TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009 (tilintarkastamaton)

Tecnomen Oyj       OSAVUOSIKATSAUS       28.4.2009 klo 8.30    


TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009 (tilintarkastamaton)         

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden     
vastaavasta neljänneksestä ollen 11,5 miljoonaa euroa (15,2). Tulos oli -1,7  
miljoonaa euroa (-1,3). Rahavirta investointien jälkeen oli 0,3 miljoonaa euroa 
(-1,5). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 11,7 (16,8) miljoonaa euroa.   

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT          |   1-3/2009 |  1-3/2008 |  1-12/2008 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me       |     11,5 |    15,2 |    77,2 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %    |    -24,1 |    37,4 |    10,1 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, Me        |     -1,7 |    -0,4 |    11,5 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta     |    -14,9 |    -2,6 |    14,9 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, Me    |     -1,4 |    -0,4 |    13,5 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta     |    -12,2 |    -2,4 |    17,5 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos     |     -1,7 |    -1,3 |    10,2 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,    |    -0,03 |    -0,02 |    0,17 |  |
| laimentamaton, euroa     |       |       |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,    |    -0,03 |    -0,02 |    0,17 |  |
| laimennusvaikutuksella    |       |       |       |  |
| oikaistu, euroa       |       |       |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me       |     11,7 |    16,8 |     9,7 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta, Me        |     0,3 |    -5,6 |    33,8 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta investointien   |     0,3 |    -1,5 |    17,9 |  |
| jälkeen, Me         |       |       |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat, Me        |     51,5 |    11,8 |    51,0 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste %      |     69,7 |    83,9 |    70,3 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste %   |    -38,5 |    -16,2 |    -37,2 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö katsauskauden   |     350 |     365 |     354 |  |
| lopussa           |       |       |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------


Toimitusjohtaja Jarmo Niemi:                          

”Kuten pörssitiedotteessa 23.1.2009 totesimme, viime vuoden lopulla saimme   
erityisen tehokkaasti päätettyä toimitusprojektejamme, jonka seurauksena    
viimeinen neljännes oli poikkeuksellisen vahva. Tämän seurauksena nyt      
raportoitavan ensimmäinen neljänneksen liikevaihto jäi viime vuotista      
alhaisemmaksi ja liiketulos negatiiviseksi. Operatiivinen kassavirta oli    
positiivinen ja kassatilanne erittäin vahva.                  

Messaging-liiketoimintayksikön ensimmäinen neljännes jäi viime vuoden vahvan  
viimeisen neljänneksen jälkeen heikoksi. Yksikkö ei toimittanut merkittäviä   
uusia projekteja, mutta sai Afrikasta uuden NGM asiakkaan. Liikevaihto oli 4,9 
miljoonaa euroa ja liikevoitto negatiivinen.                  

Charging-liiketoimintayksikön vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisenä  
vuonna aloitettujen suurten projektien valmiusaste ja ylläpitosopimuskanta   
kehittyivät hyvin. Neljännes oli viimevuotista parempi sekä liikevaihdon että 
tuloksen suhteen.”                               

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-3/2009 ja vertailukauden 
luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-3/2008, ellei toisin mainita.         

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI                              

Tecnomenin katsauskauden liikevaihto laski 24,1 prosenttia ja oli 11,5 miljoonaa
euroa (15,2).                                  

Katsauskauden myynnistä on 2,1 miljoonaa euroa tuloutettu IAS 11-standardin   
mukaan (Pitkäaikaishankkeet) ja 9,4 miljoonaa euroa IAS 18-standardin (Tuotot) 
mukaan.                                     

Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 60,6 prosenttia 
(26,0 %), EMEA 32,7 prosenttia (50,5 %) ja APAC 6,7 prosenttia (23,6 %).    

Tuotelinjoittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Messaging 42,3 prosenttia  
(81,7 %) ja Charging 57,7 prosenttia (18,3 %).                 

