TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj               OSAVUOSIKATSAUS            
                     27.10.2010 klo 8.30          

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 (tilintarkastamaton)       

Parantunut myynti ja kannattavuus mutta tavoitetta pienempi tulos        

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto, 13,3 miljoonaa euroa, oli samalla   
tasolla kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä (13,2). Rahavirta   
investointien jälkeen oli -7,1 miljoonaa euroa (-1,7**). Koko katsauskauden   
liikevaihto oli 46,7 miljoonaa euroa (39,7) ja oikaistu liiketulos*** oli 0,7  
miljoonaa euroa (-6,8). Rahavirta investointien jälkeen oli -11,1 miljoonaa   
euroa (-0,8**). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 20,1 miljoonaa euroa   
(31.12.2009: 11,7).                               

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT       | 7-9/201 | 7-9/200 | 1-9/201 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
|             |    0 |    9 |    0 |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me     |  13,3 |  13,2 |  46,7 |   39,7 |   53,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu liiketulos   |  -0,7 |  -2,1* |   0,7 |  -6,8* |   -8,8* |
| Me***          |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, Me     |  -2,0 |  -3,2* |  -3,2 |  -6,5* |  -15,0* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, Me |  -1,8 |  -3,6* |  -4,3 |  -6,9* |  -15,4* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos, Me |  -2,1 |  -4,4* |  -5,7 |  -9,0* |  -16,2* |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,  |  -0,03 |  -0,06 |  -0,08 |  -0,14 |   -0,24 |
| euroa          |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me     |     |     |  20,1 |   15,2 |   11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta investointien |  -7,1 | -1,7** |  -11,1 |  -0,8** |  -4,8** |
| jälkeen, Me       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos, Me |  -7,1 |  -2,1 |  -12,2 |  -20,7 |   -26,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat, Me      |     |     |  14,1 |   30,5 |   25,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste %   |     |     |  68,8 |  68,7* |   65,6* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste % |     |     |   3,1 | -13,8** |   -10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö       |     |     |   830 |   842 |    779 |
| katsauskauden lopussa  |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

* Vertailukauden luvut ovat muuttuneet Tecnotree Intian hankintamenolaskelman  
oikaisuista johtuen                               

** Ennen Tecnotree Intia-hankinnan 14,7 miljoonan euron suuruista nettomaksua  

*** Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden   
poistoja ja kertaluonteisia kuluja. Erittely on kohdassa ”Tuloskehitys”.    

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-9/2010 ja vertailukauden 
luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-9/2009, ellei toisin mainita. Tilikauden 2009 
lukuihin on sisällytetty Tecnotree Intian (entinen Lifetree) luvut ajalta    
6.5.-31.12.2009.                                

Toimitusjohtaja Eero Mertano:                          

”Vaikka emme ole saavuttaneet vuoden alussa asettamiamme            
kannattavuustavoitteita, myynti on kasvanut selvästi ja kannattavuutemme on   
parantunut huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Tämän on mahdollistanut   
matkapuhelinoperaattoreiden vähitellen kasvava investointihalukkuus, aikaisempaa
laajempi tuotevalikoimamme, kasvaneet tuotekehitysresurssimme ja parantuva   
kustannusrakenteemme.                              

Katsauskauden aikana liikevaihtomme kasvoi selvästi edellisen vuoden vastaavaan 
jaksoon verrattuna ja oli 46,7 miljoonaa euroa (39,7 miljoonaa euroa 1-9/2009). 
Uusien tilauksien määrä oli 55,1 miljoonaa euroa, minkä ansiosta tilauskantamme 
kasvoi edellisen vuoden lopun 11,7 miljoonasta eurosta 20,1 miljoonaan euroon. 
Myös ylläpitomyynti kasvoi hyvin ollen 19,4 miljoonaa euroa (16,9 miljoonaa   
euroa 1-9/2009).                                

Yhtiöllämme on vahva rahoitustilanne, kilpailukykyinen ratkaisutarjonta ja   
osaava kansainvälinen henkilöstö. Näiden vahvuuksien avulla voimme tehdä    
pitkäjänteistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa.”                

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI                              

Tecnotreen katsauskauden liikevaihto nousi 17,6 prosenttia ja oli 46,7 miljoonaa
euroa (39,7).                                  

Katsauskauden myynnistä on 20,5 miljoonaa euroa tuloutettu valmistumisasteen  
mukaan (IAS 11 Pitkäaikaishankkeet) ja 26,2 miljoonaa euroa luovutushetken   
mukaan (IAS 18 Tuotot).                             

