LIIKEVAIHTO OLI PIENEMPI KUIN VERTAILUKAUDELLA, MUTTA TOINEN VUOSINELJÄNNES OSOITTI PARANTUNUTTA KOKONAISTULOSTA ENSIMMÄISEEN NELJÄNNEKSEEN VERRATTUNA

TECNOTREE OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS1.1.–30.6.2018 (tilintarkastamaton)

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin.

LIIKEVAIHTO OLI PIENEMPI KUIN VERTAILUKAUDELLA, MUTTA TOINEN VUOSINELJÄNNES OSOITTI PARANTUNUTTA KOKONAISTULOSTA ENSIMMÄISEEN NELJÄNNEKSEEN VERRATTUNA

Toinen vuosineljännes

 • Vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 9,8 miljoonaa euroa (15,1).
 • Maksuvalmius jatkuu erittäin kireänä.
 • Vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli 1,0 miljoona euroa (3,6) ja liiketulos 1,0 miljoonaa euroa (3,1).
 • Vuosineljänneksen oikaistu tulos oli 0,0 miljoonaa euroa (1,2) ja tulos 0,0 miljoonaa euroa (0,7).
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 25,6 miljoonaa euroa (31.12.2017: 26,2).
 • Vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli -2,2 miljoonaa euroa (0,6).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,0 euroa (0,01).

Tammi-kesäkuu 2018

 • Katsauskauden liikevaihto oli 17,4 miljoonaa euroa (27,3).
 • Oikaistu katsauskauden liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa (3,7) ja katsauskauden liiketulos -1,4 miljoonaa euroa (2,9).
 • Oikaistu katsauskauden tulos oli -2,8 miljoonaa (-0,7) euroa ja katsauskauden tulos -2,8 miljoonaa euroa (-1,5).
 • Katsauskauden rahavirta investointien jälkeen oli 2,2 miljoonaa euroa (3,2) ja rahavarat olivat 2,8 miljoonaa euroa (31.12.2017: 2,3).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,01).

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja. Erittely kohdassa ”Tuloskehitys”.

2 Oikaistu kauden tulos = tilikauden tulos ilman kertaluonteisia kuluja.

Viitaten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemiin vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskevien uusiin ohjeisiin, Tecnotree käyttää vaihtoehtoisina tunnuslukuina ”oikaistua liiketulosta” sekä ”oikaistua kauden tulosta”. Nämä tunnusluvut ovat kuvattu ylläolevan taulukon alaviitteissä.

Toimitusjohtaja Padma Ravichander:

Laajemmat näkymät

Yhtiömme toisen vuosineljänneksen tulokset osoittavat taas kerran sitkeytemme toipua haasteista ja vaikeista ajoista. Vuoden 2018 ensimmäinen neljännes oli yksi vaikeimmista kohtaamistamme kausista. Erään sijoittajan tekemällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella oli vakava vaikutus Tecnotreen toimintaan. Sen seurauksena vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen tuotot olivat merkittävästi aiempia alhaisemmat ja taloudellinen tulos myös tappiollinen. Vuoden 2018 toinen neljännes kuitenkin osoittaa, että yhtiö on hitaasti mutta varmasti palaamassa normaaliin päiväjärjestykseen.

Liikevaihto

Vuoden 2018 2. neljänneksen liikevaihto oli lähes 10 M€, mikä on 30 % enemmän kuin edellisellä neljänneksellä, mutta kuitenkin alemmat kuin vuoden 2017 2. neljänneksellä. Vuoden 2018 2. neljänneksen liikevaihto kasvoi kaikilla alueilla, joista eniten Lähi-Idän ja Afrikan alueella.

Tilausten saamisessa on edelleen haasteita, ja suurimmat sijoittajat ovat huolissaan yhtiön maksukyvystä. Suurimman osakkeenomistajamme toistuvat julkiset ilmoitukset ja tiedotteet eivät ole omiaan vähentämään asiakkaidemme pelkoja. Asiakkaidemme omaksumalla odota ja katso -käytännöllä onkin selkeää vaikutusta yhtiölle avautuviin uusiin tilaus- ja tarjousmahdollisuuksiin.

Edellä kuvatusta haastavasta tilanteesta huolimatta meillä on silti merkittäviä asiakkaita, jotka edelleen luottavat järkähtämättömästi Tecnotreehen. Tämän vahvistavat esimerkiksi Nepal Telecomin ja johtavan iranilaisen operaattorin kaksi tuoretta suurtilausta.

Kustannukset

Viime vuonna käynnistettyä kustannusten optimointiohjelmaa jatketaan myös tänä vuonna. Kustannukset ovat alenemassa, ja niitä valvotaan tiukasti. Tuottavuuden optimointi on tärkeällä etusijalla, ja sen seurauksena yhtiön työntekijämäärä on vuoden 2018 toisen neljänneksen lopussa laskenut 616:een verrattuna edellisen neljänneksen päättäneeseen 641 työntekijän määrään.

