TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.03.2008 (tilintarkastamaton)

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 23.04.2008 klo 8.30 


TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.03.2008 (tilintarkastamaton)         

Katsauskauden liikevaihto oli 15,2 miljoonaa euroa (11,0), liiketulos oli -0,4 
miljoonaa euroa (-2,0) ja operatiivinen kassavirta -1,5 (-7,1). Tilauskanta oli 
katsauskauden lopussa 16,8 (15,9) miljoonaa euroa. Tecnomen on saanut      
huhtikuussa Latinalaisesta Amerikasta merkittäviä laajennustilauksia koskien  
Tecnomenin Convergent Charging -ratkaisua. Laajennustilausten arvo on yhteensä 
7,5 miljoonaa dollaria (USD).                          

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT             |   1-3/08 |   1-3/07 |    2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me          |    15,2 |    11,0 |    70,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %       |    37,4 |    -27,3 |    -2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, Me           |    -0,4 |    -2,0 |     8,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta        |    -2,6 |    -17,7 |    12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, Me       |    -0,4 |    -1,7 |    10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta        |    -2,4 |    -15,3 |    14,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos        |    -1,3 |    -1,5 |     8,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa, laimentamaton |    -0,02 |    -0,03 |    0,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,        |    -0,02 |    -0,03 |    0,15 |
| laimennusvaikutuksella oikaistu  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me          |    16,8 |    15,9 |    17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta, Me           |    -5,6 |    -13,0 |    -2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen kassavirta, Me    |    -1,5 |    -7,1 |     2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavarat, Me           |    11,8 |     7,3 |    17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste %         |    83,9 |    85,1 |    83,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste %         |    -16,2 |    -10,8 |    -22,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö katsauskauden lopussa  |     365 |     352 |     355 |
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitusjohtaja Jarmo Niemi:                          

” Tecnomenin liiketoiminnassa on tyypillistä, että vuoden ensimmäinen neljännes 
on muita neljänneksiä heikompi. Edellisen huomioiden olen tyytyväinen vuoden  
2008 ensimmäisen neljännekseen, sillä liikevaihto ja liiketulos olivat selvästi 
parempia kuin edellisenä vuotena. Myös operatiivinen kassavirta oli selkeästi  
edellistä vuotta parempi ja taseemme säilyi vahvana, kassavarojen ollessa lähes 
12 M€. Myös tilauskanta ylitti edellisen vuoden vastaavan ja huolto- ja     
ylläpitoliikevaihto jatkoi kasvuaan viime vuotiseen verrattuna. Neljänneksen  
katetasoa heikensi normaalia suurempi materiaalien osuus, johtuen projektien  
sisältämästä suuresta laiteosuudesta. Myös Yhdysvaltojen dollarin jatkunut   
heikkeneminen rasitti tulosta.                         

Messaging-liiketoimintayksikön kehitys jatkui vahvana. Yksikön liikevaihto   
kasvoi 58 prosenttia ja liikevoitto oli hyvällä tasolla.            

Charging-liiketoimintayksikön liikevaihto oli viimevuotiseen tapaan alhainen ja 
liiketulos tappiollinen. Merkittäviä laajennustilauksia on jo saatu ensimmäisen 
neljänneksen päättymisen jälkeen. Niiden toimitukset ajoittuvat pääosin toiselle
neljännekselle parantaen sen lukuja.                      

Jatkamme Messaging-liiketoiminnassa IP-pohjaiseen NGM-platformiin tehtäviä   
investointeja jotka tuovat kasvavaa liikevaihtoa ja hyvää tulosta. Vuoden 2008 
aikana investointien painopiste on jo aloitetussa IP-pohjaisen Convergent    
Charging -tuotteen edelleen kehittämisessä ja uusien markkina-alueiden     
avaamisessa. Nämä investoinnit näkyvät ensimmäisen neljänneksen kasvaneissa   
tuotekehitysaktivoinneissa ja näiden toimenpiteiden odotetaan seuraavien vuosien
aikana lisäävän merkittävästi Charging-liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta.”

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI                              

Tecnomenin katsauskauden liikevaihto kasvoi 37,4 prosenttia ja oli 15,2     
miljoonaa euroa (11,0)                             

Katsauskauden myynnistä on 10,1 miljoonaa euroa tuloutettu IAS 11-standardin  
mukaan (Pitkäaikaishankkeet) ja 5,0 miljoonaa euroa IAS 18-standardin (Tuotot) 
mukaan.                                     

Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 26,0 prosenttia 
(44,9 %), EMEA 50,5 prosenttia (52,2 %) ja APAC 23,6 prosenttia (2,9 %).    

Tuotelinjoittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Messaging 81,7 prosenttia  
(71,6 %) ja Charging 18,3 prosenttia (28,4 %).                 

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 2,7 miljoonaa euroa (3,2)  
ollen 17,6 prosenttia (28,6 %) liikevaihdosta.                 

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 3,8 miljoonaa euroa, eli 25,0 prosenttia  
(29,1 %) liikevaihdosta.                            

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 16,8 miljoonaa euroa (15,9).    
Amerikan osuus tilauskannasta oli 35,1 prosenttia, EMEAn osuus 42,4 prosenttia 
ja APACin osuus 22,4 prosenttia.                        

TULOSKEHITYS                                  

Katsauskauden liiketulos oli -0,4 miljoonaa euroa (-2,0).            

Katsauskauden tulos ennen veroja oli -0,4 miljoonaa euroa (-1,7).        

Katsauskauden tulosta heikensivät tuloutettujen projektien normaalia isommat  
kulut sekä USA:n dollarin kurssin heikkenemisen vaikutus, josta kirjautui 1,0  
miljoonaa euroa liikevoittoa pienentävä kurssiero. Liikevaihto oli       
vertailukautta isompi mutta selvästi alempi kuin kahtena edellisenä vuonna   
keskimäärin.                                  

Tulos osaketta kohden oli -0,02 euroa (-0,03). Oma pääoma osaketta kohden oli  
kauden lopussa 1,23 euroa (1,15).                        

RAHOITUS JA INVESTOINNIT                            

Tecnomenin likvidit kassavarat olivat 11,8 miljoonaa euroa (7,3). Taseen    
loppusumma 31.03.2008 oli 86,4 miljoonaa euroa (79,6). Korollinen vieras pääoma 
oli 0,0 miljoonaa euroa (0,0). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 
-16,2 prosenttia (-10,8 %). Taserakenne säilyi vahvana ja 31.03.2008      
omavaraisuusaste oli 83,9 prosenttia (85,1 %).                 

Tecnomenin bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat     
katsauskaudella 0,2 miljoonaa euroa (0,5) eli 1,3 prosenttia (4,2 %)      
liikevaihdosta.                                 

Katsauskauden kassavirta oli -5,6 miljoonaa euroa, joka sisälsi osingonmaksuja 
4,1 miljoonaa euroa.                              

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä 0,0 miljoonaa euroa  
(0,3). Valuuttamääräisten tase-erien arvostuksesta johtuva nettovaikutus oli  
-0,1 (0,1) ja rahastojen käyvän arvon arvostuksesta johtuvat tappiot -0,0    
miljoonaa euroa (-0,2), muut rahoitustuotot 0,2 miljoonaa euroa (0,3).     

Yhtiö oli suojannut katsauskauden lopussa 88% valuuttapositiostaan, joka    
sisältää tase-erien lisäksi myös tilauskannan.                 

--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me (lisäys - / vähennys +) |   1-3/08 |   1-3/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten muutos              |     1,4 |    -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden saamisten muutos             |     0,9 |    -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos             |    -0,1 |    -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen muutos               |    -2,1 |    -0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden velkojen muutos              |     0,7 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ          |     0,9 |    -4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

MARKKINAT                                    

Messaging                                    

Tecnomen toimitti Messaging laajennustilauksia Aasian ja Tyynenmeren alueelle  
sekä Latinalaiseeen Amerikkaan. NGM järjestelmiä toimitettiin pääosin      
Eurooppaan. Useat huolto- ja ylläpitosopimukset uusittiin vuodelle 2008.    

Charging                                    

Tilaajamäärien kasvu jatkui Etelä- ja Keski-Amerikassa sekä Afrikassa. Vuoden  
ensimmäisellä neljänneksellä Tecnomen jatkoi edellisenä vuonna aloitettujen   
suurten projektien loppuunsaattamista. Ylläpitosopimuksia uusittiin ja     
merkittävien laajennustilauksien odotetaan ajoittuvan toiselle         
vuosineljännekselle (kts. katsauskauden jälkeiset tapahtumat).         

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS                            

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 4,3 miljoonaa euroa (4,0) 
mikä vastaa 28,3 prosenttia (36,1 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen      
liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 2,4 miljoonaa euroa (1,5), joka     
poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen   
poistot katsauskaudella olivat 0,8 (0,5) miljoonaa euroa.            