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO          | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-9/2010 | 1-9/2009 |
| MARKKINA-ALUEITTAIN      |    Me |    Me |     % |     % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka (Pohjois-, Väli- ja |   19,4 |   17,3 |   41,5 |   43,4 |
| Etelä-Amerikka)        |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa           |   4,9 |    5,6 |   10,5 |   14,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEA (Lähi-itä ja Afrikka)   |   17,8 |   14,9 |   38,1 |   37,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| APAC (Aasia ja Tyynenmeren  |   4,6 |    2,0 |    9,9 |    5,0 |
| alue)             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ           |   46,7 |   39,7 |   100,0 |   100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TILAUSKANTA     | 30.9.201 | 31.12.200 | 30.9.2010 | 31.12.200 |
|                |    0 |     9 |     % |     9 |
|                |    Me |    Me |      |     % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka (Pohjois-, Väli- ja |   4,5 |    1,9 |   22,4 |   15,9 |
| Etelä-Amerikka)        |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa           |   1,8 |    1,2 |    9,0 |   10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEA (Lähi-itä ja Afrikka)   |   12,6 |    6,9 |   62,7 |   59,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| APAC (Aasia ja Tyynenmeren  |   1,2 |    1,7 |    6,0 |   14,9 |
| alue)             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ           |   20,1 |   11,7 |   100,0 |   100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 19,4 miljoonaa euroa (16,9), eli 41,5   
prosenttia (42,6 %) liikevaihdosta.                       

TULOSKEHITYS                                  

Tecnotreen liiketoiminta perustuu projektien myyntiin. Niistä kirjattavat tuotot
ja kulut vaihtelevat huomattavasti vuosineljänneksittäin. Tämän vuoksi konsernin
kannattavuutta on syytä tarkastella useamman kuin yhden vuosineljänneksen    
tuloksen perusteella.                              

--------------------------------------------------------------------------------
| TULOSLASKELMAN AVAINLUVUT, Me      | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto               |   46,7 |   39,7 |    53,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu liiketulos           |    0,7 |   -6,8 |    -8,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tuotekehitysaktivoinnit        |    0,5 |   4,5 |    5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tuotekehitysaktivointien poistot    |   -4,4 |   -3,2 |    -4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kertaluonteiset kulut         |    0,0 |   -1,0 |    -7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos                |   -3,2 |   -6,5 |   -15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja            |   -4,3 |   -6,9 |   -15,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Oikaistu liiketulos oli 7,5 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin. Tämä  
johtui erityisesti 7,0 miljoonaa euroa suuremmasta liikevaihdosta.       

Tuotekehitysmenojen aktivoinneista ja niiden poistoista aiheutui        
nettomääräisesti 5,2 miljoonaa euroa tulosta heikentävä vaikutus vuotta aiempaan
vertailukauteen nähden. Aktivointeja oli 4,0 miljoonaa euroa vähemmän ja    
poistoja oli 1,2 miljoonaa euroa enemmän.                    

Tecnotree Convergence Limitedin luvut on konsolidoitu Tecnotree-konserniin   
6.5.2009 alkaen. Näin ollen vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon luvuista   
puuttuvat Intian luvut ajalta 1.1.-6.5.2009, jotka olivat: liikevaihto 5,0   
miljoonaa euroa ja liiketulos 0,1 miljoonaa euroa. Katsauskauden liikevaihto oli
2,0 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2009 vastaava luku huomioiden tämä   
puuttuva 5,0 miljoonan euron liikevaihto. Kulut oikaistuina           
tuotekehitysaktivointien nettovaikutuksella ja kertaluonteisilla erillä olivat 
katsauskaudella yhteensä 46,0 miljoonaa euroa, kun ne olivat vuotta aiemmin   
Tecnotree Convergence Limitedin alkuvuoden kulut mukaan lukien yhteensä 51,7  
miljoonaa euroa. Säästöä on siis syntynyt 5,7 miljoonaa euroa.         

Katsauskauden verot olivat 1,4 miljoonaa euroa (2,1), sisältäen seuraavat erät: 

--------------------------------------------------------------------------------
| TULOSLASKELMAN VEROT, Me         | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön kuluksi kirjaamat lähdeverot  |   -1,3 |   -1,0 |    -1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyhtiöiden tulokseen perustuvat  |   -1,3 |   -0,5 |    -1,4 |
| verot                  |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset Intian    |    0,5 |   0,1 |    0,6 |
| verohelpotuksista            |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallisen verovelan muutokset:   |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  -tuotekehitysmenojen aktivoinneista  |    0,7 |   -0,8 |    2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  -Intian osinkoverosta         |   -0,5 |     |    -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät                |    0,5 |   0,1 |    -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelman verot yhteensä      |   -1,4 |   -2,1 |    -0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tulos osaketta kohden oli -0,08 euroa (-0,14). Oma pääoma osaketta kohden oli  
kauden lopussa 1,03 euroa (31.12.2009: 1,05).                  

RAHOITUS JA INVESTOINNIT                            

Tecnotreen likvidit rahavarat olivat 14,1 miljoonaa euroa (31.12.2009: 25,7).  
Katsauskauden rahavarojen muutos oli -12,2 miljoonaa euroa.           

Taseen loppusumma 30.9.2010 oli 111,3 miljoonaa euroa (31.12.2009: 118,4).   
Korollinen vieras pääoma oli 17,8 miljoonaa euroa (31.12.2009: 18,9).      
Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (net gearing) oli 3,1 prosenttia (31.12.2009:
-10,8 %). Taserakenne säilyi vahvana ja 30.9.2010 omavaraisuusaste oli 68,8   
prosenttia (31.12.2009: 65,6 %).                        

Tecnotreen bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat     
katsauskaudella 0,6 miljoonaa euroa (1,3) eli 1,2 prosenttia (3,2 %)      
liikevaihdosta.                                 

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat katsauskaudella yhteensä -1,1 miljoonaa 
euroa (-0,4). Muutos vertailukauteen johtuu pääasiassa valuuttakurssivoittojen 
alenemisena ja -tappioiden kasvuna konsernin päävaluuttojen epäsuotuisan    
kurssikehityksen johdosta vuoden ensimmäisellä puoliskolla.           

--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT, Me     | 1-9/2010 |  1-9/2009 |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot              |    0,2 |    0,3 |     0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssivoitot         |    0,2 |    0,4 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitustuotot          |    0,3 |    0,4 |     0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUSTUOTOT YHTEENSÄ        |    0,7 |    1,1 |     1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut              |   -0,3 |    -0,3 |    -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssitappiot         |   -1,1 |    -0,8 |    -0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituskulut          |   -0,4 |    -0,4 |    -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUSKULUT YHTEENSÄ        |   -1,8 |    -1,5 |    -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me (lisäys - / |  1-9/2010 | 1-9/2009 |  1-12/2009 |
| vähennys +)              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten muutos        |    0,5 |    2,5 |     1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden saamisten muutos        |    -6,1 |    9,0 |    10,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos       |    -0,4 |   -0,3 |    -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen muutos          |    4,1 |   -1,9 |    -1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden velkojen muutos        |    -8,6 |   -1,5 |    -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ     |   -10,4 |    7,7 |    14,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Muiden velkojen muutos huononsi katsauskauden kassavirtaa 8,6 miljoonalla    
eurolla. Tähän erään sisältyvät vuoden 2009 tilinpäätöksessä tehtyjen      
kertaluonteisten kulujen varauksista vuonna 2010 suoritetut maksut.       

SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

Vuoden 2010 alusta lähtien Tecnotree raportoi IFRS 8 mukaisina         
toimintasegmentteinä maantieteelliset alueet, jotka ovat Amerikka (Pohjois-,  
Väli- ja Etelä-Amerikka), Eurooppa, MEA (Lähi-itä ja Afrikka) sekä APAC (Aasia 
ja Tyynenmeren alue). Tämä perustuu siihen, että niiden tulosta seurataan    
konsernin sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa erillisinä. Tecnotreen IFRS 
8:n mukainen operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä.       

Toimintasegmenttien liikevaihto ja tulos esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan.
Segmenttien tulos sisältää sellaiset kulut jotka ovat järkevällä perusteella  
kohdistettavissa segmenteille. Koko konsernille yhteisiä kuluja sekä vero- ja  
rahoituseriä ei kohdisteta.                           

MAANTIETEELLISET ALUEET                             

Konserni toimii seuraavilla maantieteellisillä alueilla: Amerikka (Pohjois-,  
Väli- ja Etelä-Amerikka), Eurooppa, MEA (Lähi-itä ja Afrikka) sekä APAC (Aasia 
ja Tyynenmeren alue).                              

Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka)                  

Latinalaisessa Amerikassa myynti ja tilauskanta kasvoivat hyvin. Tecnotree sai 
alueelta merkittäviä uusia asiakkuuksia ja laajennusprojekteja. Sekä      
laajennusprojektien että uusien Intiassa kehitettyjen tuotteiden osalta     
projektien tuloutus on edennyt hyvin. Alueen matkapuhelinoperaattorit ovat   
kasvattaneet investointejaan merkittävästi edellisvuoteen verrattuna.      

Eurooppa                                    

Euroopassa myynnin kasvu päättyi operaattoreiden aikaisempaa hitaamman     
investointikäyttäytymisen takia. Käynnissä olevien toimitusprojektien      
valmistumisaste kasvoi suunnitellusti. Eurooppalaiset operaattorit näyttävät  
investoivan hieman edellisvuotta enemmän, etenkin itäisessä Euroopassa.     

MEA (Lähi-itä ja Afrikka)                            

Lähi-idässä ja Afrikassa myynti ja tilauskanta kasvoivat merkittävästi. Myynti 
kasvoi etenkin laskutus-, asiakashallinta- ja managed services- ratkaisuiden  
osalta. Operaattoreiden investointitarve alueella jatkuu vahvana tilaajamäärien 
kasvun siivittämänä.                              

APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue)                        

APAC-alueella myynti kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna   
merkittävästi. Operaattoreiden investointihalukkuus alueella vaihtelee suuresti
maasta riippuen, mutta näyttää yleisesti ottaen olevan edellisvuotta parempi.  

