YHTIÖKOKOUSKUTSU

Tecnomen Lifetree Oyj           PÖRSSITIEDOTE             
                     26.2.2010 klo 14.00          

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                

Tecnomen Lifetree Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen        
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 klo 15.00 osoitteessa Palace 
Gourmet, Konferenssisali, Eteläranta 10, 10. krs., Helsinki. Kokoukseen     
ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 14.00.            

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                     

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                  

1. Kokouksen avaaminen                             

2. Kokouksen järjestäytyminen                          

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen        

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                      

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen           

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                   
  - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen                  

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                         

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen     

Hallitus ehdottaa 25.3.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että  
31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön     
tilikauden tappio, 22 656 856,24 euroa, katetaan vapaan oman pääoman      
rahastoista.                                  

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle   

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen  
jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksetaan 
palkkiona 50 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa vuodessa ja 
hallituksen jäsenille 23 000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan hallituksen ja  
valiokuntien kokouksiin osallistumisesta hallituksen puheenjohtajalle 800 euron 
ja muille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio. Edellä mainitut    
hallituspalkkiot voidaan rahan sijasta maksaa myös yhtiön osakkeina.      

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön    
hallitukseen valittaisiin kahdeksan (8) jäsentä.                

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                      

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön    
hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Atul
Chopra, Johan Hammarén, Pentti Heikkinen, Harri Koponen, Christer Sumelius,   
Hannu Turunen ja David White sekä uutena jäsenenä Ilkka Raiskinen. Olennaiset  
osat Ilkka Raiskisen työhistoriasta ovat nähtävillä Tecnomen Lifetree Oyj:n   
Internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com .                

Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia   
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.                

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                   

Tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle     
maksettaisiin palkkio laskun mukaan.                      

14. Tilintarkastajan valitseminen                        

Tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana  
jatkaisi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi  
tilintarkastajaksi KHT Sixten Nymanin.                     

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen  
yhtiökokouksen päättyessä.                           

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi             

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa voimassa 
olevat yhtiöjärjestyksen toiminimeä koskevan 1§:n ja yhtiökokouskutsua koskevan 
11 §:n kuulumaan seuraavasti:                          

”1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka                       

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi    
Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo.”               

”11§ Yhtiökokouskutsu                              

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kolme
(3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3)   
viikkoa ennen yhtiökokousta kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen 
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun  
myös muulla tavalla.”                              

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta    

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen  
päättämään enintään 7 360 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta seuraavasti:  

Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin       
osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän  
julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä      
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.                 

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi 
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien    
järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi  
osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä    
pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen      
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.                 

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Tämä       
hankkimisvaltuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja 
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta        

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen  
päättämään enintään 17 800 000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa
olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.      

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön 
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos   
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön        
pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan 
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien      
rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien 
toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.   

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.    
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle       
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 
kaikista yhtiön osakkeista.                           

Hallitus voi antaa valtuutuksen puitteissa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan   
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,  
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä  
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.                  

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä  
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 
tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.                 

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen    
liittyvistä ehdoista. Ehdotetut valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden     
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                       

18. Kokouksen päättäminen                            

B. Yhtiökokousasiakirjat                            

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen      
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tecnomen Lifetree 
Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com 26.2.2010 alkaen. Tecnomen
Lifetree Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,       
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla   
Internet-sivuilla viimeistään 3.3.2010. Hallituksen ehdotukset ja        
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä   
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                      

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                    

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.3.2010   
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.      
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle      
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.   

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua  
viimeistään 22.3.2010 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) Internet-sivujen kautta osoitteessa www.tecnotree.com;
b) puhelimitse numeroon (09) 8047 8767 maanantaista perjantaihin klo
09.00-16.00; 
c) telefaksilla numeroon (09) 8047 8212;  
d) kirjeitse osoitteeseen Tecnomen Lifetree Oyj, Yhtiökokous, PL 93,      
02271 Espoo                                   

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,       
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen 
nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
                        
Osakkeenomistajien Tecnomen Lifetree Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja     
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.                             

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa     
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä 
asioista.                                    

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                    

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan  
asiamiehen välityksellä.                            

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on  
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan     
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean   
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri         
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä     
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa         
osakkeenomistajaa.                               

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen    
Tecnomen Lifetree Oyj, Yhtiökokous, PL 93, 02271 Espoo ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä 22.3.2010 klo 16.00 mennessä.                    

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                   

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä       
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi  
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, ellei poikkeuslupaa, viimeistään 22.3.2010 
klo 10.00 mennessä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön        
Internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com .                

4. Muut ohjeet / tiedot                             

Tecnomen Lifetree Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.2.2010 yhteensä 73 630 977 
osaketta ja 73 630 977 ääntä.                          


TECNOMEN LIFETREE OYJ                              


Hallitus                                    


LISÄTIETOJA                                   
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puhelin (09) 8047 8650             


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tecnotree.com                                


Tecnotree lyhyesti                               
Vuonna 1978 perustettu Tecnotree (Tecnomen Lifetree) on maailman johtavia    
teleoperaattoreiden käyttämien tuki- ja asiakaspalveluratkaisujen (Business and 
Operations Support Systems (BSS/OSS) ja Value Added Services (VAS)) toimittajia.
Tecnotree myy ja markkinoi tuotteitaan ja palvelujaan sekä oman         
maailmanlaajuisen organisaationsa että globaalien ja paikallisten        
yhteistyökumppaniensa kautta. Yrityksen tuotteita on toimitettu yli 120     
asiakkaalle eri puolille maailmaa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa, ja sen
palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 800 työntekijää 20 eri toimipisteessä.
Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella  
TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä on osoitteessa www.tecnotree.com.

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770