TECNOMENIN TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2007 (TILINTARKASTAMATON)

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,2 miljoonaa euroa (20,1) ja   
liiketulos oli 1,8 miljoonaa euroa (0,6). Operatiivinen kassavirta oli hyvä, 8,1
miljoonaa euroa (-3,4). Koko tilikauden liikevaihto oli 70,1 miljoonaa euroa  
(71,8). Liiketulos oli 8,9 miljoonaa euroa (4,9). Operatiivinen kassavirta oli 
2,9 miljoonaa euroa (-6,6). Tilauskanta oli tilikauden lopussa 17,5 (15,0)   
miljoonaa euroa.                                

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT         | 10-12/07 | 10-12/06 |    2007 |    2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me       |   19,2 |   20,1 |    70,1 |    71,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %    |   -4,7 |   12,5 |    -2,4 |    4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, Me       |   1,8 |    0,6 |    8,9 |    4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta     |   9,3 |    3,0 |    12,7 |    6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, Me   |   2,7 |    0,5 |    10,0 |    5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta     |   13,9 |    2,3 |    14,2 |    7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos      |   2,2 |   -0,4 |    8,7 |    3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,     |   0,04 |   -0,01 |    0,15 |    0,06 |
| laimentamaton        |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,     |   0,04 |   -0,01 |    0,15 |    0,05 |
| laimennusvaikutuksella   |     |      |      |      |
| oikaistu          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me       |     |      |    17,5 |    15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta, Me       |   8,3 |   -3,3 |    -2,8 |   -13,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen kassavirta,  |   8,1 |   -3,4 |    2,9 |    -6,6 |
| Me             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavarat, Me       |     |      |    17,5 |    20,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste %     |     |      |    83,7 |    84,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste %     |     |      |   -22,4 |   -27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö tilikauden    |   355 |    374 |    355 |    374 |
| lopussa           |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitusjohtaja Jarmo Niemi:                          

”Tecnomenin vuoden 2007 tulos oli selvästi edellistä vuotta parempi.      

Messaging-liiketoimintayksikön kehitys oli voimakasta. Yksikön liikevaihto   
kasvoi vuonna 2007 19 prosenttia ja kasvavilla Lähi-idän ja Afrikan markkinoilla
vielä selvästi vahvemmin. Liikevoitto nousi 26 prosenttiin liikevaihdosta.   

Charging-liiketoimintayksikön liikevaihto pieneni vuonna 2007 20 prosenttia.  
Tähän vaikuttivat huono ensimmäinen neljännes ja tilikauden aikana jatkunut   
dollarin heikkeneminen. Vuoden liiketulos jäi 5 prosenttiin liikevaihdosta.   

Merkillepantavaa kuluneena vuonna oli huolto- ja ylläpitosopimusmyynnin selvä  
kasvu 9,8 miljoonasta eurosta 15,1 miljoonaan euroon. Viimeisellä        
vuosineljänneksellä operatiivinen kassavirta oli 8,1 miljoonaa euroa koko vuoden
operatiivisen kassavirran ollessa 2,9 miljoonaa euroa. Maksuja saatiin     
erityisesti Chargingin suurista asiakasprojekteista.              

Messaging-liiketoiminnassa IP-pohjaiseen NGM-platformiin tehdyt investoinnit  
ovat vuoden 2007 aikana kasvattaneet yksikön liikevaihtoa ja luoneet pohjan   
vahvalle kannattavuudelle. Tulemme edelleen panostamaan NGM-kehitykseen,    
asiakastukeen erityisesti kasvavilla markkinoilla ja kanavamyyntiin. Vuoden 2008
aikana investointien painopiste on IP-pohjaisen Convergent Charging -tuotteen  
kehittämisessä ja uusien markkina-alueiden avaamisessa. Näiden toimenpiteiden  
odotetaan seuraavien vuosien aikana lisäävän merkittävästi           
Charging-liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta.”               

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-12/2007 ja vertailukauden  
luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-12/2006, ellei toisin mainita.        

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI                              

Tecnomenin tilikauden liikevaihto laski 2,4 prosenttia ja oli 70,1 miljoonaa  
euroa (71,8).                                  