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 1,3 miljoonaa euroa (2,7)  
ollen 11,6 prosenttia (17,6 %) liikevaihdosta.                 

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 3,9 miljoonaa euroa (3,8), eli 33,8    
prosenttia (25,0 %) liikevaihdosta.                       

Konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 11,7 miljoonaa euroa (16,8).  
Amerikan osuus tilauskannasta oli 31,4 prosenttia, EMEAn osuus 56,7 prosenttia 
ja APACin osuus 11,9 prosenttia.                        

TULOSKEHITYS                                  

Katsauskauden liikevaihto oli 11,5 miljoonaa euroa (15,2) ja liiketulos oli -1,7
miljoonaa euroa (-0,4).                             

Projektien tehokas läpivienti vaikutti siihen, että vuoden 2008 liikevaihto oli 
7,1 miljoonaa euroa isompi kuin edellisenä vuonna. Projektien isot tuloutukset 
vähensivät vastaavasti vuoden 2008 lopun tilauskantaa ja vuoden 2009 ensimmäisen
neljänneksen liikevaihtoa sekä liikevoittoa.                  

Tuotekehitysmenojen aktivoinneista ja niiden poistoista aiheutui        
nettomääräisesti 1,2 miljoonaa euroa tulosta heikentävä vaikutus vuotta aiempaan
vertailukauteen nähden. Liiketulos oli katsauskaudella -14,9 % (-2,6 %)     
liikevaihdosta.                                 

Tecnomenin liiketoiminta perustuu projektien myyntiin. Niistä kirjattavat tuotot
ja kulut vaihtelevat huomattavasti vuosineljänneksittäin. Tämän vuoksi konsernin
kannattavuutta on syytä tarkastella useamman kuin yhden vuosineljänneksen    
tuloksen perusteella.                              

Katsauskauden tulos ennen veroja oli -1,4 miljoonaa euroa (-0,4).        

Tilikauden verot olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,9), sisältäen tuotekehitysmenojen
aktivoinnin perusteella kirjattavaa laskennallisen verovelan muutosta 0,1    
miljoonaa euroa (0,5) sekä emoyhtiön kuluksi kirjaamia lähdeveroja 0,2 miljoonaa
euroa (0,2).                                  

Tulos osaketta kohden oli -0,03 euroa (-0,02). Oma pääoma osaketta kohden oli  
kauden lopussa 1,38 euroa (1,23).                        

RAHOITUS JA INVESTOINNIT                            

Tecnomenin likvidit rahavarat olivat 51,5 miljoonaa euroa (11,8). Rahavaroihin 
sisältyy 20,0 miljoonaa euroa vuoden 2008 lopussa nostettua lainaa       
Lifetree-yrityskaupan rahoittamiseksi. Katsauskauden rahavirta oli 0,3 miljoonaa
euroa.                                     

Taseen loppusumma 31.3.2009 oli 117,4 miljoonaa euroa (86,4). Korollinen vieras 
pääoma oli 20,0 miljoonaa euroa (0,0). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (net 
gearing) oli -38,5 prosenttia (-16,2 %). Taserakenne säilyi vahvana ja 31.3.2009
omavaraisuusaste oli 69,7 prosenttia (83,9 %).                 

Tecnomenin bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat     
katsauskaudella 0,3 miljoonaa euroa (0,2) eli 2,8 prosenttia (1,3 %)      
liikevaihdosta.                                 

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat katsauskaudella yhteensä 0,3 miljoonaa 
euroa (0,0). Nettorahoitustuottojen kasvu johtuu pääosin USD talletusten    
valuuttakurssivoitoista.                            


