Tecnotree Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
29.4.2011 klo 8.30

Alhainen vuosineljänneksen liikevaihto mutta hyvä tilauskanta

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto, 10,6 miljoonaa euroa, oli 3,5 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä (14,1). Rahavirta investointien jälkeen oli -6,7 miljoonaa euroa (0,6). Oikaistu liiketulos* oli -4,9 miljoonaa euroa (-0,6). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 22,1 miljoonaa euroa (31.12.2010: 14,3).
 

 

AVAINLUVUT   1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Liikevaihto, Me   10,6 14,1 60,7
Oikaistu liiketulos Me*   -4,9 -0,6 -2,5
Liiketulos, Me   -8,3 -1,9 -8,1
Tulos ennen veroja, Me   -7,8 -2,5 -9,4
Katsauskauden tulos, Me   -8,1 -2,8 -11,0
         
Osakekohtainen tulos, euroa   -0,11 -0,04 -0,15
         
Tilauskanta, Me   22,1 21,9 14,3
         
Rahavirta investointien jälkeen, Me   -6,7 0,6

 

-10,6

Rahavarojen muutos, Me   -3,7 0,6 -9,8
Rahavarat, Me   12,8 27,2 16,7
         
Omavaraisuusaste %   61,3 66,2 66,4
Nettovelkaantumisaste %   13,7 -11,5 3,3
         
Henkilöstö katsauskauden lopussa   914 759 858


* Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja. Erittely on kohdassa ”Tuloskehitys”.

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-3/2011 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-3/2010, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Kaj Hagros:

“Vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 10,6 miljoonaan euroon edellisen vuoden vastaavan ajan 14,1 miljoonasta eurosta. Myynti Lähi-Idässä ja Afrikassa oli edellisvuotta korkeammalla tasolla, mutta muut alueet jäivät jälkeen. Ensimmäinen vuosineljännes on tyypillisesti muita hiljaisempi toimialallamme, mutta tänä vuonna se oli selkeä pettymys. Tähän vaikutti kolme syytä. Osa ylläpitosopimusten uusintaneuvotteluista oli edelleen käynnissä, eikä kaikilta osin realisoitunut neljänneksen myyntiin. Yhdellä yhtiön alihankkijalla oli isoja Tecnotreesta riippumattomia laitteistojen toimitusvaikeuksia, mikä aiheutti merkittäviä viiveitä projektitoimituksiin ja niiden tuloutukseen. Myös USD/EUR-valuuttakurssin muutos aiheutti tuntuvan korjauksen myyntiluvuissa. Pääosin nämä mainitut tekijät kuuluvat kuitenkin vuosineljännesvaihtelun piiriin, emmekä näe tarvetta muuttaa koko vuoden näkymiä. Tilauskantamme on kehittynyt suotuisasti 22,1 miljoonaan euroon loppuvuoden 14,3 miljoonasta eurosta. Tecnotree on tiedottanut vuosineljänneksen päättymisen jälkeen yhteensä 5,8 miljoonan euron suuruisista uusista tilauksista ja luotamme tämän positiivisen suuntauksen jatkuvan toisella vuosineljänneksellä.”

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI

Tecnotreen katsauskauden liikevaihto  laski 25,1 prosenttia ja oli 10,6 miljoonaa euroa (14,1).

Katsauskauden myynnistä on 4,4 miljoonaa euroa tuloutettu valmistumisasteen mukaan (IAS 11 Pitkäaikaishankkeet) ja 6,2 miljoonaa euroa luovutushetken mukaan (IAS 18 Tuotot).
 

 

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1-3/2011

Me

1-3/2010

Me

1-3/2011

%

1-3/2010

%

Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka) 1,7 4,5 16,0 31,7
Eurooppa 2,0 2,0 18,9 14,5
MEA (Lähi-itä ja Afrikka) 6,5 5,9 61,3 41,4
APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue) 0,4 1,8 3,8 12,4
YHTEENSÄ 10,6 14,1 100,0 100,0

 

 

KONSERNIN TILAUSKANTA

31.3.2011

Me

31.12.2010

Me

31.3.2011

%

31.12.2010

%

Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka) 4,0 1,5 18,1 10,5
Eurooppa 3,9 2,6 17,6 17,9
MEA (Lähi-itä ja Afrikka) 13,5 9,3 61,1 65,4
APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue) 0,7 0,9 3,2 6,3
YHTEENSÄ 22,1 14,3 100,0 100,0


Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 5,9 miljoonaa euroa (6,6), eli 55,9 prosenttia (47,1 %) liikevaihdosta.