Tilikauden myynnistä on 49,7 miljoonaa euroa tuloutettu IAS 11-standardin mukaan
(Pitkäaikaishankkeet) ja 20,4 miljoonaa euroa IAS 18-standardin (Tuotot) mukaan.

Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 53,8 prosenttia 
(59,2 %), EMEA 38,0 prosenttia (31,3 %) ja APAC 8,2 prosenttia (9,4 %).     

Tuotelinjoittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Messaging 54,7 prosenttia  
(44,9 %) ja Charging 45,3 prosenttia (55,1 %).                 

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 20,3 miljoonaa euroa (16,4) 
ollen 28,9 prosenttia (22,8 %) liikevaihdosta.                 

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti kasvoi 54,8 prosenttia ja oli 15,1 miljoonaa  
euroa (9,8), eli 21,5 prosenttia (13,6 %) liikevaihdosta.            

Yhtiön tilauskanta oli tilikauden lopussa 17,5 miljoonaa euroa (15,0). Amerikan 
osuus tilauskannasta oli 31,6 prosenttia, EMEAn osuus 57,8 prosenttia ja APACin 
osuus 10,6 prosenttia.                             

TULOSKEHITYS                                  

Tilikauden liiketulos oli 8,9 miljoonaa euroa (4,9). Sen paranemiseen      
vaikuttivat vertailukautta pienemmät projektien materiaali-ja palvelukulut,   
aiempaa isompi huolto- ja ylläpitomyynnin osuus sekä henkilöstön määrän     
vähentymisestä johtuneet pienemmät työsuhde-etuuskulut.             

Tilikauden tulos ennen veroja oli 10,0 miljoonaa euroa (5,2).          

Tulos osaketta kohden oli 0,15 euroa (0,06). Oma pääoma osaketta kohden oli   
kauden lopussa 1,32 euroa (1,27).                        

RAHOITUS JA INVESTOINNIT                            

Tecnomenin likvidit kassavarat olivat 17,5 miljoonaa euroa (20,4). Tilikauden  
kassavirta oli -2,8 miljoonaa euroa. Viimeisen neljänneksen kassavirta oli 8,3 
miljoonaa euroa. Ensimmäisen neljänneksen kassavirtaan sisältyi 5,9 miljoonan 
euron suuruinen pääomanpalautus osakkeenomistajille.              

Taseen loppusumma 31.12.2007 oli 95,2 miljoonaa euroa (88,8). Korollinen vieras 
pääoma oli 0,0 miljoonaa euroa (0,0). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan    
(gearing) oli -22,4 prosenttia (-27,4 %). Taserakenne säilyi vahvana ja     
31.12.2007 omavaraisuusaste oli 83,7 prosenttia (84,3 %).            

Tecnomenin bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat     
tilikaudella 1,2 miljoonaa euroa (2,4) eli 1,8 prosenttia (3,4 %)        
liikevaihdosta.                                 

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat tilikaudella yhteensä 1,1 miljoonaa   
euroa (0,3). Valuuttamääräisten tase-erien arvostuksesta johtuva nettovaikutus 
oli tuottoa 0,7 miljoonaa euroa (0,0) ja rahastojen käyvän arvon arvostuksesta 
johtuvat tappiot -0,2 miljoonaa euroa (0,2), muut rahoitustuotot 0,6 miljoonaa 
euroa (0,1).                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me (lisäys - / vähennys +) |   1-12/07 |   1-12/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten muutos              |     2,3 |    -5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden saamisten muutos             |    -5,4 |    -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos             |    -0,4 |     0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen muutos               |     0,5 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden velkojen muutos              |     2,1 |     1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ          |    -1,0 |    -5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

MARKKINAT                                    

Messaging                                    

Tecnomen toimitti tilikauden aikana merkittäviä Messaging-laajennustilauksia  
Eurooppaan, Aasiaan, Lähi-itään, Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan.     
Ylläpitomyynti kasvoi selvästi tilikauden aikana. Kassavirta oli toisen     
vuosipuoliskon aikana hyvä, kun useat isot toimitusprojektit saatiin päätökseen.

Charging                                    

Tilaajamäärien kasvu jatkui Etelä- ja Keski-Amerikassa sekä Afrikassa. Tecnomen 
sai merkittäviä laajennustilauksia Latinalaisesta Amerikasta tilikauden aikana. 
Useat toimitusprojektit saatiin menestyksellisesti päätökseen, minkä ansiosta  
viimeisen vuosineljänneksen kassavirta oli hyvä.                

