Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä; vt. toimitusjohtaja Padma Ravichander nimitetty toimitusjohtajaksi

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
9.5.2016 klo 18.00

Tecnotree Oyj:n 9.5.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2015. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2015 ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tappio, 5 213 387,24 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pentti Heikkinen, Matti Jaakola, Harri Koponen ja Christer Sumelius. Pirjo Pakkanen valittiin uudeksi jäseneksi. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 50 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 30 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 23 000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen ja mahdollisten valiokuntien kokouksiin osallistumisesta hallituksen puheenjohtajalle 800 euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 100 000 000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.

Hallitus voi antaa valtuutuksen puitteissa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Koponen ja varapuheenjohtajaksi Pentti Heikkinen.  Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Pakkanen ja jäseniksi Pentti Heikkinen, Harri Koponen and Matti Jaakola. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Christer Sumelius ja jäseneksi Harri Koponen.

Hallitus on arvioinut kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Arvioinnin perusteella kaikki nyt valitut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.

Hallitus on nimittänyt Padma Ravichanderin yhtiön toimitusjohtajaksi 9.5.2016 alkaen. Hän on toiminut yhtiön vt. toimitusjohtajana 18.4.2016 alkaen.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Tuomas Wegelius, puhelin 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on noin 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti noin 90 operaattoria noin 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770