Fitzroy Investments Ltd on tehnyt 2.09 miljoonan euron suuruisen sijoituksen Tecnotreehen ja Tecnotree on antanut Fitzroy Investments Ltd:lle optioita

Fitzroy Investments Ltd on tehnyt 2.09 miljoonan euron suuruisen sijoituksen Tecnotreehen ja Tecnotree on antanut Fitzroy Investments Ltd:lle optioita

Tecnotree Oyj ("Tecnotree") on 18.9.2018 julkaissut tehneensä sitovan merkintäsopimuksen Fitzroy Investments Limitedin ("Fitzroy") kanssa ja sopineensa lopullisista ehdoista koskien yhteensä enintään 5 miljoonan euron pääomasijoitusta Tecnotreehen ("Sijoitus"). Merkintäsopimuksessa yksilöidyt Sijoituksen ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanon edellytykset ovat tänään täyttyneet ja Sijoituksen ensimmäinen vaihe on pantu täytäntöön ("Täytäntöönpano").

Täytäntöönpanon yhteydessä Tecnotree on tarjonnut Fitzroyn merkittäväksi 52,555,040 Tecnotreen uutta osaketta ("Osakkeet") 2.09 miljoonan euron kokonaismerkintähinnalla osakekohtaisen merkintähinnan ollessa noin 0,04 euroa ("Osakeanti"). Lisäksi Tecnotree on tarjonnut Fitzroyn merkittäväksi 72,444,960 vapaasti siirrettävissä olevaa optiota ("Optiot"), jotka oikeuttavat, mutta eivät velvoita, haltijansa merkitsemään 72,444,960 Tecnotreen uutta osaketta 2.91 miljoonan euron kokonaismerkintähinnalla osakekohtaisen merkintähinnan ollessa noin 0,04 euroa yhden (1) vuoden kuluessa tästä päivästä lukien ("Optioanti"). Osakkeiden ja Optioiden antamisesta päätti Tecnotreen hallitus jo olemassa olevan Tecnotreen ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2017 sille antaman valtuutuksen nojalla.

Täytäntöönpanon yhteydessä tänään Fitzroy on merkinnyt Osakeannissa ja Optioannissa sille tarjotut Osakkeet ja Optiot kokonaisuudessaan ja Tecnotreen hallitus on hyväksynyt merkinnät kokonaisuudessaan.

Tecnotree keräsi Osakeannilla 2.09 miljoonan euron bruttovarat. Osakkeiden merkintähinta on maksettu Tecnotreelle ja se merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeet vastaavat noin 29,99 %:n suuruista omistusosuutta Tecnotreessa. Osakeannin johdosta Tecnotreen osakkeiden kokonaismäärä nousee 175,183,468 osakkeeseen. Osakkeet ovat samanlajisia Tecnotreen olemassa olevien osakkeiden kanssa. Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien, mikä tapahtuu arviolta 1.10.2018.

Osakeannissa merkityt Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina ja rekisteröidään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään sen jälkeen, kun Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Osakkeet rekisteröidään merkitsijän arvo-osuustilille arviolta 1.10.2018, aluksi Osakkeita edustavina väliaikaisina osakkeina. Väliaikaisia osakkeita ei tulla hakemaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Tecnotreen nykyiseen osakesarjaan (ISIN-koodi FI0009010227, kaupankäyntitunnus TEM1V) ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ Helsinki Oy:n pörssilistalla Tecnotreen muiden nykyisen osakesarjan osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun Tecnotree on julkaissut esitteen, mikä tapahtuu arviolta 31.10.2018 mennessä.

Lisätietoja:

Harri Koponen, Tecnotreen hallituksen puheenjohtaja, puhelin +358 40 1922 464

Padma Ravichander, Tecnotreen toimitusjohtaja, puhelin +97 156 414 1420

Tecnotree

Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita, palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuuden hallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash). Siihen kuuluvat yhtenäiset ratkaisut kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin.

Tecnotreen osake on kaupankäynnin kohteena NASDAQ Helsinki Oy:ssä (TEM1V). Lisätietoja: www.tecnotree.com.

Liite 1 – Osakeannin ehdot

Liite 2 – Optioannin ehdot

Liite 1

SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

Tecnotree Oyj:n ("Yhtiö") ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 14.9.2017 saamansa valtuutuksen nojalla Yhtiön hallitus on 24.9.2018 päättänyt tarjota 52,555,040 Yhtiön uutta osaketta ("Osakkeet") Fitzroy Investments Limitedin ("Fitzroy") merkittäväksi seuraavin ehdoin.