HENKILÖSTÖ                                   

Maaliskuun 2008 lopussa Tecnomenin palveluksessa työskenteli 365 (352) henkilöä,
joista kotimaassa 92 (94) ja Suomen ulkopuolella 273 (258) henkeä. Katsauskauden
keskimääräinen henkilöstömäärä oli 363 (358). Yhtiön palveluksessa olevan    
henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava:               

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  1-3/2008 |   1-3/2007 |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa    |    365 |      352 |      355 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Amerikka           |     67 |      64 |      67 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  EMEA             |    269 |      263 |      261 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  APAC             |     29 |      25 |      27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin     |    363 |      358 |      354 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut ennen      |    6,4 |      6,4 |     25,3 |
| tuotekehitysaktivointeja (milj. |      |        |        |
| euroa)             |      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS                        

Maaliskuun 2008 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 72,6 miljoonaa euroa 
(67,5) ja osakepääoma 4 720 446,24 euroa jakautuen 59 252 078 osakkeeseen.   
Yhtiön hallussa oli 134 800 osaketta vastaten 0,23 prosenttia yhtiön koko    
osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,23 
euroa (1,15).                                  

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin 2.1.-31.03.2008 Helsingin Pörssissä yhteensä  
5 612 046 kappaletta (6 297 657 euroa), eli 9,47 prosenttia osakkeiden     
kokonaismäärästä.                                

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 1,27 euroa ja alin 0,95 euroa.   
Keskikurssi oli 1,12 euroa ja osakkeen päätöskurssi 31.03.2008 oli 1,07 euroa. 
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 63 399 723 euroa.    

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                             

Tecnomenin 12.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2007    
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle      
vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että   
vuodelta 2007 maksetaan osinkoa 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin    
osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2008     
merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksettiin 26.3.2008.                              

Hallitus                                    

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) jäsentä.  
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelle toimikaudelle Lauri Ratia, Carl-Johan  
Numelin, Christer Sumelius, Timo Toivila ja Johan Hammarén. Uusina jäseninä   
hallitukseen valittiin Harri Koponen ja Hannu Turunen. Hallituksen       
järjestäytymiskokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana jatkaa 
Lauri Ratia ja varapuheenjohtajana Carl-Johan Numelin. Tecnomenin nykyisen   
hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen      
päättyessä.                                   

Tilintarkastaja                                 

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena    
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun 
asti.                                      

Hallituksen valtuudet                              

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 5 790 000 yhtiön oman osakkeen    
hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa  
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n 
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa        
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai
muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden      
toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön   
kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi,   
edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja 
päättämässä laajuudessa. Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeiden   
hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista. Valtuutus korvaa varsinaisen     
yhtiökokouksen 14.3.2007 antaman valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden    
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                       

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 17 800 000 uuden osakkeen antamisesta
ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan  
tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet   
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat
yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla   
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten   
yhtiön pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön     
liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen,      
investointien rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön     
kannustusjärjestelmien toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja    
päättämässä laajuudessa.                            

Hallitus valtuutettiin päättämään maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle   
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle 
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 
kaikista yhtiön osakkeista.                           

Hallitus on oikeutettu antamaan myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä      
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan   
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,  
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä  
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.                  

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä  
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 
tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.                 

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen    
liittyvistä ehdoista. Valtuutukset korvaavat varsinaisen yhtiökokouksen     
14.3.2007 antamat valtuutukset ja ovat voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen   
päätöksestä lukien.                               

OPTIO-OHJELMAT                                 

Yhtiöllä on voimassa vuoden 2002 optio-ohjelma ja vuoden 2006 optio-ohjelma.  

Optio-ohjelman 2002 alalajeista voimassa olivat optio-oikeudet 2002D, joiden  
merkintäaika on 1.4.2006-30.4.2008. Merkintähinta optio-oikeudella 2002D on 1,04
euroa. Optio-oikeuksien 2002D merkintähintaa on alennettu osaketta kohden jaetun
osingon määrällä (0,07 euroa).                         

Katsauskauden aikana optio-oikeuksilla ei ole merkitty osakkeita.        

Vuoden 2006 optio-ohjelma jakautuu kolmeen optiolajiin eli 2006A, 2006B ja 2006C
optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksia voidaan antaa enintään 2 001 000 kappaletta, 
jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 001 000 Tecnomenin osaketta.     
Optio-oikeuksien merkintäajat ovat optio-oikeudella 2006A 1.4.2007-30.4.2010,  
optio-oikeudella 2006B 1.4.2008-30.4.2011 ja optio-oikeudella 2006C       
1.4.2009-30.4.2012. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat optio-oikeudella 2006A 
2,54 euroa, optio-oikeudella 2006B 1,39 euroa ja optio-oikeudella 2006C 1,05  
euroa. Optio-oikeuksien 2006A, 2006B ja 2006 C merkintähintoja on alennettu   
osaketta kohden jaetun osingon määrällä (0,07 euroa). Tecnomenin hallitus on  
jakanut 436 000 kappaletta 2006A optio-oikeuksia ja 667 000 kappaletta 2006B  
optio-oikeuksia Tecnomen-konsernin avainhenkilöille. Loput vuoden 2006     
optio-oikeudet on jaettu Tecnomenin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Tecnomen
Japan Oy:lle jaettavaksi myöhemmin konsernin nykyisille tai tuleville      
avainhenkilöille.                                

Tecnomenin kaikkia liikkeelle laskemia optio-oikeuksia on 31.3.2008 jäljellä  
yhteensä 2 591 000 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien    
osakkeiden osuus on enintään 4,19 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista 
äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. Kaikista voimassaolevista 
optio-oikeuksista yhtiön hallussa oli 31.3.2008 vielä 965 000 kappaletta. Ulos 
jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 31.3.2008 enimmillään 2,67 %. 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Tecnomenin liiketoiminnan suurimmat riskitekijät liittyvät merkittäviin asiakas-
ja partnerisuhteisiin, heidän kanssaan tehtyihin sopimuksiin sekä        
tuotekehityspäätösten oikeaan kohdentamiseen.                  

Tecnomenin merkittävimmät asiakkaat ovat kooltaan yhtiötä huomattavasti     
suurempia ja viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta on yli puolet.   
Yhtiön ja sen suurten asiakkaiden välillä vallitsee riippuvuussuhde, joka    
mahdollisen riskin ohella tarjoaa merkittäviä uusia               
liiketoimintamahdollisuuksia.                          

Yhtiön tekemiin projekti- ja ylläpitosopimuksiin liittyy vastuita, joista voi  
syntyä ennakoimattomia kustannuksia jatkossa. Vastuita pyritään rajoittamaan mm.
asiakassopimuksissa sovittavien vastuunrajoituslausekkein. Lisäksi yhtiöllä on 
voimassa oleva maailmanlaajuinen vastuuvakuutus asiakasprojekteihin liittyvien 
mahdollisesti realisoituvien vastuiden kattamiseksi.              

Projektitoimituksista aiheutuu merkittäviä myyntisaatavia. Asiakkaiden     
maksukäyttäytymistä ja myyntisaamisia seurataan aktiivisesti ja uusien     
asiakkaiden osalta tehdään erilliset luottokelpoisuusarviot ennen tarjouksen  
vahvistamista.                                 

Valuuttakurssien muutokset aiheuttavat riskejä erityisesti myynnille. Merkittävä
osa yhtiön liikevaihdosta on USA:n dollareissa. Yhtiö suojaa kassavirtaan    
liittyvää valuuttapositiotaan maksimissaan 12 kuukauden ajanjaksolta.      
Suojausinstrumentteina käytetään valuuttatermiinejä ja -optioita. Likvidit varat
sijoitetaan luotto- ja likviditeettiriskiä välttäen hyvän luottokelpoisuuden  
omaaviin rahamarkkinatalletuksiin ja lyhyen koron rahastoihin.         

Projektien läpi vieminen aiheuttaa riskejä. Niitä sisältävät mm. uutta     
tuotekehitystä edellyttävät projektit, joissa uusien tuoteominaisuuksien    
luominen saattaa osoittautua odotettua työläämmäksi. Projektimyyntiin liittyy  
myös liikevaihdon ja tuloksen vaihtelut eri vuosineljännesten välillä. Näiden  
vaihteluiden ennustaminen on usein vaikeaa.                   

Tecnomen toimii nopeasti muuttuvalla toimialalla. Tuotekehityspäätöksiin liittyy
riski valinnoista, joihin kohdistuneet tuotto-odotukset eivät välttämättä    
toteudu.                                    

Tecnomenin lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät neuvoteltaviin isoihin
projekteihin ja niiden ajoitukseen.                       