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS                            

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat tilikaudella 16,1 miljoonaa euroa (13,2) 
mikä vastaa 22,9 prosenttia (18,4 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen      
liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 7,6 miljoonaa euroa (6,0), jotka    
poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen   
poistot tilikaudella olivat 2,4 (1,0) miljoonaa euroa.             

HENKILÖSTÖ                                   

Vuoden 2007 lopussa Tecnomenin palveluksessa työskenteli 355 (374) henkilöä,  
joista kotimaassa 89 (115) ja Suomen ulkopuolella 266 (259) henkeä. Tilikauden 
keskimääräinen henkilöstömäärä oli 354 (387). Yhtiön palveluksessa olevan    
henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava:               

--------------------------------------------------------------------------------
|                     |      2007 |       2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa        |      355 |       374 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Amerikka               |       67 |        65 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  EMEA                 |      261 |       286 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  APAC                 |       27 |        23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin          |      354 |       387 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut ennen          |      25,3 |       27,5 |
| tuotekehitysaktivointeja (milj. euroa)  |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS                        

Vuoden 2007 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 78,0 miljoonaa euroa   
(74,6) ja osakepääoma 4 720 446,24 euroa jakautuen 59 252 078 osakkeeseen.   
Yhtiön hallussa oli 134 800 osaketta vastaten 0,23 prosenttia yhtiön koko    
osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,32 
euroa (1,27).                                  

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin 2.1.-31.12.2007 Helsingin Pörssissä yhteensä  
38 721 977 kappaletta (53 923 125 euroa), eli 65,35 prosenttia osakkeiden    
kokonaismäärästä.                                

Tilikauden aikana osakkeen ylin hinta oli 1,83 euroa ja alin 1,15 euroa.    
Keskikurssi oli 1,40 euroa ja osakkeen päätöskurssi 31.12.2007 oli 1,24 euroa. 
Osakekannan markkina-arvo oli tilikauden päättyessä 73 472 577 euroa.      

HALLITUKSEN VALTUUDET                              

Tilikauden päättyessä Tecnomenin hallituksella oli voimassa seuraavat 14.3.2007 
pidetyn yhtiökokouksen antamat valtuudet:                    

Valtuutus päättää enintään 5 800 000 oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet 
voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla hankintahetken käypään arvoon     
käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden 
yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, 
investointien rahoittamisessa, osana yhtiön kannustusjärjestelmien       
toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.   

Valtuutus päättää enintään 17 800 000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön 
hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.  
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön 
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos   
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön        
pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan 
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien      
rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien 
toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.   

Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle    
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle hankkimisvaltuutuksen
nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 kaikista yhtiön    
osakkeista.                                   

Valtuutus päättää erityisten oikeuksien antamisesta antamalla maksua vastaan  
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.        

OPTIO-OHJELMA                                  

Yhtiöllä on voimassa vuoden 2002 optio-ohjelma ja vuoden 2006 optio-ohjelma.  

Optio-ohjelman 2002 alalajeista voimassa olivat optio-oikeudet 2002B, 2002C ja 
2002D. Merkintäajat ovat optio-oikeudella 2002B 1.4.2004-30.4.2007,       
optio-oikeudella 2002C 1.4.2005-30.4.2007 ja optio-oikeudella 2002D       
1.4.2006-30.4.2008.                               

Tilikauden aikana osakkeita merkittiin optio-oikeuksilla 2002C ja 2002D.    
Merkintähinnat ovat optio-oikeudella 2002C 0,24 euroa ja optio-oikeudella 2002D 
1,11 euroa. Merkintähintoja on alennettu osaketta kohden jaetun pääoman     
palautuksen määrällä (0,10 euroa). 2002C optio-oikeuksilla merkittiin 66 500  
uutta osaketta ja 2002D optio-oikeuksilla merkittiin 180 000 uutta osaketta.  
Osakemerkinnöistä saadut merkintähinnat on merkitty kokonaisuudessaan sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.                         

