TECNOMENIN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2006 (tilintarkastamaton)

Tecnomen Oyj         PÖRSSITIEDOTE   14.2.2007 klo 8.30


TECNOMENIN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2006 (tilintarkastamaton)

Tilikauden liikevaihto nousi 71,8 miljoonaan euroon (69,0) ollen kaikkien
aikojen korkein. Voimakas kasvu Latinalaisen Amerikan markkinoilla jatkui.
Uuden sukupolven viestintäratkaisujen myynti kasvoi merkittävästi.

-   Liikevaihto 71,8 milj. euroa (69,0)
-   Liiketulos 4,9 milj. euroa (9,6), ilman kertaluonteisia eriä 6,2 milj.
   euroa (9,6)
-   Tilauskanta 15,0 milj. euroa (27,9)
-   Kassavirta –12,8 milj. euroa (2,5), sisältäen pääomanpalautuksen ja
   osingot 6,9 milj. euroa (0,0)
-   Kassavarat 20,4 milj. euroa (33,2)
-   Omavaraisuusaste 84,3 prosenttia (86,9 %)
-   Velkaantumisaste –27,4 prosenttia (-42,4 %)


AVAINLUVUT           10-12/06  10-12/05   2006   2005
Liikevaihto, Me *)         20,1    17,9   71,8   69,0
Liikevaihto, muutos %       12,5    44,7    4,1   33,7
Liiketulos ilman                           
kertaluonteisia eriä, Me      1,7    3,2    6,2    9,6
Liiketulos, Me           0,6    3,2    4,9    9,6
  % liikevaihdosta         3,0    17,9    6,8   13,9
Tulos ennen veroja, Me       0,5    3,2    5,2   10,3
  % liikevaihdosta         2,3    17,9    7,3   14,9
Katsauskauden tulos        -0,4    2,7    3,2    8,8
                                   
Henkilöstö katsauskauden      374    373    374    373
lopussa
                                   
Tulos/osake, euroa,        -0,01    0,05   0,06   0,15
laimentamaton
Tulos/osake, euroa,        -0,01    0,05   0,05   0,15
laimennusvaikutuksella
oikaistu

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat
katsauskaudelta 1-12/2006 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta
1-12/2005, ellei toisin mainita.

*) Vuoden 2006 alusta Tecnomen on kirjannut valuuttamääräisen myynnin
rahavirran suojausten käyvän arvon toteutuneet ja laskennalliset muutokset
liikevaihdon oikaisueriin, aikaisemman käytännön mukaan ne kirjattiin
liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin. Mikäli tätä kirjaustapaa
oltaisiin noudatettu vuonna 2005 kauden 1-12/2005 liikevaihto olisi ollut 66,4
miljoonaa euroa ja liiketoiminnan muut kulut 17,5 miljoonaa euroa.
Kirjauskäytännön muutoksella ei ole vaikutusta liiketulokseen.

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI

Tecnomenin katsauskauden liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia vuoden 2005
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 71,8 miljoonaa euroa (69,0).

Katsauskauden myynnistä 55,5 miljoonaa euroa on tuloutettu IAS 11-standardin
(Pitkäaikaishankkeet) mukaan ja 16,3 miljoonaa euroa IAS 18-standardin (Tuotot)
mukaan.

Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 59,2 prosenttia
(56,2 %), EMEA 31,3 prosenttia (36,1 %) ja APAC 9,4 prosenttia (7,7 %).

Tuotelinjoittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Messaging 44,9 prosenttia
(49,2 %) ja Charging 55,1 prosenttia (50,8 %).

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 16,4 miljoonaa euroa (12,2)
ollen 22,8 prosenttia (17,7 %) liikevaihdosta.

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 9,8 miljoonaa euroa, eli 13,6 prosenttia
(11,7 %) liikevaihdosta.

