Tecnotree Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj
Osavuosikatsaus
10.8.2011 klo 8.30

Positiivinen liikevoitto toisella vuosineljänneksellä

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto, 18,5 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa vuotta aiemmin), oli 7,9 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Rahavirta investointien jälkeen oli -5,5 miljoonaa euroa (-4,6). Oikaistu liiketulos* oli 3,3 miljoonaa euroa (2,0). Koko katsauskauden liikevaihto oli 29,1 miljoonaa euroa (33,5).). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 21,5 miljoonaa euroa (31.12.2010: 14,3).
 

 

AVAINLUVUT 4-6/2011 4-6/2010 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
Liikevaihto, Me 18,5 19,3 29,1 33,5 60,7
Oikaistu liiketulos Me* 3,3 2,0 -1,6 1,4 -2,5
Liiketulos, Me 0,6 0,7 -7,7 -1,2 -8,1
Tulos ennen veroja, Me 0,6 0,0 -7,2 -2,5 -9,4
Katsauskauden tulos, Me -0,9 -0,8 -9,0 -3,6 -11,0
           
Osakekohtainen tulos, euroa -0,01 -0,01 -0,12 -0,05 -0,15
           
Tilauskanta, Me     21,5 21,0 14,3
           
Rahavirta investointien jälkeen, Me -5,5 -4,6 -12,2 -4,0

 

-10,6

Rahavarojen muutos, Me -2,6 -5,7 -6,3 -5,1 -9,8
Rahavarat, Me     10,4 22,0 16,7
           
Omavaraisuusaste %     57,4 66,9 66,4
Nettovelkaantumisaste %     23,9 -6,2 3,3
           
Henkilöstö katsauskauden lopussa     930 794 858

 

* Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja. Erittely on kohdassa ”Tuloskehitys”.

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-6/2011 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-6/2010, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Kaj Hagros:

“Vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon liikevaihto laski 29,1 miljoonaan euroon edellisen vuoden vastaavan ajan 33,5 miljoonasta eurosta. Myynti Lähi-Idässä ja Afrikassa oli edellisvuotta korkeammalla tasolla, mutta muut alueet jäivät jälkeen vuodentakaisesta. Yhtiö on kuitenkin saanut rohkaisevasti uusia tilauksia päivitetyn strategian mukaisilta tuotteiden painopistealueilta, ja uskomme, että koko vuoden myynti toisella vuosipuoliskolla kasvaa usealla alueella edellisvuodesta. Olemme neuvottelemassa uusista kaupoista, jotka mahdollistavat kasvun jatkumisen.  Vuoden 2011 liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2010 tai sitä parempi.”

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI

Tecnotreen katsauskauden liikevaihto laski 13,2 prosenttia ja oli 29,1 miljoonaa euroa (33,5). Lasku johtui erityisesti ensimmäisen vuosineljänneksen alhaisesta liikevaihdosta

Katsauskauden myynnistä on 14,3 miljoonaa euroa tuloutettu valmistumisasteen mukaan (IAS 11 Pitkäaikaishankkeet) ja 14,8 miljoonaa euroa luovutushetken mukaan (IAS 18 Tuotot).

 

 

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1-6/2011

Me

1-6/2010

Me

1-6/2011

%

1-6/2010

%

Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka) 10,2 15,2 35,2 45,3
Eurooppa 3,4 3,9 11,8 11,7
MEA (Lähi-itä ja Afrikka) 13,6 11,5 46,6 34,4
APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue) 1,9 2,9 6,4 8,6
YHTEENSÄ 29,1 33,5 100,0 100,0

 

 

KONSERNIN TILAUSKANTA

30.6.2011

Me

31.12.2010

Me

30.6.2011

%

31.12.2010

%

Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka) 9,7 1,5 45,0 10,5
Eurooppa 2,9 2,6 13,5 17,9
MEA (Lähi-itä ja Afrikka) 8,2 9,3 38,1 65,4
APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue) 0,7 0,9 3,4 6,3
YHTEENSÄ 21,5 14,3 100,0 100,0

 

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 13,0 miljoonaa euroa (13,6), eli 44,7 prosenttia (40,6 %) liikevaihdosta.

TULOSKEHITYS

Tecnotreen liiketoiminta perustuu projektien myyntiin. Niistä kirjattavat tuotot ja kulut vaihtelevat huomattavasti vuosineljänneksittäin. Tämän vuoksi konsernin kannattavuutta on syytä tarkastella useamman kuin yhden vuosineljänneksen tuloksen perusteella.
 

