Tecnotree Oyj:n lyhyt katsaus 1.1.–30.9.2016 (tilintarkastamaton)

 Tecnotree Oyj
 Lyhyt katsaus
 28.10.2016 klo 8.30

 Pörssiyhtiöllä on Arvopaperimarkkinalain 7. luvun 10 ja 11 §:n mukaisesti velvollisuus julkistaa puolivuosikatsaus tilikauden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta. Sen sijaan vuonna 2016 kolmen ja yhdeksän kuukauden osavuosikatsauksen pakollisesta julkistamisesta on luovuttu. Tecnotree on tiedottanut 26.11.2015 julkaisevansa kolmen ja yhdeksän kuukauden katsaukset suppeassa muodossa, ja ne sisältävät kauden luvut lyhyesti kommentoituina sekä yhteenvedon kauden tapahtumista. Näin ollen tämä ei ole IAS 34 mukainen osavuosikatsaus.
 
 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuudenhallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattorin liiketoimintatukijärjestelmien miltei koko kentän yhtenäisellä ratkaisulla kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreella on vahva jalansija erityisesti kehittyvillä markkinoilla.
 
 Haasteellinen neljännes ja kustannusten säästötoimet jatkuvat
  

 AVAINLUVUT

 7-9/

 2016

 7-9/

 2015

 1-9/

 2016

 1-9/

 2015

 1-12/

 2015

                 
 Liikevaihto, Me  16,2  17,7  45,4  51,9  76,5
 Oikaistu liiketulos, Me 1  1,8  2,7  0,5  5,6  12,0
 Liiketulos, Me  0,8  2,7  -0,5  5,3  11,7
 Tulos ennen veroja, Me  -0,3  3,8  -5,4  2,4  7,8
 Oikaistu kauden tulos, Me 2  -0,8  -0,0  -7,0  -3,4  0,6
 Kauden tulos, Me  -1,1  1,9  -8,2  -3,1  0,2
                 
 Osakekohtainen tulos, euroa  -0,01  0,02  -0,07  -0,03  0,00
                 
 Tilauskanta, Me        23,9  33,7  26,8
                 
 Rahavirta investointien jälkeen, Me  -2,4  -1,7  -4,7  1,9  6,3
 Rahavarojen muutos, Me  -2,1  -2,3  -5,3  0,7  4,2
 Rahavarat, Me        1,0  3,2  6,4
                 
 Omavaraisuusaste %        11,4  18,8  23,9
 Nettovelkaantumisaste %        399,8  204,7  145,2
                 
 Henkilöstö kauden lopussa        892  932  934

  

 1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja. Erittely on lyhyessä katsauksessa kohdassa ”Tuloskehitys”.
 2 Oikaistu kauden tulos = kauden tulos ilman rahoituserissä olevia valuuttakurssivoittoja ja –tappioita, jotka aiheutuvat lähinnä tytäryhtiöiden saamisista emoyhtiöltä.
 
 Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-9/2016 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-9/2015, ellei toisin mainita.
 
 Toimitusjohtaja Padma Ravichander
 
 Tecnotreen painopistealueina tällä katsauskaudella olivat liikevaihdon tason ylläpitäminen ja kustannusten optimointi. Pystyimme saavuttamaan molemmat tavoitteet. Liikevaihto vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä oli lähes identtinen vuoden toiseen neljännekseen verrattuna.
 
 Yksi kolmannen neljänneksen huippukohdista oli uuden asiakkaan saaminen kaakkoisafrikkalaisesta operaattorista, joka tilasi täyden liiketoiminnan tukijärjestelmän transformaatioprojektin. Tilauksen arvo on 8 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, ja toimitusten odotetaan valmistuvan vuoden 2017 aikana.
 
 Tässä monivuotisessa strategisessa projektissa Tecnotree toimittaa liiketoiminnan tukijärjestelmän kokonaisvaltaisen uudistuksen, jossa otetaan käyttöön Tecnotree Agility Enterprise Suite -ratkaisun tuotteita, kuten yhdistetty tuoteluettelo, asiakkaan elinkaaren hallinta, yhtenäinen laskutusjärjestelmä, kanta-asiakkuuksien ja kampanjoiden hallinta sekä sovellusalusta. Operaattori pystyy tarjoamaan näiden ratkaisujen avulla vertaansa vailla olevan monikanavaisen asiakaskokemuksen GSM-, FXL-, ISP- ja IPTV-palveluissaan.
 
 Vuoden 2016 kolmannen neljänneksen kokonaisliikevaihto laski 1,5 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna, ja katsauskaudella tammi-syyskuussa laskua oli 6,5 miljoonaa euroa etupäässä Latinalaisen Amerikan heikon markkinan takia.  Viime vuoden vastaavana aikana liikevaihtoon ja tulokseen oli laskettu mukaan valuuttakurssin vaihtelusta aiheutuneita tuottoja yhteensä 1,8 miljoonaa euroa, jotka olivat lähinnä seurausta vahvistuneesta dollarista. Tänä vuonna valuuttatappiot olivat puolestaan 0,7 miljoonaa euroa, joten yhteisvaikutus oli suuruudeltaan 2,5 miljoonaa euroa negatiiviseen suuntaan.
 
 Vuosineljänneksen toinen tavoite oli kustannusten optimointi. Tähän kuului henkilöstön vähentäminen 100 henkilötyövuodella, mistä saavutetaan 5 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästötoimenpiteet on jo aloitettu ja toimenpiteiden koko vaikutus näkyy vuoden 2017 kuluessa.
 
 Tecnotreen kolmannen neljänneksen tärkein yksittäinen tapahtuma oli yrityssaneerausmenettelyn selvittäjän 30. syyskuuta Espoon käräjäoikeuteen jättämä täydennetty saneerausohjelmaehdotus. Tämä vähentää epävarmuutta ja selkeyttää yrityksen tilannetta. Jos suunnitelma hyväksytään, konsernin velkoja leikataan 6,7 miljoonalla eurolla, minkä lisäksi kirjattuja korkovarauksia puretaan 2,4 miljoonan euron edestä.
 
 YRITYSSANEERAUS
 
 Tecnotree Oyj jätti 5.3.2015 Espoon käräjäoikeudelle yrityssaneerausta koskevan hakemuksen. Espoon käräjäoikeus määräsi 9.3.2015 päätöksellään yrityssaneerausmenettelyn aloitettavaksi. Käräjäoikeus määräsi asianajaja Jari Salmisen Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjäksi. Selvittäjä toimitti Espoon käräjäoikeudelle saneerausohjelmaehdotuksen 30.3.2016, sekä täydennetyn saneerausohjelmaehdotuksen 30.9.2016.
 
 Selvittäjän näkemyksen mukaan Espoon käräjäoikeuteen 30.9.2016 jätetty saneerausohjelmaehdotus tulee siinä kuvattujen toimenpiteiden toteutuessa tuottamaan velkojille paremman lopputuloksen kuin konkurssi. Selvittäjä katsoo, että ohjelmaehdotuksen mukaisten toimien toteutuessa, yhtiön liiketoiminta on mahdollista tervehdyttää.
 
 Verrattuna 30.3.2016 Espoon käräjäoikeudelle toimitettuun saneerausohjelmaehdotukseen, ohjelma ei enää perustu yhtä vahvasti yhtiön omaisuuden realisointeihin, vaan yhtiön operatiiviseen kassavirtaan.
 
 Saneerausohjelmaehdotuksen keskeinen sisältö on seuraava:

  •  Yhtiön saneerausmenettelyssä huomioitavien saneerausvelkojen kokonaismäärä on tällä hetkellä noin 73,9 miljoonaa euroa. Konserninsisäisiä saneerausvelkoja, jotka selvittäjän ehdotuksen mukaan leikataan kokonaisuudessaan, on yhteensä noin 36,7 miljoonaa euroa. Etuoikeudettomien tavallisten saneerausvelkojen osuus on noin 13,2 miljoonaa euroa. Vakuusvelkaa on yhteensä noin 23,8 miljoonaa euroa, josta yrityskiinnityksellä turvattua saneerausvelkaa on yhteensä noin 7,9 miljoonaa euroa. Selvittäjä esittää, että etuoikeudettomien tavallisten saneerausvelkojen pääomaa leikataan 50 prosenttia, jolloin maksettavaksi jäisi 50 prosenttia.

