Tecnotree Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2015 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj
Tilinpäätöstiedote
31.3.2016 klo 8.30

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuudenhallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattorin liiketoimintatukijärjestelmien miltei koko kentän yhtenäisellä ratkaisulla kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreella on vahva jalansija erityisesti kehittyvillä markkinoilla.

HUOMATTAVASTI PARANTUNUT TULOS

Neljäs vuosineljännes

 • Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 24,6 miljoonaa euroa (24,2).
 • Vuosineljänneksen liiketulos oli 6,4 miljoonaa euroa (4,7).
 • Vuosineljänneksen oikaistu tulos oli 3,9 miljoonaa euroa (0,5) ja tulos oli 3,3 miljoonaa euroa (0,5).
 • Tilauskanta oli tilikauden lopussa 26,8 miljoonaa euroa (31.12.2014: 38,9).
 • Vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli 4,4 miljoonaa euroa (2,7).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,00).

Tammi-joulukuu 2015

 • Tilikauden liikevaihto oli 76,5 miljoonaa euroa (74,0).
 • Liiketulos oli 11,7 miljoonaa euroa (3,3).
 • Oikaistu tilikauden tulos oli 0,6 miljoonaa (-6,4) euroa ja tilikauden tulos 0,2 miljoonaa euroa (-9,3).
 • Tilikauden rahavirta investointien jälkeen oli 6,3 miljoonaa euroa (-1,8) ja rahavarat olivat 6,4 miljoonaa euroa (31.12.2014: 2,5).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (-0,08).

 

AVAINLUVUT

10-12/

2015

10-12/

2014

1-12/

2015

1-12/

2014

         
Liikevaihto, Me 24,6 24,2 76,5 74,0
Oikaistu liiketulos, Me 1 6,4 5,1 12,0 3,7
Liiketulos, Me 6,4 4,7 11,7 3,3
Tulos ennen veroja, Me 5,4 4,0 7,8 -2,4
Oikaistu kauden tulos, Me 2 3,9 0,5 0,6 -6,4
Kauden tulos, Me 3,3 0,5 0,2 -9,3
         
Osakekohtainen tulos, euroa 0,03 0,00 0,00 -0,08
         
Tilauskanta, Me     26,8 38,9
         
Rahavirta investointien jälkeen, Me 4,4 2,7 6,3 -1,8
Rahavarojen muutos, Me 3,5 0,5 4,2 -4,2
Rahavarat, Me     6,4 2,5
         
Omavaraisuusaste %     23,9 22,5
Nettovelkaantumisaste %     145,2 172,7
         
Henkilöstö kauden lopussa     934 993

 

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja. Erittely on tilinpäätöstiedotteessa kohdassa ”Tuloskehitys”.
2 Oikaistu kauden tulos = kauden tulos ilman rahoituserissä olevia valuuttakurssivoittoja ja –tappioita, jotka aiheutuvat lähinnä tytäryhtiöiden saamisista emoyhtiöltä.

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-12/2015 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-12/2014, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen

”Vuosi 2015 oli merkittävien tapahtumien aikaa Tecnotreelle. Maaliskuussa 2015 yhtiö hakeutui yrityssaneerausprosessiin, johon vaikuttivat erityisesti kahden ison, alkuperäiseltä arvoltaan yhteensä 54,6 miljoonan dollarin suuruisten projektien sitoma pääoma ja vuoden 2014 lopussa tapahtuneet projekteihin toimitettavien laitteistojen aiheuttamat isot ostovelat. Tämän lisäksi eräiden kehittyvillä markkinoilla sijaitsevien asiakasmaiden keskuspankkien valuuttapula viivästytti asiakasmaksuja merkittävästi vuoden alussa. Tammikuussa 2015 toinen em. projektista päätettiin asiakkaan kanssa tehdyllä sopimuksella ja projektiin liittyvistä saatavista saatiin maksut toisen vuosineljänneksen aikana. Yrityssaneerausprosessi vakautti yhtiön tilannetta ja vuoden 2015 rahavirta investointien jälkeen oli 6,3 miljoonaa euroa positiivinen.