--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me (lisäys - / |  1-3/2009 | 1-3/2008 |  1-12/2008 |
| vähennys +)              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten muutos        |    2,1 |    1,4 |    11,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden saamisten muutos        |    0,4 |    0,9 |    -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos       |    -0,4 |   -0,1 |     1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen muutos          |    1,0 |   -2,1 |    -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden velkojen muutos        |    -1,0 |    0,7 |    -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ     |    2,0 |    0,9 |     9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT                              

Messaging                                    

Myynti oli ensimmäisellä neljänneksellä oleellisesti alempi kuin viime vuoden  
vastaavana ajankohtana. Jakson aikana ei toimitettu yhtään isompaa laajennusta. 
Tecnomen sai uuden asiakkuuden NGM järjestelmälle Afrikassa. Lisäksi huolto- ja 
ylläpitomyynti jatkui vahvana kaikilla päämarkkina-alueilla.          

Charging                                    

Charging-yksikön liikevaihto oli viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi.  
Tilaajaamäärien kasvu Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa jatkui edelleen.  
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisenä vuonna aloitettujen suurten   
projektien valmiusaste ja ylläpitosopimuskanta kehittyivät hyvin.        

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS                            

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 3,7 miljoonaa euroa (4,3) 
mikä vastaa 31,8 prosenttia (28,3 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen      
liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 1,3 miljoonaa euroa (2,4), jotka    
poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen   
poistot katsauskaudella olivat 1,0 (0,8) miljoonaa euroa.            

HENKILÖSTÖ                                   

Maaliskuun 2009 lopussa Tecnomenin palveluksessa työskenteli 350 (365) henkilöä,
joista kotimaassa 91 (92) ja Suomen ulkopuolella 259 (273) henkeä. Katsauskauden
keskimääräinen henkilöstömäärä oli 353 (363). Yhtiön palveluksessa olevan    
henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava:               

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  1-3/2009 |   1-3/2008 |  1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa    |     350 |      365 |     354 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Amerikka           |     65 |      67 |      65 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  EMEA             |     263 |      269 |     264 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  APAC             |     22 |      29 |      25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin     |     353 |      363 |     358 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut ennen      |     6,4 |      6,6 |     27,4 |
| tuotekehitysaktivointeja (milj. |       |        |       |
| euroa)             |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------


TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS                        

Maaliskuun 2009 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 81,9 miljoonaa euroa 
(72,6) ja osakepääoma 4 720 446,24 euroa. Osakkeiden määrä oli 59 277 078, josta
yhtiön hallussa oli 134 800 osaketta vastaten 0,23 prosenttia yhtiön osakkeiden 
lukumäärästä ja äänimäärästä. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,38 euroa (1,23). 

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin 2.1.-31.3.2009 Helsingin Pörssissä yhteensä  
2 567 897 kappaletta (2 298 402 euroa), eli 4,3 % prosenttia osakkeiden     
kokonaismäärästä.                                

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 0,96 euroa ja alin 0,78 euroa.   
Keskikurssi oli 0,89 euroa ja osakkeen päätöskurssi 31.3.2009 oli 0,93 euroa.  
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 55 127 683 euroa.    

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                             

Tecnomen Oyj:n 19.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2008  
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja   
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2008.              

Lifetree Convergence Ltd:n hankkiminen                     

Yhtiökokous hyväksyi 15.12.2008 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti     
Tecnomenin allekirjoittamat sopimukset, joiden mukaan yhtiö ostaa enintään 96,6 
prosenttia Lifetree Convergence Ltd:n (”Lifetree”) osakkeista.         

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                          

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa voimassa olevan       
yhtiöjärjestyksen toiminimeä koskevan 1§:n kuulumaan seuraavasti:        

”1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka                       

Yhtiön toiminimi on Tecnomen Lifetree Oyj, ruotsiksi Tecnomen Lifetree Abp ja  
englanniksi Tecnomen Lifetree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo.”     
Toiminimen muutos edellyttää Lifetreen osakkeita koskevan yrityskaupan     
toteutumista.                                  

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa      
yhtiöjärjestyksen 4§:n kuulumaan seuraavasti:                  
                                        
”4§ Hallitus                                  

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii    
hallitus johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8)       
yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.                       

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä.                           

