Tecnotree Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2015 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj
Osavuosikatsaus
29.4.2015 klo 8.30

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuudenhallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattorin liiketoimintatukijärjestelmien miltei koko kentän yhtenäisellä ratkaisulla kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreella on vahva jalansija erityisesti kehittyvillä markkinoilla.

Muutosten vuosineljännes

Ensimmäinen vuosineljännes

  • Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 17,1 miljoonaa euroa (14,4).
  • Vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli 1,4 miljoonaa euroa (-1,8) ja liiketulos 1,1 miljoonaa euroa (-1,8).
  • Vuosineljänneksen oikaistu tulos oli -0,4 miljoonaa euroa (-3,5) ja tulos oli -3,3 miljoonaa euroa

    (-4,8).

  • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 48,1 miljoonaa euroa (31.12.2014: 38,9).
  • Vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli 0,8 miljoonaa euroa (‑3,2).
  • Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (-0,04).
  • Tecnotree Oyj hakeutui yrityssaneerausmenettelyyn 5.3.2015.

 

 AVAINLUVUT 1-3/
2015

1-3/

2014

1-12/

2014

       
Liikevaihto, Me 17,1 14,4 74,0
Oikaistu liiketulos, Me 1 1,4 -1,8 3,7
Liiketulos, Me 1,1 -1,8 3,3
Tulos ennen veroja, Me -2,4 -3,7 -2,4
Oikaistu kauden tulos, Me 2 -0,4 -3,5 -6,4
Kauden tulos, Me -3,3 -4,8 -9,3
       
Osakekohtainen tulos, euroa -0,03 -0,04 -0,08
       
Tilauskanta, Me 48,1 49,1 38,9
       
Rahavirta investointien jälkeen, Me 0,8 -3,2 -1,8
Rahavarojen muutos, Me 0,7 -3,7 -4,2
Rahavarat, Me 3,4 2,9 2,5
       
Omavaraisuusaste % 24,5 26,1 22,5
Nettovelkaantumisaste % 149,0 154,5 172,7
       
Henkilöstö kauden lopussa 970 1 042 993

  

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja. Erittely on kohdassa ”Tuloskehitys”.
2 Oikaistu kauden tulos = kauden tulos ilman rahoituserissä olevia valuuttakurssivoittoja ja –tappioita, jotka aiheutuvat lähinnä tytäryhtiöiden saamisista emoyhtiöltä.

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-3/2015 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-3/2014, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen

”Yrityksen ensimmäinen vuosineljännes oli jälleen tapahtumarikas. Valuuttakurssit vaikuttivat positiivisesti liikevaihtoon ja vahvan tilauskannan myötä tilikausi jatkoi Tecnotreen paranevaa tuloskehitystä - tilikausi oli liikevaihdolla ja liiketuloksella mitattuna yrityksen paras vuoden aloitus koskaan. Vuosineljännestä varjosti kuitenkin tiukka kassatilanne, mikä vaikutti siihen että yritys hakeutui yrityssaneeraukseen.  Yrityksen kassavirta on parantunut ja operatiivinen toiminta on vakautunut: konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli 0,8 miljoonaa euroa positiivinen.

Loppuvuosi näyttää hyvältä ja erityisesti Afrikan ja Lähi-Idän asiakkaat jatkavat investointejaan, jonka uskotaan vaikuttavan positiivisesti Tecnotreen tuloskehitykseen.”

Yrityssaneeraus

Tecnotree Oyj jätti 5.3.2015 Espoon käräjäoikeudelle yrityssaneerausta koskevan hakemuksen. Espoon käräjäoikeus määräsi 9.3.2015 päätöksellään yrityssaneerausmenettelyn aloitettavaksi. Tecnotree Oyj:n 27.3.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen tekemän hakemuksen ja yrityssaneerausmenettelyn jatkamisen.

Tecnotree Oyj:n liiketoiminta on ollut useana vuonna tappiollista, rahatilanne pysyi vuoden 2014 aikana kireänä sekä emoyhtiön oma pääoma laski 31.12.2014 alle puoleen osakepääomasta. Yhtiö on hakenut aktiivisesti ratkaisua yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi ja tarkastellut huolellisesti eri vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. Selvitystyön perusteella yhtiö totesi johtopäätöksenään, että sekä yhtiön että sen intressiryhmien kannalta paras ratkaisu on yhtiön hakeutuminen yrityssaneeraukseen. Yhtiö katsoo, että sen vaikeudet ovat luonteeltaan tilapäisiä, ja yrityssaneerausmenettelyssä olisi yhtiön arvion mukaan mahdollista tervehdyttää yhtiön rahoitus- ja pääomarakenne, ja siten turvata yhtiön liiketoiminnan pitkän aikavälin jatkuvuus.Yrityssaneeraus helpottaa toteutuessaan yhtiön velkavastuita ja parantaa tältä osin myös yhtiön omaa pääomaa.