 

TULOSLASKELMAN AVAINLUVUT, Me 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
Liikevaihto 29,1 33,5 60,7
Liiketoiminnan kulut ilman tuotekehitysaktivointien vaikutuksia ja kertaluonteisia kuluja -30,7 -32,1 -63,2
Oikaistu liiketulos -1,6 1,4 -2,5
 Tuotekehitysaktivoinnit 0,0 0,4 0,6
 Tuotekehitysaktivointien poistot -3,7 -2,9 -6,1
 Kertaluonteiset kulut -2,4 0,0 0,0
Liiketulos -7,7 -1,2 -8,1
Tulos ennen veroja -7,2 -2,5 -9,4

 

Oikaistu liiketulos oli 3,0 miljoonaa euroa alempi kuin vuotta aiemmin. Tämä johtui erityisesti ensimmäisen vuosineljänneksen alhaisesta liikevaihdosta.

Tuotekehitysmenojen aktivoinneista ja niiden poistoista aiheutui nettomääräisesti 1,2 miljoonaa euroa tulosta heikentävä vaikutus vuotta aiempaan vertailukauteen nähden.

Katsauskauden liiketulokseen sisältyy 2,4 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka liittyvät yhtiötä vastaan alkuvuonna nostetun kanteen sopimiseen.

Katsauskauden verot olivat 1,8 miljoonaa euroa (1,1), sisältäen seuraavat erät:
 

 

TULOSLASKELMAN VEROT, Me 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
Emoyhtiön kuluksi kirjaamat lähdeverot -0,6 -1,1 -1,7
Konserniyhtiöiden tulokseen perustuvat verot -1,9 -0,6 -1,5
Laskennalliset verosaamiset Intian verohelpotuksista 0,3

 

0,2

0,8
Laskennallisen verovelan muutokset:      
 -tuotekehitysmenojen aktivoinneista 0,9 0,6 1,1
 -Intian osinkoverosta -0,7 -0,2 -0,8
Muut erät 0,2 0,1 0,5
Tuloslaskelman verot yhteensä -1,8 -1,1 -1,6

 

Tulos osaketta kohden oli –0,12 euroa (-0,05). Oma pääoma osaketta kohden oli kauden lopussa 0,81 euroa (1,11).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tecnotreen likvidit rahavarat olivat 10,4 miljoonaa euroa (31.12.2010: 16,7). Katsauskauden rahavarojen muutos oli -6,3 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma 30.6.2011 oli 105,1 miljoonaa euroa (123,4). Korollinen vieras pääoma oli 25,6 miljoonaa euroa (17,9). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (net gearing) oli 23,9 prosenttia (-6,2 %). Taserakenne säilyi vahvana ja 30.6.2011 omavaraisuusaste oli 57,4 prosenttia (66,9 %).

Tecnotreen bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat katsauskaudella 0,6 miljoonaa euroa (0,5) eli 2,2 prosenttia (1,4 %) liikevaihdosta.

Rahoitustuotot ja –kulut (netto) olivat katsauskaudella yhteensä 0,5 miljoonaa euroa (-1,3). Muutos vertailukauteen johtuu pääasiassa lainan korkosuojauksen positiivisesta muutoksesta katsauskaudella.
 

 

RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT, Me 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
Korkotuotot 0,1 0,1 0,2
Valuuttakurssivoitot 0,6 0,1 0,4
Muut rahoitustuotot 0,5 0,3 0,5
RAHOITUSTUOTOT YHTEENSÄ 1,2 0,5 1,1
       
Korkokulut -0,5 -0,7 -0,8
Valuuttakurssitappiot -0,1 -1,1 -1,7
Muut rahoituskulut -0,0 -0,0 -0,0
RAHOITUSKULUT YHTEENSÄ -0,7 -1,8 -2,4

 

 

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me (lisäys - / vähennys +) 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
Myyntisaamisten muutos -6,5 -0,6 2,1
Muiden saamisten muutos -3,3 -5,7 -6,5
Vaihto-omaisuuden muutos -0,1 0,1 0,3
Ostovelkojen muutos 0,6 0,9 3,9
Muiden velkojen muutos 0,3 1,6 -7,6
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ -9,0 -3,7 -7,7


Tecnotree suunnittelee suuruusluokaltaan 10 miljoonan euron lisärahoituksen hankkimista loppuvuonna rahoitusrakenteensa parantamiseksi, käyttöpääoman rahoittamiseksi ja kasvua varten.