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus on      
päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolen sen jäsenistä on kokouksessa läsnä.  
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan  
ratkaisee puheenjohtajan ääni.”                         

Optio-oikeuksien antaminen                           

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta    
Tecnomen-konsernin avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle       
tytäryhtiölle.                                 

Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen   
Tecnomen-konsernin avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle       
tytäryhtiölle, Tecnomen Japan Oy:lle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi      
avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja poikkeamiselle on   
siten katsottava olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.       

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksia ehdotetaan annettavaksi  
yhteensä enintään 6 840 036 kappaletta. Optio-oikeuksista 1 026 005 merkitään  
tunnuksella 2009A, 2 394 013 merkitään tunnuksella 2009B ja 3 420 018 merkitään 
tunnuksella 2009C. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön  
osakkeen. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi osakemerkintöjen seurauksena nousta  
yhteensä enintään 6 840 036 uudella osakkeella.                 

Osakkeen merkintähintana on 0,86 euroa, joka perustuu yhtiön osakkeen vaihdolla 
painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 17.11.2008 päättyneellä  
neljän viikon ajanjaksolla. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2009A  
1.4.2009-31.3.2011, optio-oikeudella 2009B 1.4.2010-31.3.2012 ja        
optio-oikeudella 2009C 1.4.2011-31.3.2013. Edellä sanotusta huolimatta, enintään
kahta kolmasosaa (2/3) optio-oikeuksia 2009B ja 2009C koskeva osakkeiden    
merkintäaika riippuu hallituksen yhtiölle asettamista tulostavoitteiden     
saavuttamisesta. Osakkeen merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon.                         

Osingonmaksusta päättäminen                           

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen   
päättämään osingon jakamisesta 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta siten, että 
osinkoa jaetaan 0,07 euroa osakkeelta. Hallitus päättää osingonmaksun      
täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän. Hallitus ei ole vielä tehnyt      
osingonmaksupäivää koskevaa päätöstä.                      

Hallitus                                    

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä,    
kuitenkin siten, että mikäli Lifetreen osakkeita koskeva kauppa toteutuu,    
hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin  
uudelle toimikaudelle Johan Hammarén, Harri Koponen, Carl-Johan Numelin,    
Christer Sumelius, Hannu Turunen sekä uutena jäsenenä Pentti Heikkinen. Lisäksi 
hallitukseen valittiin yrityskaupan toteuttamiselle ehdollisina uusina jäseninä 
Atul Chopra ja David K. White, joiden toimikausi alkaa yrityskaupan       
toteuttamishetkellä. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen         
järjestäytymiskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen        
puheenjohtajaksi valittiin Hannu Turunen ja varapuheenjohtajaksi Carl-Johan   
Numelin. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen 
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.             

Tilintarkastaja                                 

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena   
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen     
päättymiseen asti.                               

Hallituksen valtuudet                              

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5 790 000 yhtiön oman   
osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla 
muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n  
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa        
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai
muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden      
toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön   
kannustusjärjestelmien toteuttamisesta, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi,   
edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja 
päättämässä laajuudessa. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen     
liittyvistä muista ehdoista. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen    
12.3.2008 antaman valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen    
päätöksestä lukien.                               

SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

Tecnomen soveltaa 1.1.2009 alkaen uutta IFRS 8 -standardia. Kuten entiset IAS  
14:n mukaiset ensisijaiset segmentit, Tecnomen-konsernin IFRS 8:n mukaiset   
toimintasegmentit muodostuvat viestintä- ja maksuratkaisujen kehittämisestä ja 
toimittamisesta. Toimintasegmentteinä esitetään Messaging ja Charging      
-tuotelinjat. Tämä perustuu siihen, että nämä liiketoiminnat ovat selkeästi   
erotettavissa ja niitä seurataan yhtiön sisäisessä taloudellisessa       
raportoinnissa erillisinä tulosyksikköinä.                   