TULOSKEHITYS

Tecnotreen liiketoiminta perustuu projektien myyntiin. Niistä kirjattavat tuotot ja kulut vaihtelevat huomattavasti vuosineljänneksittäin. Tämän vuoksi konsernin kannattavuutta on syytä tarkastella useamman kuin yhden vuosineljänneksen tuloksen perusteella.
 

 

TULOSLASKELMAN AVAINLUVUT, Me 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Liikevaihto 10,6 14,1 60,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0
Liiketoiminnan kulut ilman tuotekehitysaktivointien vaikutuksia ja kertaluonteisia kuluja -15,5 -14,7 -63,2
Oikaistu liiketulos -4,9 -0,6 -2,5
 Tuotekehitysaktivoinnit 0,0 0,2 0,6
 Tuotekehitysaktivointien poistot -1,8 -1,4 -6,1
 Kertaluonteiset kulut -1,6 0,0 0,0
Liiketulos -8,3 -1,9 -8,1
Tulos ennen veroja -7,8 -2,5 -9,4


Oikaistu liiketulos oli 4,3 miljoonaa euroa alempi kuin vuotta aiemmin. Tämä johtui erityisesti 3,5 miljoonaa euroa pienemmästä liikevaihdosta.

Tuotekehitysmenojen aktivoinneista ja niiden poistoista aiheutui nettomääräisesti 0,5 miljoonaa euroa tulosta heikentävä vaikutus vuotta aiempaan vertailukauteen nähden.

Katsauskauden liiketulokseen sisältyy 1,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka liittyvät yhtiötä vastaan alkuvuonna nostetun kanteen sopimiseen. Näistä kuluista on maksettu 0,5 miljoonaa euroa ja 1,1 miljoonan osalta on tehty varaus. Korvauksen suuruus määräytyy sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Katsauskauden verot olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,3), sisältäen seuraavat erät:
 

 

TULOSLASKELMAN VEROT, Me 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Emoyhtiön kuluksi kirjaamat lähdeverot -0,4 -0,3 -1,7
Konserniyhtiöiden tulokseen perustuvat verot -0,4 -0,3 -1,5
Laskennalliset verosaamiset Intian verohelpotuksista 0,2

 

0,1

0,8
Laskennallisen verovelan muutokset:      
 -tuotekehitysmenojen aktivoinneista 0,6 0,3 1,1
 -Intian osinkoverosta -0,2 -0,1 -0,8
Muut erät -0,0 0,1 0,5
Tuloslaskelman verot yhteensä -0,2 -0,3 -1,6


Tulos osaketta kohden oli –0,11 euroa (-0,04). Oma pääoma osaketta kohden oli kauden lopussa 0,83 euroa (1,07).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tecnotreen likvidit rahavarat olivat 12,8 miljoonaa euroa (31.12.2010: 16,7). Katsauskauden rahavarojen muutos oli -3,7 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma 31.3.2011 oli 100,6 miljoonaa euroa (120,2). Korollinen vieras pääoma oli 22,7 miljoonaa euroa (18,9). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (net gearing) oli 13,7 prosenttia (-11,5 %). Taserakenne säilyi vahvana ja 31.3.2011 omavaraisuusaste oli 61,3 prosenttia (66,2 %).

Tecnotreen bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat katsauskaudella 0,3 miljoonaa euroa (0,1) eli 2,8 prosenttia (0.9 %) liikevaihdosta.

Rahoitustuotot ja –kulut (netto) olivat katsauskaudella yhteensä 0,5 miljoonaa euroa (-0,6). Muutos vertailukauteen johtuu pääasiassa lainan korkosuojauksen positiivisesta muutoksesta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
 

 

RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT, Me 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Korkotuotot 0,0 0,0 0,2
Valuuttakurssivoitot 0,2 0,1 0,4
Muut rahoitustuotot 0,4 0,2 0,5
RAHOITUSTUOTOT YHTEENSÄ 0,6 0,3 1,1
       
Korkokulut -0,2 -0,4 -0,8
Valuuttakurssitappiot -0,0 -0,5 -1,7
Muut rahoituskulut -0,0 -0,0 0,0
RAHOITUSKULUT YHTEENSÄ -0,2 -0,8 -2,4

 

 

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me (lisäys-/vähennys+) 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Myyntisaamisten muutos -3,4 3,2 2,1
Muiden saamisten muutos 4,2 -1,8 -6,5
Vaihto-omaisuuden muutos -0,0 0,2 0,3
Ostovelkojen muutos 0,0 1,3 3,9
Muiden velkojen muutos -1,5 -1,1 -7,6
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ -0,7 1,8 -7,7


Tecnotreella on MEA:n alueen valtio-omisteiselta asiakkaalta yhteensä 5,8 miljoonan euron saatavat, joista on kirjattu 0,9 miljoonan euron suuruinen arvon alentuminen vuonna 2010 ja katsauskauden aikana 1,0 miljoonan euron suuruinen arvon alentuminen.