Vuoden 2015 liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa edellistä vuotta isompi siitäkin huolimatta, että em. kahta isoa projektia ei tuloutettu lainkaan vuoden aikana. Edellisenä vuonna niiden liikevaihto oli ollut yhteensä 6,3 miljoonaa euroa. MEA & APAC alueen liikevaihto kasvoi 9,4 miljoonaa euroa. Tällä alueella Tecnotree on saanut laajennettua tuotteidensa myyntiä vakiintuneiden asiakassuhteiden ansiosta useisiin maihin ja on onnistunut myymään uusia tuotteita. MEA alueen liikevaihdon keskimääräinen vuosittainen kasvu on ollut vuosina 2012-2015 yli 20%. Uusien tuotteiden osalta pitää mainita Unified Product Catalogue ja Customer Lifecycle Management tuotteet. Eurooppa & Amerikka –alueen liikevaihto laski 6,9 miljoonaa euroa heikon markkinatilanteen vuoksi.

Liiketulos kasvoi edellisestä vuodesta 8,4 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvun lisäksi tähän vaikutti myös se, että projekteihin hankittujen laitteistojen määrä väheni huomattavasti. Materiaaleihin ja palveluihin kului 4,0 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2014.

Vuoden 2015 viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto ja liiketulos olivat ennätykselliset. Projektit valmistuivat suunnitelmien mukaan, mikä vaikutti myös neljänneksen hyvään kassavirtaan.”

YRITYSSANEERAUS

Tecnotree Oyj jätti 5.3.2015 Espoon käräjäoikeudelle yrityssaneerausta koskevan hakemuksen. Espoon käräjäoikeus määräsi 9.3.2015 päätöksellään yrityssaneerausmenettelyn aloitettavaksi. Tecnotree Oyj:n 27.3.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen tekemän hakemuksen ja yrityssaneerausmenettelyn jatkamisen.

Tecnotree Oyj:n liiketoiminta on ollut useana vuonna tappiollista, rahatilanne pysyi vuoden 2014 aikana kireänä sekä emoyhtiön oma pääoma laski 31.12.2014 alle puoleen osakepääomasta. Yhtiö haki aktiivisesti ratkaisua yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi ja tarkasteli huolellisesti eri vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. Selvitystyön perusteella yhtiö totesi johtopäätöksenään, että sekä yhtiön että sen intressiryhmien kannalta paras ratkaisu oli yhtiön hakeutuminen yrityssaneeraukseen. Yhtiö katsoi, että sen vaikeudet olivat luonteeltaan tilapäisiä, ja yrityssaneerausmenettelyssä olisi yhtiön arvion mukaan mahdollista tervehdyttää yhtiön rahoitus- ja pääomarakenne, ja siten turvata yhtiön liiketoiminnan pitkän aikavälin jatkuvuus. Yrityssaneeraus helpottaa toteutuessaan yhtiön velkavastuita ja parantaa tältä osin myös yhtiön omaa pääomaa.

Käräjäoikeus määräsi 9.3.2015 päätöksellään asianajaja Jari Salmisen Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjäksi. Selvittäjän toimitti Espoon käräjäoikeudelle ehdotuksensa saneerausohjelmaksi 30.3.2016. Tecnotree Oyj:n on noudatettava tuomioistuinmenettelyn kautta vahvistettavaa saneerausohjelmaa. Tecnotreen on huolehdittava kaikista yrityssaneeraushakemuksen jälkeisistä vastuistaan täysimääräisesti. Tämä edellyttää riittävää tulorahoitusta eli asiakkailta tulevia maksuja.

Yrityssaneeraushakemuksen jättämisellä käräjäoikeuteen ei ole ollut välittömiä vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, ja yhtiö on jatkanut sovittujen asiakasprojektien toteuttamista sekä palveluiden tarjoamista asiakkailleen normaalisti.

Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen sisältö

Tecnotree Oyj:n yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä jätti saneerausohjelmaehdotuksen Espoon käräjäoikeuteen 30.3.2016.

Selvittäjän näkemyksen mukaan saneerausohjelmaehdotus tulee siinä kuvattujen toimenpiteiden toteutuessa tuottamaan velkojille paremman lopputuloksen kuin konkurssi. Selvittäjä katsoo, että ohjelmaehdotuksen mukaisten toimien toteutuessa yhtiön liiketoiminta on mahdollista tervehdyttää.