Käräjäoikeus määräsi 9.3.2015 päätöksellään asianajaja Jari Salmisen asianajotoimisto JB Eversheds Oy:stä yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjäksi. Velkojien oli kirjallisesti ilmoitettava selvittäjälle vaatimuksensa (saatavansa), mikäli ne poikkeavat velallisen ilmoittamasta, viimeistään 7.4.2015. Selvittäjän on lähetettävä velallisen taloudellisesta tilasta tiedoksi asiaan osallisille viimeistään 5.5.2015. Selvittäjän on viimeistään 6.7.2015 laadittava ja toimitettava Espoon käräjäoikeudelle ehdotuksensa saneerausohjelmaksi. Tecnotree Oyj:n on noudatettava tuomioistuinmenettelyn kautta vahvistettavaa saneerausohjelmaa. Tecnotreen on huolehdittava kaikista yrityssaneeraushakemuksen jälkeisistä vastuistaan täysimääräisesti. Tämä edellyttää riittävää tulorahoitusta eli asiakkailta tulevia maksuja.

Yrityssaneeraushakemuksen jättämisellä käräjäoikeuteen ei ole ollut välittömiä vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, ja yhtiö on jatkanut sovittujen asiakasprojektien toteuttamista sekä palveluiden tarjoamista asiakkailleen normaalisti.

Riskit ja epävarmuustekijät

Tecnotreen riskit ja epävarmuustekijät on esitetty vuoden 2014 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Tecnotreen lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät projekteihin, niiden ajoitukseen, osatuloutus- ja myyntisaamisiin, valuuttakurssien muutoksiin ja rahoitukseen. Rahan riittävyys on merkittävin yksittäinen riski. Rahoitussopimukseen sisältyy kovenanttiehtoja, jotka aiheuttavat riskin. Seuraava merkittävä kovenanttien tarkastelu tapahtuu 30.6.2015 tilanteesta. Tecnotree arvioi, että kaikki kovenantit eivät tule olemaan tuolloin rahoitussopimuksen mukaisella tasolla, joten yhtiö tulee esittämään pankille asian sopimista vastaavalla tavalla kuin vuonna 2014. Rahoitussopimuksen mukaan kovenanttien rikkoutuminen antaa pankille oikeuden vaatia lainat maksuun.

Yhtiöllä on myyntiä Argentiinassa sijaitsevalle asiakkaalle. Argentiinan valtiolla on ongelmia vanhojen ulkomaisten velkojen suhteen, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti Argentiinasta saataviin maksuihin. Tällaisia riskejä on useissa muissakin maissa, joissa Tecnotreellä on asiakkaita ja myyntiä.

Konsernin oma pääoma oli tilikauden 2014 lopussa 16,9 miljoonaa euroa. Emoyhtiön oma pääoma oli kuitenkin vain 2,2 miljoonaa euroa osakepääoman ollessa 4,7 miljoonaa euroa. Emoyhtiön oma pääoma oli siten laskenut alle puoleen osakepääomasta. Tätä asiaa käsiteltiin osakeyhtiölain 20:23§:n mukaisesti yhtiökokouksessa 14.4.2015. Yhtiökokous päätti alentaa osakepääomaa 1,3 miljoonaan euroon.  Emoyhtiön oma pääoma oli 2,3 miljoonaa euroa 31.3.2015.

Yrityssaneeraus
Tecnotree Oyj jätti Espoon käräjäoikeudelle yrityssaneerausta koskevan hakemuksen 5.3.2015. Espoon käräjäoikeus määräsi 9.3.2015 päätöksellään yrityssaneerausmenettelyn aloitettavaksi. Käräjäoikeus määräsi asianajaja Jari Salmisen asianajotoimisto JB Eversheds Oy:stä yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjäksi. Velkojien oli kirjallisesti ilmoitettava selvittäjälle vaatimuksensa (saatavansa), mikäli ne poikkeavat velallisen ilmoittamasta, viimeistään 7.4.2015. Selvittäjän on lähetettävä velallisen taloudellisesta tilasta tiedoksi asiaan osallisille viimeistään 5.5.2015. Selvittäjän on viimeistään 6.7.2015 laadittava ja toimitettava Espoon käräjäoikeudelle ehdotuksensa saneerausohjelmaksi. Tecnotree Oyj:n on noudatettava oikeuden hyväksymää suunnitelmaa. Tähän liittyy riski. Tecnotreen on huolehdittava kaikista yrityssaneeraushakemuksen jälkeisistä vastuistaan täysimääräisesti. Tämä edellyttää riittävää tulorahoitusta eli asiakkailta tulevia maksuja.

Yrityssaneeraushakemuksen jättämisen jälkeen Tecnotreellä on ollut yksittäisiä ongelmia erityisesti niiden yhtiöiden kanssa, joilta Tecnotreellä on ollut ostoja. Myös asiakkaat saattavat pelätä Tecnotreehen liittyvää riskiä, mikä voi vaikuttaa jatkossa saataviin tilauksiin.

Vuoden 2015 näkymät

Yhtiö arvioi liiketuloksensa paranevan edellisestä vuodesta. Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä.

Taloudellinen tiedottaminen

Tecnotree järjestää analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille osavuosikatsausta koskevan tiedotustilaisuuden ke 29.4.2015 kello 10.00 Scandic Simonkenttä hotellin Tapiola kabinetissa, Simonkatu 9, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen. Tilaisuus on suomenkileinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, puh. 045 311 3113
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on noin 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770