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 15,0 miljoonaa euroa (27,9). Amerikan
osuus tilauskannasta oli 39,1 prosenttia, EMEAn osuus 51,1 prosenttia ja APACin
osuus 9,8 prosenttia.

TULOSKEHITYS

Yhtiön liiketulos oli katsauskaudella 4,9 miljoonaa euroa (9,6).

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 5,2 miljoonaa euroa (10,3).

Tulos osaketta kohden oli 0,06 euroa (0,15). Oma pääoma osaketta kohden oli
kauden lopussa 1,27 euroa (1,33).

Tecnomenin liiketoiminta jakaantuu Messaging- ja Charging-yksiköihin. Charging-
yksikön myynnin painopistealueena on ollut Latinalainen Amerikka, jossa Prepaid-
järjestelmien kysyntä on jatkunut vahvana. Tällä markkina-alueella
operaattoreiden asiakasmäärät kasvoivat edelleen voimakkaasti, mikä heijastui
lisääntyvänä myyntinä myös Tecnomenin toimittamien järjestelmien osalta.
Chargingin liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 39,6 miljoonaa euroa (35,1).
Messaging-liiketoiminnan painopiste on ollut aiemmin Euroopan markkinoilla.
Perinteisten Voice Mail -järjestelmien markkinat ovat laskeneet huomattavasti
Euroopassa, mikä on vähentänyt myös Tecnomenin Messaging-myyntiä. Yhtiö on
kehittänyt uuden sukupolven tuoteratkaisuja, joiden kysyntä on vähitellen
lähtenyt liikkeelle. Perinteisten järjestelmien kysyntä on kuitenkin laskenut
enemmän kuin uusien järjestelmien on kasvanut, joten Messaging-tuotteiden
myynti laski kuluneella tilikaudella 5% ja oli 32,2 miljoonaa euroa (33,9).
Olemassa olevien asiakkaiden järjestelmälaajennukset sisälsivät
poikkeuksellisen paljon laitetoimituksia, mikä on vaikuttanut tulosta
heikentävästi.

Tecnomen aloitti syyskuussa kustannusten sopeutusohjelman, jolla vähennettiin
alihankinnan käyttöä ja henkilöstön määrää Euroopassa 29 henkilöllä.
Henkilöstön vähennyksiä koskevat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut
saatiin päätökseen syyskuun aikana. Kolmannen vuosineljänneksen tulosta
rasittivat henkilöstön vähennyksiin liittyvät 0,3 miljoonan euron suuruiset
kertaluonteiset kulut. Viimeistä vuosineljännestä rasittivat 0,5 miljoonan
euron suuruiset vastaavat kulut. Tämän lisäksi yhtiöllä oli viimeisellä
vuosineljänneksellä 0,5 miljoonan euron suuruiset strategisten vaihtoehtojen
selvittämisestä aiheutuneet kertaluonteiset kulut.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tecnomenin rahoitusasema on hyvä. Likvidit kassavarat olivat 20,4 miljoonaa
euroa (33,2). Taseen loppusumma 31.12.2006 oli 88,8 miljoonaa euroa (90,4).
Korollinen vieras pääoma oli 0,0 miljoonaa euroa (0,4). Nettovelkojen suhde
omaan pääomaan (gearing) oli –27,4 prosenttia (-42,4 %). Taserakenne säilyi
vahvana ja 31.12.2006 omavaraisuusaste oli 84,3 prosenttia (86,9 %).

Tecnomenin bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat
katsauskaudella 2,4 miljoonaa euroa (2,0) eli 3,4 prosenttia (3,0 %)
liikevaihdosta.

Katsauskauden kassavirta oli –12,8 miljoonaa euroa, josta osinkojen maksu oli 
-1,0 miljoonaa euroa ja vuodenvaihteen taseessa olleen korollisen velan
maksaminen -0,5 miljoonaa euroa sekä pääoman palauttaminen osakkeenomistajille
-5,9 miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä 0,3 miljoonaa euroa
(0,7). Valuuttamääräisten tase-erien arvostuksesta johtuva nettovaikutus oli
0,0 (-0,1) ja rahastojen käyvän arvon arvostuksesta johtuvat voitot 0,2
miljoonaa euroa, muut rahoitustuotot 0,1 miljoonaa euroa (0,8).

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me (lisäys - / vähennys +)   1-12/06   1-12/05
Myyntisaamisten muutos                  -5,3    -8,9
Muiden saamisten muutos                 -1,8     2,1
Vaihto-omaisuuden muutos                 0,3     0,0
Ostovelkojen muutos                    0,0     1,6
Muiden velkojen muutos                  1,4     1,9
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ              -5,4    -3,3
                                     

MARKKINAT

Katsauskaudella Tecnomen sai uusia tilauksia uuden sukupolven
viestintäratkaisuille erityisesti Lähi-idän ja Afrikan alueelta. Esimerkkinä
tästä hyvästä kehityksestä alueella on Etelä-Afrikkalaisen Vodacomin tilaama
IVR-ratkaisu, jonka Tecnomen toimittaa yhdessä Siemensin kanssa. Myös
ennakkomaksujärjestelmien toimitukset Latinalaiseen Amerikkaan kasvoivat
edelleen. Tilaajamäärien kasvun lisäksi laskutusjärjestelmien kysyntää kasvatti
se, että operaattorit aloittivat datapalveluiden tarjoamisen myös prepaid-
asiakkailleen. Kauden aikana Tecnomen solmi merkittäviä laajennussopimuksia
muun muassa America Movil ryhmään kuuluvien operaattoreiden ja Brasil Telecomin
kanssa.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 13,2 miljoonaa euroa
(13,4) mikä vastaa 18,4 prosenttia (19,5 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen
liittyvistä kustannuksista on katsauskaudella aktivoitu 6,0 miljoonaa euroa
(3,8), joka poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta.
Tuotekehitysmenojen poistot katsauskaudella olivat 1,0 (0,4) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

                     2006     2005    2004
Henkilöstö kauden lopussa         374      373     350
  Amerikka                65      63     52
  EMEA                  286      286     272
  APAC                  23      24     26
Henkilöstö keskimäärin          387      355     355
Palkkakulut (milj. euroa)        21,2     18,5    16,6


TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Vuoden 2006 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 74,6 miljoonaa euroa
(77,3) ja osakepääoma 4 720 446,24 euroa jakautuen 59 005 578 osakkeeseen.
Yhtiön hallussa oli 134 800 osaketta vastaten 0,23 prosenttia yhtiön koko
osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä. Omien osakkeiden yhteenlaskettu
nimellisarvo on 10 784 euroa. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,27 euroa (1,33).

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin 2.1.-31.12.2006 Helsingin Pörssissä yhteensä
59 804 445 kappaletta (122 085 204 euroa), eli 101,35 prosenttia osakkeiden
kokonaismäärästä.

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 3,06 euroa ja alin 1,38 euroa.
Keskikurssi oli 2,01 euroa ja osakkeen päätöskurssi 31.12.2006 oli 1,68 euroa.
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 99 129 371 euroa.

Tecnomenin 15.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotuksen yhtiön ylikurssirahaston alentamisesta enintään 66 177 792 eurolla
ja alentamismäärän osittaisesta jakamisesta yhtiön osakkeenomistajille siten,
että ylikurssirahaston alentamismäärästä jaetaan pääoman palautuksena
osakkeenomistajille 0,10 euroa heidän osakeomistustensa mukaisessa suhteessa.
Patentti- ja rekisterihallituksen lupa ylikurssirahaston alentamiseksi
rekisteröitiin 23.8.2006.

