Tecnotree Oyj:n tilintarkastuskertomus

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
18.3.2015 klo 8.32

Tecnotree Oyj:n tilintarkastajat ovat antaneet seuraavan tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 Tecnotree Oyj:n yhtiökokoukselle:

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Tecnotree Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Tecnotree Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka, rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet ehdollisen lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Ehdollisen lausunnon perustelut

Konsernin taseessa on liitetiedossa 18 Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset esitetyllä tavalla yhteensä 22,5 miljoonaa euroa pitkäaikaisiin projekteihin liittyviä osatuloutussaatavia. Näistä 12,7 miljoonaa euroa liittyy projektiin, jonka arvostuksen osalta emme ole saaneet riittävässä määrin tarkoituksenmukaista tilintarkastusevidenssiä. Kyseinen saatava sisältyy myös emoyhtiön taseen osatuloutussaataviin.

Ehdollinen lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että ehdollisen lausunnon perusteluissa kuvatun seikan mahdollisia vaikutuksia lukuun ottamatta, konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Ehdollinen lausunto emoyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että ehdollisen lausunnon perusteluissa kuvatun seikan mahdollisia vaikutuksia lukuun ottamatta, emoyhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Huomautus

Kuten hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä todetaan, oli emoyhtiön oma pääoma 31.12.2014 alle puolet osakepääomasta. Huomautuksena esitämme, että emoyhtiön oma pääoma on ollut alle osakeyhtiölain 20:23 § edellyttämän rajan jo aikaisemmin tilikauden aikana eikä emoyhtiön hallitus ole viipymättä ryhtynyt osakeyhtiölain edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tiettyjen seikkojen painottamista koskevat lisätiedot

Rahoitustilanne

Haluamme kiinnittää huomiota konsernitilinpäätöksen liitetietoon 24 Rahoitusriskien hallinta, laatimisperiaatteiden kohtaan toiminnan jatkuvuuden periaate sekä hallituksen toimintakertomuksen kohtaan riskit ja epävarmuustekijät. Kuten edellä mainituista kohdista ilmenee, on konsernin ja emoyhtiön rahoitustilanne kireä ja yhtiön kykyyn jatkaa toimintaa liittyy olennaista epävarmuutta. Yhtiön kaikki luottolimiitit olivat täydessä käytössä ja rahoitukseen liittyvät kovenantit ovat osittain rikkoutuneet. Emoyhtiö on joutunut turvautumaan erittäin lyhytaikaiseen rahoitukseen erillisinä erinä tilikauden aikana yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Tilikauden kuluessa emoyhtiöllä on ollut jatkuvasti merkittävä määrä erääntyneitä ostovelkoja. Entisestään heikentyneen likviditeettitilanteen johdosta yhtiö hakeutui yrityssaneeraukseen 5.3.2015.

Toiminnan jatkuvuuden periaate ja yrityssaneeraus

Haluamme kiinnittää huomiota konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yrityssaneerausta koskeviin kohtiin sekä konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön laatimisperiaatteiden toiminnan jatkuvuus kohtaan.

Yhtiö jätti 5.3.2015 Espoon käräjäoikeudelle yrityssaneerausta koskevan hakemuksen, ja Espoon käräjäoikeus määräsi päätöksellään 9.3.2015 yhtiön yrityssaneerausmenettelyn aloitettavaksi. Selvittäjän on viimeistään 6.7.2015 laadittava ja toimitettava Espoon käräjäoikeudelle ehdotuksensa saneerausohjelmasta.

Tecnotree Oyj:n on noudatettava oikeuden hyväksymää suunnitelmaa. Kuten toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteissa on selostettu, tähän liittyy riskejä. Tecnotree Oyj:n on huolehdittava kaikista yrityssaneerauksen jälkeisistä vastuistaan täysimääräisesti, mikä edellyttää riittävää tulorahoitusta eli asiakkailta tulevia maksuja. Kuten toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteissa on selostettu, yrityssaneeraushakemuksen jättämisen jälkeen toimintaan on odotettavissa ongelmia erityisesti niiden yhtiöiden kanssa, joilta Tecnotreellä on ollut ostoja. Myös asiakkaat saattavat pelätä Tecnotreehen liittyvää riskiä, mikä voi vaikuttaa jatkossa saataviin tilauksiin.

Yhtiöllä on toiminnan jatkuvuuteen liittyviä olennaisia epävarmuustekijöitä. Edellä kuvattu rahoitustilanne ja yrityssaneerausmenettely osoittavat olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä Tecnotree Oyj:n kykyä jatkaa toimintaansa. Jos ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa osoittautuisi, että tilinpäätöksen laatiminen toiminnan jatkuvuuteen perustuen ei ole asianmukaista, Tecnotree Oyj:n ja konsernitilinpäätöksen varojen kirjanpitoarvoja jouduttaisiin muuttamaan.

Asiakassaatavat

Haluamme kiinnittää huomiota myös hallituksen toimintakertomuksen kohtaan Riskit ja epävarmuustekijät ja siinä kappaleisiin Asiakasprojektien toteutuminen, Kannattavuus ja ennustettavuus sekä Kansainväliseen toimintaan, saamisiin ja kehittyviin markkinoihin liittyvät riskit. Kuten konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 18 Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset ilmenee, asiakas- ja osatuloutussaataviin on sitoutunut merkittävästi käyttöpääomaa yhteensä 42,2 miljoonaa euroa. Osaan näistä eristä sisältyy tavanomaista suurempi arvostusriski toimintakertomuksessa Riskit ja epävarmuustekijät kohdassa kerrotun mukaisesti.

Liikearvo

Konsernin taseeseen varoihin sisältyy liikearvo 16,6 miljoonaa euroa. Edelleen hallituksen toimintakertomuksen kohdassa Riskit ja epävarmuustekijät on todettu, että taseen liikearvoon, ja sen testaamisessa käytettyihin johdon taloudellisiin ennusteisiin ja olettamuksiin sisältyy riskiä. Näistä tekijöistä johtuen liikearvon arvostukseen sisältyy arvostusriski ja arvostus on riippuvainen toiminnan jatkuvuuden edellytyksistä.

Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2014

Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n 2 momenttiin viitaten toteamme, että edellä mainitut seikat tulee ottaa huomioon arvioitaessa konsernin ajalta 1.1.-30.6.2014 laaditun osavuosikatsauksen säännösten mukaisuutta.

Helsinki 17. maaliskuuta 2015

KPMG OY AB

Toni Aaltonen
KHT

 

TECNOTREE OYJ

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770