KORJAUS YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KUTSUUN

Korjaus 9.8.2019 klo 13:00 tiedotetun kutsun kohtaan C.1.

”Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.8.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.” Korjattu päivämäärä 26.8.2019.

Korjaus 9.8.2019 klo 13:00 tiedotetun kutsun kohtaan C.2.

”Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 20.8.2019.” Korjattu päivämäärä 26.8.2019.

”Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.8.2019 klo 16.00 mennessä.” Korjattu päivämäärä ja aika 2.9.2019 klo 10.00.

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tecnotree Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 5.9.2019 klo 14.00 osoitteessa yhtiön pääkonttorissa Miestentie 9 C, 02150 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 13.30.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Anders Fornander valittaisiin hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Anders Fornander on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista. Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen henkilötiedot ja arvio heidän riippumattomuudestaan on nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.tecnotree.com.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainittu ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen ehdotus sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tecnotree Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com tästä päivästä alkaen. Hallituksen ehdotus on myös saatavilla yhtiökokouksessa. Siitä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 26.8.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 28.8.2019 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) internet-sivujen kautta osoitteessa www.tecnotree.com/investors/;

b) puhelimitse numeroon + 358 50 346 3484 maanantaista perjantaihin klo 09.00 - 16.00; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Tecnotree Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, Miestentie 9 C, 02150 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tecnotree Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistaja, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä/ edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 26.8.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.9.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkintää yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tecnotree Oyj, Yhtiökokous, Miestentie 9 C, 02150 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä 28.8.2019 klo 16 mennessä.

4. Muut ohjeet/tiedot Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Tecnotree Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 9.8.2019 yhteensä 247,628,428 osaketta ja 247,628,428 ääntä.

Espoossa 9.8.2019

TECNOTREE OYJ

HALLITUS