Tecnotree Oyj:n tilinpäätös 1.1.–31.12.2013 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj
Tilinpäätöstiedote
5.2.2014 klo 8.30

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuudenhallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattorin liiketoimintatukijärjestelmien miltei koko kentän yhtenäisellä ratkaisulla kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreella on vahva jalansija erityisesti kehittyvillä markkinoilla.

Kannattavuus parani merkittävästi vuonna 2013

Neljäs vuosineljännes

 • Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 20,0 miljoonaa euroa (22,4).
 • Vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli 3,6 miljoonaa euroa (-0,3) ja tulos oli 0,5 miljoonaa euroa (-6,3).
 • Tilauskanta oli tilikauden lopussa 45,0 miljoonaa euroa (31.12.2012: 54,2).
 • Neljännen vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli -0,3 miljoonaa euroa (5,5).
 • Osakekohtainen tulos oli  0,00 euroa (-0,05).
 • Tecnotree tiedotti saamistaan 7,7 miljoonan euron suuruisista uusista tilauksista Lähi-idän alueelta.

  Vuosi 2013

 • Tilikauden liikevaihto kasvoi 0,7 prosenttia ja oli 73,9 miljoonaa euroa (73,4).
 • Oikaistu liiketulos parani 8,2 miljoonaa ja oli 3,3 miljoonaa euroa (-4,9). Liiketulos oli 1,6 miljoonaa euroa (-12,4) ja tilikauden tulos -2,5 miljoonaa euroa (-17,0).
 • Tilikauden rahavirta investointien jälkeen oli -7,3 miljoonaa euroa (-0,8) ja rahavarat olivat 6,6 miljoonaa euroa (31.12.2012: 11,3).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,16).
 • Tecnotree sopi pankkinsa kanssa 30.8.2013 yhtiön lainarahoituksen uudistamisesta ja 5 miljoonan euron lisärahoituksesta. Sopimus on voimassa 30.6.2018 saakka.

  

AVAINLUVUT 10-12/
2013

10-12/

2012

1-12/
2013

1-12/

2012

         
Liikevaihto, Me 20,0 22,4 73,9 73,4
Oikaistu liiketulos Me 1 3,6 -0,3 3,3 -4,9
Liiketulos, Me 3,6 -3,7 1,6 -12,4
Tulos ennen veroja, Me 3,7 -3,1 4,1 -13,7
Tilikauden tulos, Me 0,5 -6,3 -2,5 -17,0
         
Osakekohtainen tulos, euroa 2, 3 0,00 -0,05 -0,02 -0,16
         
Tilauskanta, Me     45,0 54,2
         
Rahavirta investointien jälkeen, Me -0,3 5,5 -7,3 -0,8
Rahavarojen muutos, Me -0,3 7,8 -3,8 4,8
Rahavarat, Me     6,6 11,3
         
Omavaraisuusaste % 3     30,3 40,2
Nettovelkaantumisaste % 3     113,4 50,0
         
Henkilöstö katsauskauden lopussa     1 059 1116

 

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja. Tuloskehitys on esitetty osavuosikatsauksessa.
2 Tunnusluku on osakeantioikaistu vertailukausilla.
3 Tunnusluku on korjattu vertailukausilla.


Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-12/2013 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-12/2012, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen:
”Neljännen vuosineljänneksen liiketulos kasvoi selkeästi edellisestä vuodesta ollen 3,6 miljoonaa euroa     (-3,7 miljoonaa euroa) . Tämä on osoitus siitä, että yhtiön operatiivinen toiminta on tehostumassa suunnitelmien mukaisesti. Yhtiön riippuvuus pitkäaikaisista projekteista on laskenut merkittävästi:  vuonna 2012 niiden liikevaihto oli 31,8 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 23,9 miljoonaa. Tämä tarkoittaa sitä, että liikevaihdossa yhä suuremmassa roolissa ovat jatkuvat palvelusopimukset ja lisenssimyynti, mitkä puolestaan parantavat kannattavuutta ja vähentävät sitoutuvaa käyttöpääomaa.
Odotamme, että vuoden 2014 aikana liikevaihto jatkaa kasvua ja että operatiivinen kannattavuus paranee. Vuoden 2014 selkeä tavoite on parantaa kassavirtaa. Tämä saavutetaan käyttöpääomaa pienentämällä sekä operatiivisen tehokkuuden nostamisella.
Kehittyvät markkinat Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Lähi-idässä jatkavat edelleen kasvuaan ja pysyvät kasvumme maantieteellisinä painopistealueina.”

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Vuoden 2014 näkymät
Yhtiö arvioi liikevaihtonsa ja liiketuloksensa paranevan edellisestä vuodesta. Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä.

Ehdotus tuloksen käsittelystä
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tappio, 2 138 056,64 euroa, katetaan vapaan oman pääoman rahastoista Lisäksi ehdotetaan, että aiempien tilikausien tappioita katetaan 1 690 237,98 eurolla vapaan oman pääoman rahastoista

Taloudellinen tiedottaminen
Tecnotree järjestää analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille tilinpäätöstiedotetta  koskevan tiedotustilaisuuden ke 5.2.2014 kello 10.00 Helsingissä, Scandic Hotel Simonkentässä, Bulsa -kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Tilinpäätöstiedotteen esittelee toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.

Tecnotreen tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus ovat yleisön saatavilla viikolla 10 osoitteesta www.tecnotree.com .

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, puh. 045 311 3113
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

 

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1100 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770