TECNOMENIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 (tilintarkastamaton)

Tecnomen Oyj       TILINPÄÄTÖSTIEDOTE    6.2.2009 klo 8.30      


TECNOMENIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 (tilintarkastamaton)       

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 13,3 % edellisen vuoden     
vastaavasta neljänneksestä ollen 21,7 miljoonaa euroa (19,2). Operatiivinen   
kassavirta oli erittäin vahva, 6,0 miljoonaa euroa (8,1). Koko tilikauden    
liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia ollen 77,2 miljoonaa euroa (70,1)ja tulos  
kasvoi 16,9 % ollen 10,2 miljoonaa euroa (8,7). Operatiivinen kassavirta oli  
17,9 miljoonaa euroa (2,9). Tilauskanta oli tilikauden lopussa 9,7 (17,5)    
miljoonaa euroa.                                


--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT          | 10-12/08 | 10-12/07 | 2008   | 2007   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me       | 21,7   | 19,2   | 77,2   | 70,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %    | 13,3   | -4,7   | 10,1   | -2,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, Me        | 5,0    | 1,8    | 11,5   | 8,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta     | 23,1   | 9,3    | 14,9   | 12,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, Me    | 5,8    | 2,7    | 13,5   | 10,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta     | 26,8   | 13,9   | 17,5   | 14,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos       | 4,8    | 2,2    | 10,2   | 8,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,     | 0,08   | 0,04   | 0,17   | 0,15   |
| laimentamaton        |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,     | 0,08   | 0,04   | 0,17   | 0,15   |
| laimennusvaikutuksella    |      |      |      |      |
| oikaistu           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me       |      |      | 9,7    | 17,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta, Me        | 26,0   | 8,3    | 33,8   | -2,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen kassavirta, Me | 6,0    | 8,1    | 17,9   | 2,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat, Me        |      |      | 51,0   | 17,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste %      |      |      | 70,3   | 83,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste %   |      |      | -37,2   | -22,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö tilikauden    |      |      | 354    | 355    |
| lopussa           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitusjohtaja Jarmo Niemi:                          

”Neljännen vuosineljänneksen tulos oli erinomainen. Liikevoitto oli 5,0     
miljoonaa euroa, 23% liikevaihdosta. Neljänneksen operatiivinen kassavirta oli 
myös erinomainen, 6 miljoonaa euroa.                      

Tilikauden liikevaihto kasvoi 10%, joka on markkinoiden kasvua suurempi.    
Erityisen tyytyväinen olen organisaation kykyyn saada projekteja valmiiksi. Tämä
näkyi hyvin tilikauden operatiivisessa kassavirrassa, joka oli 18 miljoonaa   
euroa.                                     

Messaging-liiketoimintayksikön viimeinen neljännes oli vahva hieman       
rauhallisemman kolmannen neljänneksen jälkeen. Yksikkö toimitti useita     
NGM-projekteja kaikilla markkina-alueilla. Liikevaihto ylitti 11 miljoonaa euroa
ja liikevoitto oli selvästi positiivinen. Koko vuoden liikevaihto kasvoi 5 %.  
Liiketulos oli 22 % liikevaihdosta.                       

Charging-liiketoimintayksikön viimeinen neljännes oli hyvä sekä liikevaihdon  
että tuloksen suhteen. Koko vuoden liikevaihdon kasvu oli 16%. Liiketulos oli  
15% liikevaihdosta.                               

Viime vuoden lopulla allekirjoitettu Lifetree-yrityskauppasopimus on      
Tecnomenille strategisesti tärkeä. Tällä kaupalla täydennämme          
tuotevalikoimaamme, laajennamme asiakaskuntaamme kasvavilla markkinoilla ja   
parannamme kustannuskilpailukykyämme. Tällä luodaan tulevaisuuden        
kasvuedellytyksiä.                               

Tecnomenillä on erinomainen taloudellinen asema.”                

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-12/2008 ja vertailukauden  
luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-12/2007, ellei toisin mainita.        

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI                              

Tecnomenin tilikauden liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia ja oli 77,2 miljoonaa 
euroa (70,1).                                  

Tilikauden myynnistä on 46,9 miljoonaa euroa tuloutettu IAS 11-standardin mukaan
(Pitkäaikaishankkeet) ja 30,4 miljoonaa euroa IAS 18-standardin (Tuotot) mukaan.

Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 53,9 prosenttia 
(53,8 %), EMEA 35,7 prosenttia (38,0 %) ja APAC 10,4 prosenttia (8,2 %).    

Tuotelinjoittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Messaging 52,3 prosenttia  
(54,7 %) ja Charging 47,7 prosenttia (45,3 %).                 