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS                            

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 9,8 miljoonaa euroa (10,7)
mikä vastaa 21,0 prosenttia (26,9 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen      
liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 0,5 miljoonaa euroa (4,5). Projektien  
valmistuttua niille aktivoidut kulut poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön 
alkamisesta. Tuotekehitysmenojen poistot katsauskaudella olivat 4,4 (3,2)    
miljoonaa euroa.                                

HENKILÖSTÖ                                   

Syyskuun 2010 lopussa Tecnotreen palveluksessa työskenteli 830(31.12.2009: 779) 
henkilöä, joista kotimaassa 66 (31.12.2009: 83) ja Suomen ulkopuolella 764   
(31.12.2009: 696) henkeä. Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 779 
(613). Yhtiön henkilöstö maittain oli seuraava:                 

--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  1-9/2010 |  1-9/2009 |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa      |    830 |    842 |     779 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Suomi               |     66 |     90 |     83 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Irlanti              |     64 |    140 |     87 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Brasilia             |     47 |     50 |     49 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Intia               |    601 |    510 |     507 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut maat             |     52 |     52 |     53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |    779 |    613 |     665 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut ennen        |    21,4 |    21,9 |    32,3 |
| tuotekehitysaktivointeja (milj.   |      |      |       |
| euroa)                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

TECNOTREEN OSAKE JA KURSSIKEHITYS                        

Syyskuun 2010 lopussa Tecnotree-konsernin oma pääoma oli 75,9 miljoonaa euroa  
(31.12.2009: 77,1) ja osakepääoma 4,7 miljoonaa euroa. Osakkeiden määrä oli 73 
630 977. Yhtiön hallussa oli 134 800 osaketta vastaten 0,18 prosenttia yhtiön  
koko osakemäärästä ja osakkeiden äänimäärästä. Oma pääoma osaketta kohden oli  
1,03 euroa (31.12.2009: 1,05).                         

Tecnotreen osakkeita vaihdettiin 2.1.-30.9.2010 Helsingin Pörssissä yhteensä  
10 413 941 kappaletta (9 167 972 euroa), eli 14,2 prosenttia osakkeiden     
kokonaismäärästä.                                

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 1,00 euroa ja alin 0,70 euroa.   
Keskikurssi oli 0,88 euroa ja osakkeen päätöskurssi 30.9.2010 oli 0,77 euroa.  
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 56 695 852 euroa.    

HALLITUKSEN VALTUUDET                              

Tecnotreen varsinainen yhtiökokous valtuutti 25.3.2010 hallituksen päättämään  
enintään 7.360.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan  
hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten   
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin      
välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken  
käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen  
liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa,    
käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin 
yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen 
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Hankkimisvaltuutus on voimassa 
yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt    
valtuutusta katsauskauden aikana.                        

Lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään    
17.800.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden 
luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa 
ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä   
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien  
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta 
painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös 
yhtiölle itselleen. Hallitus voi antaa valtuutuksen puitteissa myös       
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Valtuutus on 
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole    
käyttänyt valtuutusta katsauskauden aikana.                   

OPTIO-OHJELMAT                                 

Yhtiöllä oli katsauskauden aikana voimassa vuosien 2006 ja 2009 optio-ohjelmat. 
2006A-optioiden merkintäaika päättyi 30.4.2010.                 


Optioiden tilanne oli 30.9.2010 seuraava:                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Optiolaji |   Määrä, |   Määrä, |    Merkintäaika | Merkintähinta |
|      |   enintään |   jaettu |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2006B   |   173 000 |   173 000 | 1.4.2008-30.4.2011 |     1,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2006C   |   667 000 |       | 1.4.2009-30.4.2012 |     0,98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä |   840 000 |   173 000 |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2009A   |  1 026 005 |   686 171 | 1.4.2009-31.3.2011 |     0,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2009B   |  2 394 013 |  1 096 207 | 1.4.2010-31.3.2012 |     0,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2009C   |  3 420 018 |  1 566 011 | 1.4.2011-31.3.2013 |     0,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä |  6 840 036 |  3 348 389 |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2006 ja  |  7 680 036 |  3 521 389 |           |        |
| 2009   |       |       |           |        |
| yhteensä |       |       |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Osa optio-oikeuksista 2009B ja 2009C vapautuu avainhenkilön käytettäväksi    
suoritusarvioinnin perusteella. Optio-oikeudet ovat osa avainhenkilöiden    
kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.                     

Yhtiön kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia oli 30.9.2010 jäljellä   
yhteensä 7 680 036 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien    
osakkeiden osuus oli enintään 9,45 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. Kaikista voimassaolevista 
optio-oikeuksista yhtiön hallussa oli 30.9.2010 vielä 4 158 647 kappaletta.   
Jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 30.9.2010 enimmillään 4,56 %. 

Yhtiön hallitus tulee jakamaan optioita siten, että niiden laimennusvaikutus on 
korkeintaan 8,50 %.                               

TOIMITUSJOHTAJA                                 

Tecnotreen hallitus on nimittänyt Kaj Hagrosin toimitusjohtajaksi 1.11.2010   
alkaen. Tecnotreen vt. toimitusjohtaja Eero Mertano jatkaa tehtävässään     
31.10.2010 asti.                                

