TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2016 (TILINTARKASTAMATON)

Tecnotree Oyj

Tilinpäätöstiedote

31.3.2017 klo 8.30

TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
1.1.–31.12.2016 (tilintarkastamaton)

 

OIKAISTU LIIKETOIMINNAN TULOS POSITIIVNEN - KERTALUONTEISET ERÄT VAIKUTTIVAT TULOKSEEN

 

TECNOTREE ILMOITTI 5 MILJOONAN EURON LISÄSÄÄSTÖTAVOITTEEN VUODELLE 2017 

Vuoden 2016 viimeinen neljännes:

 • Vuoden 2016 viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 14,7 miljoonaa euroa (24,6).
 • Vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa (6,4) ja liiketulos oli - 9,6 miljoonaa euroa (6,4).
 • Vuosineljänneksen oikaistu tulos oli 3,0 miljoonaa euroa (3,9) ja tulos oli 2,0 miljoonaa euroa (3,3).
 • Tilauskanta oli tilikauden lopussa 24,9 miljoonaa euroa (26,8).
 • Vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli 3,8 miljoonaa euroa (4,4).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,03).

Tammi-joulukuu 2016

 • Tilikauden liikevaihto oli 60,1 miljoonaa euroa (76,5)
 • Oikaistu liiketulos oli 1,2 miljoonaa euroa (12,0) ja liiketulos oli -10,1 miljoonaa euroa (11,7).
 • Oikaistu tilikauden tulos oli -4,2 miljoonaa (0,6) ja tilikauden tulos -6,3 miljoonaa euroa (0,2).
 • Tilikauden rahavirta investointien jälkeen oli 0,9 miljoonaa euroa negatiivinen (6,3) ja rahavarat olivat 3,5 miljoonaa euroa 31.12.2016 (6,4).
 • Osakekohtainen tulos oli EUR -0,05 (0,00).
 • Tecnotreen taloudellinen tilanne pysyi kireänä, ja sen tarkempi kuvaus löytyy tämä tilinpäätöksen osiosta “Riskit ja epävarmuustekijät”.

 

AVAINLUVUT 10-12/
2016

10-12/

2015

1-12/
2016

1-12/

2015

Liikevaihto, Me 14,7 24,6 60,1 76,5
Oikaistu liiketulos Me 1 0,8 6,4 1,2 12,0
Liiketulos, Me -9,6 6,4 -10,1 11,7
Tulos ennen veroja, Me -0,2 5,4 -5,6 7,8
Oikaistu kauden tulos, Me 2 3,0 3,9 -4,2 0,6
Kauden tulos, Me 2,0 3,3 -6,3 0,2
         
Osakekohtainen tulos, euroa 0,02 0,03 -0,05 0,00
         
Tilauskanta, Me     24,9 26,8
         
Rahavirta investointien jälkeen, Me 3,8 4,4 -0,9 6,3
Rahavarojen muutos, Me 2,3 3,5 -3,0 4,2
Rahavarat, Me     3,5 6,4
         
Omavaraisuusaste %     17,9 23,9
Nettovelkaantumisaste %     195,6 145,2
         
Henkilöstö kauden lopussa     818 934

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja.

2 Oikaistu kauden tulos = kauden tulos ilman kertaluonteisia kuluja liiketoiminnan muissa kuluissa sekä rahoituserissä yrityssaneerauksen velkajärjestelystä syntyneitä tuottoja. Erittely kohdassa ”Tuloskehitys”.

Kaikki alla esitetyt luvut ovat tammi- joulukuu 2016 väliseltä ajanjaksolta ja ne ovat vertailtavissa vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

                                                                                                                                                                                                                

TOIMITUSJOHTAJA PADMA RAVICHANDER:

Katsaus

Tecnotreelle vuosi 2016 oli muutoksen ja uuden alun aikaa.