Vuoden 2006 optio-ohjelma jakautuu kolmeen optiolajiin eli 2006A, 2006B ja 2006C
optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksia voidaan antaa enintään 2 001 000 kappaletta, 
jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 001 000 Tecnomenin osaketta.     
Optio-oikeuksien merkintäajat ovat optio-oikeudella 2006A 1.4.2007-30.4.2010,  
optio-oikeudella 2006B 1.4.2008-30.4.2011 ja optio-oikeudella 2006C       
1.4.2009-30.4.2012. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat optio-oikeudella 2006A 
2,61 euroa, optio-oikeudella 2006B 1,46 euroa ja optio-oikeudella 2006C yhtiön 
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.-31.3.2008.  
2006A ja 2006B optio-oikeuksien merkintähintoja on alennettu osaketta kohden  
jaetun pääoman palautuksen määrällä (0,10 euroa). Tecnomenin hallitus on jakanut
436 000 kappaletta 2006A optio-oikeuksia ja 667.000 kappaletta 2006B      
optio-oikeuksia Tecnomen-konsernin avainhenkilöille. Loput vuoden 2006     
optio-oikeudet on jaettu Tecnomenin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Tecnomen
Japan Oy:lle jaettavaksi myöhemmin konsernin nykyisille tai tuleville      
avainhenkilöille.                                

Tecnomenin kaikkia liikkeelle laskemia optio-oikeuksia on 31.12.2007 jäljellä  
yhteensä 2 713 000 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien    
osakkeiden osuus on enintään 4,38 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista 
äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen. Kaikista voimassaolevista  
optio-oikeuksista yhtiön hallussa oli 31.12.2007 vielä 1 087 000 kappaletta.  
Ulos jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 31.12.2007 enimmillään  
2,67 %.                                     

SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

Konsernin organisaation muodostavat 1.10.2006 alkaen Messaging- ja Charging   
-liiketoiminnat sekä tukitoiminnat. Tämän organisaation pohjalta Tecnomen    
raportoi tämän vuoden alusta lähtien IFRS:n mukaisesti ensijaisina       
segmentteinään Messaging- ja Charging- tuotelinjat. Tämä perustuu siihen, että 
nämä kaksi liiketoimintaa ovat selkeästi erotettavissa ja niitä seurataan tämän 
vuoden alusta myös yhtiön sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa erillisinä 
tulosyksiköinä.                                 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Tecnomenin liiketoiminnan suurimmat riskitekijät liittyvät merkittäviin asiakas-
ja partnerisuhteisiin, heidän kanssaan tehtyihin sopimuksiin sekä        
tuotekehityspäätösten oikeaan kohdentamiseen.                  

Tecnomenin merkittävimmät asiakkaat ovat kooltaan yhtiötä huomattavasti     
suurempia ja viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta on yli puolet.   
Yhtiön ja sen suurten asiakkaiden välillä vallitsee riippuvuussuhde, joka    
mahdollisen riskin ohella tarjoaa merkittäviä uusia               
liiketoimintamahdollisuuksia.                          

Yhtiön tekemiin projekti- ja ylläpitosopimuksiin liittyy vastuita, joista voi  
syntyä ennakoimattomia kustannuksia jatkossa. Vastuita pyritään rajoittamaan mm.
asiakassopimuksissa sovittavin vastuunrajoituslausekkein. Lisäksi yhtiöllä on  
voimassa oleva maailmanlaajuinen vastuuvakuutus asiakasprojekteihin liittyvien 
mahdollisesti realisoituvien vastuiden kattamiseksi.              

Projektitoimituksista aiheutuu merkittäviä myyntisaatavia. Asiakkaiden     
maksukäyttäytymistä ja myyntisaamisia seurataan aktiivisesti ja uusien     
asiakkaiden osalta tehdään erilliset luottokelpoisuusarviot ennen tarjouksen  
vahvistamista.                                 

Valuuttakurssien muutokset aiheuttavat riskejä erityisesti myynnille. Merkittävä
osa yhtiön liikevaihdosta on USA:n dollareissa. Yhtiö suojaa kassavirtaan    
liittyvää valuuttapositiotaan maksimissaan 12 kuukauden ajanjaksolta.      
Suojausinstrumentteina käytetään valuuttatermiinejä ja -optioita. Likvidit varat
sijoitetaan luotto- ja likviditeettiriskiä välttäen hyvän luottokelpoisuuden  
omaaviin rahamarkkinatalletuksiin ja lyhyen koron rahastoihin.         