IFRS 8:n käyttöönotto ei ole muuttanut segmenteille kohdistettavien tai     
kohdistamatta jätettävien erien määrittelyperiaatteita. Tecnomenin IFRS 8:n   
mukainen operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä.         
Toimintasegmenttien liiketulos sekä hallinnon kulut muodostavat konsernin    
liikevoiton /-tappion.                             

OPTIO-OHJELMAT                                 

Yhtiöllä oli katsauskauden aikana voimassa vuoden 2006 optio-ohjelma. Optioiden 
tilanne oli 31.3.2009 seuraava:                         

--------------------------------------------------------------------------------
| Optiolaji | Määrä,    | Määrä,   | Merkintäaika    | Merkintähinta |
|      | enintään   | jaettu   |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2006A   |   667 000 |   304 000 | 1.4.2007-30.4.2010 |     2,54 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2006B   |   667 000 |   667 000 | 1.4.2008-30.4.2011 |     1,39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2006C   |   667 000 |       | 1.4.2009-30.4.2012 |     1,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä |  2 001 000 |   971 000 |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------
Tecnomenin kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia oli 31.3.2009 jäljellä 
yhteensä 2 001 000 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien    
osakkeiden osuus oli enintään 3,27 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. Kaikista voimassaolevista 
optio-oikeuksista yhtiön hallussa oli 31.3.2009 vielä 1 030 000 kappaletta.   
Jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 31.3.2009 enimmillään 1,61 %. 

Tecnomenin yhtiökokous on 19.3.2009 päättänyt vuoden 2009 optio-ohjelmasta,   
jonka voimaantulo on kuitenkin ehdollinen Lifetree Convergence Ltd:n osakkeita 
koskevan yrityskaupan toteutumiselle. Kaupan toteuduttua yhtiöllä on      
seuraavanlainen uusi optio-ohjelma:                       

--------------------------------------------------------------------------------
| Optiolaji | Määrä,    | Määrä,   | Merkintäaika    | Merkintähinta |
|      | enintään   | jaettu   |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2009A   |  1 026 005 |       | 1.4.2009-31.3.2011 |     0,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2009B   |  2 394 013 |       | 1.4.2010-31.3.2012 |     0,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2009C   |  3 420 018 |       | 1.4.2011-31.3.2013 |     0,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä |  6 840 036 |       |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Yhtiön hallitus tulee jakamaan optioita siten, että niiden laimennusvaikutus on 
korkeintaan 8,50 %.                               

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Tecnomenin riskit ja epävarmuustekijät on selvitetty hallituksen        
toimintakertomuksessa. Konsernin lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät 
neuvoteltaviin isoihin projekteihin ja projektien ajoitukseen sekä       
valuuttakurssien muutoksiin. Edelliseen osavuosikatsaukseen verrattuna konsernin
riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.    

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Katsauskauden jälkeen ei ole merkittäviä tapahtumia.              

VUODEN 2009 NÄKYMÄT                               

Maailman yleisen taloudellisen tilanteen, Tecnomenin toimialan markkinatilanteen
ja kesken olevan Lifetree Convergence Ltd:n hankinnan vuoksi yhtiö ei anna tässä
vaiheessa arviota vuodelle 2009.                        

Neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden odotetaan olevan merkittäviä.       

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN                           

Tecnomenin seuraavat osavuosikatsaukset julkistetaan:              
1-6/2009 keskiviikko 12.8.                           
1-9/2009 keskiviikko 29.10.                           

Tecnomen järjestää tiedotustilaisuuden ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta 
28.4.2009 kello 10.00 Helsingissä, Scandic Hotel Simonkentässä,         
Pavilion-kabinetissa. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla     
osoitteesta www.tecnomen.com.                          


