustinohjelman aikatalu

Kannustinohjelman mukaiset osakepalkkiot jakautuvat kuuteen puolivuosittaiseen erään kolmen vuoden ajanjaksolla. Jokainen erä muodostuu yhdestä kuudesosasta myönnetyn palkkion määrästä.

Kannustinohjelman osakemäärä

Ohjelman perusteella myönnettävät palkkiot voivat johtaa yhteensä enintään 14.5 miljoonan Tecnotreen osakkeen antamiseen Tecnotreen työntekijöille. Nykyisellä osakehinnalla 0,10 euroa (arvioitu keskikurssi lokakuussa 2019) ohjelman kokonaisarvo on 1,45 miljoonaa euroa.

Päätös osakkeiden antamisesta kannustinohjelmaa varten

Kannustinjärjestelmään liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi Tecnotreen hallitus on päättänyt [14.5] miljoonan osakkeen maksuttomasta osakeannista Tecnotree Oyj:lle. Antipäätös perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 15.5.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen (yleinen valtuutus).

Suunnattu osakeanti toimitusjohtajalle

Tunnustuksena viime vuosien aikana ilman korotuksia ja bonuspalkkioita tehdystä hyvästä työstä ja toimitusjohtajan ja yhtiön pitkän aikavälin taloudellisten intressien yhdenmukaistamiseksi Tecnotree Oyj:n hallitus on päättänyt 12.500.000 osakkeen suunnatusta osakeannista toimitusjohtajalle.

Päätös suunnatusta osakeannista ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta perustui yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 15.5.2019 antamaan valtuutukseen (yleinen valtuutus). Suunnatulle annille on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy [koska toimitusjohtajan yhtiöön tekemän sijoituksen ja osakkeenomistuksen odotetaan vahvistavan toimitusjohtajan sitoutumista yhtiön strategian toteutukseen ja sen taloudellisiin tavoitteisiin].

Osakkeiden merkintähinta on yksi sentti osakkeelta, eli yhteensä 125.000 euroa. Merkintähinnassa on 90 % alennus verrattuna tämänhetkiseen markkinahintaan 0,10 euroa (arvioitu keskikurssi lokakuussa 2019). Merkintähintaa määritellessään hallitus on ottanut huomioon, että yhtiö ei ole lähivuosina pystynyt maksamaan käteisbonuksia toimitusjohtajalle ja kertabonus tarjotaan viime vuosien palveluksesta. Näin ollen osakeannin tarkoituksena on kompensoida hyvästä suorituksesta ja samalla mahdollistaa toimitusjohtajan tekemä sijoitus yhtiöön.

Toimitusjohtaja on merkinnyt kaikki hänelle tarjotut osakkeet. Osakeanti toteutetaan antamalla uusia osakkeita, jotka tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä lähtien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Rekisteröinnin jälkeen haetaan osakkeiden listalleottoa. Osakkeita koskee kahden vuoden luovutusrajoitus osakkeiden rekisteröintipäivästä lukien, sovittujen ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiö ei rahoita merkintää.

Omistuksen laimentuminen

Kun yhtiölle annetut 14.500.000 osaketta ja toimitusjohtajalle annetut 12.500.000 osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin, yhtiöllä on yhteensä 274.628.428 osaketta. Uudet osakkeet edustavat noin 9,8 % kaikista osakkeista osakeannin jälkeen.