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 14,5 miljoonaa euroa (20,3) 
ollen 18,7 prosenttia (28,9 %) liikevaihdosta.                 

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 18,5 miljoonaa euroa (15,1), eli 24,0   
prosenttia (21,5 %) liikevaihdosta.                       

Yhtiön tilauskanta oli tilikauden lopussa 9,7 miljoonaa euroa (17,5). Amerikan 
osuus tilauskannasta oli 45,2 prosenttia, EMEAn osuus 39,9 prosenttia ja APACin 
osuus 14,9 prosenttia.                             

TULOSKEHITYS                                  

Tilikauden liikevaihto oli 77,2 miljoonaa euroa (70,1) ja liiketulos oli 11,5  
miljoonaa euroa (8,9).                             

Edelliseen vuoteen verrattuna liiketulos parani erityisesti 7,1 miljoonaa euroa 
korkeamman liikevaihdon vuoksi. Chargingin liikevaihto kasvoi 5,0 miljoonaa   
euroa ja Messagingin vastaavasti 2,1 miljoonaa euroa. Ylläpitoliikevaihto kasvoi
3,4 miljoonaa euroa ja tuoteliikevaihto 3,7 miljoonaa euroa. Markkina-alueittain
liikevaihto kasvoi seuraavasti: Amerikka 3,9 miljoonaa euroa, EMEA 0,9 miljoonaa
euroa ja APAC 2,3 miljoonaa euroa.                       

Tuotekehityskulujen aktivoinneista ja niiden poistoista aiheutui        
nettomääräisesti 1,7 miljoonaa euroa tulosta heikentävä vaikutus vuotta aiempaan
vertailukauteen nähden. Liiketulos oli tilikaudella 14,9% (12,7%)        
liikevaihdosta.                                 

Tecnomenin liiketoiminta perustuu projektien myyntiin. Niistä kirjattavat tuotot
ja kulut vaihtelevat huomattavasti vuosineljänneksittäin. Tämän vuoksi yhtiön  
kannattavuutta on syytä tarkastella useamman kuin yhden vuosineljänneksen    
tuloksen perusteella.                              

Tilikauden tulos ennen veroja oli 13,5 miljoonaa euroa (10,0).         

Tilikauden verot olivat 3,3 miljoonaa euroa (1,3), sisältäen tuotekehitysmenojen
aktivoinnin perusteella kirjattavaa laskennallisen verovelan muutosta (1,1 M€), 
emoyhtiön kuluksi kirjaamia lähdeveroja (1,1 M€) sekä konserniyhtiöiden     
tulokseen perustuvaa verojaksotusta (1,1 M€).                  

Tulos osaketta kohden oli 0,17 euroa (0,15). Oma pääoma osaketta kohden oli   
kauden lopussa 1,41 euroa (1,32).                        

RAHOITUS JA INVESTOINNIT                            

Tecnomenin likvidit kassavarat olivat 51,0 miljoonaa euroa (17,5). Tilikauden  
kassavirta oli 33,8 miljoonaa euroa, joka sisältää ensimmäisellä neljänneksellä 
maksetut osingot 4,1 miljoonaa euroa ja neljännellä neljänneksellä 15.12.2008  
tiedotetun yrityskaupan rahoittamiseksi nostetun 20,0 miljoonan euron lainan.  
Neljännen vuosineljänneksen kassavirta oli 26,0 miljoonaa euroa.        

Tilikauden kassavirtaan vaikuttivat positiivisesti hyvän tuloksen lisäksi    
tehokas projektien läpivienti, jonka seurauksena mm. myyntisaatavien määrä   
pieneni 11,4 miljoonaa euroa.                          

Taseen loppusumma 31.12.2008 oli 118,9 miljoonaa euroa (95,2). Korollinen vieras
pääoma oli 20,0 miljoonaa euroa (0,0). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan    
(gearing) oli -37,2 prosenttia (-22,4 %). Taserakenne säilyi vahvana ja     
31.12.2008 omavaraisuusaste oli 70,3 prosenttia (83,7 %).            

Tecnomenin bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat     
tilikaudella 1,3 miljoonaa euroa (1,2) eli 1,7 prosenttia (1,8 %)        
liikevaihdosta.                                 

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat tilikaudella yhteensä 1,9 miljoonaa   
euroa (1,1). Rahoitustuottojen kasvu johtui erityisesti realisoituneista    
valuuttakurssivoitoista.                            