Projektien läpivieminen aiheuttaa riskejä. Niitä sisältävät mm. uutta      
tuotekehitystä edellyttävät projektit, joissa uusien tuoteominaisuuksien    
luominen saattaa osoittautua odotettua työläämmäksi. Projektimyyntiin liittyy  
myös liikevaihdon ja tuloksen vaihtelut eri vuosineljännesten välillä. Näiden  
vaihteluiden ennustaminen on usein vaikeaa.                   

Tecnomen toimii nopeasti muuttuvalla toimialalla. Tuotekehityspäätöksiin liittyy
riski valinnoista, joihin kohdistuneet tuotto-odotukset eivät välttämättä    
toteudu.                                    

Tecnomenin lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät neuvoteltaviin isoihin
projekteihin ja niiden ajoitukseen.                       

TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Tecnomen on päättänyt selvittää mahdollisuuksia vapauttaa omistamiinsa     
kiinteistöihin sitoutunutta pääomaa ja on antanut Catella Corporate Finance   
Oy:lle toimeksiannon selvittää Espoossa sijaitsevan pääkonttorikiinteistönsä  
mahdollista myyntiä. Mikäli kiinteistö myydään, Tecnomen jatkaisi kiinteistössä 
vuokralaisena. Myös Tecnomenin Shannonissa Irlannissa sijaitsevien kiinteistöjen
osalta tullaan tekemään mahdollista myyntiä koskeva selvitys.          

Espoon kiinteistön myynnistä arvioidaan kirjautuvan myyntivoittoa. Myynnin   
toteutumisesta ei ole varmuutta. Mikäli myynti toteutuisi, sen arvioidaan    
tapahtuvan vuoden 2008 toisen vuosineljänneksen aikana.             

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                              

Messaging- ja Chargingin kokonaismarkkinoiden odotetaan säilyvän vuonna 2008  
edellisen vuoden tasolla. Perinteisten suljettujen järjestelmien markkinat   
laskevat mutta IP-pohjaisten ratkaisujen markkinat kasvavat.          

Vuoden 2008 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2007 tasoa. Varmistaakseen  
tulevien vuosien kasvumahdollisuudet ja sitä kautta paremman tuloskehityksen  
Tecnomen on päättänyt panostaa voimakkaasti Charging-liiketoimintansa uusiin  
Convergent Charging -tuotteisiin ja markkinoihin.                

Merkittävien panostusten vuoksi vuoden 2008 liikevoiton arvioidaan jäävän    
vuoden 2007 liikevoittoa pienemmäksi.                      

Neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden odotetaan olevan merkittäviä.       

VOITONJAKOEHDOTUS                                
Hallitus ehdottaa 12.3.2008 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että  
31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa jaetaan 0,07 euroa osakkeelta.   
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä  
17.3.2008 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön        
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 26.3.2008.      

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN                           

Tecnomen järjestää tiedotustilaisuuden tilikauden 2007 tuloksesta 6.2.2008   
kello 10.00 Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola-kabinetissa.          
Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta          
www.tecnomen.com/sijoittajasuhteet.                       


TECNOMEN OYJ                                  

Hallitus                                    


LISÄTIETOJA                                   
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799                
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650               

JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           --------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA,  | Viit | 10-12/07 | 10-12/06 |  2007 |   2006 |
| Me             |  e |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO        |  2 |   19,2 |   20,1 |  70,1 |   71,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot |   |   0,0 |   0,0 |   0,2 |   0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut  |   |   -4,6 |   -5,4 |  -15,2 |  -18,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista    |   |   -6,7 |   -7,0 |  -23,3 |  -25,6 |
| aiheutuvat kulut      |   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot          |   |   -1,5 |   -0,9 |  -4,6 |   -3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut |   |   -4,6 |   -6,2 |  -18,4 |  -19,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS         |   |   1,8 |   0,6 |   8,9 |   4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot       |   |   0,5 |   0,5 |   1,5 |   2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut       |   |   0,4 |   -0,7 |  -0,5 |   -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA     |   |   2,7 |   0,5 |  10,0 |   5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot         |   |   -0,5 |   -0,9 |  -1,3 |   -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS      |   |   2,2 |   -0,4 |   8,7 |   3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,        |   |   0,04 |  -0,01 |  0,15 |   0,06 |
| laimentamaton, euroa    |   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,        |   |   0,04 |  -0,01 |  0,15 |   0,05 |
| laimennusvaikutuksella   |   |     |     |     |     |
| oikaistu, euroa      |   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE, Me        |  Viite |   31.12.2007 |  31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat        |     |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikearvo           |     |       0,7 |     0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut aineettomat hyödykkeet  |    3 |      15,8 |     10,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset            |    4 |       8,1 |     8,8 |
| käyttöomaisuushyödykkeet     |     |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset myynti- ja muut   |     |       0,2 |     0,5 |
| saamiset             |     |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat        |     |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus        |    5 |       2,4 |     1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myyntisaamiset         |     |      25,8 |     26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut saamiset         |     |      24,8 |     19,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat           |     |      17,5 |     20,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ          |     |      95,2 |     88,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma            |     |      78,0 |     74,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat        |     |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset korottomat velat |     |       0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verovelat    |     |       3,4 |     2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat        |     |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaiset korottomat velat |     |      13,8 |     11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   |     |      95,2 |     88,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | Osak | Ylikur |  Muut |  Omat | Muunt | Sijoite | Voitt | Yht |
|      | e-pä | ssi-ra | rahast | osakke | o-ero |   tun | o-var |  . |
|      | äoma | hasto |  ot |   et |    | vapaan |  at |   |
|      |   |    |    |    |    |  oman |    |   |
|      |   |    |    |    |    | pääoman |    |   |
|      |   |    |    |    |    | rahasto |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 |  60,6 |  -0,1 |  0,2 |   0,0 |  8,4 |74,6 |
| 1.1.2007  |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |   |    |    |    |  0,0 |     |    | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan  |   |    |    |    |  0,0 |     |    | 0,0 |
| omaan   |   |    |    |    |    |     |    |   |
| pääomaan  |   |    |    |    |    |     |    |   |
| kirjatut  |   |    |    |    |    |     |    |   |
| nettotuoto |   |    |    |    |    |     |    |   |
| t     |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |    |    |    |    |     |  8,7 | 8,7 |
| tulos   |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella  |   |    |    |    |  0,0 |     |  8,7 | 8,7 |
| kirjatut  |   |    |    |    |    |     |    |   |
| tuotot ja |   |    |    |    |    |     |    |   |
| kulut   |   |    |    |    |    |     |    |   |
| yhteensä  |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman  |   |    |  -5,9 |    |    |     |    |-5,9 |
| palautus  |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt  |   |    |    |    |    |   0,2 |    | 0,2 |
| osakeoptio |   |    |    |    |    |     |    |   |
| t     |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperus |   |    |    |    |    |     |  0,2 | 0,2 |
| teiset   |   |    |    |    |    |     |    |   |
| maksut   |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |    |    |    |    |     |  0,1 | 0,1 |
| muutokset |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 |  54,7 |  -0,1 |  0,2 |   0,2 | 17,4 |78,0 |
| 31.12.2007 |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------

Maaliskuussa 2007 maksettiin pääoman palautusta yhteensä 5 883 317,80 euroa eli 
0,10 euroa osakkeelta 58 833 178 osakkeelle.                  

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | Osak | Ylikur | Muut |  Omat | Muunt | Sijoite | Voitt | Yht |
|       | e-pä |  ssi- | rahas | osakke | o-ero |   tun | o-var |  . |
|       | äoma | rahast | tot |   et |    | vapaan |  at |   |
|       |   |   o |    |    |    |  oman |    |   |
|       |   |    |    |    |    | pääoman |    |   |
|       |   |    |    |    |    | rahasto |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,6 |  66,2 |  0,3 |  -0,1 |  0,2 |     |  6,0 |77,3 |
| 1.1.2006  |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |   |    |    |    |  0,0 |     |    | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |   |    |    |    |  0,0 |     |    | 0,0 |
| omaan    |   |    |    |    |    |     |    |   |
| pääomaan  |   |    |    |    |    |     |    |   |
| kirjatut  |   |    |    |    |    |     |    |   |
| nettotuotot |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |    |    |    |    |     |  3,2 | 3,2 |
| tulos    |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella  |   |    |    |    |  0,0 |     |  3,2 | 3,2 |
| kirjatut  |   |    |    |    |    |     |    |   |
| tuotot ja  |   |    |    |    |    |     |    |   |
| kulut    |   |    |    |    |    |     |    |   |
| yhteensä  |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |    |    |    |    |     | -1,2 |-1,2 |
|       |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt  | 0,1 |  0,8 |    |    |    |   0,0 |    | 0,9 |
| osakeoptiot |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperust |   |    |    |    |    |     |  0,4 | 0,4 |
| eiset    |   |    |    |    |    |     |    |   |
| maksut   |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |    |    |    |    |     | -0,2 |-0,2 |
| muutokset  |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman   |   |  -5,9 |    |    |    |     |    |-5,9 |
| palautus  |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssira |   | -60,3 | 60,3 |    |    |     |    |   |
| haston   |   |    |    |    |    |     |    |   |
| siirto   |   |    |    |    |    |     |    |   |
| vapaassa  |   |    |    |    |    |     |    |   |
| pääomassa  |   |    |    |    |    |     |    |   |
| olevaan   |   |    |    |    |    |     |    |   |
| rahastoon  |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 | 60,6 |  -0,1 |  0,2 |   0,0 |  8,4 |74,6 |
| 31.12.2006 |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, Me        |     2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat           |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos               |     8,7 |      3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut                   |     3,3 |      2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korkotuotot                 |     -0,8 |     -0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korkokulut                 |     0,2 |      1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verot                    |     1,3 |      2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut oikaisut                |     0,1 |     -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset           |     -1,0 |     -5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                |     -0,0 |     -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                 |     0,6 |      0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                |     -0,3 |     -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta         |     12,1 |      2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat           |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin   |     -7,6 |     -6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin   |     -1,6 |     -2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta         |     -9,2 |     -8,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat            |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla    |     0,2 |      1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu    |       |     -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu    |       |     -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot               |       |     -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman palautus               |     -5,9 |     -5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta          |     -5,7 |     -6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos              |     -2,8 |     -12,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa 1.1.         |     20,4 |     33,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus      |     0,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutus  |     -0,2 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa 31.12.        |     17,5 |     20,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos                    |     -2,8 |     -12,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

1. LAATIMISPERUSTA JA -PERIAATTEET                       

Konsernin osavuosikatsaus on laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 
34, Osavuosikatsaukset, noudattaen. Esitettyjen tunnuslukujen laskentakaavat ja 
osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2006   
vuosikertomuksessa julkaistujen periaatteiden kanssa lukuunottamatta jäljempänä 
esitettyä muutosta segmentti-informaation esittämisestä.            

2. SEGMENTTI-INFORMAATIO                            

Tecnomen konserni raportoi ensisijaisina raportointisegmentteinään Messaging- ja
Charging -liiketoimintayksiköt. Toissijaisina segmentteinä esitetään      
maantieteelliset alueet. Tecnomen-konserni toimii kolmella maantieteellisellä  
alueella: Amerikka (Pohjois-, Väli-, ja Etelä-Amerikka), EMEA (Eurooppa,    
Lähi-itä ja Afrikka) ja APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue).            
Kohdistamattomat erät sisältävät vero- ja rahoituseriä sekä koko yhtiölle    
yhteisiä eriä.                                 
Maantieteellisten segmenttien liikevaihto esitetään asiakkaiden sijainnin    
mukaan.                                     
Segmenttijako toteutetaan siten, että vuoden 2006 lukuja ei esitetä uusien   
ensisijaisten segmenttien mukaisesti vertailukaudelta, koska uuden jaon mukaista
tietoa ei ole käytettävissä liikevaihtoa lukuunottamatta.            