1. MERKINTÄOIKEUS

Osakeyhtiölain (624/2006, kuten muutettu) 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, 52,555,040 Yhtiön Osaketta tarjotaan Fitzroyn merkittäväksi Yhtiön suunnatussa osakeannissa.

Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sillä Osakkeet ovat osa Yhtiön Fitzroyn kanssa sopimaa Yhtiön rahoitusjärjestelyä, joka on tarpeellinen Yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

2. MERKINTÄHINTA

Osakkeiden merkintähinta on noin 0,04 euroa Osakkeelta ja yhteensä 2.090.000,00 euroa kaikista merkittäväksi tarjotuista Osakkeista. Merkintähinta perustuu Yhtiön ja Fitzroyn välillä käytyihin neuvotteluihin.

Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

3. OSAKKEIDEN MERKINTÄ JA MAKSAMINEN

Osakkeiden merkintäaika alkaa 24.9.2018 kello 11:00 Suomen aikaa ja päättyy 24.9.2018 kello 11:30 Suomen aikaa. Osakkeiden merkintä tapahtuu Yhtiön pääkonttorissa tai muulla Yhtiön hallituksen hyväksymällä tavalla. Merkintäaika voidaan keskeyttää tai sitä voidaan pidentää Yhtiön hallituksen päätöksellä.

Merkityt osakkeet tulee maksaa merkinnän tapahduttua Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Merkintähinta tulee maksaa rahassa.

4. OSAKKEIDEN MAKSUAIKA

Osakkeiden merkintähinta tulee maksaa viimeistään 24.9.2018 Yhtiön hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Maksuaikaa voidaan pidentää Yhtiön hallituksen päätöksellä.

5. OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET

Osakkeet ovat samanlajisia Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa. Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet siitä lukien, kun ne on merkitty kaupparekisteriin.

6. OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN ARVO-OSUUSTILILLE JA KAUPANKÄYNTI

Osakeannissa merkityt ja täysin maksetut Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina ja rekisteröidään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään sen jälkeen, kun Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Osakkeet rekisteröidään merkitsijän arvo-osuustilille arviolta 1.10.2018, aluksi Osakkeita edustavina väliaikaisina osakkeina. Väliaikaisia osakkeita ei tulla hakemaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Tecnotreen nykyiseen osakesarjaan (ISIN-koodi FI0009010227, kaupankäyntitunnus TEM1V) ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ Helsinki Oy:n pörssilistalla Tecnotreen muiden osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun Tecnotree on julkaissut esitteen, mikä tapahtuu arviolta 31.10.2018 mennessä.

7. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Osakeantiin, Osakkeisiin ja väliaikaisiin osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

8. MUUT ASIAT

Yhtiön hallitus voi päättää näihin ehtoihin tehtävistä teknisistä ja/tai muista sellaisista muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä olennaisina. Nämä ehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli suomen- ja englanninkielisten versioiden välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielistä versiota.

Liite 2

Tecnotree oyj ("yhtiö") optio-ohjelma 1-2018

Ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 14.9.2017 saamansa valtuutuksen nojalla Yhtiön hallitus on 24.9.2018 päättänyt antaa optio-oikeuksia ("Optio-oikeudet") Fitzroy Investments Limitedille ("Fitzroy") seuraavin ehdoin. Optio-oikeuksien antamisen lisäksi, Yhtiön hallitus on päättänyt suunnata samanaikaisesti Fitzroylle merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita ("I Vaiheen Osakkeet") tänään päättämässään suunnatussa osakeannissa.

I Optio-oikeuksien ehdot

1. Optio-oikeuksien määrä

Annettavien Optio-oikeuksien enimmäismäärä on 72,444,960 kappaletta, ja ne oikeuttavat haltijansa merkitsemään yhteensä enintään 72,444,960 Yhtiön uutta osaketta.

2. Oikeus Optio-oikeuksiin

Optio-oikeudet annetaan Fitzroylle vastikkeetta. Optio-oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sillä Optio-oikeudet ovat osa Yhtiön Fitzroyn kanssa sopimaa Yhtiön rahoitusjärjestelyä, joka on tarpeellinen Yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

3. Optio-oikeuksien merkintä

Optio-oikeudet merkitään I Vaiheen Osakkeiden merkinnän yhteydessä.

Yhtiön hallitus hyväksyy Optio-oikeuksien merkinnän samalla, kun se hyväksyy I Vaiheen Osakkeiden merkinnän, eli arviolta 24.9.2018.

II Osakemerkinnän ehdot

4. Oikeus osakkeiden merkintään

Kukin Optio-oikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden osakkeen. Osakkeen merkintähinta merkitään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

5. Osakkeiden merkintä ja maksaminen

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika on 24.9.2018 – 24.9.2019.