SEGMENTTI-INFORMAATIO

Tecnotree raportoi IFRS 8 mukaisina toimintasegmentteinä maantieteelliset alueet, jotka ovat Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka), Eurooppa, MEA (Lähi-itä ja Afrikka) sekä APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue). Tämä perustuu siihen, että niiden tulosta seurataan konsernin sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa erillisinä. Tecnotreen IFRS 8:n mukainen operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä.

Toimintasegmenttien liikevaihto ja tulos esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan. Segmenttien tulos sisältää sellaiset kulut jotka ovat järkevällä perusteella kohdistettavissa segmenteille. Koko konsernille yhteisiä kuluja sekä vero- ja rahoituseriä ei kohdisteta.

MAANTIETEELLISET ALUEET

Konserni toimii seuraavilla maantieteellisillä alueilla: Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka), Eurooppa, MEA (Lähi-itä ja Afrikka) sekä APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue).

Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka)

Latinalaisessa Amerikassa myynti ja tilauskanta kehittyivät viime vuoden vastaavaa ajankohtaa selkeästi heikommin. Tämä oli kuitenkin ennakoitua, sillä liiketoimintasuunnitelmaan nähden tulokset jäivät jälkeen tavoitteista vain epäsuotuisan valuuttakurssivaihtelun ja yksittäisen kolmannen osapuolen tuotetoimituksen viivästymisestä johtuen. Alueella on meneillään useita laajennusprojekteja sekä Intiassa kehitettyjen tuotteiden toteutusprojekteja. Operaattoreiden laajennusprojektien ja uusien projektien määrä alueella on kehittynyt edelleen suotuisasti.

Eurooppa

Euroopan alueen liikevaihto jäi jälkeen viimevuotisesta mutta ylitti liiketoimintasuunnitelman tavoitteet. Toimitusprojektit ovat edenneet suotuisasti ja niiden tuloutus etenee aikataulujen mukaisesti. Voitimme järjestelmien päivitys- ja laajennussopimuksia Euroopan nykyisiltä asiakkailta hyvällä onnistumisprosentilla. Eurooppalaiset operaattorit näyttävät investoivan suurin piirtein viime vuoden tasolla, mutta kilpailu on erityisesti viestintäjärjestelmissä kovaa, joka näkyy kovana paineena hintatason laskemiseen.

MEA (Lähi-itä ja Afrikka)

Lähi-idässä ja Afrikassa myynti ja tilauskanta kasvoi edellisestä vuodesta. Kysyntä laskutus-, asiakashallinta- ja managed services- ratkaisuiden osalta jatkui hyvänä. Operaattoreiden uusien projektien määrä on lievässä laskussa, mutta vastaavasti laajennusprojektien ja järjestelmäpäivitysten määrä on kasvussa. Merkittävä asiakaskantamme alueella antaa meille hyvän lähtökohdan hyötyä tästä kehityksestä.  

APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue)

APACin alueella myynti laski edellisvuoteen verrattuna. Alkuvuoden liiketoiminta keskittyi vuotuisten palvelusopimisten uusimiseen, jossa onnistuttiin hyvin. Alueella on meneillään suhteellisen vähän uusia laajamittaisia järjestelmähankkeita, joten toimintamme on keskittynyt nykyasiakkaiden laajennusten ja päivitysten lisäksi uusien asiakkuuksien voittamiseen strategisesti tärkeiden osaratkaisujen avulla.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 3,4 miljoonaa euroa (3,3) mikä vastaa 32,3 prosenttia (23,7 %) liikevaihdosta. Tuotekehityskustannuksista on aktivoitu 0,0 miljoonaa euroa (0,2). Katsauskauden päättyessä Tecnotreellä ei enää ole avoimia aktivoitavia tuotekehitysprojekteja. Aktivoidut kulut poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen poistot katsauskaudella olivat 1,8 (1,5) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Maaliskuun 2011 lopussa Tecnotreen palveluksessa työskenteli 914 (31.12.2010: 858) henkilöä, joista kotimaassa 73 (31.12.2010: 70) ja Suomen ulkopuolella 841 (31.12.2010: 788) henkeä. Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 873 (756). Yhtiön henkilöstö maittain oli seuraava:
 