Pääoman palautukseen olivat oikeutettuja ne osakkeenomistajat, jotka olivat
6.9.2006 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon.
Pääoman palautuksen maksupäivä oli 11.9.2006. Palautusta maksettiin yhteensä
5 883 577,80 euroa eli 58 835 778 osakkeelle. Pääoman palautusta ei maksettu
yhtiön hallussa oleville omille osakkeille (134 800 kappaletta). Jäljelle jäävä
osa ylikurssirahastosta, yhteensä 60 294 214,20 euroa siirrettiin yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan rahastoon.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Katsauskauden päättyessä Tecnomenin hallituksella oli voimassa seuraavat
15.3.2006 pidetyn yhtiökokouksen antamat valtuudet:

Valtuutus päättää enintään 5 817 397 oman osakkeen hankkimisesta käytettäväksi
yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, yrityskauppojen tai muiden
liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa tai
osana yhtiön kannustus- ja palkkiojärjestelmien toteuttamista.

Valtuutus päättää hallitukselle annettujen hankintavaltuutuksien perusteella
hankittavien ja/tai yhtiöllä jo olevien omien osakkeiden eli enintään 5 952 197
osakkeen luovuttamisesta.

Valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä
uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 11 661 755 kappaletta ja yhtiön
osakepääoma voi nousta yhteensä enintään 932 940,40 eurolla.

Valtuutuksia omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja osakepääoman
korottamiseen ei tämän tilinpäätöksen julkaisupäivään mennessä ole käytetty.

OPTIO-OHJELMA

Yhtiöllä on voimassa 11.4.2002 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymä
vuoden 2002 optio-ohjelma ja 15.3.2006 pidetyn yhtiökokouksen hyväksymä vuoden
2006 optio-ohjelma.

Vuoden 2002 optio-oikeuksien merkintäajat ovat optio-oikeudella 2002B 1.4.2004-
30.4.2007, optio-oikeudella 2002C 1.4.2005-30.4.2007 ja optio-oikeudella 2002D
1.4.2006-30.4.2008. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat optio-oikeudella 2002B
1,56 euroa, optio-oikeudella 2002C 0,34 euroa ja optio-oikeudella 2002D 1,21
euroa. Merkintähintoja on alennettu osaketta kohden jaetun osingon määrällä
(0,02 euroa) ja pääoman palautuksen määrällä (0,10 euroa). Katsauskauden aikana
2002A optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 240 800, 2002B optio-oikeuksilla
yhteensä 103 000, 2002C optio-oikeuksilla yhteensä 90 500 ja 2002D optio-
oikeuksilla yhteensä 262 500 uutta osaketta. Yhtiön osakepääoma korottui
tehtyjen merkintöjen johdosta yhteensä 55 774 eurolla.

Vuoden 2006 optio-ohjelma jakautuu kolmeen optiolajiin eli 2006A, 2006B ja
2006C optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksia voidaan antaa enintään 2 001 000
kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 001 000 Tecnomenin
osaketta. Yhtiön osakepääoma voi nousta tehtävien osakemerkintöjen seurauksena
enintään 160 080 eurolla. Optio-oikeuksien merkintäajat ovat optio-oikeudella
2006A 1.4.2007-30.4.2010, optio-oikeudella 2006B 1.4.2008-30.4.2011 ja optio-
oikeudella 2006C 1.4.2009-30.4.2012. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat optio-
oikeudella 2006A yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä 1.1.–31.3.2006 eli 2,71 euroa, optio-oikeudella 2006B yhtiön osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1. – 31.3.2007 ja optio-
oikeudella 2006C yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä 1.1.–31.3.2008. Tecnomenin hallitus on jakanut 436 000 kappaletta
2006A optio-oikeuksia Tecnomen –konsernin avainhenkilöille. Loput vuoden 2006
optio-oikeudet on jaettu Tecnomenin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle,
Tecnomen Japan Oy:lle jaettavaksi myöhemmin konsernin nykyisille tai tuleville
avainhenkilöille.

Tecnomenin hallitus on mitätöinyt yhteensä 2 019 500 kappaletta Tecnomen
tytäryhtiön, Tecnomen Japan Oy:n hallussa olevia vuoden 2002 optio-ohjelman
mukaisia optio-oikeuksia. Yhtiön osakepääoma voi nousta merkittävissä olevien
optio-oikeuksien perusteella tehtävien osakemerkintöjen seurauksena enintään
243 080 eurolla, joka vastaa 5,15 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä osakemerkintöjen jälkeen.

TECNOMENIN JOHTO JA TILINTARKASTAJAT

Tecnomenin hallitukseen kuului tarkastelujaksona kuusi jäsentä: Lauri Ratia,
Carl-Johan Numelin, Lars Hammarén, Keijo Olkkola, Christer Sumelius ja Timo
Toivila. Hallituksen puheenjohtajana toimi Lauri Ratia ja varapuheenjohtajana
Carl-Johan Numelin.

Tecnomenin johtoryhmään kuului 31.12.2006 neljä jäsentä: Jarmo Niemi,
toimitusjohtaja, Tuomas Wegelius (14.8.2006 alkaen), talousjohtaja, Eero
Mertano, johtaja, Charging ja Miika Reinikka (1.10.2006 alkaen), johtaja,
Messaging.

Tecnomenin johtoryhmän jäseninä olivat 30.9.2006 asti myös Riitta Järnstedt,
johtaja, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus, Vesa Kemppainen, operatiivinen
johtaja, ja Timo Nykänen, johtaja Ventures.

Tecnomen Oyj:n tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman.

RISKIEN HALLINTA

Tecnomenin toiminnan suurimmat riskit liittyvät merkittäviin asiakas- ja
partnerisuhteisiin, niiden kanssa tehtyihin sopimuksiin sekä tuotekehityksen
onnistumiseen ja oikeaan kohdentamiseen. Projektitoimituksiin liittyy riski
kustannuksista ja sovituissa aikatauluissa pysymisestä.

Suojauspolitiikan tavoitteena on suojata maksimissaan valuuttamääräinen
nettopositio enintään 12 kuukauden periodilta. Valuuttasuojausten käyvän arvon
muutos kirjataan tulosvaikutteisesti.

Likvidit varat sijoitetaan luotto- ja likviditeettiriskiä välttäen hyvän
luottokelpoisuuden omaaviin rahamarkkinatalletuksiin ja lyhyen koron
rahastoihin.

Asiakkaiden maksukäyttäytymistä seurataan jatkuvasti. Osana myyntiprosessia
asiakkaan luottokelpoisuus sekä asiakkaalle toimitettujen aikaisempien
projektien saamistilanne tarkistetaan.

TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tecnomen raportoi vuoden 2007 alusta lähtien Charging- ja Messaging-
liiketoimintojaan ensisijaisina segmentteinään. Tämä perustuu 1.10.2006 voimaan
tulleeseen organisaatiomuutokseen. Vuonna 2006 Tecnomen raportoi koko yritystä
ensisijaisena segmenttinä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuoden 2007 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan olevan vuoden 2006 tasoa.
Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat edelleen merkittäviä ja edellisten
vuosien kaltaisia. Vuoden 2007 merkittävimpien tilausten odotetaan ajoittuvan
myöhemmäksi kuin edellisenä vuonna, joten liikevaihdon ja tuloskertymän
arvioidaan painottuvan toiselle vuosipuoliskolle.

VOITONJAKOEHDOTUS

Tecnomenin hallitus ehdottaa yhtiön 14.3.2007 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa
ja että emoyhtiön tilikauden tappio, 2 893 771,93 euroa, siirretään vapaan oman
pääoman kertyneisiin voittovaroihin.

VAROJEN JAKAMINEN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeenomistajille jaetaan
vapaan oman pääoman rahastosta 0,10 euroa osakkeelta heidän osakeomistustensa
mukaisessa suhteessa. Varat maksetaan osakkeenomistajalle, joka
täsmäytyspäivänä 19.3.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että edellä
mainitut varat maksetaan osakkaille 26.3.2007.