Tecnotreella on MEA:n alueen valtio-omisteiselta asiakkaalta yhteensä 5,9 miljoonan euron saatavat, joista on kirjattu 0,9 miljoonan euron suuruinen arvon alentuminen vuonna 2010 ja katsauskauden aikana 1,1 miljoonan euron suuruinen arvon alentuminen.

SEGMENTTI-INFORMAATIO

Tecnotree raportoi IFRS 8 mukaisina toimintasegmentteinä maantieteelliset alueet, jotka ovat Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka), Eurooppa, MEA (Lähi-itä ja Afrikka) sekä APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue). Tämä perustuu siihen, että niiden tulosta seurataan konsernin sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa erillisinä. Tecnotreen IFRS 8:n mukainen operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä.

Toimintasegmenttien liikevaihto ja tulos esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan. Segmenttien tulos sisältää sellaiset kulut jotka ovat järkevällä perusteella kohdistettavissa segmenteille. Koko konsernille yhteisiä kuluja sekä vero- ja rahoituseriä ei kohdisteta.

MAANTIETEELLISET ALUEET

Konserni toimii seuraavilla maantieteellisillä alueilla: Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka), Eurooppa, MEA (Lähi-itä ja Afrikka) sekä APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue).

Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka)

Latinalaisessa Amerikassa  liikevaihto jäi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmaksi, joskin ylittäen liiketoimintasuunnitelmassa vuoden ensimmäiselle puoliskolle asetetut tavoitteet. Tilauskanta kasvoi huomattavasti. Saimme vuoden toisella neljänneksellä useita tilauksia nykyisiltä asiakkailtamme sisältäen sekä nykyratkaisujen laajennuksia että kokonaan uusia ratkaisuja. Alueen myynnissä on nähtävissä suhteellista kasvua nimenomaan operaattorien liiketoiminnan tukijärjestelmien myynnissä, perustuen Tecnotreen Intian yksikön tuotekehitykseen. Latinalaisen Amerikan markkinoilla avautuu jatkuvasti uusia merkittäviä operaattorihankkeita laajennusprojektien ja korvausinvestointien muodossa tarjoten Tecnotreelle kasvupotentiaalia.

Eurooppa

Euroopan alueen liikevaihto jäi niukasti jälkeen viimevuotisesta. Toimitusprojektit ovat edenneet suotuisasti, mutta tuloutuksen osalta jäimme jälkeen tavoitteesta. Olemme panostaneet merkittävästi uusien ratkaisujemme myyntiin Euroopan alueella ja odotamme näkevämme siitä konkreettisia tuloksia tilausten muodossa vuoden toisella puoliskolla.

MEA (Lähi-Itä ja Afrikka)

Lähi-idässä ja Afrikassa myynti jatkoi kasvuaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla edelliseen vuoteen nähden. Saimme uusia tilauksia erityisesti operaattoreiden liiketoiminnan tukijärjestelmien ja hallinnoitujen palvelujen alueilta. Saimme tilauksia uusissa maissa nykyasiakkaidemme piiristä ja käynnistimme merkittävän pilvipohjaisen liiketoimintaratkaisun toimittamisen neljän eri maassa toimivan operaattorin yhteiseen käyttöön. Liiketoimintamme kasvu Lähi-Idän ja Afrikan alueella voi olla vieläkin nopeampaa, kunhan pystymme skaalaamaan toimituskykyämme entisestään.

APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue)

APACin alueella ensimmäisen vuosipuoliskon myynti laski selkeästi edellisvuoteen verrattuna, mutta osoitti paranemisen merkkejä toisella vuosineljänneksellä. Alkuvuoden liiketoiminta painottui vuotuisten palvelusopimisten uusimiseen sekä nykyjärjestelmien korvausinvestointien varmistamiseen, joissa onnistuttiin hyvin. Alueella oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla suhteellisen vähän kokonaan uusia hankkeita, joten keskityimme nykyasiakkaiden palvelemiseen. Toisella vuosipuoliskolla panostamme selkeästi enemmän uusien asiakkuuksien kehittämiseen olemassa olevien asiakkaiden laajennus- ja korvaushankkeiden ohella.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 6.3 miljoonaa euroa (6.7) mikä vastaa 21.8 prosenttia (20.1 %) liikevaihdosta. Tuotekehityskustannuksista on aktivoitu 0.0 miljoonaa euroa (0.4). Katsauskauden päättyessä Tecnotreellä ei enää ole avoimia aktivoitavia tuotekehitysprojekteja. Aktivoidut kulut poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen poistot katsauskaudella olivat 3,7 (2.9) miljoonaa euroa.