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNALLISET SEGMENTIT      |       2007 |      2006 |
| (ensisijainen segmentti-informaatio)   |         |        |
| LIIKEVAIHTO, Me             |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Messaging                |       38,3 |      32,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Charging                 |       31,8 |      39,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |       70,1 |      71,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO, Me             |         |        |
|                     |       2007 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Messaging                |       10,0 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Charging                 |       1,4 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat erät          |       -2,5 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |       8,9 |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MAANTIETEELLISET SEGMENTIT (toissijainen |      2007 |      2006 |
| segmentti-informaatio)          |         |         |
| LIIKEVAIHTO, Me             |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka                 |      37,7 |      42,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka      |      26,6 |      22,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia ja Tyynenmeren alue        |       5,8 |       6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |      70,1 |      71,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

3. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET                            

Tilikaudella on tuotekehitykseen liittyvistä kustannuksista aktivoitu 7,6    
miljoonaa euroa (6,0 milj. euroa 1.-31.12.2006), joka poistetaan 3-5 vuodessa  
kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen poistot tilikaudella olivat 
2,4 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa 1.-31.12.2006).              

4. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET                     

Tilikaudella hankittiin aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä 1,1 milj. eurolla 
(2,0 milj. eurolla 1.-31.12.2006).                       
Vähennyksiä tilikaudella oli -0,3 milj. euroa (-0,1 milj. euroa         
1.-31.12.2006).                                 

5. VAIHTO-OMAISUUS                               

Tilikaudella kirjattiin kuluksi 0,2 milj. euroa, jolla vaihto-omaisuuden    
kirjanpitoarvo alennettiin vastaamaan sen nettorealisointiarvoa (0,5 milj. euroa
tilikaudella 2006).                               

6. MUUT VUOKRASOPIMUKSET, Me                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokrasopimukset             |     2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yhden vuoden kuluessa erääntyvät      |     0,5 |      0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1-5 vuoden kuluessa erääntyvät       |     0,7 |      0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 7. KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me      |     2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit                |       |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muusta omasta sitoumuksesta          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinteistökiinnitykset           |       |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                   |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omasta puolesta              |     0,0 |      0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                 |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Irlannin kiinteistöön liittyvä rajoitus  |     0,4 |      1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 8. KONSERNIN TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT, Me  |     2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %         |     13,6 |      9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %            |     11,4 |      4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %              |     83,7 |     84,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %              |    -22,4 |     -27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit                 |     1,2 |      2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta              |     1,8 |      3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitysmenot           |     16,1 |     13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta              |     22,9 |     18,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta                  |     17,5 |     15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin            |     354 |      387 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa           |     355 |      374 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT, Me   |    2007 |      2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton, euroa       |    0,15 |      0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, |    0,15 |      0,05 |
| euroa                     |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa            |    1,32 |      1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä kauden lopussa,          |   59 252 |     59 006 |
| 1 000 kpl                   |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä keskimäärin,            |   58 965 |     58 673 |
| 1 000 kpl                   |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys, euroa         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Keskikurssi                |    1,40 |      2,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Alin                    |    1,15 |      1,38 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ylin                    |    1,83 |      3,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa     |    1,24 |      1,68 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, Me |    73,3 |      99,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, milj. kpl            |    38,7 |      59,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, % kokonaismäärästä        |    65,4 |     101,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, Me                |    53,9 |     122,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT       | Q4/07 | Q3/07 | 2Q/07 | 1Q/07 | 4Q/06 | 3Q/06 |
| NELJÄNNESVUOSITTAIN, Me |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 19,2 |  19,1 |  20,8 |  11,0 |  20,1 |  16,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %  | -4,7 |  12,9 |  6,2 | -27,3 |  12,5 | -13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       |  1,8 |  5,2 |  3,9 |  -2,0 |  0,6 |  0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liike-vaihdosta  |  9,3 |  27,2 |  18,6 | -17,7 |  3,0 |  5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   |  2,7 |  4,8 |  4,2 |  -1,7 |  0,5 |  1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden    |  355 |  352 |  347 |  352 |  374 |  395 |
| lopussa         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      | 0,04 |  0,08 |  0,06 | -0,03 | -0,01 |  0,02 |
| laimentamaton, euroa  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      | 0,04 |  0,07 |  0,06 | -0,03 | -0,01 |  0,02 |
| laimennusvaikutuksella |    |    |    |    |    |    |
| oikaistu, euroa     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa | 1,32 |  1,28 |  1,21 |  1,15 |  1,27 |  1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, | -17,5 |  -9,2 |  -6,3 |  -7,3 | -20,4 | -23,5 |
| Me           |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me     | 17,5 |  17,1 |  20,5 |  15,9 |  15,0 |  18,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on esitetty  
miljoonissa euroissa. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770