TECNOMEN OYJ                                  

Hallitus                                    


LISÄTIETOJA                                   
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799                
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650               


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tecnomen.com                                


Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja   
arvostusperiaatteita ja noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä 
vuositilinpäätöksessä, mutta osavuosikatsauksen laadinnassa ei ole noudatettu  
kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Uusilla 1.1.2009   
alkaen voimassa olevilla IFRS-säännöksillä ei ole ollut olennaista vaikutusta  
konsernin osavuosikatsauksen laatimisperiaatteisiin ja laskentamenetelmiin.   

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on esitetty  
miljoonissa euroissa. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.      


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me  |  |  |  1-3/2009 |  1-3/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO          |  |  |    11,5 |    15,2 |    77,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot  |  |  |    0,0 |    0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut    |  |  |    -2,0 |    -4,3 |   -16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista      |  |  |    -5,6 |    -5,5 |   -24,0 |
| aiheutuvat kulut       |  |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot            |  |  |    -1,4 |    -1,4 |    -5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut   |  |  |    -4,2 |    -4,3 |   -19,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS          |  |  |    -1,7 |    -0,4 |    11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot        |  |  |    0,5 |    0,3 |    3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut         |  |  |    -0,2 |    -0,2 |    -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA      |  |  |    -1,4 |    -0,4 |    13,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot           |  |  |    -0,3 |    -0,9 |    -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN TULOS      |  |  |    -1,7 |    -1,3 |    10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,     |  |  |   -0,03 |   -0,02 |    0,17 |
| laimentamaton, euroa     |  |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,     |  |  |   -0,03 |   -0,02 |    0,17 |
| laimennusvaikutuksella    |  |  |      |      |      |
| oikaistu, euroa        |  |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA        |  |  |  1-3/2009 |  1-3/2008 | 1-12/2008 |
| TULOSLASKELMA, Me       |  |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN TULOS      |  |  |    -1,7 |    -1,3 |    10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät:  |  |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ulkomaisista    |  |  |    0,1 |    -0,0 |    -0,5 |
| yksiköistä, verojen jälkeen  |  |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS   |  |  |    -1,6 |    -1,3 |    9,6 |
| YHTEENSÄ           |  |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE, Me       | |  31.3.2009 |  31.3.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       | |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikearvo          | |     0,7 |     0,7 |     0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut aineettomat hyödykkeet | |    19,6 |    17,4 |    19,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset           | |     7,0 |     3,6 |     7,0 |
| käyttöomaisuus-hyödykkeet    | |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset myynti- ja muut  | |     0,6 |     0,5 |     0,7 |
| saamiset            | |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat       | |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus       | |     1,5 |     2,5 |     1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myyntisaamiset        | |    12,1 |    22,3 |    14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut saamiset        | |    24,4 |    23,6 |    24,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat          | |    51,5 |    11,8 |    51,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat pitkäaikaiset | |       |     4,1 |       |
| omaisuuserät*          | |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ         | |    117,4 |    86,4 |    118,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma           | |    81,9 |    72,6 |    83,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat       | |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verovelat   | |     4,6 |     3,9 |     4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat velat | |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat       | |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat | |    20,0 |       |    20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ostovelat ja muut velat   | |    11,0 |    10,0 |    10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  | |    117,4 |    86,4 |    118,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Tecnomen ilmoitti 25.1.2008 antamassaan pörssitiedotteessa selvittävänsä   
mahdollisuutta myydä omistamansa pääkonttorikiinteistö.             
Kiinteistömarkkinoiden vuoden 2008 aikana tapahtuneen huononemisen vuoksi myynti
ei toteutunut. Kiinteistö palautettiin takaisin aineellisiin          
käyttöomaisuushyödykkeisiin osavuosikatsauksessa 1.1.-30.6.2008.        

