Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus