TECNOTREE OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS (TILINTARKASTAMATON)

Tecnotree Oyj
Puolivuosikatsaus
11.8.2017 klo 08:30

 

TECNOTREE OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2017 (TILINTARKASTAMATON)

 

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin.

 

LIIKETULOS HUOMATTAVASTI PAREMPI KUIN VIIME VUONNA HUOLIMATTA LIIKEVAIHDON LASKUSTA

 

Toinen vuosineljännes

 • Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 15,1 miljoonaa euroa (16,2).
 • Maksuvalmius jatkuu erittäin kireänä.
 • Vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli 3,6 miljoona euroa (1,0) ja liiketulos 3,1 miljoonaa euroa (1,0).
 • Vuosineljänneksen oikaistu tulos oli 1,2 miljoonaa euroa (-2,6) ja tulos 0,7 miljoonaa euroa (-2,6).
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 30,4 miljoonaa euroa (31.12.2016: 24,9).
 • Vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli 0,6 miljoonaa euroa (-0,4).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (-0,02).
 • Yhtiö allekirjoitti yli 14 miljoonan euron arvoisen huolto- ja tukisopimuksen johtavan operaattoriryhmän kanssa sekä 8,2 miljoonan euron arvoisen kolmivuotisen ylläpito- ja palvelusopimuksen Lähi-idän johtavan operaattorin kanssa.

 

Tammi-kesäkuu 2017

 • Katsauskauden liikevaihto oli 27,3 miljoonaa euroa (29,2).
 • Oikaistu katsauskauden liiketulos oli 3,7 miljoonaa euroa (-1,4) ja katsauskauden liiketulos 2,9 miljoonaa euroa (-1,4).
 • Oikaistu katsauskauden tulos oli -0,7 miljoonaa (-7,1) euroa ja katsauskauden tulos -1,5 miljoonaa euroa (-7,1).
 • Katsauskauden rahavirta investointien jälkeen oli 3,2 miljoonaa euroa (-2,3) ja rahavarat olivat 1,1 miljoonaa euroa (31.12.2016: 3,5).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,06).
 • Yhtiö julkisti 5 miljoonan euron lisäkustannussäästöohjelman maaliskuussa 2017

 

 

 

AVAINLUVUT

4-6/

2017

4-6/

2016

1-6/

2017

1-6/

2016

1-12/

2016

Liikevaihto, Me 15,1 16,2 27,3 29,2 60,1
Oikaistu liiketulos Me 1 3,6 1,0 3,7 -1,4 1,2
Liiketulos, Me 3,1 1,0 2,9 -1,4 -10,1
Tulos ennen veroja, Me 2,2 -1,4 0,9 -5,1 -5,6
Oikaistu kauden tulos, Me 2 1,2 -2,6 -0,7 -7,1 -4,2
Kauden tulos, Me 0,7 -2,6 -1,5 -7,1 -6,3
           
Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 -0,02 -0,01 -0,06 -0,05
           
Tilauskanta, Me     30,4 29,8 24,9
           
Rahavirta investointien jälkeen, Me 0,6 -0,4 3,2 -2,3 -0,9
Rahavarojen muutos, Me -0,1 -0,3 -2,2 -3,3 -3,0
Rahavarat, Me     1,1 3,1 3,5
           
Omavaraisuusaste %     17,4 13,1 17,9
Nettovelkaantumisaste %     202,5 323,7 195,6
           
Henkilöstö kauden lopussa     719 926 818
           

 

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja. Erittely kohdassa ”Tuloskehitys”.

2 Oikaistu kauden tulos = tilikauden tulos ilman kertaluonteisia kuluja ja rahoituskuluihin vuoden 2016 joulukuussa sisältyviä velkasaneerauksen tuottoja.  

Viitaten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemiin vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskevien uusiin ohjeisiin, Tecnotree käyttää vaihtoehtoisina tunnuslukuina ”oikaistua liiketulosta” sekä ”oikaistua kauden tulosta”. Nämä tunnusluvut ovat kuvattu ylläolevan taulukon alaviitteissä ja Tuloskehitys-osion taulukossa Tuloslaskelman avainluvut.

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-6/2017 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta katsauskaudelta 1-6/2016, ellei toisin mainita.

 

Toimitusjohtaja Padma Ravichander:

 

Tulos

”Vuoden 2017 toisen neljänneksen tulokset osoittavat, että edellisinä vuosineljänneksinä tehdyt toimenpiteet ovat vieneet yhtiötä oikeaan suuntaan. Kustannusten optimointi, joka oli tärkein toimenpide, jonka yritys teki kolmannen vuosineljänneksen aikana 2016 ja jatkaa myös tänä vuonna, on alkanut tuottaa myönteisiä tuloksia.

 

Suurimmat toisen vuosineljänneksen aikana saadut uudet tilaukset olivat huolto- ja tukipalvelutilauksia olemassa olevilta asiakkailta Latinaisesta Amerikan sekä Lähi-Idän alueilla.Toisen vuosineljänneksen aikana kaksi suurta asiakasta, Mauritius Telecom ja Nepal Telecom, ottivat käyttöön Tecnotree BSS Stack –alustan ja Whole Sale Billing -alustan.

 

 

Liiketoimintanäkymät

Katsauskauden tuloksen jäädessä kohtalaiseksi sen kehityssuunta on kuitenkin positiivinen. Liikevaihto oli hieman alhaisempi, mutta kustannukset olivat alentuneet. Liiketoiminnan epävarmuustekijöiden vuoksi yhtiö aikoo kuitenkin jatkaa kustannusten optimointia tulevina vuosineljänneksinä, kuten vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ilmoitettiin.

 

”Olemme rohkaistuneet toisen vuosineljänneksen tuloskehityksestä verrattuna edelliseen vuosineljännekseen tai viime vuoden toiseen vuosineljännekseen. Vuoden 2017 toisen vuosipuoliskon aikana panostamme yhtiön sisäiseen muutosprosessiin seuraavilla alueilla:

 • liiketoiminnan kulujen vähentäminen edelleen
 • tuotevalikoiman yhtenäistäminen ja järkeistäminen  
 • tuotteistamisen tehostaminen

Kaikki tämä parantaa tuotteiden kokonaislaatua, kannattavuutta ja mielenkiintoa”

 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

 

Tecnotreen riskit ja epävarmuustekijät on esitetty vuoden 2016 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Tecnotreen lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät rahoitusriskiin, rahoituksen saatavuuteen sekä riittävyyteen, projekteihin, niiden ajoitukseen, osatuloutus- ja myyntisaamisiin ja valuuttakurssien muutoksiin. Rahan riittävyys ja liikevaihdon kehitys ovat merkittävimmät yksittäiset riskit.

Yhtiön taloudellinen tilanne on edelleen haasteellinen ja maksuvalmius jatkuu erittäin kireänä. Konsernitasolla erääntyneet ostovelat ovat pysyneet ennallaan, mutta emoyhtiössä ovat kasvaneet.  Yhtiö jatkaa määrätietoista saatavien kotiuttamista ja neuvottelua rahoittajien kanssa lyhytaikaisesta lisärahoituksesta likviditeetin turvaamiseksi. Lisäksi yhtiö neuvottelee pitkäaikaisesta ulkopuolisesta rahoituksesta, joka voisi toteutua yritys- ja rakennejärjestelyjen kautta. Yhtiön toiminnan jatko on riippuvainen edellä kuvattujen toimenpiteiden onnistumisesta sekä yhtiön kyvystä jatkaa saneerausmenettelyn yhteydessä vahvistetun maksuohjelman noudattamista. Yhtiö on sopinut kesäkuun viimeisenä päivänä 2017 erässä olleiden maksuohjelman mukaisten maksujen lykkäämistä elokuun 2017 viimeiselle päivälle kahden suurimman velkojansa kanssa.

Kireä kassatilanne ja rahoituksen riittävyys aiheuttavat epävarmuutta uusien asiakkaiden saamisesta.

Yhtiöllä on myyntiä useisiin maihin, joiden keskuspankeilla on pulaa ulkomaanvaluutoista. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä maksujen viivästymisiä, kuluja ja jopa riskejä maksujen saamisesta lainkaan.

Konsernin oma pääoma oli 8,6 miljoonaa euroa 30.6.2017. Emoyhtiön oma pääoma oli kuitenkin 5,4 miljoonaa euroa negatiivinen.

 

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 

Tecnotree julkisti heinäkuussa aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut Suomessa koskien enintään 20 henkilön irtisanomista tuotannollis-taloudellisin perustein.

 

VUODEN 2017 NÄKYMÄT

 

Yhtiö arvioi, että sen liikevaihto jää alhaisemmaksi kuin edellisenä vuonna, mutta liiketoiminnan tulos paranee.

 

Kireässä taloustilanteessa yhtiö jatkaa aiemmin maaliskuussa 2017 ilmoitetun noin 5 miljoonan euron toimintakulujen lisäleikkauksien toteuttamista. Näiden lisäleikkausten vaikutus realisoituu suureksi osaksi vuoden 2018 aikana.

 

Aiempien vuosien tapaan on neljännesvuosittaisten lukujen välillä vaihtelua.

 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

 

Tecnotree järjestää analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille toisen vuosineljänneksen tulosta koskevan tiedotustilaisuuden 11.8.2017 kello 10.00 Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola-kabinetissa, Simonkatu 9, Helsinki. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Padma Ravichander. Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.


 

TECNOTREE OYJ

 

Hallitus

 

Lisätietoja

Padma Ravichander, toimitusjohtaja, +97 156 414 1420

Kirsti Parvi, talousjohtaja, +358 50 517 4569

 

 

 

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770