Varojen jakoon liittyen hallitus esittää, että yhtiön vuosien 2002 ja 2006
optio-ohjelmiin perustuvien optio-oikeuksien perusteella merkittävien
osakkeiden osakekohtaista merkintähintaa alennetaan 0,10 euroa kutakin optio-
oikeutta kohden osakkeenomistajille jaettavien varojen jakamisen
täsmäytyspäivästä lukien.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tecnomen järjestää tiedotustilaisuuden tilikauden 2006 tuloksesta 14.2.2007
kello 10.45 Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola-kabinetissa.
Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnomen.com.


TECNOMEN OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineetKONSERNIN TULOSLASKELMA, Me         2006      2005
LIIKEVAIHTO                 71,8      69,0
Liiketoiminnan muut tuotot          0,3        
Materiaalit ja palvelut          -18,8      -13,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat       -25,6      -23,3
kulut
Poistot                   -3,0      -2,2
Liiketoiminnan muut kulut         -19,8      -20,1
LIIKETULOS                  4,9       9,6
Rahoitustuotot                2,1       1,9
Rahoituskulut                -1,7      -1,1
TULOS ENNEN VEROJA              5,2      10,3
Tuloverot                  -2,0      -1,5
                                
KATSAUSKAUDEN TULOS             3,2       8,8
                                
Tulos/osake, laimentamaton, euroa      0,06      0,15
Tulos/osake,                0,05      0,15
laimennusvaikutuksella oikaistu,
euroa
Oma pääoma/osake, euroa           1,27      1,33


KONSERNIN TASE, Me          31.12.2006   31.12.2005
Pitkäaikaiset varat                
  Käyttöomaisuus              20,1      14,7
  Muut pitkäaikaiset varat         0,5      0,6
Lyhytaikaiset varat                      
  Vaihto-omaisuus              1,9      2,3
  Myyntisaamiset              26,2      22,1
  Muut saamiset              19,7      17,5
  Rahoitusarvopaperit            9,4      22,3
  Rahat ja pankkisaamiset         11,1      10,9
                                
VARAT                    88,8      90,4
                                
Oma pääoma                 74,6      77,3
                         
Pitkäaikainen vieras pääoma            
  Korollinen vieras pääoma         0,0      0,4
  Koroton vieras pääoma           0,0      0,3
  Laskennallinen verovelka         2,6      1,5
Lyhytaikainen vieras pääoma                  
  Koroton vieras pääoma          11,5      10,9
OMA PÄÄOMA JA VIERAS PÄÄOMA         88,8      90,4
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

MEUR       Osake- Yliku Muut   Omat  Muunto-  Sijoitetun Voitto- Yht.
         pääoma rssi- rahasto  osakke ero    vapaan   varat
             rahas t     et        oman
             to                 pääoman
                               rahasto
Oma pääoma    4,6   66,2  0,3    -0,1  0,2           6,0  77,3
1.1.2006
Muuntoeron muutos                 -0,0              -0,0
Suorat kirjaukset                              0,4   0,4
voittovaroihin
Ylikurssirahaston     -60,3 60,3                        0,0
siirto vapaassa
pääomassa olevaan
rahastoon
Muu muutos                                 -0,2  -0,2
Tilikauden tulos                              3,2   3,2
Osingonjako                                -1,2  -1,2
Käytetyt     0,1   0,8                    0,1       1,0
osakeoptiot
Pääoman palautus     -5,9                           -5,9
Oma pääoma    4,7   0,8  60,6   -0,1  0,2       0,1   8,3  74,6
31.12.2006