Etenimme viime vuonna merkittävästi uuden johtoryhmän johdolla muutoksessamme aidosti tuotekeskeiseksi yhtiöksi ja keskitimme voimakkaasti globaaleja toimintojamme toimintakustannusten alentamiseksi. Samalla kun keskityimme edellä mainittujen muutosten läpivientiin, saimme uusia asiakkuuksia ja uudistimme myös asiakassopimuksia pitkäaikaisten asiakkaidemme kanssa Latinalaisessa Amerikassa sekä Lähi-idässä ja Afrikassa. Saimme lisäksi päätöksen yrityssaneerausohjelmamme hyväksymisestä, sovimme pitkäaikaisesta projektisaatavasta latinalaisamerikkalaisen asiakkaamme kanssa ja veimme läpi pitkäaikaisia asiakasprojekteja. Voitimme myös tärkeitä uusia asiakassopimuksia uuden avoimen lähdekoodiin perustuvan BSS ‑tarjontamme ansiosta, mikä vahvisti sitä, että päätöksemme tuotestrategiasta ja –etenemissuunnitelmasta oikea. Lisäksi vahvistimme ja harmonisoimme BSS-tuotetarjontaamme vastaamaan yhtiömme visiota digitaalisen markkinapaikan tarjoamisesta asiakkaille ja ekosysteemin luomisesta kumppaneille.

Yhtiömme kassatilanne ja likviditeetti pysyivät kuitenkin erittäin kireänä. Teimme vuoden 2016 aikana lukuisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi, mukaan lukien kustannussäästöohjelman aloittaminen, asiakassaatavien varmistaminen ja neuvottelut ulkoisesta rahoituksesta ja investoinneista. Yhtiömme taloudellinen tilanne on edelleenkin kriittinen. 

Toimitusjohtajan selonteko avainluvuista (oikaistut):

Uskon, että alla oleva taulukko auttaa tarkastelemaan suorituskykyämme vuonna 2016. Taulukko ei sisällä vuotta 2016 aikaisempien tapahtumien vaikutuksia eikä kertaluonteisia 5 miljoonan euron kustannussäästöohjelmaan liittyviä kuluja:

        Oikaisut  

Oikaistu tulos,

Toimitusjohtaja

  Oikaistu tulos
KONSERNIN TULOSLASKELMA MEUR 2016   2016   2016   2015
Liikevaihto   60,1       60,1   76,4
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -70,2   13,21   -57,0   -64,4
EBIT   -10,1   13,2   3,1   12,0
Rahoituserät ja                
Verot   3,8   -5,52   -1,7   -11,4
Tilikauden tulos   -6,3   7,7   1,4   0,6

Alaskirjaukset edellisten vuosien toimituksista Latinalaiseen Amerikkaan (9,2) ja edellisen vuoden saatavasta (1,7) sekä säästöohjelmaan liittyvä kertaluontoinen kulu (2,3).

2   Maksuohjelman vahvistamisen myötä velkojen leikkauksesta syntynyt positiivinen tulosvaikutus (6,6) ja korkovarauksen purkamisesta kirjautunut tulo (2,7), verot (-3,8).

Viitaten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemiin vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskevien uusiin ohjeisiin, Tecnotree käyttää vaihtoehtoisina tunnuslukuina ”oikaistua liiketulosta” sekä ”oikaistua kauden tulosta”. Nämä tunnusluvut ovat kuvattu ylläolevan taulukon alaviitteissä ja Tuloskehitys-osion taulukossa Tuloslaskelman avainluvut.

Vuonna 2016 liikevaihtomme Latinalaisessa Amerikassa oli alempi kuin edellisenä vuonna ja osa Lähi-idän ja Afrikan alueen liikevaihdosta siirtyi vuodelle 2017 johtuen asiakasprojektien toimituksista ja valmistusasteesta. Liikevaihtomme tilikaudella oli 60,1 milj. EUR (76,4).

Osana tuloksellisesta kasvua ja jatkuvaa kustannusten optimointia kerroimme elokuussa 2016 aloittavamme kustannussäästöohjelman. Tavoitteenamme on vähentää vuositasolla henkilöstökuluja 5 milj. EUR, joka vastaa 100 henkilötyövuotta. Suunnitelmamme on vähentää henkilöstöä maailmanlaajuisesti Suomessa, Intiassa, Brasiliassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella ja muissa toimipisteissä. Tecnotreen henkilöstö väheni näiden toimenpiteiden seurauksena 116 henkilöllä maailmanlaajuisesti. Vuoden 2016 lopussa kustannussäästöohjelmasta saadut tuotot olivat 2,3 milj. EUR.