Ennen Tecnotreetä Kaj Hagros on toiminut toimitusjohtajan ja operatiivisen   
johtajan tehtävissä Fox Mobile Groupissa, mikä on News Corporationin (NASDAQ:  
NWS) tytäryhtiö.                                

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Tecnotreen riskit ja epävarmuustekijät on selvitetty vuoden 2009        
vuosikertomuksessa esitetyssä hallituksen toimintakertomuksessa. Yhtiön lähiajan
riskit ja epävarmuustekijät liittyvät neuvoteltaviin isoihin projekteihin,   
projektien ajoitukseen, saataviin ja valuuttakurssien muutoksiin.        
Tilinpäätökseen verrattuna yhtiön riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole   
tapahtunut olennaisia muutoksia.                        

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                 

Katsauskauden jälkeen ei ole merkittäviä tapahtumia.              

VUODEN 2010 NÄKYMÄT                               

Markkinoiden ja kysynnän ilmapiirin parantumisen mukaisesti Tecnotree arvioi  
myyntinsä olevan isomman vuonna 2010 kuin vuonna 2009. Isomman myynnin ja    
vähentyneiden kustannusten seurauksena kannattavuuden odotetaan paranevan.   

Parantuvasta kannattavuudesta huolimatta liiketuloksen odotetaan jäävän     
tappiolliseksi.                                 

Neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden odotetaan edelleen olevan merkittäviä.  

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN                           

Tecnotree järjestää analyytikoille ja toimittajille tiedotustilaisuuden     
kolmannen vuosineljänneksen tuloksesta 27.10.2010 kello 10.00 Helsingissä,   
Scandic Hotel Simonkentässä, Pavilion-kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki.  
Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Eero Mertano. Tilaisuus on     
suomenkielinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta  
www.tecnotree.com.                               


TECNOTREE OYJ                                  


Hallitus                                    


LISÄTIETOJA                                   
Eero Mertano, toimitusjohtaja, puh. 050 535 4970                
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228                


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tecnotree.com                                


TAULUKKO-OSA                                  

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on esitetty  
miljoonissa euroissa. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.      

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA, | Viit | 7-9/ |  7-9/ | 1-9/ |  1-9/ |  1-12/ |
| Me            |  e | 2010 |  2009 | 2010 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO       |  2 | 13,3 |  13,2 | 46,7 |  39,7 |  53,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |   |  0,0 |  0,2 |  0,0 |   0,3 |   0,3 |
| tuotot          |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut |   | -1,9 |  -2,3 | -7,7 |  -7,7 |  -10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista   |   | -6,8 |  -7,3 | -21,3 |  -19,0 |  -29,2 |
| aiheutuvat kulut     |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja        |   | -2,1 | -1,9* | -6,3 |  -5,1* |  -6,9* |
| arvonalentumiset     |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |   | -4,5 |  -5,1 | -14,6 |  -14,6 |  -21,8 |
| kulut          |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS        |  2 | -2,0 | -3,2* | -3,2 |  -6,5* | -15,0* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot      |   |  0,2 |  0,2 |  0,7 |   1,1 |   1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut      |   | -0,0 |  -0,7 | -1,8 |  -1,5 |  -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA    |  2 | -1,8 | -3,6* | -4,3 |  -6,9* | -15,4* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot        |   | -0,3 | -0,7* | -1,4 |  -2,1* |  -0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN TULOS   |   | -2,1 | -4,4* | -5,7 |  -9,0* | -16,2* |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tuloksen  |   |    |    |    |     |     |
| jakautuminen:      |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille |   | -2,1 | -4,4* | -5,6 |  -9,1* | -16,2* |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Määräysvallattomille |   |  0,0 |  0,1 |  0,0 |   0,1 |   0,0 |
|  omistajille      |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille |   |    |    |    |     |     |
| kuuluvasta voitosta   |   |    |    |    |     |     |
| laskettu osakekohtainen |   |    |    |    |     |     |
| tulos:          |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamataon      |   | -0,03 | -0,06 | -0,08 |  -0,14 |  -0,24 |
| osakekohtainen tulos,  |   |    |    |    |     |     |
| euroa          |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella  |   | -0,03 | -0,06 | -0,08 |  -0,13 |  -0,24 |
| oikaistu osakekohtainen |   |    |    |    |     |     |
| tulos, euroa       |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA     |   | 7-9/ |  7-9/ | 1-9/ |  1-9/ |  1-12/ |
| TULOSLASKELMA, Me    |   | 2010 |  2009 | 2010 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN TULOS   |   | -2,1 | -4,4* | -5,7 |  -9,0* | -16,2* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen   |   |    |    |    |     |     |
| erät:          |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ulkomaisista |   | -3,5 |  -1,0 |  4,4 |  -1,4 |   0,4 |
| yksiköistä        |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen  |   |  0,1 |    | -0,0 |     |     |
| eriin liittyvät verot  |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden muut    |   | -3,4 |  -1,0 |  4,4 |  -1,4 |   0,4 |
| laajan tuloksen erät,  |   |    |    |    |     |     |
| verojen jälkeen     |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN LAAJA   |   | -5,6 | -5,5* | -1,2 | -10,4* | -15,8* |
| TULOS YHTEENSÄ      |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laajan   |   |    |    |    |     |     |
| tuloksen jakautuminen:  |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille |   | -5,6 | -5,5* | -1,2 | -10,5* | -15,8* |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Määräysvallattomille |   |  0,0 |  0,1 | -0,0 |   0,1 |   0,0 |
|  omistajille      |   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

