Tecnotree Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj
Osavuosikatsaus
29.10.2015 klo 8.30

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuudenhallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattorin liiketoimintatukijärjestelmien miltei koko kentän yhtenäisellä ratkaisulla kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreella on vahva jalansija erityisesti kehittyvillä markkinoilla.

KANNATTAVUUS PARANTUNUT KATSAUSKAUDELLA

Kolmas vuosineljännes

 • Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 17,7 miljoonaa euroa (23,7).
 • Vuosineljänneksen liiketulos oli 2,7 miljoonaa euroa (4,7).
 • Vuosineljänneksen oikaistu tulos oli 0,0 miljoonaa euroa (2,4) ja tulos oli 1,9 miljoonaa euroa (1,2).
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 33,7 miljoonaa euroa (31.12.2014: 38,9).
 • Vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli -1,7 miljoonaa euroa (‑0,7).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,01).

Tammi-syyskuu 2015

 • Katsauskauden liikevaihto oli 51,9 miljoonaa euroa (49,8).
 • Liiketulos oli 5,3 miljoonaa euroa (-1,4).
 • Oikaistu katsauskauden tulos oli -3,4 miljoonaa (-6,9) euroa ja katsauskauden tulos -3,1 miljoonaa euroa (-9,8).
 • Katsauskauden rahavirta investointien jälkeen oli 1,9 miljoonaa euroa (-4,5) ja rahavarat olivat 3,2 miljoonaa euroa (31.12.2014: 2,5).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (-0,08).

 

 

AVAINLUVUT

7-9/

2015

7-9/

2014

1-9/

2015

1-9/

2014

1-12/

2014

           
Liikevaihto, Me 17,7 23,7 51,9 49,8 74,0
Oikaistu liiketulos, Me 1 2,7 4,7 5,6 -1,4 3,7
Liiketulos, Me 2,7 4,7 5,3 -1,4 3,3
Tulos ennen veroja, Me 3,8 2,8 2,4 -6,4 -2,4
Oikaistu kauden tulos, Me 2 0,0 2,4 -3,4 -6,9 -6,4
Kauden tulos, Me 1,9 1,2 -3,1 -9,8 -9,3
           
Osakekohtainen tulos, euroa 0,02 0,01 -0,03 -0,08 -0,08
           
Tilauskanta, Me     33,7 52,7 38,9
           
Rahavirta investointien jälkeen, Me -1,7 -0,7 1,9 -4,5 -1,8
Rahavarojen muutos, Me -2,3 -1,3 0,7 -4,7 -4,2
Rahavarat, Me     3,2 2,0 2,5
           
Omavaraisuusaste %     18,8 20,8 22,5
Nettovelkaantumisaste %     204,7 196,0 172,7
           
Henkilöstö kauden lopussa     932 1 059 993

 

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja. Erittely on kohdassa ”Tuloskehitys”.
2 Oikaistu kauden tulos = kauden tulos ilman rahoituserissä olevia valuuttakurssivoittoja ja –tappioita, jotka aiheutuvat lähinnä tytäryhtiöiden saamisista emoyhtiöltä.

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-9/2015 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-9/2014, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen

Vuosi etenee suunnitelmien mukaisesti
Kannattavuuden kehitys on ollut hyvä. Edelliseen vuoteen verrattuna myynti on selvästi enemmän painottunut Tecnotreen omiin tuotteisiin – erityisesti kannattaa mainita, että laitteistotoimitusten määrä oli selvästi pienempi kuin edellisenä vuotena. Liikevaihto ei sisällä enää kahden Latinalaisen Amerikan vuonna 2012 käynnistyneen, alkuperäiseltä arvoltaan yhteensä 54,7 MUSD suuruisen projektin tuloutuksia. Näistä seikoista johtuen on kannattavuus parantunut.

Yhdeksän kuukauden operatiivinen kassavirta oli positiivinen mutta kolmannen vuosineljänneksen osalta se jäi negatiiviseksi lähinnä kausivaihteluista johtuen, ja on edelleen yrityksen isoimpia haasteita. Toiminnan kehittäminen jatkuu ja se parantaa myös kassavirtaa.

Odotamme saavamme yrityssaneerausprosessin päätökseen viimeisen vuosineljänneksen aikana, mikä selkeyttää yhtiön tilannetta.”