Ilman latinalaisamerikkalaisesta asiakkaastamme johtuvia poikkeuksellisia kertaluonteisia kuluja ja alaskirjauksia, tulos ennen veroja ja muita kuluja oli 3,1 milj. EUR (12,0). Espoon käräjäoikeudessa hyväksytyn yrityssaneerausohjelman myötä oikaistu nettotuloksemme oli 1,4 milj. EUR positiivinen (0,6).

Maksuohjelman vahvistamisen myötä kirjasimme tulokseen kertaluonteisen positiivisen 6,6 miljoonan euron suuruisen erän velkajärjestelyn tuloksena. Lisäksi poistimme korkokulujen varauksia yhteensä 2,7 miljoonalla eurolla.

Toimintamme vuonna 2016

Uusi avoimeen lähdekoodiin perustuva BSS-tuotetarjontamme sai vuonna 2016 ennätyksellisen määrän uusia asiakkaita:

 • Suomalainen mobiilioperaattori Ukkoverkot valitsi BSS Express -järjestelmän pilvipalveluilleen, joka toimitettiin SaaS-mallin mukaisesti. Teimme myös sopimuksen Convergent Billing Platfrom -ratkaisun toimittamisesta länsiafrikkalaiselle operaattorille, jolla on 60 miljoonaa asiakasta.
 • Eteläaasialainen Nepal Telecom valitsi AgilityTM Mediation ja Interconnect -yhdysliikennejärjestelmän korvaamaan operaattorin olemassa olevat järjestelmät. Sopimuksen arvo oli 3 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.  Airtel Groupiin kuuluva EMTEL Mauritius valitsi ratkaisumme, jotka laajentavat operaattorin tavoitettavuus- ja sisällönhallinta-alustoja.
 • Kaakkoisafrikkalainen operaattori BSS-järjestelmämme GSM-, FXL-, ISP- ja IPTV -palveluidensa toteuttamiseen. Sopimuksen arvo on 8 milj. USD ja arvioimme toimitusten operaattorille päättyvän vuoden 2017 aikana.

Sovimme vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä latinalaisamerikkalaisen asiakkaamme kanssa järjestelystä, jossa asiakas maksaa meille 6 milj. EUR ja teimme jäljelle jääneisiin saataviin liittyneen vuoden 2016 viimeiselle neljännekselle raportoidun noin 9 miljoonan euron alaskirjauksen.

Konsernin liiketoiminnan kulut pienenivät 50,9 miljoonaan euroon (53,2) (erotus 2,3). Optimoimme ja yhdenmukaistimme toimintojamme Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa, Lähi-idän ja Afrikan alueella sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Selkeytimme merkittävästi myös tuotevalikoimaamme vuoden 2016 aikana varmistaaksemme, että meillä on tarkoituksenmukaiset tuotteet, jotka täydentävät BSS-ratkaisua. Samalla pystyimme merkittävästi lyhentämään tuotteidemme markkinoille tuloaikaa.

Riskitekijöihin kuuluvat edelleenkin toiminnot maissa, joissa on suuria ulkomaan valuuttaan liittyviä rajoituksia, jotka vaikuttavat kassavirtaamme ja maissa, joissa lähdeverotus vaihtelee ja on korkea.

 

Vuoden 2017 näkymät:

Olemme sitoutuneet jatkamaan yhtiömme sisäistä muutosta ja tavoitteenamme on tuotevalikoimamme yksinkertaistaminen, tuotteiden markkinoille tuonnin parempi toteutus, laatu ja nopeus sekä innovatiiviset liiketoimintamallit. Osana tuloksellisesta kasvua ja jatkuvaa kustannusten optimointia kerroimme elokuussa 2016 aloittavamme kustannussäästöohjelman. Tavoitteenamme on vähentää vuositasolla henkilöstökuluja 5 milj. EUR, joka vastaa 100 henkilötyövuotta.