* Vertailukauden luvut ovat muuttuneet Tecnotree Intian hankintamenolaskelman  
oikaisuista johtuen                               

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LYHENNETTY TASE, Me  | Viit | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
|                 |  e |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       |   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikearvo          |   |   21,2 |   18,4* |   19,6* |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut aineettomat hyödykkeet |   |   19,7 |   24,6* |   24,0* |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset käyttöomaisuus- |   |    6,8 |    7,5 |    7,3 |
|  hyödykkeet          |   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verosaamiset |   |    2,2 |    1,3 |    1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset myynti- ja muut |   |    0,9 |    0,8 |    0,9 |
|  saamiset           |   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat       |   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus       |   |    1,7 |   1,5  |    1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myyntisaamiset        |   |   19,8 |    18,0 |    19,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut saamiset        |   |   23,2 |    18,2 |    17,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Sijoitukset         |   |    1,4 |    0,8 |    1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat          |   |   14,1 |    30,5 |    25,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ         |   |   111,3 |   121,6 |   118,4* |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma           |   |   75,9 |   82,1* |   77,1* |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat       |   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verovelat   |   |    3,5 |    6,4* |    4,0* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset velat |   |   15,6 |    17,8 |    16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut pitkäaikaiset velat   |   |    0,9 |    0,3 |    0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat       |   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat |   |    2,2 |    2,2 |    2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ostovelat ja muut velat   |   |   13,2 |    12,8 |    18,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  |   |   111,3 |   121,6 |   118,4* |
--------------------------------------------------------------------------------

* Vertailukauden luvut ovat muuttuneet Tecnotree Intian hankintamenolaskelman  
oikaisuista johtuen                               

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

A = Osakepääoma                                 
B = Ylikurssirahasto                              
C = Omat osakkeet                                
D = Muuntoerot                                 
E = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                   
F = Muut rahastot                                
G = Voittovarat                                 
H = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä          
I = Määräysvallattomien omistajien osuus                    
J = Oma pääoma yhteensä                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Me    | A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |   H |  I |   J |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 4, | 0,8 | -0, | 0,4 | 12,6 | 52,1 | 6,4 | 77,0 | 0,1 | 77,1 |
| pääoma  | 7 |   |  1 |   |   |   |   |    |   |    |
| 1.1.2010 |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tappion  |  |   |   |   |   | -22, | 22,7 |    |   |  0,0 |
| kattamine |  |   |   |   |   |  7 |   |    |   |    |
| n     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperu |  |   |   |   |   |   | 0,2 |  0,2 |   |  0,2 |
| steiset  |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| maksut  |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   |  |   |   |   |   |   | -0,1 | -0,1 |   | -0,1 |
| muutokset |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauska |  |   |   | 4,4 |   |   | -5,7 | -1,3 | -0,0 | -1,3 |
| uden   |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| laaja   |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| tulos   |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| yhteensä |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 4, | 0,8 | -0, | 4,7 | 12,6 | 29,4 | 23,6 | 75,8 | 0,1 | 75,9 |
| pääoma  | 7 |   |  1 |   |   |   |   |    |   |    |
| 30.9.2010 |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Me    | A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |   H |  I |   J |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 4, | 0,8 | -0, | -0, | 0,3 | 50,6 | 27,3 | 83,5 |   | 83,5 |
| pääoma  | 7 |   |  1 |  1 |   |   |   |    |   |    |
| 1.1.2009 |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti |  |   |   |   | 11,8 | 2,0 |   | 13,7 |   | 13,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |  |   |   |   |   | -0,5 | -4,6 | -5,1 |   | -5,1 |
| ko    |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperu |  |   |   |   |   |   | 0,1 |  0,1 |   |  0,1 |
| steiset  |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| maksut  |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshan |  |   |   |   |   |   |   |    | 0,3 |  0,3 |
| kinnat  |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauska |  |   |   | -1, |   |   | -9,0 | -10,5 | 0,1 | -10,4 |
| uden   |  |   |   |  4 |   |   |   |    |   |    |
| laaja   |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| tulos   |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| yhteensä |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 4, | 0,8 | -0, | -1, | 12,1 | 52,0 | 13,8 | 81,9 | 0,4 | 82,1 |
| pääoma  | 7 |   |  1 |  5 |   |   |   |    |   |    |
| 30.9.2009 |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Kesäkuussa 2009 maksettiin osinkoa yhteensä 5 097 325,52 euroa eli 0,07 euroa  
osakkeelta 72 818 936 osakkeelle.                        