HENKILÖSTÖ

Kesäkuun 2011 lopussa Tecnotreen palveluksessa työskenteli 930 (31.12.2010: 858) henkilöä, joista kotimaassa 77 (31.12.2010: 70) ja Suomen ulkopuolella 853 (31.12.2010: 788) henkeä. Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 895 (756). Yhtiön henkilöstö maittain oli seuraava:
 

 

  1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
Henkilöstö kauden lopussa 930 794 858
 Suomi 77 71 70
 Irlanti 61 68 64
 Brasilia 42 47 47
 Intia 705 558 625
 Muut maat 45 50 52
Henkilöstö keskimäärin 895 763 797
Henkilöstökulut ennen tuotekehitysaktivointeja (milj. euroa) 16,5

 

14,6

29,3


TECNOTREEN OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Kesäkuun 2011 lopussa Tecnotree-konsernin oma pääoma oli 59,5 miljoonaa euroa (31.12.2010: 72,1) ja osakepääoma 4,7 miljoonaa euroa. Osakkeiden määrä oli 73 630 977. Yhtiön hallussa oli 134 800 osaketta vastaten 0,18 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden äänimäärästä. Oma pääoma osaketta kohden oli 0,81 euroa (31.12.2010: 0,98).

Tecnotreen osakkeita vaihdettiin 3.1.-30.6.2011 Helsingin Pörssissä yhteensä 13 510 826 kappaletta (6 341 616 euroa), eli 18,3 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 0,63 euroa ja alin 0,33 euroa. Keskikurssi oli 0,47 euroa ja osakkeen päätöskurssi 30.6.2011 oli 0,53 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 39 024 418 euroa.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Tecnotreen varsinainen yhtiökokous valtuutti 23.3.2011 hallituksen päättämään enintään 7.360.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Hankkimisvaltuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta katsauskauden aikana.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 17.800.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Hallitus voi antaa valtuutuksen puitteissa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.OPTIO-OHJELMAT

Yhtiöllä oli katsauskauden aikana voimassa vuosien 2006 ja 2009 optio-ohjelmat. 2009A-optioiden merkintäaika päättyi 31.3.2011 ja 2006B-optioiden 30.4.2011.

Yhtiön hallitus jakoi 9.3.2011 pitämässään kokouksessa yhteensä 575 000 kappaletta 2006 C-optioita, 315 000 kappaletta 2009 B-optioita ja 445 000 kappaletta 2009 C-optioita.

Optioiden tilanne oli 30.6.2011 seuraava:
 

 

Optiolaji

Määrä,

enintään

Määrä,

jaettu

Merkintäaika Merkintähinta
         
         
2006C 667 000 575 000 1.4.2009–30.4.2012 0,98
Yhteensä 667 000 575 000    
         
2009B 2 394 013 1 397 206 1.4.2010–31.3.2012 0,86
2009C 3 420 018 1 980 178 1.4.2011–31.3.2013 0,86
Yhteensä 5 814 031 3 377 384    
         
2006 ja 2009 yhteensä

 

 

6 481 031

 

 

3 952 384

   

 

Osa optio-oikeuksista 2009B ja 2009C vapautuu avainhenkilön käytettäväksi suoritusarvioinnin perusteella. Optio-oikeudet ovat osa avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Yhtiön kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia oli 30.6.2011 jäljellä yhteensä 6 481 031 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus oli enintään 8,09 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. Kaikista voimassaolevista optio-oikeuksista yhtiön hallussa oli 30.6.2011 vielä 2 528 647 kappaletta. Jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 30.6.2011 enimmillään 5,09 %.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tecnotreen liiketoiminnan suurimmat riskitekijät liittyvät merkittäviin asiakas- ja partnerisuhteisiin, heidän kanssaan tehtyihin sopimuksiin sekä tuotekehityspäätösten oikeaan kohdentamiseen.

Tecnotreen merkittävimmät asiakkaat ovat kooltaan yhtiötä huomattavasti suurempia ja viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta on yli puolet. Yhtiön ja sen suurten asiakkaiden välillä vallitsee riippuvuussuhde, joka mahdollisen riskin ohella tarjoaa merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yhtiön tekemiin projekti- ja ylläpitosopimuksiin liittyy vastuita, joista voi syntyä ennakoimattomia kustannuksia jatkossa. Vastuita pyritään rajoittamaan mm. asiakassopimuksissa sovittavin vastuunrajoituslausekkein. Lisäksi yhtiöllä on voimassa oleva maailmanlaajuinen vastuuvakuutus asiakasprojekteihin liittyvien mahdollisesti realisoituvien vastuiden kattamiseksi.