Taloustilanteesta johtuen tavoitteenamme on noin 5 milj. EUR toimintakulujen lisäsäästöt vuonna 2017. Arvioimme saavuttavamme tämän tavoitteen vähentämällä vuokratiloja, karsimalla matkustuskuluja, keskittämällä toimipisteitä sekä vähentämällä ulkoisia palveluita ja henkilöstökuluja.

Jatkamme valuuttariskien ja arvonlisäverojen minimoimista aloittamalla nykyisiä rakenteitamme ja prosessejamme koskevat parannustoimenpiteet.

Keskitymme edelleen asiakassaatavien oikea-aikaiseen varmistamiseen parantamalla toimitustemme laatua ja ajoitusta.

Ohjelmistoalan tuotantotalona jatkamme visiomme toteuttamista vuonna 2017 ja tulevina vuosina. Tavoitteemme on edelleen kehittää BSS-palvelualustaamme yhdistämällä vahva tietoliikennealan kokemuksemme ylivertaiseen asiakaskokemukseen noudattaen korkeatasoisia suomalaisia design- ja laatunormeja. Pilvipohjaiseen arkkitehtuuriin perustuvat tuotteemme yhdessä kumppaneiden palveluiden ja ratkaisujen kanssa mahdollistavat digitaalisen markkinapaikan rakentamisen, joka tarjoaa asiakkaillemme merkittävää lisäarvoa.

 

YRITYSSANEERAUS

Espoon käräjäoikeus vahvisti päätöksellään 15.11.2016 selvittäjä Jari Salmisen laatiman Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen yhtiön maksuohjelmaksi. Tämän päätöksen myötä Tecnotree Oyj:n saneerausmenettely saatettiin päätökseen. Ehdotus yhtiön saneerausohjelmaksi hyväksyttiin ennen käräjäoikeuden vahvistusta Tecnotree Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 9.11.2016.

Vahvistamista edeltäneessä velkojien äänestysmenettelyssä kaikki siihen osallistuneet velkojat kannattivat maksuohjelman hyväksymistä.

Yhtiön maksuohjelmassa huomioitujen saneerausvelkojen kokonaismäärä oli noin 73,9 milj. EUR. Konsernin sisäisiä saneerausvelkoja, jotka leikattiin kokonaisuudessaan, oli yhteensä noin 36,7 milj. EUR. Etuoikeudettomien tavallisten saneerausvelkojen osuus oli noin 13,2 milj. EUR. Vakuusvelkaa oli yhteensä noin 23,8 milj. EUR, josta yrityskiinnityksellä turvattua saneerausvelkaa oli yhteensä noin 7,9 milj. EUR. Etuoikeudettomien tavallisten saneerausvelkojen pääomaa leikattiin 50 %. Maksuohjelman mukaiset suoritukset päättyvät 30.6.2025.

Saneerausohjelmaehdotus sisältää velvollisuuden maksaa etuoikeudettomille saneerausveloille lisäjako-osuutta, mikäli maksuohjelman aikana Tecnotreen Oyj:n operatiivinen kassavirta toteutuu ennustettua parempana.

Maksuohjelman vahvistamisen myötä konserni kirjasi velkojen leikkauksista kertaluontoista positiivista tulosvaikutusta 6,6 milj. EUR. Tämän lisäksi yhtiöltä purkautui kirjattuja korkovarauksia yhteensä 2,7 milj. EUR.

Saneerausohjelman mukaisesti Tecnotree on sitoutunut myymään toimitiloinaan käyttämänsä kiinteistön 31.12.2019 mennessä ja kauppahinta suoritetaan vakuudenhaltija Nordea Pankki Suomi Oyj:lle. Yhtiöllä on oikeus olla myymättä kohdetta määrätyssä ajassa ainoastaan valvojan ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n suostumuksella.

Käräjäoikeus määräsi selvittäjä Jari Salmisen valvomaan maksuohjelman toteutumista. Valvoja seuraa saneerausmenettelyn kulkua ja raportoi siitä velkojatoimikunnalle ja velkojille.