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LYHENNETTY          | 1-9/2010 | 1-9/2009 |  1-12/2009 |
| RAHAVIRTALASKELMA, Me         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos          |   -5,7 |   -9,0 |    -16,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut katsauskauden tulokseen   |    7,8 |    5,1 |     8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset        |   -10,4 |    7,7 |    14,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot            |   -0,3 |   -1,0 |    -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot             |    0,5 |    0,4 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot            |   -2,1 |   -1,3 |    -3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta     |   -10,4 |    4,6 |     2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat        |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta vähennettynä |      |   -14,5 |    -14,0 |
| hankintahetken rahavaroilla      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktiot vähemmistön kanssa    |      |      |    -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin       |   -0,6 |   -4,7 |    -5,3 |
| hyödykkeisiin             |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin       |   -0,5 |   -1,1 |    -1,2 |
| hyödykkeisiin             |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit muihin sijoituksiin   |   -0,7 |   -0,5 |    -0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot muista sijoituksista  |    0,9 |    0,8 |     0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot sijoituksista      |    0,0 |      |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot sijoituksista     |    0,2 |    0,1 |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta      |   -0,8 |   -19,9 |    -21,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut        |   -1,1 |   -0,3 |    -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot           |    0,0 |   -5,1 |    -5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta       |   -1,1 |   -5,4 |    -6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos           |   -12,2 |   -20,7 |    -26,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat katsauskauden alussa     |   25,7 |   51,0 |    51,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus  |    0,8 |    0,0 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten käyvän arvon muutosten   |   -0,2 |    0,1 |     0,2 |
| vaikutus                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat katsauskauden lopussa    |   14,1 |   30,5 |    25,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

1. OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET                    

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34,  
Osavuosikatsaukset, noudattaen. Esitettyjen tunnuslukujen laskentakaavat ja   
osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2009   
vuosikertomuksessa julkaistujen periaatteiden kanssa. Uusilla 1.1.2010 alkaen  
voimassa olevilla IFRS-säännöksillä ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin
osavuosikatsauksen laatimisperiaatteisiin ja laskentamenetelmiin.        

Vuoden 2010 alusta Tecnotreen segmenttiraportointi on muuttunut siten, että IFRS
8 mukaisina toimintasegmentteinä ovat maantieteelliset alueet: Amerikka     
(Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka), Eurooppa, MEA (Lähi-itä ja Afrikka) sekä  
APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue).                        

Tilinpäätöksessä 2009 esitetty Tecnotree Intian hankintamenolaskelma oli    
alustava. Lopullisessa hankintamenolaskelmassa on arvioitu asiakassopimusten ja 
niihin liittyvien asiakassuhteiden käyväksi arvoksi 0,5 miljoonaa euroa sekä  
tilauskannan käyväksi arvoksi 0,2 miljoonaa euroa. Nämä arvot sisältyivät   
alustavassa laskelmassa liikearvoon. Asiakassuhteiden poistoaika on 5 vuotta ja 
tilauskannan poistoaika 5 kuukautta. Poistojen laskenta on alkanut       
hankintahetkestä 6.5.2009. Vertailukauden lukuja on oikaistu vastaavasti.    
Vertailukauden oikaisut näkyvät tuloslaskelmassa muiden aineettomien      
hyödykkeiden poistoissa ja niihin liittyvissä laskennallisissa veroissa..    

2. SEGMENTTI-INFORMAATIO                            

Vuoden 2010 alusta lähtien Tecnotree raportoi IFRS 8 mukaisina         
toimintasegmentteinä maantieteelliset alueet, jotka ovat Amerikka (Pohjois-,  
Väli- ja Etelä-Amerikka), Eurooppa, MEA (Lähi-itä ja Afrikka) sekä APAC (Aasia 
ja Tyynenmeren alue). Tämä perustuu siihen, että niiden tulosta seurataan    
konsernin sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa erillisinä. Tecnotreen IFRS 
8:n mukainen operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä.       

Toimintasegmenttien liikevaihto ja tulos esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan.
Segmenttien tulos sisältää sellaiset kulut jotka ovat järkevällä perusteella  
kohdistettavissa segmenteille, eli myynnin, asiakaspalvelun ja -toimituksien  
kulut. Tuotehallinnan, tuotekehityksen ja hallinnon kuluja, poistoja sekä vero- 
ja rahoituseriä ei kohdisteta.                         

Uusi segmenttijako on toteutettu 1.1.2010 alkaen siten, että vuoden 2009    
segmenttien tuloksia ei esitetä uuden segmenttijaon mukaan, koska tietoja ei ole
saatavilla ja niiden tuottamisesta aiheutuisi kohtuuttomasti menoja.      