--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me (lisäys - / vähennys +) | 2008    | 2007    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten muutos              | 11,8    | 2,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden saamisten muutos             | -0,6    | -5,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos             | 1,3     | -0,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen muutos               | -1,8    | 0,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden velkojen muutos              | -1,6    | 2,1     |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ          | 9,1     | -1,0    |
--------------------------------------------------------------------------------

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT                              

Messaging                                    
Tecnomen toimitti tilikauden aikana useita NGM-järjestelmiä Eurooppaan, Aasiaan,
Lähi-itään, Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan sekä olemassa oleville että  
uusille asiakkaille. Ezoner- järjestelmien myynti laski ennakko-odotusten    
mukaisesti erityisesti toisella vuosipuoliskolla, mutta ylläpitomyynti jatkui  
vahvana. Kassavirta oli erinomainen koko tilikauden ajan.            

Messaging-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 40,4 miljoonaa euroa (38,3) ja  
liikevoitto 8,8 miljoonaa euroa (10,0).                     

Charging                                    

Tilaajamäärien kasvu jatkui suotuisana Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa, 
mistä johtuen Charging-tuotteilla oli vahva kysyntä. Vuoden 2008 aikana Tecnomen
sai asiakkailtaan useita laajennustilauksia ja lisäksi merkittävän uuden    
asiakkaan Latinalaisesta Amerikasta. Toimitusprojektien valmiusaste kehittyi  
hyvin ja kassavirta oli selvästi positiivinen.                 

Charging-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 36,8 miljoonaa euroa (31,8) ja  
liikevoitto 5,5 miljoonaa euroa (1,4).                     

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS                            

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat tilikaudella 15,5 miljoonaa euroa (16,1) 
mikä vastaa 20,0 prosenttia (22,9 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen      
liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 6,9 miljoonaa euroa (7,6), jotka    
poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen   
poistot tilikaudella olivat 3,4 (2,4) miljoonaa euroa.             

HENKILÖSTÖ                                   

Vuoden 2008 lopussa Tecnomenin palveluksessa työskenteli 354 (355) henkilöä,  
joista kotimaassa 89 (89) ja Suomen ulkopuolella 265 (266) henkeä. Tilikauden  
keskimääräinen henkilöstömäärä oli 358 (354). Yhtiön palveluksessa olevan    
henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava:               

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |      | 2008     | 2007     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa    |      | 354      | 355      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Amerikka           |      | 65      | 67      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  EMEA             |      | 264      | 261      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  APAC             |      | 25      | 27      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin     |      | 358      | 354      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut ennen      |      | 27,4     | 25,3     |
| tuotekehitysaktivointeja (milj. |      |        |        |
| euroa)             |      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS                        

Vuoden 2008 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 83,5 miljoonaa euroa   
(78,0) ja osakepääoma 4 720 446,24 euroa. Osakkeiden määrä oli 59 277 078, josta
yhtiön hallussa oli 134 800 osaketta vastaten 0,23 prosenttia yhtiön osakkeiden 
lukumäärästä ja äänimäärästä. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,41 euroa (1,32). 

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin 2.1.-31.12.2008 Helsingin Pörssissä yhteensä  
23 159 187 kappaletta (23 179 392 euroa), eli 39,2 prosenttia osakkeiden    
kokonaismäärästä.                                

Tilikauden aikana osakkeen ylin hinta oli 1,27 euroa ja alin 0,75 euroa.    
Keskikurssi oli 1,00 euroa ja osakkeen päätöskurssi 31.12.2008 oli 0,84 euroa. 
Osakekannan markkina-arvo oli tilikauden päättyessä 49 792 746 euroa.      

SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

Tecnomen konsernin ensisijainen segmenttiraportointimuoto on          
liiketoimintasegmenttien mukainen. Liiketoimintasegmentti muodostuu viestintä- 
ja maksuratkaisujen kehittämisestä ja toimittamisesta. Liiketoimintasegmentteinä
esitetään Messaging ja Charging -tuotelinjat, jotka tukitoimintojen kanssa   
muodostavat konsernin organisaation. Tämä perustuu siihen, että nämä kaksi   
liiketoimintaa ovat selkeästi erotettavissa ja niitä seurataan yhtiön sisäisessä
taloudellisessa raportoinnissa erillisinä tulosyksikköinä.           

HALLITUKSEN VALTUUDET                              

Tecnomenin 12.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen   
päättämään enintään 5 790 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet 
voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien    
omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin
välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken  
käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen  
liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa,    
käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin 
yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen 
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Hallitus on oikeutettu     
päättämään omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista. Valtuutus 
on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta ei ole 
käytetty tilikauden aikana.                           