MEUR      Osake- Ylikurssi- Muut   Omat   Muunto- Voitto- Yht.
        pääoma rahasto   rahastot osakkeet ero   varat
Oma pääoma   4,6   66,0    0,3    -0,3   0,0     -3,3 67,5
1.1.2005
Muuntoeron                       0,2         0,2
muutos
Suorat               -0,1               0,4  0,3
kirjaukset
voittovaroihin
Muu muutos                              0,2  0,2
Käytetyt        0,2                         0,2
osakeoptiot
Omien                     0,2              0,2
osakkeiden
luovutus
Tilikauden                              8,8  8,8
tulos
Oma pääoma   4,6   66,2    0,3    -0,1   0,2      6,0 77,3
31.12.2005


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, Me       2006      2005
Liiketoiminnan rahavirrat                    
 Tilikauden tulos              3,2       8,8
 Oikaisut                  2,5       2,3
 Korkotuotot                -0,8      -1,3
 Korkokulut                 1,4       0,4
 Verot                   2,0       1,5
 Muut oikaisut               -0,3       0,1
 Käyttöpääoman muutokset          -5,4      -3,3
 Maksetut korot               -0,4      -0,4
 Saadut korot                0,5       0,5
 Maksetut verot               -0,7      -0,3
Liiketoiminnan nettorahavirta        2,0       8,3
Investointien rahavirrat                    
 Investoinnit aineettomiin         -6,0      -3,9
hyödykkeisiin
 Investoinnit aineellisiin         -2,4      -1,9
hyödykkeisiin
Investointien nettorahavirta        -8,3      -5,7
Rahoituksen rahavirrat                     
 Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla    1,0        
 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu   -0,1      -0,1
 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu   -0,4      -0,0
 Maksetut osingot              -1,0        
 Pääoman palautus              -5,9        
Rahoituksen nettorahavirta         -6,4      -0,1
                                
Rahavarojen muutos             -12,8       2,5
                                
Rahavarat kauden alussa 1.1.        33,2      30,8
Valuuttakurssien muutosten vaikutus     0,0       0,2
Sijoitusten käyvän arvon muutosten      0,0      -0,2
vaikutus
Rahavarat kauden lopussa 31.12.       20,4      33,2
Muutos                   -12,8       2,5


MAANTIETEELLISET SEGMENTIT           2006     2005
(toissijainen segmentti-informaatio)               
LIIKEVAIHTO, Me                         
Amerikka                    42,5     38,8
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka         22,5     24,8
Aasia ja Tyynenmeren alue            6,8      5,3
YHTEENSÄ                    71,8     69,0


                      2006      2005
KONSERNIN TALOUDELLISET
TUNNUSLUVUT, Me
Sijoitetun pääoman tuotto, %         9,1      15,7
Oman pääoman tuotto, %            4,3      12,1
Omavaraisuusaste, %             84,3      86,9
Velkaantumisaste, %            -27,4      -42,4
Investoinnit                 2,4       2,0
  % liikevaihdosta             3,4       3,0
Tutkimus ja kehitysmenot          13,2      13,4
  % liikevaihdosta             18,4      19,5
Tilauskanta                 15,0      27,9
Henkilöstö keskimäärin            387       355
Henkilöstö kauden lopussa          374       373


KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT,    2006      2005
Me
Tulos/osake, laimentamaton, euroa      0,06      0,15
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella     0,05      0,15
oikaistu, euroa
Oma pääoma/osake, euroa           1,27      1,33
Osakemäärä kauden lopussa,        59 006     58 309
1 000 kpl
Osakemäärä keskimäärin,          58 673     58 147
1 000 kpl
Osakkeen kurssikehitys, euroa                  
  Keskikurssi               2,01      1,86
  Alin                   1,38      1,28
  Ylin                   3,06      2,60
Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa    1,68      2,45
Osakekannan markkina-arvo kauden      99,1      142,9
lopussa, Me
Osakevaihto, milj. kpl           59,8      42,8
Osakevaihto, % kokonaismäärästä      101,4      73,4
Osakevaihto, Me              122,1      79,3