 

  1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Henkilöstö kauden lopussa 914 759 858
 Suomi 73 80 70
 Irlanti 60 68 64
 Brasilia 48 47 47
 Intia 683 513 625
 Muut maat 50 51 52
Henkilöstö keskimäärin 873 756 797
Henkilöstökulut ennen tuotekehitysaktivointeja (milj. euroa) 8,4

 

7,0

29,3


TECNOTREEN OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Maaliskuun 2011 lopussa Tecnotree-konsernin oma pääoma oli 61,2 miljoonaa euroa (31.12.2010: 72,1) ja osakepääoma 4,7 miljoonaa euroa. Osakkeiden määrä oli 73 630 977. Yhtiön hallussa oli 134 800 osaketta vastaten 0,18 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden äänimäärästä. Oma pääoma osaketta kohden oli 0,83 euroa (31.12.2010: 0,98).

Tecnotreen osakkeita vaihdettiin 3.1.-31.3.2011 Helsingin Pörssissä yhteensä 7 981 953 kappaletta (4 051 636 euroa), eli 10,8 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 0,63 euroa ja alin 0,36 euroa. Keskikurssi oli 0,51 euroa ja osakkeen päätöskurssi 31.3.2011 oli 0,41 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 30 188 701 euroa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Tecnotree Oyj:n 23.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2010. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti että tilikaudelta 2010 ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tappio 10 389 877,77 euroa, katetaan vapaan oman pääoman rahastoista.

Hallitus

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Atul Chopra, Johan Hammarén, Pentti Heikkinen, Harri Koponen, Ilkka Raiskinen, Christer Sumelius, Hannu Turunen ja David White. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Koponen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Ilkka Raiskinen.

Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajalle maksetaan hallitustyöstä palkkiona 50.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 23.000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta puheenjohtajalle 800 euron ja muille jäsenille 500 euron kokouspalkkio.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallituksen valtuudet

Tecnotreen varsinainen yhtiökokous valtuutti 23.3.2011 hallituksen päättämään enintään 7.360.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Hankkimisvaltuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta katsauskauden aikana.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 17.800.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Hallitus voi antaa valtuutuksen puitteissa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

OPTIO-OHJELMAT

Yhtiöllä oli katsauskauden aikana voimassa vuosien 2006 ja 2009 optio-ohjelmat. 2009A-optioiden merkintäaika päättyi 31.3.2011.

Yhtiön hallitus jakoi 9.3.2011 pitämässään kokouksessa yhteensä 575 000 kappaletta 2006 C-optioita, 315 000 kappaletta 2009 B-optioita ja 445 000 kappaletta 2009 C-optioita.

Optioiden tilanne oli 31.3.2011 seuraava:
 

 

Optiolaji

Määrä,

enintään

Määrä,

jaettu

Merkintäaika Merkintähinta
         
         
2006B 173 000 173 000 1.4.2008–30.4.2011 1,32
2006C 667 000 575 000 1.4.2009–30.4.2012 0,98
Yhteensä 840 000 748 000    
         
2009A 1 026 005 686 171 1.4.2009–31.3.2011 0,86
2009B 2 394 013 1 411 206 1.4.2010–31.3.2012 0,86
2009C 3 420 018 2 000 178 1.4.2011–31.3.2013 0,86
Yhteensä 6 840 036 4 097 555    
         
2006 ja 2009 yhteensä

 

 

7 680 036

 

 

4 845 555

   


Osa optio-oikeuksista 2009B ja 2009C vapautuu avainhenkilön käytettäväksi suoritusarvioinnin perusteella. Optio-oikeudet ovat osa avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Yhtiön kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia oli 31.3.2011 jäljellä yhteensä 7 680 036 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus oli enintään 9,45 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. Kaikista voimassaolevista optio-oikeuksista yhtiön hallussa oli 31.3.2011 vielä 4 169 477 kappaletta. Jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 31.3.2011 enimmillään 6,17 %.