      

  •  Saneerausohjelmaehdotus sisältää velvollisuuden maksaa etuoikeudettomille saneerausveloille lisäjako-osuutta mikäli maksuohjelman aikana Yhtiön operatiivinen kassavirta toteutuu ennustettua parempana.

      

  •  Saneerausohjelman mukaiset suoritukset päättyvät 30.6.2025. Suoritukset selviävät saneerausohjelmaehdotuksen liitteestä 15. Vuonna 2016 maksetaan 0,1 miljoonaa euroa, 2017 vastaavasti 1,5 miljoonaa euroa ja 2018 2,0 miljoonaa euroa.

 Jos saneerausohjelmaehdotus vahvistetaan, tulee konserni kirjaamaan velkojen leikkauksista kertaluontoista positiivista tulosvaikutusta noin 6,7 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yhtiöltä purkautuu kirjattuja korkovarauksia. Niitä oli 30.9.2016 mennessä kertynyt 2,4 miljoonaa euroa.
 
 Ohjelmaehdotuksen vahvistaminen ja voimaantulo ovat ehdollisia ja edellyttävät, että Tecnotree Oyj:n yhtiökokous hyväksyy ohjelmaehdotuksen.
 
 RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
 
 Tecnotreen riskit ja epävarmuustekijät on esitetty vuoden 2015 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.
 
 Tecnotreen lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät rahoitukseen, projekteihin, niiden ajoitukseen, osatuloutus- ja myyntisaamisiin ja valuuttakurssien muutoksiin. Rahan riittävyys on merkittävin yksittäinen riski ja kolmannen kvartaalin aikana rahatilanne oli hyvin kireä.
 
 Yhtiöllä on myyntiä useisiin maihin, joiden keskuspankeilla on pulaa ulkomaanvaluutoista. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä maksujen viivästymisiä, kuluja ja jopa riskejä maksujen saamisesta lainkaan.
 
 Tecnotree Oyj:n yrityssaneerausprosessi on kesken. Selvittäjä on toimittanut oikaistun saneeraussuunnitelmaehdotuksen oikeudelle 30.9.2016. Ehdotus sisältää velvoitteita yhtiön omaisuuden myymisestä. Oikeus päättää asiasta myöhemmin. Mikäli hyväksyttävää saneeraussuunnitelmaa ei saada voimaan, yhtiö joutuu maksamaan velkojilleen saneerausvelkansa kokonaisuudessaan. Yhtiö joutuu myös toteuttamaan saneeraussuunnitelman ehdot, mihin sisältyy riski.
 
 Konsernin oma pääoma oli 8,1 miljoonaa euroa 30.9.2016. Emoyhtiön oma pääoma oli kuitenkin negatiivinen.
 
 VUODEN 2016 NÄKYMÄT
 
 Yhtiö arvioi, että sen liikevaihto ja liiketulos jäävät selvästi alhaisemmiksi kuin edellisenä vuonna. Tähän vaikuttaa erityisesti heikko markkinatilanne Latinalaisessa Amerikassa. Yhtiön rahoitustilanne on erittäin haastava  ja kassatilanne jatkuu myös hyvin tiukkana.
 
 Tecnotree käynnisti säästöohjelman, jonka tavoitteena on vähentää henkilöstökuluja vuositasolla 5,0 miljoonaa euroa, mikä vastaa 100 henkilötyövuotta. Osa säästöistä toteutuu vuonna 2016, jolloin syntyy myös kertaluonteisia kuluja. Säästöt toteutuvat täysimääräisinä vuonna 2017.
 
 Neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden arvioidaan aiempien vuosien tapaan olevan merkittäviä.
 
 TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN
 
 Tecnotree järjestää analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille lyhyttä katsausta koskevan tiedotustilaisuuden 28.10.2016 kello 10.00 Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola-kabinetissa, Simonkatu 9, Helsinki. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Padma Ravichander. Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com .
 
 TECNOTREE OYJ
 
 Hallitus
 
 LISÄTIETOJA
 Padma Ravichander, toimitusjohtaja, puh. +97 156 414 1420
 Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569
 
 JAKELU
 Nasdaq Helsinki
 Keskeiset tiedotusvälineet
  www.tecnotree.com
 
 Tecnotree lyhyesti
 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on noin 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti noin 90 operaattoria noin 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

  

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770