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 17 800 000 uuden 
osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta 
maksua vastaan tai maksutta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien      
antamisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään osakkeiden käyttötavasta ja   
valtuutus sisältää oikeuden päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle  
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle 
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 
kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutukset ovat voimassa kaksi vuotta       
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksia ei ole käytetty tilikauden   
aikana.                                     

OPTIO-OHJELMAT                                 

Yhtiöllä oli tilikauden aikana voimassa vuoden 2002 optio-ohjelma ja vuoden 2006
optio-ohjelma.                                 

Optio-ohjelman 2002 alalajeista voimassa olivat ainoastaan optio-oikeudet 2002D,
joiden merkintäaika oli 1.4.2006-30.4.2008. Merkintähinta optio-oikeudella 2002D
oli 1,04 euroa. Optio-oikeuksien 2002D merkintähintaa alennettiin osaketta   
kohden jaetun osingon määrällä (0,07 euroa).                  

Tilikauden aikana optio-oikeuksilla 2002D merkittiin 25.000 uutta yhtiön    
osaketta. Kaupparekisteriin merkitty osakkeiden lukumäärä oli tilikauden    
päättyessä 59 277 078 osaketta.                         

Koska optio-oikeuksien 2002D merkintäaika päättyi 30.4.2008, optio-oikeudet 2002
on poistettu arvo-osuusjärjestelmästä ja optiolaji mitätöity.          

Vuoden 2006 optio-ohjelma jakautuu kolmeen optiolajiin eli 2006A, 2006B ja 2006C
optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksia voidaan antaa enintään 2 001 000 kappaletta, 
jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 001 000 Tecnomenin osaketta.     
Optio-oikeuksien merkintäajat ovat optio-oikeudella 2006A 1.4.2007-30.4.2010,  
optio-oikeudella 2006B 1.4.2008-30.4.2011 ja optio-oikeudella 2006C       
1.4.2009-30.4.2012. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat optio-oikeudella 2006A 
2,54 euroa, optio-oikeudella 2006B 1,39 euroa ja optio-oikeudella 2006C 1,05  
euroa. Optio-oikeuksien 2006A, 2006B ja 2006 C merkintähintoja on alennettu   
osaketta kohden jaetun osingon määrällä (0,07 euroa). Tecnomenin hallitus on  
jakanut 304 000 kappaletta 2006A optio-oikeuksia ja 667 000 kappaletta 2006B  
optio-oikeuksia Tecnomen-konsernin avainhenkilöille. Loput vuoden 2006     
optio-oikeudet on jaettu Tecnomenin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Tecnomen
Japan Oy:lle jaettavaksi myöhemmin konsernin nykyisille tai tuleville      
avainhenkilöille.                                

Tecnomenin kaikkia liikkeelle laskemia optio-oikeuksia oli 31.12.2008 jäljellä 
yhteensä 2 001 000 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien    
osakkeiden osuus oli enintään 3,27 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. Kaikista voimassaolevista 
optio-oikeuksista yhtiön hallussa oli 31.12.2008 vielä 1 030 000 kappaletta.  
Ulos jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 31.12.2008 enimmillään  
1,61 %.                                     

Tecnomen tiedotti 15.12.2008 tehneensä sopimuksen Lifetree Convergence Ltd:n  
osakkeiden ostamisesta. Mikäli kauppa toteutuu, Tecnomen tulee perustamaan uuden
optio-ohjelman. Tarkempi selvitys asiasta on jäljempänä kohdassa ”Lifetree   
Convergence Ltd:n hankinta”.                          

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Tecnomenin riskit ja epävarmuustekijät on selvitetty hallituksen        
toimintakertomuksessa. Yhtiön lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät  
neuvoteltaviin isoihin projekteihin ja projektien ajoitukseen sekä       
valuuttakurssien muutoksiin. Edelliseen osavuosikatsaukseen verrattuna yhtiön  
riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.    

LIFETREE CONVERGENCE LTD:N HANKINTA                       

15.12.2008 julkaistun tiedotteen mukaisesti Tecnomen on allekirjoittanut    
sopimukset, joiden mukaan yhtiö ostaa enintään 96,6 prosenttia Lifetree     
Convergence Ltd:n ('Lifetree') osakkeista. Lifetree on intialainen yhtiö, joka 
toimittaa laskutus- ja asiakashallinta-, luokittelu- ja viestintäalustoja.   
Yrityskaupassa näiden Lifetreen osakkeiden kokonaishinnaksi on sovittu 33,2   
miljoonaa euroa, joka maksetaan osittain käteisellä ja osittain Tecnomenin   
osakkeilla. Maaliskuun 31. päivänä vuonna 2008 päättyneellä tilikaudella    
Lifetreen liikevaihto oli 11,3 miljoonaa euroa, voitto verojen jälkeen oli 3,4 
miljoonaa euroa, yritys oli velaton ja sen oma pääoma oli 8,4 miljoonaa euroa  
intialaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti, kun euron ja Intian rupian     
vaihtokurssina käytettiin lukua 63,0. Lokakuun 31. päivänä 2008 Lifetreen    
rahavarojen määrä oli 9,5 miljoonaa euroa. Tämän perusteella liiketoiminnan arvo
(100 prosentille osakkeista) on 24,9 miljoonaa euroa.              

Hinnasta 21,4 miljoonaa euroa maksetaan käteisellä ja loput 11,8 miljoonaa euroa
uusilla, liikkeeseen laskettavilla Tecnomenin osakkeilla. Tässä yrityskaupassa 
Tecnomenin osakkeen arvo vastikkeena on 0,86 euroa/osake. Käteisosuus      
rahoitetaan osittain pitkäaikaisella lainalla ja osittain Tecnomenin      
käteisvaroilla. Lifetreen osakkeenomistajille maksetaan osittain käteisellä ja 
osittain uusilla Tecnomenin osakkeilla. Lifetreen osakkeita omistavat johtajat, 
jotka saavat vain uusia Tecnomenin osakkeita, eivät saa myydä niitä kolmeen   
vuoteen. Tecnomen perustaa uuden optio-ohjelman, jonka osuus on enintään 8,5  
prosenttia Tecnomenin laimennetusta osakemäärästä, kuitenkin enintään 6 840 036 
optiota. Yrityskaupan jälkeen Lifetreen osakkeita omistava International Finance
Corporation (”IFC”) tulee Tecnomenin osakkaaksi omistaen noin 6,17 prosentin  
osuuden ja 5,65 prosenttia laimennetuista osakkeista.              

Kaupan toteutuminen edellyttää Tecnomenin yhtiökokouksen hyväksyntää tietyissä 
asioissa sekä tavanomaisia viranomaishyväksyntöjä. Kaupan odotetaan toteutuvan 
vuoden 2009 maaliskuun loppuun mennessä. Jos kauppa toteutuu, Lifetreesta tulee 
Tecnomenin tytäryhtiö. Osakkeenomistajien hyväksyttäväksi annetaan myös esitys, 
jossa yhtiön uudeksi toiminimeksi ehdotetaan Tecnomen Lifetree Oyj:tä. Yhtiö  
julkaisee listalleottoesitteen uusien osakkeiden listautumisen yhteydessä.   

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                         

Tilikauden jälkeen ei ole merkittäviä tapahtumia.                

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                              

Maailman yleisen taloudellisen tilanteen, Tecnomenin toimialan markkinatilanteen
ja hallituksen esittämän Lifetree Convergence Ltd:n hankinnan vuoksi yhtiö ei  
anna tässä vaiheessa arviota vuodelle 2009.                   

Neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden odotetaan olevan merkittäviä.       

VOITONJAKOEHDOTUS                                

Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma on 55,2 miljoonaa euroa, josta     
tilikauden voitto on 5,4 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa 19.3.2009      
pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä    
tilikaudelta osinkoa jaetaan 0,07 euroa osakkeelta.               
Lifetree Convergence Ltd:n osakkeiden hankintaa koskevien sopimusehtojen ja   
yrityskaupan hyväksymistä koskevan hallituksen ehdotuksen johdosta hallitus   
ehdottaa, että osinkoa jaetaan Tecnomenin nykyisten osakkeenomistajien lisäksi 
myös yrityskaupan myötä tuleville Tecnomenin uusille osakkeenomistajille.    

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä  
24.3.2009 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön        
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 31.3.2009.      

Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen  
mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.                       

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN                           

Tecnomen järjestää tiedotustilaisuuden tilikauden 2008 tuloksesta 6.päivänä   
helmikuuta 2009 kello 10.00 Helsingissä, Scandic Hotel Simonkentässä,      
Pavilion-kabinetissa. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla     
osoitteesta www.tecnomen.com.                          