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | Osak | Ylikur | Omat | Muunt | Sijoite |  Muut | Voitt | Yht. |
|       | e-pä | ssi-ra | osak | o-ero |   tun | rahast | o-var |   |
|       | äoma | hasto | -kee |   t | vapaan |  ot |  at |   |
|       |   |    |  t |    |  oman |    |    |   |
|       |   |    |   |    | pääoman |    |    |   |
|       |   |    |   |    | rahasto |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 | -0,1 | -0,1 |   0,3 |  50,6 | 27,3 | 83,5 |
| 1.1.2009  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaud |   |    |   |  0,1 |     |    | -1,8 | -1,6 |
| en laaja  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| tulos    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| yhteensä  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 | -0,1 |  0,1 |   0,3 |  50,6 | 25,5 | 81,9 |
| 31.3.2009  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | Osak | Ylikur | Omat | Muunt | Sijoite |  Muut | Voitt | Yht. |
|       | e-pä | ssi-ra | osak | o-ero |   tun | rahast | o-var |   |
|       | äoma | hasto | -kee |   t | vapaan |  ot |  at |   |
|       |   |    |  t |    |  oman |    |    |   |
|       |   |    |   |    | pääoman |    |    |   |
|       |   |    |   |    | rahasto |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 | -0,1 |  0,2 |   0,3 |  54,7 | 17,4 | 78,0 |
| 1.1.2008  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |    |   |    |     |  -4,1 |    | -4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperust |   |    |   |    |     |    |  0,1 | 0,1 |
| eiset    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| maksut   |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |    |   |    |     |    | -0,2 | -0,2 |
| muutokset  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaud |   |    |   | -0,0 |     |    | -1,3 | -1,3 |
| en laaja  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| tulos    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| yhteensä  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 | -0,1 |  0,2 |   0,3 |  50,6 | 16,1 | 72,6 |
| 31.3.2008  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------

Maaliskuussa 2008 maksettiin osinkoa yhteensä 4 138 209,46 euroa eli 0,07 euroa 
osakkeelta 59 117 278 osakkeelle.                        

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, Me    | 1-3/2009 |  1-3/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos          |   -1,7 |    -1,3 |    10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut               |    1,5 |    1,1 |    5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korkotuotot             |   -0,2 |    -0,3 |    -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korkokulut              |    0,2 |    0,2 |    0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verot                |    0,3 |    0,9 |    3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut oikaisut            |    0,0 |    -0,4 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset        |    2,0 |    0,9 |    9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot            |   -0,0 |    -0,0 |    -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot             |    0,2 |    0,2 |    0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot            |   -0,2 |    -0,2 |    -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta     |    2,0 |    1,1 |    26,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin       |   -1,3 |    -2,4 |    -7,2 |
| hyödykkeisiin             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin       |   -0,3 |    -0,2 |    -1,0 |
| hyödykkeisiin             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta      |   -1,6 |    -2,6 |    -8,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla |      |      |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot    |      |      |    20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot           |      |    -4,1 |    -4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta       |     - |    -4,1 |    15,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos           |    0,3 |    -5,6 |    33,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa 1.1.      |   51,0 |    17,5 |    17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus  |    0,1 |    -0,1 |    -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten käyvän arvon muutosten   |    0,1 |    -0,0 |    0,0 |
| vaikutus                |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa 31.12.    |   51,5 |    11,8 |    51,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos                 |    0,3 |    -5,6 |    33,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