Yhtiön hallitus tulee jakamaan optioita siten, että niiden laimennusvaikutus on korkeintaan 8,50 %.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tecnotreen liiketoiminnan suurimmat riskitekijät liittyvät merkittäviin asiakas- ja partnerisuhteisiin, heidän kanssaan tehtyihin sopimuksiin sekä tuotekehityspäätösten oikeaan kohdentamiseen.

Tecnotreen merkittävimmät asiakkaat ovat kooltaan yhtiötä huomattavasti suurempia ja viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta on yli puolet. Yhtiön ja sen suurten asiakkaiden välillä vallitsee riippuvuussuhde, joka mahdollisen riskin ohella tarjoaa merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yhtiön tekemiin projekti- ja ylläpitosopimuksiin liittyy vastuita, joista voi syntyä ennakoimattomia kustannuksia jatkossa. Vastuita pyritään rajoittamaan mm. asiakassopimuksissa sovittavin vastuunrajoituslausekkein. Lisäksi yhtiöllä on voimassa oleva maailmanlaajuinen vastuuvakuutus asiakasprojekteihin liittyvien mahdollisesti realisoituvien vastuiden kattamiseksi.

Projektitoimituksista aiheutuu merkittäviä myyntisaatavia. Suurin osa Tecnotreen liikevaihdosta tulee kehittyvistä maista, joista eräissä on poliittisia ja taloudellisia haasteita. Riskinä on, että laskujen maksu näissä maissa viivästyy huomattavasti ja että Tecnotree joutuu kirjaamaan luottotappioita. Asiakkaiden maksukäyttäytymistä ja myyntisaamisia seurataan aktiivisesti ja uusien asiakkaiden osalta tehdään erilliset luottokelpoisuusarviot ennen tarjouksen vahvistamista.

Tecnotreella on MEA:n alueen valtio-omisteiselta asiakkaalta yhteensä 5,8 miljoonan euron saatavat, joista on kirjattu 0,9 miljoonan euron suuruinen arvon alentuminen vuonna 2010 ja katsauskauden aikana 1,0 miljoonan euron suuruinen arvon alentuminen.

Valuuttakurssien muutokset aiheuttavat riskejä erityisesti myynnille. Merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta on USA:n dollareissa. Yhtiö suojaa kassavirtaan liittyvää valuuttapositiotaan maksimissaan 12 kuukauden ajanjaksolta. Suojausinstrumentteina käytetään valuuttatermiinejä ja –optioita. Likvidit varat sijoitetaan luotto- ja likviditeettiriskiä välttäen hyvän luottokelpoisuuden omaaviin rahamarkkinatalletuksiin ja lyhyen koron rahastoihin.

Projektien läpivieminen aiheuttaa riskejä. Niitä sisältävät mm. uutta tuotekehitystä edellyttävät projektit, joissa uusien tuoteominaisuuksien luominen saattaa osoittautua odotettua työläämmäksi. Projektimyyntiin liittyy myös liikevaihdon ja tuloksen vaihtelut eri vuosineljännesten välillä. Näiden vaihteluiden ennustaminen on usein vaikeaa.

Tecnotree toimii nopeasti muuttuvalla toimialalla. Tuotekehityspäätöksiin liittyy riski valinnoista, joihin kohdistuneet tuotto-odotukset eivät välttämättä toteudu.

Tecnotree Convergence Limitedin hankinta toi Tecnotreelle monia uusia mahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää monenlaisia muutoksia mm. myynnissä, tuotekehityksessä ja organisaatiossa, joiden onnistumiseen sisältyy riskejä. Myös maksettu kauppasumma ja sen perusteella syntynyt goodwill sisältää riskejä.

Tecnotreen lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät neuvoteltaviin isoihin projekteihin, niiden ajoitukseen, saataviin ja valuuttakurssien muutoksiin.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tecnotree on tiedottanut vuosineljänneksen päättymisen jälkeen yhteensä 5,8 miljoonan euron suuruisista uusista tilauksista.

VUODEN 2011 NÄKYMÄT

Yhtiö on parhaillaan toteuttamassa laajennetun tuotevalikoiman mukaista strategiaansa. Olemme muuttumassa laaja-alaiseksi telekommunikaatioalan järjestelmäratkaisujen kehittyneeksi tarjoajaksi. Odotamme uutta kasvua, joka perustuu uuteen tuote- ja ratkaisuvalikoimaamme, josta tiedotimme 14.2.2011.

Koko vuoden liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2010. Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä.