Saneerausohjelmaehdotuksen keskeinen sisältö on seuraava:

 

 • Yhtiön saneerausmenettelyssä huomioitavien saneerausvelkojen kokonaismäärä on tällä hetkellä noin 73,9 miljoonaa euroa. Konserninsisäisiä saneerausvelkoja, jotka selvittäjän ehdotuksen mukaan leikataan kokonaisuudessaan, on yhteensä noin 36,7 miljoonaa euroa. Etuoikeudettomien saneerausvelkojen osuus on noin 11,1 miljoonaa euroa. Vakuusvelkaa on yhteensä noin 17,2 miljoonaa euroa. Yrityskiinnityksellä turvattua saneerausvelkaa on yhteensä noin 8,9 miljoonaa euroa. Selvittäjä esittää, että etuoikeudettomien saneerausvelkojen pääomaa leikataan 50 prosenttia, jolloin maksettavaksi jäisi 50 prosenttia.

 

 • Saneerausohjelmaehdotus sisältää velvollisuuden maksaa etuoikeudettomille saneerausveloille lisäjako-osuutta mikäli maksuohjelman aikana yhtiön käyttökate toteutuu ennustettua parempana.

 

 • Saneerausohjelman mukaiset suoritukset päättyvät 31.12.2020.

 

 • Saneerausohjelmaehdotus sisältää velvoitteita yhtiön omaisuuden myymisestä. Myyntituloilla rahoitetaan osa vakuusvelkojille tulevista suorituksista sekä yrityskiinnitysvelkojille tulevista suorituksista.


Jos saneerausohjelmaehdotus vahvistetaan, tulee konserni kirjaamaan velkojen leikkauksista kertaluontoista positiivista tulosvaikutusta noin 5,6 miljoonaa euroa.

Ohjelmaehdotuksen vahvistaminen ja voimaantulo ovat ehdollisia ja edellyttävät, että Tecnotree Oyj:n yhtiökokous hyväksyy ohjelmaehdotuksen.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Tecnotreen lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät rahoitukseen, projekteihin, niiden ajoitukseen, osatuloutus- ja myyntisaamisiin ja valuuttakurssien muutoksiin. Rahan riittävyys on merkittävin yksittäinen riski. Rahoitussopimukseen sisältyy kovenanttiehtoja, jotka aiheuttavat riskin.

Yhtiöllä on myyntiä useisiin maihin, joiden keskuspankeilla on pulaa ulkomaanvaluutoista. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä maksujen viivästymisiä, kuluja ja jopa riskejä maksujen saamisesta lainkaan.

Tecnotree Oyj:n yrityssaneerausprosessi on kesken. Selvittäjä on toimittanut saneeraussuunnitelmaehdotuksen oikeudelle 30.3.2016. Ehdotus sisältää velvoitteita yhtiön omaisuuden myymisestä. Oikeus päättää asiasta myöhemmin. Mikäli hyväksyttävää saneeraussuunnitelmaa ei saada voimaan, yhtiö joutuu maksamaan velkojilleen saneerausvelkansa kokonaisuudessaan. Yhtiö joutuu myös toteuttamaan saneeraussuunnitelman ehdot, mihin sisältyy riski.

Konsernin oma pääoma oli 17,8 miljoonaa euroa 31.12.2015. Emoyhtiön oma pääoma oli kuitenkin 3,0 miljoonaa euroa negatiivinen.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tecnotree Oyj:n yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä on toimittanut saneerausohjelmaehdotuksen oikeudelle 30.3.2016. Tämän ehdotuksen sisältöä on selvitetty edellä kohdassa Yrityssaneeraus.

VUODEN 2016 NÄKYMÄT

Tecnotreen operatiivinen toiminta on parantunut. Yhtiö uskoo, että vuoden 2016 alussa jätetty yrityssaneeraussuunnitelmaehdotus sekä jatkettavat painopistealueet kustannusten, uudistettujen tuotteiden ja asiakkaiden palvelemisen suhteen antavat yhtiölle hyvän lähtökohdan jatkaa toiminnan tehokkuuden ja valittujen tuottomahdollisuuksien parantamista. Tecnotree ei kuitenkaan julkista näkymiään vuodelle 2016 johtuen useista asiakkaiden investointeihin vaikuttavista epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät vahvistuvaan US dollariin sekä heikentyvään makrotalouteen ja poliittiseen epävakauteen osissa yhtiön keskeisistä markkinoista Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idässä ja Afrikassa.

Neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden arvioidaan aiempien vuosien tapaan olevan merkittäviä.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tecnotree järjestää analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille tilinpäätöstiedotetta koskevan tiedotustilaisuuden to 31.3.2016 kello 10.00 Scandic Simonkenttä hotellin Tapiola kabinetissa, Simonkatu 9, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen. Tilaisuus on suomenkileinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, puh. 045 311 3113
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on noin 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti noin 90 operaattoria noin 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770