Projektitoimituksista aiheutuu merkittäviä myyntisaatavia. Suurin osa Tecnotreen liikevaihdosta tulee kehittyvistä maista, joista eräissä on poliittisia ja taloudellisia haasteita. Riskinä on, että laskujen maksu näissä maissa viivästyy huomattavasti ja että Tecnotree joutuu kirjaamaan luottotappioita. Asiakkaiden maksukäyttäytymistä ja myyntisaamisia seurataan aktiivisesti ja uusien asiakkaiden osalta tehdään erilliset luottokelpoisuusarviot ennen tarjouksen vahvistamista.

Tecnotreella on MEA:n alueen valtio-omisteiselta asiakkaalta yhteensä 5,9 miljoonan euron saatavat, joista on kirjattu 0,9 miljoonan euron suuruinen arvon alentuminen vuonna 2010 ja katsauskauden aikana 1,1 miljoonan euron suuruinen arvon alentuminen.

Valuuttakurssien muutokset aiheuttavat riskejä erityisesti myynnille. Merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta on USA:n dollareissa. Yhtiö suojaa kassavirtaan liittyvää valuuttapositiotaan maksimissaan 12 kuukauden ajanjaksolta. Suojausinstrumentteina käytetään valuuttatermiinejä ja –optioita. Likvidit varat sijoitetaan luotto- ja likviditeettiriskiä välttäen hyvän luottokelpoisuuden omaaviin rahamarkkinatalletuksiin ja lyhyen koron rahastoihin.

Projektien läpivieminen aiheuttaa riskejä. Niitä sisältävät mm. uutta tuotekehitystä edellyttävät projektit, joissa uusien tuoteominaisuuksien luominen saattaa osoittautua odotettua työläämmäksi. Projektimyyntiin liittyy myös liikevaihdon ja tuloksen vaihtelut eri vuosineljännesten välillä. Näiden vaihteluiden ennustaminen on usein vaikeaa.

Tecnotree toimii nopeasti muuttuvalla toimialalla. Tuotekehityspäätöksiin liittyy riski valinnoista, joihin kohdistuneet tuotto-odotukset eivät välttämättä toteudu.

Tecnotree Convergence Limitedin hankinta toi Tecnotreelle monia uusia mahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää monenlaisia muutoksia mm. myynnissä, tuotekehityksessä ja organisaatiossa, joiden onnistumiseen sisältyy riskejä. Myös maksettu kauppasumma ja sen perusteella syntynyt goodwill sisältää riskejä.

Tecnotreen lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät isoihin projekteihin, niiden ajoitukseen, toimituksiin, saataviin ja valuuttakurssien muutoksiin.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole merkittäviä tapahtumia.

VUODEN 2011 NÄKYMÄT

Yhtiö on parhaillaan toteuttamassa laajennetun tuotevalikoiman mukaista strategiaansa. Olemme muuttumassa laaja-alaiseksi telekommunikaatioalan järjestelmäratkaisujen kehittyneeksi tarjoajaksi. Odotamme uutta kasvua, joka perustuu uuteen tuote- ja ratkaisuvalikoimaamme, josta tiedotimme 14.2.2011.

Koko vuoden liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2010 tai sitä parempi. Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä.

Oikaistu liiketulos on liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tecnotree järjestää analyytikoille ja toimittajille osavuosikatsausta koskevan tiedotustilaisuuden  10.8.2011 kello 10.00 Helsingissä, Scandic Hotel Simonkentässä, Pavilion-kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Kaj Hagros. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.


TECNOTREE OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA
Kaj Hagros, toimitusjohtaja, puh. 040 849 1749
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com


TAULUKKO-OSA

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on esitetty miljoonissa euroissa. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.
 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me

 

Viite 4-6/ 2011 4-6/ 2010 1-6/ 2011 1-6/ 2010 1-12/ 2010
             
LIIKEVAIHTO 2 18,5 19,3 29,1 33,5 60,7
Liiketoiminnan muut tuotot   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Materiaalit ja palvelut   -3,1 -3,8 -4,8 -5,9 -10,1
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut   -8,2 -7,4 -16,6 -14,5 -29,1
Poistot ja arvonalentumiset   -2,5 -2,1 -5,1 -4,2 -8,7
Liiketoiminnan muut kulut   -4,1 -5,3 -10,2 -10,1 -20,8
LIIKETULOS 2 0,6 0,7 -7,7 -1,2 -8,1
Rahoitustuotot   0,5 0,2 1,2 0,5 1,1
Rahoituskulut   -0,5 -0,9 -0,7 -1,8 -2,4
TULOS ENNEN VEROJA 2 0,6 0,0 -7,2 -2,5 -9,4
Tuloverot   -1,6 -0,8 -1,8 -1,1 -1,6
KATSAUSKAUDEN TULOS   -0,9 -0,8 -9,0 -3,6 -11,0
             