Oikaistu liiketulos on liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tecnotreen seuraavat osavuosikatsaukset julkistetaan;
1-6/2011 keskiviikkona 10.8.2011
1-9/2011 keskiviikkona 26.10.2011

Tecnotree järjestää analyytikoille ja toimittajille osavuosikatsausta koskevan tiedotustilaisuuden 29.4.2011 kello 10.00 Helsingissä, Scandic Hotel Simonkentässä, Pavilion-kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee talousjohtaja Tuomas Wegelius. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.


TECNOTREE OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA
Kaj Hagros, toimitusjohtaja, puh. 040 849 1749
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com


TAULUKKO-OSA

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on esitetty miljoonissa euroissa. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.
 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me

 

Viite 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010  
LIIKEVAIHTO 2 10,6 14,1 60,7  
Liiketoiminnan muut tuotot   0,0 0,0 0,0  
Materiaalit ja palvelut   -1,7 -2,1 -10,1  
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut   -8,4 -7,1 -29,1  
Poistot ja arvonalentumiset   -2,6 -2,1 -8,7  
Liiketoiminnan muut kulut   -6,1 -4,8 -20,8  
LIIKETULOS 2 -8,3 -1,9 -8,1  
Rahoitustuotot   0,6 0,3 1,1  
Rahoituskulut   -0,2 -0,8 -2,4  
TULOS ENNEN VEROJA 2 -7,8 -2,5 -9,4  
Tuloverot   -0,2 -0,3* -1,6  
KATSAUSKAUDEN TULOS   -8,1 -2,8 -11,0  
           
Katsauskauden tuloksen jakautuminen:          
 Emoyrityksen omistajille   -8,1 -2,8 -11,0  

 Määräysvallattomille

 omistajille

  0,0 -0,0 -0,0  
           
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:          
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa   -0,11 -0,04 -0,15  
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa  

 

-0,11

-0,04 -0,15  

 

 

         

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, Me

 

  1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010  
KATSAUSKAUDEN TULOS   -8,1 -2,8 -11,0  
Muut laajan tuloksen erät:          
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä   -2,9 4,7 5,8  
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot   0,1 0,0 -0,1  
Katsauskauden muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen   -2,8 4,7 5,7  
           
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ   -10,9 1,9 -5,3  
           
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:          
 Emoyrityksen omistajille   -10,9 1,9 -5,3  

 Määräysvallattomille omistajille

 

  0,0 -0,0 -0,0  

* Vertailukauden luvut ovat muuttuneet Tecnotree Intian hankintamenolaskelman oikaisuista johtuen
 

 

KONSERNIN LYHENNETTY TASE, Me

 

Viite 31.3.2011 31.3.2010

31.12.2010

 

Pitkäaikaiset varat        
 Liikearvo   20,6 21,4* 21,6
 Muut aineettomat hyödykkeet   15,7 22,7* 18,0

 Aineelliset käyttöomaisuus-

 hyödykkeet

 

 

6,6 7,2 6,8
 Laskennalliset verosaamiset   2,5 1,8 2,5
 Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset    0,7 0,9 0,7
     
Lyhytaikaiset varat        
 Vaihto-omaisuus   1,1 1,2 1,0
 Myyntisaamiset   19,4 17,1 17,3
 Muut saamiset   19,7 19,9 24,2
 Sijoitukset   1,5 0,9 0,7
 Rahavarat   12,8 27,2 16,7
VARAT YHTEENSÄ   100,6 120,2 109,7
         
Oma pääoma   61,2 79,0* 72,1
         
Pitkäaikaiset velat        
 Laskennalliset verovelat   2,8 3,9* 3,3
 Pitkäaikaiset korolliset velat   14,5 16,7 14,5
 Muut pitkäaikaiset velat   0,4 0,3 0,4
Lyhytaikaiset velat        
 Lyhytaikaiset korolliset velat   8,2 2,3 5,2
 Ostovelat ja muut velat   13,4 18,0 14,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   100,6 120,2 109,7
             


* Vertailukauden luvut ovat muuttuneet Tecnotree Intian hankintamenolaskelman oikaisuista johtuen

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Omat osakkeet
D = Muuntoerot
E = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
F = Muut rahastot
G = Voittovarat
H = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
I = Määräysvallattomien omistajien osuus
J = Oma pääoma yhteensä
 

 

Me A B C D E F G H I J

Oma pääoma

1.1.2011

 

4,7

 

0,8

 

-0,1

 

6,1

 

12,6

 

29,4

 

18,5

 

72,1

 