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me       2006      2005

Annetut pantit                0,6       0,7
Omasta velasta                         
 Kiinteistökiinnitykset           0,0       0,7
Muusta omasta sitoumuksesta                   
 Kiinteistökiinnitykset           0,6       1,3
 Yrityskiinnitykset             0,0       0,2
Muut omat vastuut              2,5       3,3
                                
JOHDANNAISSOPIMUKSET, Me                    
 Valuuttatermiinit                       
  Käypä arvo               13,0      11,4
  Kohde-etuuden arvo           12,6      10,9


AVAINLUVUT NELJÄNNESVUOSITTAIN,  4Q/06  3Q/06  2Q/06  1Q/06  4Q/05  3Q/05
Me
Liikevaihto            20,1  16,9   19,6  15,2   17,9  19,5
Liikevaihto, muutos %       12,5  -13,2   2,9  20,9   44,7  66,9
Liiketulos             0,6   0,9   3,0   0,4   3,2   4,2
  % liike-vaihdosta        3,0   5,3   15,2   2,6   17,9  21,4
Tulos ennen veroja         0,5   1,7   2,8   0,3   3,2   4,2
                                         
Henkilöstö kauden lopussa      374   395   393   387   373   356
                                         
Tulos/osake, laimentamaton,    -0,01  0,02   0,01  -0,00   0,05  0,06
euroa
Tulos/osake,           -0,01  0,02   0,01  -0,00   0,05  0,06
laimennusvaikutuksella
oikaistu, euroa
Oma pääoma/osake, euroa      1,27  1,27   1,35  1,30   1,33  1,28
Korolliset nettovelat, Me     -20,4  -23,5  -27,5  -27,3  -32,8  -30,1
                                         
Tilauskanta, Me          15,0  18,5   16,0  21,3   27,9  19,1


Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on
pyöristetty miljooniin euroihin. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.


OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön kymmenen suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia omistajia
lukuun ottamatta, 31.12.2006:


                    Osakkeita, kpl   % osakkeista ja
                                 äänistä
Vak.osak.yhtiö Henki-Sampo         3 083 400        5,23
Hammaren Lars-Olof             2 164 300        3,67
Sumelius Henning              2 022 300        3,43
FIM Fenno sijoitusrahasto          1 466 600        2,49
Suupohjan osuuspankki            1 419 300        2,41
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva      1 300 000        2,20
Sumelius Johanna Marina           1 122 400        1,90
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö      1 069 000          
Varma                                1,81
Investsum Oy                 947 500        1,61
Suutarinen Helena kuolinpesä         901 200        1,53
YHTEENSÄ                  15 496 000        26,28


Omistusjakauma 31.12.2006

Osakkeita, kpl    Omistuksia     %  Osakemäärä, kpl      %
1-500           2 835   42,94      653 803    1,11
501-1 000         1 182   17,90      968 460    1,64
1 001-5 000        1 708   25,87     4 313 677    7,31
5 001-10 000         414   6,27     3 212 586    5,44
10 001-50 000        328   4,97     7 607 721    12,89
50 001-100 000        51   0,77     3 757 308    6,37
100 001-500 000        63   0,96     13 173 053    22,33
500 001<           21   0,32     25 281 370    42,85
Yhteistilillä                     37 600    0,06
Kaikki yhteensä      6 602  100,00     59 005 578   100,00


Omistusjakauma sektoreittain 31.12.2006

                        Osakkeita, kpl      %
Yritykset                      6 301 763    10,68
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset           14 066 351    23,84
Julkisyhteisöt                   1 264 800    2,15
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt         2 740 390    4,64
Kotitaloudet yhteensä               32 723 822    55,46
Ulkomaiset omistajat                1 870 852    3,17
YHTEENSÄ                      58 967 978    99,94
Yhteistilillä                     37 600    0,06
Liikkeeseenlaskettu määrä             59 005 578   100,00
Hallintarekisterissä                4 497 662    7,62

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770