Katsauskauden tuloksen jakautuminen:            
 Emoyrityksen omistajille   -0,9 -0,8 -9,0 -3,6 -11,0

  Määräysvallattomille

 omistajille

  0,0 0,0 0,0 -0,0 -0,0
             
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:            
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa   -0,01 -0,01 -0,12 -0,05 -0,15
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa   -0,01 -0,01 -0,12 -0,05 -0,15

 

 

           
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, Me   4-6/ 2011 4-6/ 2010 1-6/ 2011 1-6/ 2010 1-12/ 2010
KATSAUSKAUDEN TULOS   -0,9 -0,8 -9,0 -3,6 -11,0
Muut laajan tuloksen erät:            
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä   -1,4 3,6 -3,8 8,2 5,8
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot   0,0 -0,1 0,1 -0.1 -0.1
Katsauskauden muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen   -1,4 3,5 -3,8 8,0 5,7
             
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ   -2,3 2,7 -12,7 4,4 -5,3
             
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:            
 Emoyrityksen omistajille   -2,3 2,6 -12,7 4,4 -5,3
 Määräysvallattomille            
 omistajille   0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0

 

 

KONSERNIN LYHENNETTY TASE, Me Viite 30.6.2011 30.6.2010

31.12.2010

 

Pitkäaikaiset varat        
 Liikearvo   20,2 22,5 21,6
 Muut aineettomat hyödykkeet 3 13,5 21,5 18,0

 Aineelliset käyttöomaisuus-

 hyödykkeet

 

4

6,4 7,2 6,8
 Laskennalliset verosaamiset   2,6 2,0 2,5
 Pitkäaikaiset myynti- ja muut         
 saamiset   0,7 1,0 0,7
     
Lyhytaikaiset varat        
 Vaihto-omaisuus   1,2 1,2 1,0
 Myyntisaamiset   22,4 20,9 17,3
 Muut saamiset   26,7 24,2 24,2
 Sijoitukset   0,9 0,9 0,7
 Rahavarat   10,4 22,0 16,7
VARAT YHTEENSÄ   105,1 123,4 109,7
         
Oma pääoma   59,5 81,6 72,1
         
Pitkäaikaiset velat        
 Laskennalliset verovelat   2,7 3,8 3,3
 Pitkäaikaiset korolliset velat   13,4 15,6 14,5
 Muut pitkäaikaiset velat   0,5 0,9 0,4
Lyhytaikaiset velat        
 Lyhytaikaiset korolliset velat   12,2 2,3 5,2
 Ostovelat ja muut velat   16,9 19,3 14,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   105,1 123,4 109,7
             

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
 

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Omat osakkeet
D = Muuntoerot
E = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
F = Muut rahastot
G = Voittovarat
H = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
I = Määräysvallattomien omistajien osuus
J = Oma pääoma yhteensä
 

 

Me A B C D E F G H I J

Oma pääoma

1.1.2011

 

4,7

 

0,8

 

-0,1

 

6,1

 

12,6

 

29,4

 

18,5

 

72,1

 

0,1

72,1
Tappion kattaminen           -10,4 10,4      
Osakeperusteiset maksut             0,0 0,0   0,0
Muut muutokset                 0,0 -0,0
Katsauskauden laaja tulos yhteensä       -3,7     -9,0 -12,7 0,0 -12,7
Oma pääoma 30.6.2011 4,7 0,8 -0,1 2,4 12,6 19,0 19,9 59,4 0,0 59,5
                     

 

 

Me A B C D E F G H I J

Oma pääoma

1.1.2010

 

4,7

 

0,8

 

-0,1

 

0,4

 

12,6

 

52,1

 

6,4

 

77,1

0,1

 

77,2

Tappion kattaminen           -22,7 22,7      
Osakeperusteiset maksut            

 

0,2

 

0,2

 

 

0,2

Muut muutokset             -0,1 -0,1   -0,1
Katsauskauden laaja tulos yhteensä      

 

 

7,8

   

 

 

-3,3

 

 

4,4

 

 

0,0

 

 

4,4

Oma pääoma 30.6.2010

 

4,7

 

0,8

 

-0,1

 

8,2

 

12,6

 

29,4

 

25,6

 

81,6

 

0,1

 

81,6

                     

 