--------------------------------------------------------------------------------
| TOIMINTASEGMENTIT:           | 1-9/2010 | 1-9/2009 |  1-12/2009 |
| LIIKEVAIHTO, Me            |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka (Pohjois-, Väli- ja      |   19,4 |   17,3 |    23,1 |
| Etelä-Amerikka)            |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa                |    4,9 |    5,6 |     5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEA (Lähi-itä ja Afrikka)       |   17,8 |   14,9 |    21,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue)    |    4,6 |    2,0 |     3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                |   46,7 |   39,7 |    53,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 3. KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me  | 30.9.2010 | 30.9.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit            |    0,1 |    0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omasta puolesta          |    0,3 |    0,2 |     0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut             |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Irlannin kiinteistöön liittyvä    |    0,4 |    0,4 |     0,4 |
| rajoitus               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VUOKRASOPIMUKSET, Me       | 30.9.2010 | 30.9.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei purettavissa olevien muiden    |      |      |       |
| vuokrasopimusten perusteella     |      |      |       |
| maksettavat vähimmäisvuokrat:     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokrasopimukset         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yhden vuoden kuluessa erääntyvät  |    0,6 |    0,6 |     0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1-5 vuoden kuluessa erääntyvät   |    0,3 |    0,8 |     0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 4. KONSERNIN TALOUDELLISET      | 1-9/2010 | 1-9/2009 |  1-12/2009 |
| TUNNUSLUVUT              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %     |   -3,4 |   -7,0* |    -13,7* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %        |   -9,9 |  -14,5* |    -20,2* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %          |   68,8 |   68,7* |    65,6* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %       |    3,1 |  -13,8* |    -10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit, Me           |    1,1 |    1,3 |     1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta          |    2,4 |    3,2 |     2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja kehitysmenot, Me     |    9,8 |   10,7 |     14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta          |   21,0 |   26,9 |     27,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me            |   20,1 |   15,2 |     11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |    779 |    613 |     665 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa       |    830 |    842 |     779 |
--------------------------------------------------------------------------------

* Vertailukauden luvut ovat muuttuneet Tecnotree Intian hankintamenolaskelman  
oikaisuista johtuen                               

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT | 1-9/2010 | 1-9/2009 |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton, |   -0,08 |   -0,14 |    -0,24 |
| euroa                 |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,         |   -0,08 |   -0,13 |    -0,24 |
| laimennusvaikutuksella oikaistu,   |      |      |       |
| euroa                 |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma, euroa   |   1,03 |   1,12 |     1,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä kauden lopussa,      |  73 496 |  78 819 |    73 496 |
| 1 000 kpl               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä keskimäärin,        |  73 496 |  66 306 |    68 039 |
| 1 000 kpl               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys, euroa     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Keskikurssi            |   0,88 |   1,01 |     1,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Alin                |   0,70 |   0,78 |     0,78 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ylin                |   1,00 |   1,21 |     1,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa |   0,77 |   1,00 |     0,94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo kauden   |   56,7 |   73,0 |     69,2 |
| lopussa, Me              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, milj. kpl        |   10,4 |   18,4 |     22,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, % kokonaismäärästä    |   14,2 |   25,2 |     30,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, Me            |    9,2 |   19,1 |     23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta-/voittosuhde (P/E)       |      |      |    -3,97 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT       | 3Q/10 | 2Q/10 | 1Q/09 | 4Q/09 | 3Q/09 |  2Q/09 |
| NELJÄNNESVUOSITTAIN   |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me     | 13,3 | 19,3 |  14,1 |  13,5 |  13,2 |  15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %  |  0,5 | 28,7 |  22,8 | -37,7 | -27,4 |  -32,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu liiketulos,  | -0,7 |  2,0 |  -0,6 |  -2,0 |  -2,1 |   2,7 |
| Me***          |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   | -5,1 | 10,2 |  -4,2 | -14,7 | -15,6 |  -18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, Me     | -2,0 |  0,7 |  -1,9 |  -8,5 |  -3,2 |  -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   | -14,7 |  3,8 | -13,7 | -63,0 | -23,9 |  -10,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, Me | -1,8 |  0,0 |  -2,5 |  -8,6 |  -3,6 |  -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden    |  830 |  794 |  759 |  779 |  842 |   820 |
| lopussa         |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,  | -0,03 | -0,01 | -0,04 | -0,10 | -0,06 |  -0,04 |
| laimentamaton, euroa  |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,  | -0,03 | -0,01 | -0,04 | -0,10 | -0,06 |  -0,04 |
| laimennusvaikutuksella |    |    |    |    |    |     |
| oikaistu, euroa     |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma   | 1,03 | 1,11 |  1,08 |  1,05 |  1,12 |  1,20 |
| pääoma, euroa      |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, | -10,3 | -5,0 |  -9,1 |  -8,3 | -11,3 |  -14,3 |
| Me           |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me     | 20,1 | 21,0 |  21,9 |  11,7 |  15,2 |  21,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

*** Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden   
poistoja ja kertaluonteisia kuluja. Erittely on kohdassa ”Tuloskehitys”.

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770