Tämän seurauksena henkilöstökulut on onnistuttu pitämään kohtuullisella tasolla. Yhtiö uskoo kustannusten optimointiin, ei vain henkilöstökulujen vaan myös muiden toimintakustannusten osalta. Tämän seurauksena muut toimintakustannukset ovat tällä neljänneksellä alentuneet 18 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Tulos

Liikevaihdon kasvu yhdessä alentuneiden kustannusten kanssa johtivat siihen, että yhtiön käyttökate oli 1,2 M€ positiivinen verrattuna edellisen neljänneksen negatiiviseen 2,4 M€:n käyttökatteeseen. Nopea käänne osoittaa yhtiön sisäsyntyisen vahvuuden kestää vaikeat ajat ja palata normaaliin päiväjärjestykseen heti, kun se on mahdollista.

Toimintaympäristömme on edelleen haasteellinen. Toimimme maissa, joissa on ongelmia valuuttakurssien ja ennakkoverojen kanssa, ja olemme edelleen riippuvaisia muutamasta isosta asiakkaasta. Ylläpidon ja tuen tuotto jatkuu kuitenkin edelleen vakaana, ja sillä on merkittäviä sitoumuksia jatkuvien tilausten muodossa.

Koska kassatilanteemme on edelleen kireä ja tilauskantamme tulee parantua, suunnittelee yhtiö ilmoittavansa kassatilanteen parantamiseksi uusia toimintakustannusten leikkauksia tulevien neljännesten aikana ilman, että sen lisenssien ja palveluiden toimitus asiakkaille kärsivät.

Yhtiö jatkaa voimakasta pyrkimystään etsiä pitkäaikaisia ratkaisuja nykyisenkaltaisen taloudellisen asemansa parantamiseksi.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tecnotreen riskit ja epävarmuustekijät on esitetty vuoden 2017 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Tecnotreen lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät rahoituriskiin, rahoituksen saatavuuteen sekä riittävyyteen, projekteihin, niiden ajoitukseen, osatuloutus- ja myyntisaamisiin ja valuuttakurssien muutoksiin. Rahan riittävyys ja liikevaihdon kehitys ovat merkittävimmät yksittäiset riskit.

Yhtiön taloudellinen tilanne on edelleen haasteellinen ja maksuvalmius jatkuu erittäin kireänä. Yhtiö jatkaa määrätietoista saatavien kotiuttamista likviditeetin turvaamiseksi. Toiminnan jatkamisen edellytyksenä on lisärahoituksen saaminen. Yhtiö neuvottelee parhaillaan lisärahoituksesta useiden tahojen kanssa. Neuvottelut ovat vielä kesken ja niitä jatketaan.

Seuraavat saneerauksen maksuohjelman mukaiset erät erääntyvät maksettaviksi 31.12.2018. Kireä kassatilanne ja rahoituksen riittävyys aiheuttavat epävarmuutta uusien asiakkaiden saamisesta.

Yhtiöllä on myyntiä useisiin maihin, joiden keskuspankeilla on pulaa ulkomaanvaluutoista. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä maksujen viivästymisiä, kuluja ja jopa riskejä maksujen saamisesta lainkaan.

Konsernin oma pääoma oli katsastuskauden lopussa 10,7 miljoonaa euroa negatiivinen.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö tiedotti 3.7.2018, että se on vastaanottanut Viking Acquisitions Corp:lta (”Viking”) perjantaina 29.6.2018 yhtiön uudelleenjärjestelyyn tähtäävän tarjouksen ja pyynnön kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle käsittelemään tarjousta. Tarjous koskee yhtiön tiettyjen toimintojen myyntiä Vikingille, eikä sisällä esitystä osakkeiden käteisostosta. Tarjous on alustava ja ei-sitova.

Tecnotree tiedotti 4.7.2018 Nepal Telecomin valinneen sen toimittamaan roaming-laskutuksensa järjestelmää sekä 9.7.2018 yhtiön aloittavan kehittämisyhteistyön iranilaisen avainoperaattorin kanssa.

VUODEN 2018 NÄKYMÄT

Yhtiön likviditeettitilanne on erittäin tiukka ja taloudellinen tilanne sekä maksuvalmius ovat kriittisiä. Yhtiön taloudellisen tilanteen tasapainottaminen ja kulujen optimointi jatkuvat.

Yhtiö hakee edelleen pitkäaikaista rahoitusratkaisua, joka voidaan toteuttaa mahdollisesti yhtiöjärjestelyn tai toiminnan uudelleenjärjestelyn avulla. Yhtiön toiminnan jatkamisen edellytyksenä on onnistuminen lisärahoituksen saamisessa. Neuvottelut ovat kesken ja niitä jatketaan.

Tecnotree ei anna arviota koko vuoden 2018 taloudellisesta kehityksestä johtuen asiakkaiden investointeihin vaikuttavista useista epävarmuustekijöistä.

TECNOTREE OYJ

Hallitus