TECNOTREE OYJ:N SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSEN LYKKÄÄMINEN

Espoon käräjäoikeus määräsi aloitettavaksi 9.3.2015 annetulla päätöksellään Tecnotree Oyj:tä koskevan yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn. Käräjäoikeus määräsi asianajaja Jari Salmisen, asianajotoimisto Eversheds Asianajotoimisto Oy, yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjäksi.

Espoon käräjäoikeus on 28.9.2015 myöntänyt selvittäjän hakemuksesta lisäaikaa saneerausohjelmaehdotuksen jättämiselle 31.12.2015 saakka. Käräjäoikeuden aiemman päätöksen mukaan saneerausohjelmaehdotus piti jättää 30.9.2015 mennessä.  Hakemuksen sisältö oli seuraava:

”Yhtiön harjoittaman laajan kansainvälisen liiketoiminnan johdosta tarvittavien selvitysten ja saneerausohjelmaehdotuksen laatiminen on kesken, eikä selvittäjä katso saneerausohjelmaehdotuksen jättämisen olevan mahdollista 30.9.2015 mennessä.

Velkojien edun osalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisen saneerausohjelman laatiminen edellyttää, että mahdollisen velkajärjestelyn vaikutukset esim. ulkomaisten tytäryhtiöiden asemaan kotimaissaan, selvitetään huolellisesti.

Saneerausmenettelyn aikana jo tehdyssä selvitystyössä ei ole käynyt ilmi esteitä toteuttamiskelpoisen saneerausohjelman laatimiseksi ja yhtiön liiketoiminnan tervehdyttämiseksi.”

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tecnotreen riskit ja epävarmuustekijät on esitetty vuoden 2014 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Tecnotreen lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät projekteihin, niiden ajoitukseen, osatuloutus- ja myyntisaamisiin, valuuttakurssien muutoksiin ja rahoitukseen. Rahan riittävyys on merkittävin yksittäinen riski. Rahoitussopimukseen sisältyy kovenanttiehtoja, jotka aiheuttavat riskin. Tarkempia tietoja on osavuosikatsauksessa kohdassa ”Rahoitus, rahavirta ja tase”.

Yhtiöllä on myyntiä useisiin maihin, joiden keskuspankeilla on pulaa ulkomaanvaluutoista. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä maksujen viivästymisiä, kuluja ja jopa riskejä maksujen saamisesta lainkaan.

Konsernin oma pääoma oli 14,3 miljoonaa euroa 30.9.2015. Emoyhtiön oma pääoma oli kuitenkin 0,7 miljoonaa euroa negatiivinen.

Yrityssaneeraus

Tecnotree Oyj jätti Espoon käräjäoikeudelle yrityssaneerausta koskevan hakemuksen 5.3.2015. Espoon käräjäoikeus määräsi 9.3.2015 päätöksellään yrityssaneerausmenettelyn aloitettavaksi. Käräjäoikeus määräsi asianajaja Jari Salmisen Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjäksi. Selvittäjän on viimeistään 31.12.2015 laadittava ja toimitettava Espoon käräjäoikeudelle ehdotuksensa saneerausohjelmaksi. Tecnotree Oyj:n on noudatettava oikeuden hyväksymää suunnitelmaa. Tähän liittyy riski. Tecnotreen on huolehdittava kaikista yrityssaneeraushakemuksen jälkeisistä vastuistaan täysimääräisesti. Tämä edellyttää sitä, että tulorahoitus eli asiakkailta tulevat maksut riittävät menojen maksamiseen.

Yrityssaneeraushakemuksen jättämisen jälkeen Tecnotreellä on ollut yksittäisiä ongelmia erityisesti niiden yhtiöiden kanssa, joilta Tecnotreellä on ollut ostoja. Myös asiakkaat saattavat pelätä Tecnotreehen liittyvää riskiä, mikä voi vaikuttaa jatkossa saataviin tilauksiin.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

VUODEN 2015 NÄKYMÄT

Yhtiö arvioi liiketuloksensa paranevan edellisestä vuodesta. Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tecnotree järjestää analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille osavuosikatsausta koskevan tiedotustilaisuuden to 29.10.2015 kello 10.00 Scandic Simonkenttä hotellin Tapiola kabinetissa, Simonkatu 9, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen. Tilaisuus on suomenkileinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, puh. 045 311 3113
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on noin 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti noin 90 operaattoria noin 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770