TECNOMEN OYJ                                  

Hallitus                                    


LISÄTIETOJA                                   
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799                
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650               


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tecnomen.com                                


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN        | Viite  | 10-12/08 | 10-12/0 | 2008   | 2007   |
| TULOSLASKELMA, Me    |     |     | 7    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO       | 2    | 21,7   | 19,2  | 77,2   | 70,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |     | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,2   |
| tuotot         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut |     | -3,8   | -4,6  | -16,7  | -15,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista   |     | -6,9   | -6,7  | -24,0  | -23,3  |
| aiheutuvat kulut    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot         |     | -1,5   | -1,5  | -5,6   | -4,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |     | -4,6   | -4,6  | -19,4  | -18,4  |
| kulut          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS       |     | 5,0   | 1,8   | 11,5   | 8,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot     |     | 1,5   | 0,5   | 3,0   | 1,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut      |     | -0,7   | 0,4   | -1,1   | -0,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA   |     | 5,8   | 2,7   | 13,5   | 10,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot        |     | -1,0   | -0,5  | -3,3   | -1,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS    |     | 4,8   | 2,2   | 10,2   | 8,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      |     | 0,08   | 0,04  | 0,17   | 0,15   |
| laimentamaton, euroa  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      |     | 0,08   | 0,04  | 0,17   | 0,15   |
| laimennusvaikutuksella |     |     |     |     |     |
| oikaistu, euroa     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE, Me      | Viite     | 31.12.2008  | 31.12.2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikearvo         |        | 0,7      | 0,7      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 3       | 19,3     | 15,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset         | 4       | 7,0      | 8,1      |
| käyttöomaisuushyödykkeet   |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset myynti- ja   |        | 0,7      | 0,2      |
| muut  saamiset       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus      | 5       | 1,1      | 2,4      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myyntisaamiset      |        | 14,4     | 25,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut saamiset       |        | 24,6     | 24,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat         |        | 51,0     | 17,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ        |        | 118,9     | 95,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma          |        | 83,5     | 78,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat     |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verovelat |        | 4,5      | 3,4      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat   |        | 0,0      | 0,0      |
| velat            |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat     |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset   | 6       | 20,0     | 0,0      |
| velat            |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ostovelat ja muut velat  |        | 10,8     | 13,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ |        | 118,9     | 95,2     |
--------------------------------------------------------------------------------

Tecnomen ilmoitti 25.1.2008 antamassaan pörssitiedotteessa selvittävänsä    
mahdollisuutta myydä omistamansa pääkonttorikiinteistön.            
Kiinteistömarkkinoiden viimeaikoina tapahtuneen huononemisen vuoksi myyntiä ei 
enää pidetä todennäköisenä.                           

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | Osak | Ylikur | Omat | Muunt | Sijoite | Muut  | Voitt | Yht. |
|       | e-pä | ssi-ra | osak | o-ero | tun   | rahast | o-var |   |
|       | äoma | hasto | -kee |    | vapaan | ot   | at  |   |
|       |   |    | t  |    | oman  |    |    |   |
|       |   |    |   |    | pääoman |    |    |   |
|       |   |    |   |    | rahasto |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 | 0,8  | -0,1 | 0,2  | 0,3   | 54,7  | 17,4 | 78,0 |
| 1.1.2008  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |   |    |   | -0,3 |     |    | -0,3 | -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |   |    |   | -0,3 |     |    | -0,3 | -0,5 |
| omaan    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| pääomaan  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| kirjatut  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| nettotuotot |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |    |   |    |     |    | 10,2 | 10,2 |
| tulos    |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella  |   |    |   | -0,3 |     |    | 9,9  | 9,6 |
| kirjatut  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| tuotot ja  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| kulut    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| yhteensä  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |    |   |    |     | -4,1  |    | -4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt  |   |    |   |    | 0,0   |    |    | 0,0 |
| osakeoptiot |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperust |   |    |   |    |     |    | 0,0  | 0,0 |
| eiset    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| maksut   |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |    |   |    |     |    | -0,0 | -0,0 |
| muutokset  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 | 0,8  | -0,1 | -0,1 | 0,3   | 50,6  | 27,3 | 83,5 |
| 31.12.2008 |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------

Maaliskuussa 2008 maksettiin osinkoa yhteensä 4 138 209,46 euroa eli 0,07 euroa 
osakkeelta 59 117 278 osakkeelle.                        