Jos osakkeiden merkintäajan viimeinen päivä ei ole pankkipäivä, osakkeiden merkinnän voi tehdä viimeistä osakkeiden merkintäpäivää seuraavana pankkipäivänä.

Osakkeiden merkintä tapahtuu Yhtiön pääkonttorissa tai muulla hallituksen hyväksymällä tavalla. Merkityt osakkeet on maksettava merkittäessä Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Hallitus päättää kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä.

6. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeiden merkintähinta on noin 0.04 euroa osakkeelta ja yhteensä 2.910.000,00 euroa mikäli kaikkien Optio-oikeuksien nojalla merkitään osakkeita. Osakkeiden merkintähinta perustuu Yhtiön ja Fitzroyn välillä käytyihin neuvotteluihin.

7. Osakkeenomistajan oikeudet

Uusien osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat sitten, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

8. Osakeannit, osakeoptiot ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet ennen osakemerkintää

Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista tai uusien osakeoptioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, Optio-oikeuden omistajalla on sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.

9. Oikeudet tietyissä erityistapauksissa

Mikäli Yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osakekohtaisten osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastosta jaettavien pääoman palautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

Mikäli Yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävän jaettavan osakepääoman osakekohtaisella määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

Mikäli Yhtiö asetetaan selvitystilaan ennen osakemerkintää, varataan Optio-oikeuksien omistajille mahdollisuus käyttää heidän osakemerkintäoikeutensa hallituksen asettaman määräajan sisällä. Mikäli Yhtiö poistetaan rekisteristä ennen osakemerkintää, on Optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.

Mikäli Yhtiö päättää fuusioitua toisen yhtiön kanssa sulautuvana yhtiönä tai sulautua kombinaatiofuusiossa vastaanottavaan yhtiöön, tai mikäli Yhtiö päättää jakautua kokonaisuudessaan, varataan Optio-oikeuksien omistajille oikeus merkitä, ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä, osakkeita heidän Optio-oikeuksillaan hallituksen asettaman määräajan sisällä. Vaihtoehtoisesti hallitus voi antaa Optio-oikeuden omistajalle oikeuden vaihtaa Optio-oikeudet toisen yhtiön liikkeeseen laskemiin optio-oikeuksiin sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määrätyllä tai hallituksen muuten määräämällä tavalla. Tämän ajanjakson jälkeen osakemerkintä- tai vaihto-oikeutta ei enää ole. Sama menettely soveltuu rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen tai mikäli Yhtiö rekisteröidyttyään eurooppayhtiöksi (Societas Europae) tai muuten rekisteröi kotipaikkansa siirron Suomesta toiseen Euroopan Talousalueen jäsenvaltioon. Hallitus päättää mahdollisen osittaisjakautumisen vaikutuksesta Optio-oikeuksiin. Edellä mainituissa tilanteissa Optio-oikeuksien omistajilla ei ole oikeutta vaatia, että Yhtiö lunastaa heiltä Optio-oikeudet käyvästä hinnasta.

Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai osakeoptioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta Optio-oikeuden omistajan oikeuksiin. Mikäli Yhtiö kuitenkin päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan kaikilta osakkeenomistajilta, on Optio-oikeuksien omistajille tehtävä vastaavanlainen tarjous.

Mikäli jollekin osakkeenomistajista syntyy ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n tarkoittama lunastusoikeus ja -velvollisuus kaikkiin Yhtiön osakkeisiin sen perusteella, että osakkeenomistajalla on yli 90 prosenttia Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, varataan Optio-oikeuden omistajille tilaisuus käyttää heidän Optio-oikeuksiin perustuvaa osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettaman määräajan sisällä tai Optio-oikeuden omistajilla on osakkeenomistajien velvollisuutta vastaava velvollisuus luovuttaa Optio-oikeutensa lunastajalle.

III Muut seikat

Yhtiö voi pitää Optio-oikeuden omistajista luetteloa, johon merkitään Optio-oikeuksien omistajien henkilötiedot. Yhtiö voi toimittaa kaikki Optio-oikeuksia koskevat tiedonannot Optio-oikeuden omistajille postitse uusimpaan Yhtiön saatavilla olevaan osoitteeseen ja/tai pörssitiedotteella.

Merkitsijä on oikeutettu siirtämään Optio-oikeudet vapaasti kolmannelle osapuolelle.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia mahdollisesti koskevat riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Yhtiön hallitus voi päättää näihin ehtoihin tehtävistä teknisistä ja/tai muista sellaisista muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä olennaisina.

Nämä Optio-oikeuksien ehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli suomen- ja englanninkielisten versioiden välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielistä versiota.