 

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA, Me

 

 

1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
Liiketoiminnan rahavirrat      
 Katsauskauden tulos -9,0 -3,6 -11,0
 Oikaisut katsauskauden tulokseen 8,4 5,0 11,5
 Käyttöpääoman muutokset -9,0 -3,7 -7,7
 Maksetut korot  -0,5 -0,2 -0,3
 Saadut korot 0,3 0,2 0,5
 Maksetut verot -1,5 -1,7 -3,2
Liiketoiminnan nettorahavirta -11,4 -4,0 -10,2
       
Investointien rahavirrat      
 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,4 -0,4 -0,8
 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -0,3 -0,5 -0,9
 Investoinnit muihin sijoituksiin -0,3 -0,2  
 Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,9 0,9
 Saadut korot sijoituksista   0,0 0,0
 Saadut osingot sijoituksista 0,2 0,0 0,3
Investointien nettorahavirta -0,8 0,0 -0,4
       
Rahoituksen rahavirrat      
 Lainojen nostot 7,0   3,0
 Lainojen takaisinmaksut -1,1 -1,1 -2,2
Rahoituksen nettorahavirta 5,9 -1,1 0,8
       
Rahavarojen muutos -6,3 -5,1 -9,8
       
Rahavarat katsauskauden alussa 16,7 25,7 25,7
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 1,5 1,1
Sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutus -0,0 -0,1 -0,3
       
Rahavarat katsauskauden lopussa 10,4 22,0 16,7


1. OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34, Osavuosikatsaukset, noudattaen. Esitettyjen tunnuslukujen laskentakaavat ja osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2010 vuosikertomuksessa julkaistujen periaatteiden kanssa. Uusilla 1.1.2011 alkaen voimassa olevilla IFRS-säännöksillä ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsauksen laatimisperiaatteisiin ja laskentamenetelmiin.2. SEGMENTTI-INFORMAATIO

Tecnotree raportoi IFRS 8 mukaisina toimintasegmentteinä maantieteelliset alueet, jotka ovat Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka), Eurooppa, MEA (Lähi-itä ja Afrikka) sekä APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue). Tämä perustuu siihen, että niiden tulosta seurataan konsernin sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa erillisinä. Tecnotreen IFRS 8:n mukainen operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä.

Toimintasegmenttien liikevaihto ja tulos esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan. Segmenttien tulos sisältää sellaiset kulut jotka ovat järkevällä perusteella kohdistettavissa segmenteille, eli myynnin, asiakaspalvelun ja –toimituksien kulut. Tuotehallinnan, tuotekehityksen ja hallinnon kuluja, poistoja sekä vero- ja rahoituseriä ei kohdisteta.
 

 

TOIMINTASEGMENTIT:

 

LIIKEVAIHTO, Me

 

 

1-6/2011

 

 

1-6/2010

1-12/2010
Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka) 10,2 15,2 25,2
Eurooppa 3,4 3,9 6,7
MEA (Lähi-itä ja Afrikka) 13,6 11,5 23,7
APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue) 1,9 2,9 5,1
YHTEENSÄ 29,1 33,5 60,7

 

 

TULOS, Me 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka) 2,8 5,6 8,9
Eurooppa 1,8 1,9 3,0
MEA (Lähi-itä ja Afrikka) 8,4 9,1 16,1
APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue) 0,7 1,4 1,9
YHTEENSÄ 13,6 18,1 29,8
       
Kohdistamattomat erät -15,2 -16,7 -32,4
LIIKETULOS ENNEN TUOTEKEHITYSAKTIVOINTEJA, NIIDEN POISTOJA JA KERTALUONTEISIA KULUJA -1,6 1,4 -2,5
Tuotekehitysaktivoinnit 0,0 0,4 0,6
Tuotekehitysaktivointien poistot -3,7 -2,9 -6,1
Kertaluonteiset kulut -2,4    
LIIKETULOS -7,7 -1,2 -8,1
Rahoitustuotot ja -kulut 0,5 -1,3 -1,4
TULOS ENNEN VEROJA -7,2 -2,5 -9,4

 

3. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Katsauskaudella on tuotekehitykseen liittyvistä kustannuksista aktivoitu 0,0 miljoonaa euroa (0,4), jotka poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen poistot katsauskaudella olivat 3,7 miljoonaa euroa (2,9).

4. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

Katsauskaudella hankittiin aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä 0,3 miljoonalla eurolla (0,5). Vähennyksiä katsauskaudella oli 0,0 miljoonaa euroa (0,0).
 

