Tecnotree Oyj:n merkintäetuoikeusannin lopullinen tulos ja osakkeiden rekisteröinti

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
29.6.2012 klo 9.30

Tecnotree Oyj:n merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen mukaan annissa merkittiin merkintäoikeuksilla 31.394.457 osaketta eli 64,1 prosenttia kaikista osakeannissa tarjotuista osakkeista. Jäljelle jääneet 17.602.994 osaketta (35,9 prosenttia kaikista osakeannissa tarjotuista osakkeista), jotka merkittiin ilman merkintäoikeuksia, jaetaan merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti ensisijaisesti niille merkitsijöille, jotka ovat merkinneet osakkeita myös merkintäoikeuksien perusteella. Toissijaisesti ilman merkintäoikeuksia merkityt osakkeet jaetaan merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti niille merkitsijöille, jotka ovat merkinneet osakkeita ainoastaan ilman merkintäoikeuksia.

Tecnotreen hallitus on 28.6.2012 hyväksynyt kaikki merkintäoikeuksilla tehdyt merkinnät merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti ja ilman merkintäoikeuksia tehdyt merkinnät merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti. Osakeannin seurauksena Tecnotreen osakkeiden määrä kasvoi 48.997.451 osakkeella 122.628.428 osakkeeseen. Osakkeiden merkintähinta oli 0,12 euroa osakkeelta ja Tecnotree keräsi osakeannilla noin 5,9 miljoonaa euroa ennen annista johtuvien kulujen ja palkkioiden vähentämistä.

Niille merkitsijöille, jotka eivät saaneet toissijaisen merkintäoikeuden perusteella merkitsemiään osakkeita tai kaikkia niistä, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta merkitsijän merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille arviolta 2.7 alkavalla viikolla. Palautettaville varoille ei suoriteta korkoa.

Väliaikaiset osakkeet, jotka vastaavat merkintäetuoikeusannissa merkintäoikeuksilla merkittyjä osakkeita, otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 20.6.2012. Osakeannissa merkityt osakkeet, yhteensä 48.997.451 osaketta merkittiin kaupparekisteriin ja väliaikaiset osakkeet yhdistetään Tecnotreen nykyiseen osakelajiin 29.6.2012. Tecnotree Oyj:n rekisteröityjen osakkeiden uusi lukumäärä on 122.628.428 osaketta.

Merkintäetuoikeusannin johdosta yhtiön hallitus päätti myös muuttaa optio-ohjelman 2009 ja kannustinjärjestelmän 2012 ehtoja siten kuin ehdoissa on tarkemmin määrätty.

Osakeannin pääjärjestäjänä toimi Summa Capital Oy.

Espoossa 29. kesäkuuta 2012

TECNOTREE OYJ


LISÄTIETOJA
Kaj Hagros, toimitusjohtaja, puhelin 040 849 1749

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, viestimiseen sekä asiakkuudenhallinta- ja sisältöliiketoimintaan. Tecnotreen ratkaisujen avulla tietoliikennepalvelujen toimittajat voivat kasvattaa liiketoimintaansa luomalla digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja, ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tecnotree tunnetaan joustavuudestaan ja sitoutuneisuudestaan. Yhtiöllä on yli 900 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Rajoitus
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Tecnotree ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Tecnotreen julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tecnotree ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin, paitsi Suomessa (kukin "Relevantti jäsenvaltio") ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").

Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Summa Capital Oy toimii ehdotetussa osakeannissa vain ja ainoastaan Tecnotree Oyj:n puolesta, eikä pidä ketään muita asiakkainaan ehdotetussa osakeannissa (riippumatta siitä onko kyseinen henkilö tämän pörssitiedotteen vastaanottaja vai ei), eikä hyväksy minkäänlaista vastuuta muita kuin Tecnotree Oyj:tä kohtaan asiakkailleen tarjoamastaan suojasta tai neuvonannosta ehdotetun osakeannin yhteydessä tai mistään muista tässä pörssitiedotteessa viitatuista asioista.

Summa Capital Oy ei hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän pörssitiedotteen sisällöstä eikä anna minkäänlaista takuuta, suoraa tai epäsuoraa, tämän pörssitiedotteen sisällöstä, mukaan lukien sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta, tai minkään väitteen osalta, jonka se on tehnyt tai jonka sen tai jonkun sen puolesta väitetään tehneen Tecnotree Oyj:hin, osakkeisiin tai ehdotettuun osakeantiin liittyen ja mikään tässä pörssitiedotteessa ei ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Summa Capital Oy ei, lain sallimissa rajoissa, ota mitään vastuuta oikeudenloukkauksesta, sopimuksesta tai muuten, joka sillä muutoin olisi tällaisen pörssitiedotteen tai väitteen johdosta.


 

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770