TECNOTREE OYJ:N LYHYT KATSAUS 1.1.–30.9.2017 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj
 Lyhyt katsaus
 27.10.2017 klo 8.30

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin.

Liikevaihto laski -   kannattavuus parani

AVAINLUVUT 7-9/
 2017
7-9/
 2016
1-9/
 2017
1-9/
 2016
1-12/
 2016
Liikevaihto, Me 12,2 16,2 39,5 45,4 60,1
Oikaistu liiketulos Me ¹ 1,6 1,8 5,3 0,5 1,2
Liiketulos, Me 1,4 0,8 4,3 -0,5 -10,1
Tulos ennen veroja, Me 1,2 -0,3 2,1 -5,4 -5,6
Oikaistu kauden tulos, Me ² 0,3 -0,1 -0,4 -7,3 -4,2
Kauden tulos, Me 0,1 -1,1 -1,4 -8,2 -6,3
           
Osakekohtainen tulos, euroa 0,00 -0,01 -0,01 -0,07 -0,05
           
Tilauskanta, Me     25,4 23,9 24,9
           
Rahavirta investointien jälkeen, Me 1,6 -2,4 4,8 -4,7 -0,9
Rahavarojen muutos, Me 1,2 -2,1 -1,0 -5,3 -3,0
Rahavarat, Me     2,1 1,0 3,5
           
Omavaraisuusaste %     15,3 11,4 17,9
Nettovelkaantumisaste %     219,5 399,8 195,6
           
Henkilöstö kauden lopussa     696 892 818
           

¹Oikaistu liiketulos = liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja. Erittely on kohdassa ”Tuloskehitys”.
²Oikaistu kauden tulos = tulos ilman kertaluonteisia kuluja ja vuoden 2016 rahoituseriin sisältyviä velkasaneeraustuottoja

Viitaten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemiin vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskevien uusiin ohjeisiin, Tecnotree käyttää vaihtoehtoisina tunnuslukuina ”oikaistua liiketulosta” sekä ”oikaistua kauden tulosta”. Nämä tunnusluvut ovat kuvattu ylläolevan taulukon alaviitteissä ja Tuloskehitys-osion taulukossa ”Tuloslaskelman avainluvut”.

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-9/2017 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta katsauskaudelta 1-9/2016, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Padma Ravichander:
Olemme onnistuneet katsauskaudella supistamaan kuluja ja parantamaan kannattavuutta. Liikevaihdon kehitys sen sijaan oli edelleen haasteena. Liikevaihto aleni molemmilla maantieteellisillä alueilla, joissa ylläpidon ja tukipalvelujen liikevaihto kasvoi jonkin verran samalla kun projektien ja muiden palvelujen tuotot alenivat selvästi.

Neuvottelut muutamista suurista sopimuksista etenivät ja vuoden loppuun mennessä otetaan käyttöön useita projekteja. Tilauskanta katsauskauden päättyessä oli 25,4 miljoonaa euroa kun se vertailukauden lopussa oli 23,9 miljoonaa eroa. Tilauskanta kasvoi MEA & APAC -alueella.

Katsauskauden liiketulos oli 4,3 miljoonaa euroa eli parempi kuin vertailukaudella, jolloin se oli -0,5 miljoonaa euroa. Kannattavuuteen vaikuttivat tietyt vuoden mittaan toteutetut toimenpiteet. Nyt raportoitavat luvut osoittavat, että yhtiö on oikealla tiellä.

Jatkoimme kustannusten optimointiohjelmaa. Liiketoiminnan kulut ilman kertaluonteisia kuluja olivat 34,3 miljoonaa euroa eli 24 % pienemmät kuin vertailujakson 45,0 miljoonaa euroa. Henkilöstöresurssien optimointia jatketiin kaikilla toimipaikoilla ja henkilöstön määrä supistui 22 %. Suomen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät katsauskaudella, ja niissä sovittujen toimenpiteiden tavoitteena on saada 1,1 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Pääosin kustannussäästöihin tähtäävien toimenpiteiden vaikutus näkyy tulevina vuosineljänneksillä.

Kaiken kaikkiaan yhtiön taloudellinen tulos on parantunut katsauskaudella ja osoittaa yhtiön kehittyvän myönteisesti. Vaikka liikevaihto on alentunut, mutta myös kustannusten lasku on ollut merkittävä, mikä on parantanut kauden liiketulosta.

Hyvän kehityksen jatkamiseksi Tecnotree keskittyy yhtiön sisäisen muutoksen toteuttamiseen seuraavilla alueilla:

  • seuraamme tarkasti liiketoiminnan kuluja
  • yksinkertaistamme tuotevalikoimaa
  • hyödynnämme paremmin tuotteistamista ja uusiokäyttöä.

Tämä yhtiön merkittävä sisäinen muutos parantaa kokonaislaatua, kannattavuutta ja tuotteiden kiinnostavuutta.

VUODEN 2017 NÄKYMÄT
Yhtiö arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2017 jää alhaisemmaksi kuin edellisenä vuonna ja että liiketulos on parempi kuin vuonna 2016. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 60,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli – 10,1 miljoonaa euroa.

Tecnotreen taloudellinen tilanne jatkuu haastavana ja yhtiön maksuvalmius on edelleen erittäin kireä. Erääntyneet ostovelat ovat pysyneet ennallaan sekä konsernitasolla että emoyhtiössä. Raportin julkaisuhetkellä ei ole varmuutta pitkäaikaisen, lyhytaikaisen ja käyttöpääomarahoituksen riittävyydestä seuraavien 12 kuukauden ajalle. Yhtiö panostaa määrätietoisesti saatavien kotiuttamiseen, suunnittelee rahoitusjärjestelyä toimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi ja pääomarakenteensa vahvistamiseksi sekä neuvottelee pitkäaikaisesta ulkopuolisesta rahoituksesta, joka voisi toteutua yritys- ja rakennejärjestelyn kautta. Yhtiö noudattaa saneerausohjelmaa ja toteuttaa operatiivisia tehostustoimia. Tecnotreen toiminnan jatko on riippuvainen edellä kuvattujen toimenpiteiden onnistumisesta sekä yhtiön kyvystä jatkaa saneerausmenettelyn yhteydessä vahvistetun maksuohjelman noudattamista. Yhtiö on sopinut kahden suurimman velkojan kanssa elokuun lopussa erääntyneiden maksujen eräpäivän lykkäämisestä marraskuun 2017 loppuun.

Yhtiö jatkaa maaliskuussa 2017 aloittamaansa 5 miljoonan euron kustannussäästöohjelmaa. Yhtiö arvioi saavuttavansa säästötavoitteen vähentämällä vuokratiloja, karsimalla matkustuskuluja, keskittämällä toimipisteitä, vähentämällä ulkoisia palveluita ja supistamalla henkilöstökuluja. Toimenpiteitä on tehty katsauskaudella, mutta suuri osa lisäleikkausten vaikutuksesta realisoituu vuoden 2018 aikana.

Yhtiö arvioi neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden olevan aiempien vuosien tapaan merkittäviä.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

Lisätietoja
Lisätietoja sijoittajille ja medialle:

Padma Ravichander, CEO, tel +97 156 414 1420
 Kirsti Parvi, talousjohtaja, p. 050 517 4569
Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770