0,1

72,1
Tappion kattaminen           -10,4 10,4      
Osakeperusteiset maksut             0,0 0,0   0,0
Muut muutokset                 0,0 -0,0
Katsauskauden laaja tulos yhteensä       -2,9     -8,1 -10,9 0,0 -10,9
Oma pääoma 31.3.2011 4,7 0,8 -0,1 3,2 12,6 19,0 20,8 61,2 0,1 61,2
                     

 

 

Me A B C D E F G H I J

Oma pääoma

1.1.2010

 

4,7

 

0,8

 

-0,1

 

0,4

 

12,6

 

52,1

 

6,6

 

77,1

0,1

 

77,2

Tappion kattaminen           -22,7 22,7      
Osakeperusteiset maksut            

 

0,2

 

0,2

 

 

0,2

Muut muutokset             -0,1 -0,1   -0,1
Katsauskauden laaja tulos yhteensä      

 

 

4,7

   

 

 

-2,8

 

 

1,9

 

 

0,0

 

 

1,9

Oma pääoma 31.3.2010

 

4,7

 

0,8

 

-0,1

 

5,1

 

12,6

 

29,4

 

26,4 

 

79,0

 

0,0

 

79,0

                     
                     

 

 

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA, Me

 

1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Liiketoiminnan rahavirrat      
 Katsauskauden tulos -8,1 -2,8 -11,0
 Oikaisut katsauskauden tulokseen 4,2 1,8 11,5
 Käyttöpääoman muutokset -0,7 1,8 -7,7
 Maksetut korot  -0,2 -0,1 -0,3
 Saadut korot 0,1 0,0 0,5
 Maksetut verot -0,9 -0,7 -3,2
Liiketoiminnan nettorahavirta -5,5 0,1 -10,2
       
Investointien rahavirrat      
 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,2 -0,2 -0,8
 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -0,1 -0,1 -0,9
 Investoinnit muihin sijoituksiin -0,9 -0,1  
 Luovutustulot muista sijoituksista   0,9 0,9
 Saadut korot sijoituksista   0,0 0,0
 Saadut osingot sijoituksista 0,1 0,1 0,3
Investointien nettorahavirta -1,1 0,5 -0,4
       
Rahoituksen rahavirrat      
 Lainojen nostot 3,0   3,0
 Lainojen takaisinmaksut 0,0   -2,2
 Maksetut osingot      
Rahoituksen nettorahavirta 3,0   0,8
       
Rahavarojen muutos -3,7 0,6 -9,8
       
Rahavarat katsauskauden alussa 16,7 25,7 25,7
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,2 0,9 1,1
Sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutus -0,0 0,0 -0,3
       
Rahavarat katsauskauden lopussa 12,8 27,2 16,7
       
       

1. OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34, Osavuosikatsaukset, noudattaen. Esitettyjen tunnuslukujen laskentakaavat ja osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2010 vuosikertomuksessa julkaistujen periaatteiden kanssa. Uusilla 1.1.2011 alkaen voimassa olevilla IFRS-säännöksillä ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsauksen laatimisperiaatteisiin ja laskentamenetelmiin.

2. SEGMENTTI-INFORMAATIO

Tecnotree raportoi IFRS 8 mukaisina toimintasegmentteinä maantieteelliset alueet, jotka ovat Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka), Eurooppa, MEA (Lähi-itä ja Afrikka) sekä APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue). Tämä perustuu siihen, että niiden tulosta seurataan konsernin sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa erillisinä. Tecnotreen IFRS 8:n mukainen operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä.

Toimintasegmenttien liikevaihto ja tulos esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan. Segmenttien tulos sisältää sellaiset kulut jotka ovat järkevällä perusteella kohdistettavissa segmenteille, eli myynnin, asiakaspalvelun ja –toimituksien kulut. Tuotehallinnan, tuotekehityksen ja hallinnon kuluja, poistoja sekä vero- ja rahoituseriä ei kohdisteta.
 