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | Osak | Ylikur | Omat | Muunt | Sijoite | Muut  | Voitt | Yht. |
|       | e-pä | ssi-ra | osak | o-ero | tun   | rahast | o-var |   |
|       | äoma | hasto | -kee |    | vapaan | ot   | at  |   |
|       |   |    | t  |    | oman  |    |    |   |
|       |   |    |   |    | pääoman |    |    |   |
|       |   |    |   |    | rahasto |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 | 0,8  | -0,1 | 0,2  | 0,0   | 60,6  | 8,4  | 74,6 |
| 1.1.2007  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |   |    |   | 0,0  |     |    |    | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |   |    |   | 0,0  |     |    |    | 0,0 |
| omaan    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| pääomaan  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| kirjatut  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| nettotuotot |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |    |   |    |     |    | 8,7  | 8,7 |
| tulos    |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella  |   |    |   | 0,0  |     |    | 8,7  | 8,7 |
| kirjatut  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| tuotot ja  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| kulut    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| yhteensä  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman   |   |    |   |    |     | -5,9  |    | -5,9 |
| palautus  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt  |   |    |   |    | 0,3   |    |    | 0,3 |
| osakeoptiot |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperust |   |    |   |    |     |    | 0,2  | 0,2 |
| eiset    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| maksut   |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |    |   |    |     |    | 0,1  | 0,1 |
| muutokset  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 | 0,8  | -0,1 | 0,2  | 0,3   | 54,7  | 17,4 | 78,0 |
| 31.12.2007 |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------

Maaliskuussa 2007 maksettiin pääoman palautusta yhteensä 5 883 317,80 euroa eli 
0,10 euroa osakkeelta 58 833 178 osakkeelle.                  

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, Me        | 2008     | 2007     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat           |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos               | 10,2     | 8,7     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut                   | 5,0     | 3,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korkotuotot                 | -0,7     | -0,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korkokulut                  | 0,1     | 0,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verot                    | 3,3     | 1,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut oikaisut                | 0,0     | 0,1     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset            | 9,1     | -1,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                | -0,0     | -0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                 | 0,7     | 0,6     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                | -1,4     | -0,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta         | 26,1     | 12,1     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat            |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin    | -7,2     | -7,6     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin    | -1,0     | -1,6     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta          | -8,2     | -9,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat             |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla     | 0,0     | 0,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot        | 20,0     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot               | -4,1     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman palautus               |       | -5,9     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta           | 15,9     | -5,7     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               | 33,8     | -2,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa 1.1.          | 17,5     | 20,4     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus      | -0,3     | 0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutus  | 0,0     | -0,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa 31.12.        | 51,0     | 17,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos                     | 33,8     | -2,8     |
--------------------------------------------------------------------------------

1. LAATIMISPERUSTA JA -PERIAATTEET                       

Konsernin tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia  
IAS 34, Osavuosikatsaukset, noudattaen. Esitettyjen tunnuslukujen laskentakaavat
ja osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2007 
vuosikertomuksessa julkaistujen periaatteiden kanssa.              

2. SEGMENTTI-INFORMAATIO                            

Tecnomen konserni raportoi ensisijaisina raportointisegmentteinään Messaging ja 
Charging -liiketoimintayksiköt. Toissijaisina segmentteinä esitetään      
maantieteelliset alueet. Tecnomen-konserni toimii kolmella maantieteellisellä  
alueella: Amerikka (Pohjois-, Väli-, ja Etelä-Amerikka), EMEA (Eurooppa,    
Lähi-itä ja Afrikka) ja APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue). Kohdistamattomat erät 
sisältävät vero- ja rahoituseriä sekä koko yhtiölle yhteisiä eriä.       
Maantieteellisten segmenttien liikevaihto esitetään asiakkaiden sijainnin    
mukaan.                                     

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNALLISET SEGMENTIT      | 2008       | 2007      |
| (ensisijainen segmentti-informaatio)   |         |        |
| LIIKEVAIHTO, Me             |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Messaging                | 40,4       | 38,3      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Charging                 | 36,8       | 31,8      |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 | 77,2       | 70,1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO, Me             |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Messaging                | 8,8       | 10,0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Charging                 | 5,5       | 1,4      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat erät          | -2,8       | -2,5      |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 | 11,5       | 8,9      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MAANTIETEELLISET SEGMENTIT (toissijainen  | 2008     | 2007      |
| segmentti-informaatio)           |        |         |
| LIIKEVAIHTO, Me              |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka                  | 41,6     | 37,7      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka       | 27,6     | 26,6      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia ja Tyynenmeren alue         | 8,0      | 5,8       |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                  | 77,2     | 70,1      |
--------------------------------------------------------------------------------

3. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET                            

Tilikaudella on tuotekehitykseen liittyvistä kustannuksista aktivoitu 6,9    
miljoonaa euroa (7,6 milj. euroa 2007), joka poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen
käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen poistot tilikaudella olivat 3,4 (2,4  
milj. euroa 2007) miljoonaa euroa.                       

4. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET                     

Tilikaudella hankittiin aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä 1,0 miljoonalla  
eurolla (1,1 milj. eurolla 2007). Vähennyksiä tilikaudella oli 0,2 miljoonaa  
euroa (0,3 milj. euroa 2007).                          