--------------------------------------------------------------------------------
| TOIMINTASEGMENTIT         |  1-3/2009 |  1-3/2008 |  1-12/2008 |
| LIIKEVAIHTO, Me          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Messaging             |     4,9 |    12,4 |    40,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Charging              |     6,6 |     2,8 |    36,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ              |    11,5 |    15,2 |    77,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| MAANTIETEELLISET ALUEET      |  1-3/2009 |  1-3/2008 |  1-12/2008 |
| LIIKEVAIHTO, Me          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka (Pohjois-, Väli- ja    |     7,0 |     3,9 |    41,6 |
| Etelä-Amerikka)          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja    |     3,8 |     7,7 |    27,6 |
| Afrikka)              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue)  |     0,8 |     3,6 |     8,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ              |    11,5 |    15,2 |    77,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me  |  31.3.2009 |  31.3.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit           |     0,1 |       |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omasta puolesta         |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Irlannin kiinteistöön liittyvä   |     0,4 |     0,4 |     0,4 |
| rajoitus              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VUOKRASOPIMUKSET, Me     |  31.3.2009 |  31.3.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei purettavissa olevien muiden   |       |       |       |
| vuokrasopimusten perusteella    |       |       |       |
| maksettavat vähimmäisvuokrat:   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokrasopimukset       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yhden vuoden kuluessa erääntyvät |     0,6 |     0,5 |     0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1-5 vuoden kuluessa erääntyvät  |     0,4 |     0,7 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT, | 1-3/2009 |  1-3/2008 |  1-12/2008 |
| Me                  |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %     |   -4,6 |    -0,7 |    16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %        |   -8,4 |    -6,7 |    12,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %          |   69,7 |    83,9 |    70,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %       |   -38,5 |   -16,2 |    -37,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit             |    0,3 |    0,2 |     1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta          |    2,8 |    1,3 |     1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitysmenot       |    3,7 |    4,3 |    15,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta          |   31,8 |    28,3 |    20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta              |   11,7 |    16,8 |     9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |    353 |    363 |     358 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa       |    350 |    365 |     354 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT, | 1-3/2009 |  1-3/2008 |  1-12/2008 |
| Me                  |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton, |   -0,03 |   -0,02 |    0,17 |
| euroa                 |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,         |   -0,03 |   -0,02 |    0,17 |
| laimennusvaikutuksella oikaistu,   |      |      |       |
| euroa                 |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma, euroa   |   1,38 |    1,23 |    1,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä kauden lopussa,      |  59 142 |   59 252 |   59 142 |
| 1 000 kpl               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä keskimäärin,        |  59 142 |   59 117 |   59 134 |
| 1 000 kpl               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys, euroa     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Keskikurssi            |   0,89 |    1,12 |    1,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Alin                |   0,78 |    0,95 |    0,75 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ylin                |   0,96 |    1,27 |    1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa |   0,93 |    1,07 |    0,84 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo kauden   |   55,1 |    63,4 |    49,8 |
| lopussa, Me              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, milj. kpl        |    2,6 |    5,6 |    23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, % kokonaismäärästä    |    4,3 |    9,5 |    39,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, Me            |    2,3 |    6,3 |    23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen osinko         |      |      |    0,07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/tulos, %            |      |      |    0,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, %     |      |      |    0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta-/voittosuhde (P/E)       |  -31,68 |   -50,32 |    4,88 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT       | 1Q/09 | 4Q/08 | 3Q/08 | 2Q/08 | 1Q/08 | 4Q/07 |
| NELJÄNNESVUOSITTAIN, Me |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 11,5 |  21,7 |  18,2 |  22,2 |  15,2 |  19,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %  | -24,1 |  13,3 |  -4,8 |  6,4 |  37,4 |  -4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       | -1,7 |  5,0 |  3,3 |  3,6 |  -0,4 |  1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   | -14,9 |  23,1 |  18,2 |  16,3 |  -2,6 |  9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   | -1,4 |  5,8 |  4,2 |  3,9 |  -0,4 |  2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden    |  350 |  354 |  354 |  359 |  365 |  355 |
| lopussa         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,  | -0,03 |  0,08 |  0,05 |  0,06 | -0,02 |  0,04 |
| laimentamaton, euroa  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,  | -0,03 |  0,08 |  0,05 |  0,06 | -0,02 |  0,04 |
| laimennusvaikutuksella |    |    |    |    |    |    |
| oikaistu, euroa     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma   | 1,38 |  1,41 |  1,34 |  1,29 |  1,23 |  1,32 |
| pääoma, euroa      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, | -31,5 | -31,0 | -25,2 | -15,5 | -11,8 | -17,5 |
| Me           |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me     | 11,7 |  9,7 |  17,2 |  25,1 |  16,8 |  17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770