 

TOIMINTASEGMENTIT:

 

LIIKEVAIHTO, Me

 

 

1-3/2011

 

 

1-3/2010

1-12/2010
Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka) 1,7 4,5 25,2
Eurooppa 2,0 2,0 6,7
MEA (Lähi-itä ja Afrikka) 6,5 5,9 23,7
APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue) 0,4 1,8 5,1
YHTEENSÄ 10,6 14,1 60,7

 

 

3. KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me

 

31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
Annetut pantit 0,1 0,1 0,1
Takaukset      
 Omasta puolesta 1,1 0,6 1,0
Muut vastuut      
 Irlannin kiinteistöön liittyvä rajoitus 0,4 0,4 0,4

 

 

MUUT VUOKRASOPIMUKSET, Me

 

31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:      
Muut vuokrasopimukset      
 Yhden vuoden kuluessa erääntyvät 0,6 0,7 0,6
 1-5 vuoden kuluessa erääntyvät  0,4 0,5 0,5


4. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Katsauskauden liiketulokseen sisältyy 1,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka on mainittu kohdassa ”tuloskehitys”. Kulut liittyvät yhtiötä vastaan alkuvuonna nostetun kanteen sopimiseen. Näistä kuluista 1,3 miljoonaa euroa kohdistuu yhtiön lähipiiriin. Lähipiiritapahtumat sisältävät 0,4 miljoonan euron korvauksen työsuhteen ehtojen sopimisesta ja 0,9 miljoonaa euroa sopimukseen perustuvia osakeperusteisia maksuja. Korvauksesta 0,2 miljoonaa euroa on maksettu ja 1,1 miljoonan euron osalta on tehty varaus. Korvauksen suuruus määräytyy sopimuksen ehtojen mukaisesti.
 

 

5. KONSERNIN TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

 

1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Sijoitetun pääoman tuotto, % -34,7 -6,9* -7,4
Oman pääoman tuotto, % -48,4 -14,5* -14,7
Omavaraisuusaste, % 61,3 66,2* 66,4
Nettovelkaantumisaste, % 13,7 -11,5 3,3
Investoinnit, Me 0,3 0,1 1,8
 % liikevaihdosta 2,8 0,9 3,0
Tutkimus- ja kehitysmenot, Me 3,4 3,3 13,1
 % liikevaihdosta 32,3 23,7 21,7
Tilauskanta, Me 22,1 21,9 14,3
Henkilöstö keskimäärin 873 756 797
Henkilöstö kauden lopussa 914 759 858

 

* Vertailukauden luvut ovat muuttuneet Tecnotree Intian hankintamenolaskelman oikaisuista johtuen
 

 

KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

 

1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,11 -0,04 -0,15
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -0,11

 

-0,04

-0,15
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,83 1,07* 0,98

Osakemäärä kauden lopussa,

1 000 kpl

73 496

 

73 496

73 496

Osakemäärä keskimäärin,

1 000 kpl

73 496

 

73 496

73 496
Osakkeen kurssikehitys, euroa      
 Keskikurssi 0,51 0,92 0,79
 Alin 0,36 0,86 0,58
 Ylin 0,63 1,00 1,00
Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa 0,41 0,97 0,60
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa 30,2 71,4 44,2
Osakevaihto, milj. kpl 8,0 3,6 16,6
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 10,8 4,9 22,6
Osakevaihto, Me 4,0 3,3 13,2
Hinta-/voittosuhde (P/E)     -4,0

 

 

AVAINLUVUT NELJÄNNESVUOSITTAIN

 

1Q/11 4Q/10 3Q/10 2Q/10 1Q/10 4Q/09
Liikevaihto, Me 10,6 14,0 13,3 19,3 14,1 13,5
Liikevaihto, muutos % -25,1 3,3 0,5 28,7 22,8 -37,7
Oikaistu liiketulos, Me*** -4,9 -3,2 -0,7 2,0 -0,6 -2,0
 % liikevaihdosta -46,3 -22,7 -5,1 10,2 -4,2 -14,7
Liiketulos, Me -8,3 -4,9 -2,0 0,7 -1,9 -8,5
 % liikevaihdosta -78,1 -35,1 -14,7 3,8 -13,7 -63,0
Tulos ennen veroja, Me -7,8 -5,2 -1,8 0,0 -2,5 -8,6
             
Henkilöstö kauden lopussa 914 858 830 794 759 779
             
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,11 -0,07 -0,03

 

-0,01

 

-0,04

 

-0,10

Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -0,11 -0,07 -0,03

 

 

-0,01

 

 

-0,04

 

 

-0,10

Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,83

 

0,98

 

1,03

 

1,11

 

1,07

 

1,05

Korolliset nettovelat, Me 8,4 2,4 2,2 -5,0 -9,1 -8,3
             
Tilauskanta, Me 22,1 14,3 20,1 21,0 21,9 11,7
               

*** Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja. Erittely on kohdassa ”Tuloskehitys”.

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770