 

5. KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me

 

30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Annetut pantit 0,1 0,1 0,1
Takaukset      
 Omasta puolesta 0,6 0,4 1,0
Muut vastuut      
 Irlannin kiinteistöön liittyvä rajoitus 0,4 0,4 0,4

 

 

MUUT VUOKRASOPIMUKSET, Me

 

31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:      
Muut vuokrasopimukset      
 Yhden vuoden kuluessa erääntyvät 0,4 0,8 0,6
 1-5 vuoden kuluessa erääntyvät  0,4 0,4 0,5

 

6. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Katsauskauden liiketulokseen sisältyy 2,4 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka on mainittu kohdassa ”tuloskehitys”. Kulut liittyvät yhtiötä vastaan alkuvuonna nostetun kanteen sopimiseen. Näistä kuluista 2,1 miljoonaa euroa kohdistuu yhtiön lähipiiriin. Lähipiiritapahtumat sisältävät 0,4 miljoonan euron korvauksen työsuhteen ehtojen sopimisesta ja 1,7 miljoonaa euroa sopimukseen perustuvia osakeperusteisia maksuja.

 

 

7. KONSERNIN TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

 

 

1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
Sijoitetun pääoman tuotto, % -14,7 -1,5 -7,4
Oman pääoman tuotto, % -27,4 -9,1 -14,7
Omavaraisuusaste, % 57,4 66,9 66,4
Nettovelkaantumisaste, % 23,9 -6,2 3,3
Investoinnit, Me 0,7 0,5 1,8
 % liikevaihdosta 2,6 1,4 3,0
Tutkimus- ja kehitysmenot, Me 6,3 6,7 13,1
 % liikevaihdosta 21,8 20,1 21,7
Tilauskanta, Me 21,5 21,0 14,3
Henkilöstö keskimäärin 895 763 797
Henkilöstö kauden lopussa 930 794 858

 

 

KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

 

1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,12 -0,05 -0,15
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -0,12

 

-0,05

-0,15
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,81 1,11 0,98
Osakemäärä kauden lopussa, 1 000 kpl 73 496 73 496 76 496
Osakemäärä keskimäärin, 1 000 kpl 73 496 73 496 76 496
Osakkeen kurssikehitys, euroa      
 Keskikurssi 0,47 0,90 0,79
 Alin 0,33 0,70 0,58
 Ylin 0,63 1,00 1,00
Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa 0,53 0,82 0,60
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa 39,0 60,4 44,2
Osakevaihto, milj. kpl 13,5 8,0 16,6
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 18,3 10,9 22,6
Osakevaihto, Me 6,3 7,2 13,2
Hinta-/voittosuhde (P/E)     -4,0

 

 

AVAINLUVUT NELJÄNNESVUOSITTAIN

 

2Q/11 1Q/11 4Q/10 3Q/10 2Q/10 1Q/10
Liikevaihto, Me 18,5 10,6 14,0 13,3 19,3 14,1
Liikevaihto, muutos % -4,5 -25,1 3,3 0,5 28,7 22,8
Oikaistu liiketulos, Me* 3,3 -4,9 -3,2 -0,7 2,0 -0,6
 % liikevaihdosta 17,8 -46,3 -22,7 -5,1 10,2 -4,2
Liiketulos, Me 0,6 -8,3 -4,9 -2,0 0,7 -1,9
 % liikevaihdosta 3,2 -78,1 -35,1 -14,7 3,8 -13,7
Tulos ennen veroja, Me 0,6 -7,8 -5,2 -1,8 0,0 -2,5
             
Henkilöstö kauden lopussa 930 914 858 830 794 759
             
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,01 -0,11 -0,07 -0,03

 

-0,01

 

-0,04

Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -0,01 -0,11 -0,07 -0,03

 

 

-0,01

 

 

-0,04

Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,81 0,83

 

0,98

 

1,03

 

1,11

 

1,07

Korolliset nettovelat, Me 14,2 8,4 2,4 2,2 -5,0 -9,1
             
Tilauskanta, Me 21,5 22,1 14,3 20,1 21,0 21,9
               

 

* Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja. Erittely on kohdassa ”Tuloskehitys”.


Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, viestimiseen sekä asiakkuudenhallinta- ja sisältöliiketoimintaan. Tecnotreen ratkaisujen avulla tietoliikennepalvelujen toimittajat voivat kasvattaa liiketoimintaansa luomalla digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja, ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tecnotree tunnetaan joustavuudestaan ja sitoutuneisuudestaan. Yhtiöllä on yli 900 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 120 operaattoria. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteess www.tecnotree.com  

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770