Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä sekä hallituksen järjestäytyminen

Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä sekä hallituksen järjestäytyminen

Tecnotree Oyj:n 30.5.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yksimielisesti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2017. Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2017 ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tappio, 1 862 707,61 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Yhtiökokous vahvisti äänestyksen jälkeen hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) jäsentä. Yhtiökokous hylkäsi täten palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen kuuden (6) hallituksen jäsenen valitsemisesta. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pentti Heikkinen, Matti Jaakola, Harri Koponen, ja Christer Sumelius. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokouksessa päätettiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 50 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 30 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 23 000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen ja mahdollisten valiokuntien kokouksiin osallistumisesta hallituksen puheenjohtajalle 800 euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. KPMG Oy Ab on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Leenakaisa Winbergin. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiökokous valtuutti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 100 000 000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Hallitus voi antaa valtuutuksen puitteissa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumoa ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2017 hallitukselle antamaa valtuutusta.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Harri Koponen ja varapuheenjohtajaksi Pentti Heikkinen. Hallitus vastaa tarkastusvaliokunnan tehtävistä. Hallitus päätti perustaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan. Puheenjohtajaksi valittiin Christer Sumelius, jäseniksi Harri Koponen ja Matti Jaakola.

Hallitus on arvioinut kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Arvioinnin perusteella kaikki nyt valitut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:
Talousjohtaja Kirsti Parvi,
puh +358 50 517 4569
www.tecnotree.com