Tecnotree ja Fitzroy Investments Limited ovat sopineet Tecnotreehen tehtävän sijoituksen lopullisista ehdoista

Tecnotree ja Fitzroy Investments Limited ovat sopineet Tecnotreehen tehtävän sijoituksen lopullisista ehdoista

Tecnotree Oyj ("Tecnotree") on 3.9.2018 julkaissut Fitzroy Investments Limitedin ("Fitzroy") tekemän tarjouksen, joka koskee enintään 5 miljoonan euron pääomasijoitusta ("Sijoitus") Tecnotreehen. Tecnotree ja Fitzroy ovat tänään sopineet Sijoituksen lopullisista ehdoista ja solmineet sitä koskevan sitovan merkintäsopimuksen ("Merkintäsopimus").

Sijoitus tehdään kahdessa (2) vaiheessa Merkintäsopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

Ensimmäisessä vaiheessa Tecnotree tarjoaa Fitzroylle ja Fitzroy merkitsee Tecnotreen uusia osakkeita 2.09 miljoonan euron kokonaismerkintähinnalla osakekohtaisen merkintähinnan ollessa 0,04 euroa. Sijoituksen ensimmäisen vaiheen seurauksena Fitzroyn omistusosuus Tecnotreestä nousee 29,99 %:iin.

Sijoituksen ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanon yhteydessä Tecnotree antaa Fitzroylle optioita, jotka oikeuttavat, mutta eivät velvoita, Fitzroyn tai sen siirronsaajan merkitsemään Tecnotreen uusia osakkeita 2.91 miljoonan euron kokonaismerkintähinnalla osakekohtaisen merkintähinnan ollessa 0,04 euroa yhden (1) vuoden kuluessa Sijoituksen ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta. Fitzroy pyrkii parhaan kohtuullisen kykynsä mukaan siihen, että optiot käytetään 31.1.2019 mennessä ja viimeistään yhden (1) vuoden kuluessa Sijoituksen ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta. Mikäli optioita ei käytetä ennen niiden voimassaoloajan päättymistä, Fitzroyn tulee maksaa Tecnotreelle korvauksena 200 000 euron suuruinen kertakorvaus.

Sijoituksen yhteydessä annettavien uusien osakkeiden ja optioiden antamisesta päättää Tecnotreen hallitus jo olemassa olevan yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen nojalla.

Sijoituksen ensimmäisen vaiheen täytäntöönpano on ehdollinen Merkintäsopimuksessa yksilöityjen ennakkoedellytysten täyttymiselle. Ennakkoedellytykset ovat seuraavat: Tecnotreen 24.9.2018 järjestettävä ylimääräinen yhtiökokous vahvistaa Tecnotreen hallituksen paikkamääräksi seitsemän (7) jäsentä ja valitsee hallitukseen neljä (4) Fitzroyn nimeämää jäsentä, ja tietyt muut muut tavanomaiset täytäntöönpanon edellytykset.

Fitzroy on Lontoossa toimiva pääomasijoittaja, jonka omistaa tällä hetkellä kokonaan Neil Macleod, mutta jonka pääomistajien odotetaan olevan myöhemmässä vaiheessa Conrad Neil Phoenix ja Neil Macleod.