5. VAIHTO-OMAISUUS                               

Tilikaudella kirjattiin kuluksi 0,2 miljoonaa euroa, jolla vaihto-omaisuuden  
kirjanpitoarvo alennettiin vastaamaan sen nettorealisointiarvoa (0,2 milj. euroa
2007).                                     

6. LYHYTAIKAISET KOROLLISET VELAT                        

Tilikaudella nostettiin viiden vuoden pankkilaina rahoittamaan Lifetree     
Convergence Ltd:n hankintaa. Sopimuksen mukaan laina palautetaan, ellei kauppa 
toteudu. Näin ollen konsernilla ei ole ehdotonta oikeutta siirtää velan maksua 
vähintään 12 kuukauden päähän tilinpäätöspäivästä, minkä takia laina on     
luokiteltu lyhytaikaiseksi.                           

--------------------------------------------------------------------------------
| 7. MUUT VUOKRASOPIMUKSET, Me         | 31.12.2008  | 31.12.2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokrasopimukset             |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yhden vuoden kuluessa erääntyvät      | 0,6     | 0,5      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1-5 vuoden kuluessa erääntyvät       | 0,4     | 0,7      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 8. KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me      | 31.12.2008  | 31.12.2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit                | 0,1     | 0,0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                   |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omasta puolesta              | 0,0     | 0,0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                 |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Irlannin kiinteistöön liittyvä rajoitus  | 0,4     | 0,4      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 8. KONSERNIN TALOUDELLISET      |      | 2008    | 2007    |
| TUNNUSLUVUT, Me            |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %     |      | 16,0    | 13,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %        |      | 12,6    | 11,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %          |      | 70,3    | 83,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %       |      | -37,2   | -22,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit             |      | 1,3    | 1,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta          |      | 1,7    | 1,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitysmenot       |      | 15,5    | 16,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta          |      | 20,0    | 22,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta              |      | 9,7    | 17,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |      | 358    | 354     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa       |      | 354    | 355     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT, |      | 2008    | 2007    |
| Me                  |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton, euroa   |      | 0,17    | 0,15    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennusvaikutuksella  |      | 0,17    | 0,15    |
| oikaistu, euroa            |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa        |      | 1,41    | 1,32    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä kauden lopussa,      |      | 59 142   | 59 117   |
| 1 000 kpl               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä keskimäärin,        |      | 59 134   | 58 965   |
| 1 000 kpl               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys, euroa     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Keskikurssi            |      | 1,00    | 1,40    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Alin                |      | 0,75    | 1,15    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ylin                |      | 1,27    | 1,83    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa |      | 0,84    | 1,24    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo kauden   |      | 49,8    | 73,3    |
| lopussa, Me              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, milj. kpl        |      | 23,2    | 38,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, % kokonaismäärästä    |      | 39,2    | 65,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, Me            |      | 23,2    | 53,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake             |      | 0,07*   | 0,07    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/tulos, %            |      | 0,41    | 0,47    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, %     |      | 0,08    | 0,06    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta-/voittosuhde (P/E)       |      | 4,9    | 8,4     |
--------------------------------------------------------------------------------

*)Hallituksen ehdotus                              

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT       | 4Q/08 | 3Q/08 | 2Q/08 | 1Q/08 | 4Q/07 | 3Q/07 |
| NELJÄNNESVUOSITTAIN, Me |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 21,7 | 18,2  | 22,2  | 15,2  | 19,2  | 19,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %  | 13,3 | -4,8  | 6,4  | 37,4  | -4,7  | 12,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       | 5,0  | 3,3  | 3,6  | -0,4  | 1,8  | 5,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liike-vaihdosta  | 23,1 | 18,2  | 16,3  | -2,6  | 9,3  | 27,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   | 5,8  | 4,2  | 3,9  | -0,4  | 2,7  | 4,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden    | 354  | 354  | 359  | 365  | 355  | 352  |
| lopussa         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      | 0,08 | 0,05  | 0,06  | -0,02 | 0,04  | 0,08  |
| laimentamaton, euroa  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      | 0,08 | 0,05  | 0,06  | -0,02 | 0,04  | 0,07  |
| laimennusvaikutuksella |    |    |    |    |    |    |
| oikaistu, euroa     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa | 1,41 | 1,34  | 1,29  | 1,23  | 1,32  | 1,28  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, | -31,0 | -25,2 | -15,5 | -11,8 | -17,5 | -9,2  |
| Me           |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me     | 9,7  | 17,2  | 25,1  | 16,8  | 17,5  | 17,1  |
--------------------------------------------------------------------------------

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on esitetty  
miljoonissa euroissa. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770