 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tecnotreen lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät rahoitusriskiin, rahoituksen saatavuuteen sekä riittävyyteen, projekteihin, niiden ajoitukseen, osatuloutus- ja myyntisaamisiin ja valuuttakurssien muutoksiin. Rahan riittävyys ja liikevaihdon kehitys ovat merkittävimmät yksittäiset riskit.

Yhtiön rahoitustilanne on jatkunut kireänä ja tästä johtuen yhtiön taloudellinen tilanne on kriittinen. Erääntyneiden ostovelkojen määrän kasvu on jatkunut. Yhtiö panostaa määrätietoisesti saatavien kotiuttamiseen avainasiakkailtaan ja neuvottelee rahoittajien kanssa lyhytaikaisesta lisärahoituksesta likviditeetin turvaamiseksi. Lisäksi yhtiö on neuvotellut pitkäaikaisesta ulkopuolisesta rahoituksesta. Tecnotreen toiminnan jatko on riippuvainen rahoitusneuvottelujen onnistumisesta ja yhtiön kyvystä jatkaa maksuohjelman noudattamista.

Kireä kassatilanne ja rahoituksen riittävyys aiheuttavat epävarmuutta uusien asiakkaiden saamisesta.

Yhtiöllä on myyntiä useisiin maihin, joiden keskuspankeilla on pulaa ulkomaanvaluutoista. Tämä voi aiheuttaa ylimääräisiä maksujen viivästymisiä, kuluja ja jopa riskejä maksujen saamisesta.

Vuoden 2016 lopussa oma pääoma konsernissa oli 10,7 milj.EUR ja emoyhtiössä 1,2 milj. EUR negatiivinen.

 

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä Tecnotree kotiutti 3,0 milj. EUR euroa saatavia asiakkaaltaan Latinalaisessa Amerikassa, jolla yhtiö maksaa pitkäaikaisia velkojaan.


VUODEN 2017 NÄKYMÄT

Tecnotreen taloudellinen tilanne jatkuu haasteellisena ja maksuvalmius pysyy edelleen kireänä. Yhtiön vuonna 2016 aloittaman kustannussäästöohjelman tavoitteena on vähentää vuositasolla henkilöstökuluja 5 milj. EUR, joka vastaa 100 henkilötyövuotta. Osa säästöohjelmasta toteutuu vuoden 2017 aikana.

Kireästä taloustilanteesta johtuen Tecnotreen tavoitteena on noin 5 milj. EUR toimintakulujen lisäsupistukset vuonna 2017. Yhtiö arvioi saavuttavansa tavoitteet vähentämällä vuokratiloja, karsimalla matkustuskuluja, keskittämällä toimipisteitä, vähentämällä ulkoisia palveluita ja henkilöstökuluja.

Yhtiö jatkaa valuuttariskien ja lähdeverojen minimointia selkeyttämällä nykyisiä rakenteita ja prosesseja.

Yhtiö panostaa edelleen asiakassaatavien oikea-aikaiseen kotiuttamiseen parantamalla toimitusten laatua ja ajoitusta.

Yhtiö arvioi neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden olevan aiempien vuosien tapaan merkittäviä.

Tecnotree jatkaa maksuohjelmaansa suunnitellun mukaisesti.

 

EHDOTUS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden voitto, 1 816 403,05 euroa, jätetään omaan pääomaan.

 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tecnotree järjestää analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille tilinpäätöstiedotetta koskevan tiedotustilaisuuden 31.3.2017 kello 10.00 Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola-kabinetissa, Simonkatu 9, Helsinki. Tilinpäätöstiedotteen esittelee toimitusjohtaja Padma Ravichander. Tilaisuus on osittain englanninkielinen ja tarvittaessa tulkataan suomeksi. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.

 

TECNOTREE OYJ

SIJOITTAJAVIESTINTÄ

 

Lisätietoja

Padma Ravichander, toimitusjohtaja, puh. +358400156371

Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. +358505174569

www.tecnotree.com

 

Tecnotree suunnittelee julkistavansa "Tecnotree vuonna 2016" –vuosikertomuksensa (tilintarkastettu) viikolla 17 vuonna 2017. Vuosikertomus tulee saataville osoitteessa www.tecnotree.com.


Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin.

Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.
 

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770