Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
26.3.2014 klo 18.15

Tecnotree Oyj:n 26.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2013. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2013 ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tappio, 2.138.056,64 euroa, katetaan vapaan oman pääoman rahastoista. Myös aiempien tilikausien tappioita katetaan 1.690.237,98 eurolla vapaan oman pääoman rahastoista.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Johan Hammarén, Pentti Heikkinen, Harri Koponen, Tuija Soanjärvi ja Christer Sumelius. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 50.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 23.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta hallituksen puheenjohtajalle 800 euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 12.262.842 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 60.000.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.

Hallitus voi antaa valtuutuksen puitteissa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Koponen ja varapuheenjohtajaksi Pentti Heikkinen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tuija Soanjärvi ja jäseniksi Harri Koponen ja Pentti Heikkinen. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Christer Sumelius ja jäseniksi Johan Hammarén ja Harri Koponen.

Hallitus on arvioinut kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Arvioinnin perusteella kaikki nyt valitut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, p. 045 3113113

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1100 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

 

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770