KIINTEISTÖN MYYNTI                               

Tecnomen ilmoitti 25.1.2008 antamassaan pörssitiedotteessa selvittävänsä    
mahdollisuutta myydä omistamansa pääkonttorikiinteistön. 10.3.2008 konserni on 
solminut aiesopimuksen ostajan kanssa, ja johto pitää todennäköisenä, että   
myynti saadaan päätökseen vuoden 2008 toisella vuosineljänneksellä.       
Myytäväksi luokiteltu omaisuuserä esitetään taseessa 31.03.2008 omana eränään  
rivillä Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät. Segmenttiraportoinnissa  
omaisuuserä on jaettu liiketoimintasegmenttien välillä siten, että 75% on    
Messaging- ja 25% Charging -tuotelinjalla.                   

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Tecnomen on saanut huhtikuussa Latinalaisesta Amerikasta merkittäviä      
laajennustilauksia koskien Tecnomenin Convergent Charging -ratkaisua.      
Laajennustilausten arvo on yhteensä 7,5 miljoonaa dollaria (USD), ja ne     
toimitetaan vuoden 2008 toisella neljänneksellä.                

VUODEN 2008 NÄKYMÄT                               

Messaging- ja Chargingin kokonaismarkkinoiden odotetaan säilyvän vuonna 2008  
edellisen vuoden tasolla. Perinteisten suljettujen järjestelmien markkinat   
laskevat mutta IP-pohjaisten ratkaisujen markkinat kasvavat. Maailman talouden 
epävarmuus on lisääntynyt. Yhdessä valuuttakurssimuutosten kanssa tämä kiristää 
kilpailua joillakin markkinoilla.                        

Vuoden 2008 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2007 tasoa. Varmistaakseen  
tulevien vuosien kasvumahdollisuudet ja sitä kautta paremman tuloskehityksen  
Tecnomen on päättänyt panostaa voimakkaasti Charging-liiketoimintansa uusiin  
Convergent Charging -tuotteisiin ja markkinoihin.                

Merkittävien panostusten vuoksi vuoden 2008 liikevoiton arvioidaan jäävän    
vuoden 2007 liikevoittoa pienemmäksi.                      

Neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden odotetaan olevan merkittäviä.       

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN                           

Tecnomenin seuraavat osavuosikatsaukset julkistetaan:              
1-6/2008 keskiviikko 13.8.                           
1-9/2008 keskiviikko 22.10.                           

Tecnomen järjestää tiedotustilaisuuden ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta 
23.04.2008 kello 10.00 hotelli Scandic Simonkentässä, Simonkatu 9, Helsinki.  
Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnomen.com. 


TECNOMEN OYJ                                  

Hallitus                                    


LISÄTIETOJA                                   
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799                
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650               


JAKELU                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy                      
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tecnomen.com                                


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me |   1-3/2008 |   1-3/2007 |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO         |     15,2 |     11,0 |     70,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot  |      0,0 |      0,0 |      0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut   |     -4,3 |     -1,6 |     -15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista     |     -5,5 |     -6,1 |     -23,3 |
| aiheutuvat kulut       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot           |     -1,4 |     -1,0 |     -4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut  |     -4,3 |     -4,3 |     -18,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS          |     -0,4 |     -2,0 |      8,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot        |      0,3 |      0,7 |      1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut        |     -0,2 |     -0,4 |     -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA      |     -0,4 |     -1,7 |     10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot          |     -0,9 |      0,1 |     -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN TULOS     |     -1,3 |     -1,5 |      8,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton, |     -0,02 |     -0,03 |     0,15 |
| euroa            |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,         |     -0,02 |     -0,03 |     0,15 |
| laimennusvaikutuksella    |        |        |        |
| oikaistu, euroa       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE, Me       | 31.03.2008 |  31.12.2007 |  31.03.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat      |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikearvo          |     0,7 |      0,7 |      0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut aineettomat hyödykkeet |    17,4 |     15,8 |     11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset          |     3,6 |      8,1 |      8,6 |
| käyttöomaisuushyödykkeet    |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset myynti- ja muut |     0,5 |      0,2 |      0,6 |
| saamiset            |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat      |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus       |     2,5 |      2,4 |      2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myyntisaamiset       |    22,3 |     25,8 |     28,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut saamiset        |    23,6 |     24,8 |     19,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat          |    11,8 |     17,5 |      7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat pitkäaikaiset |     4,1 |        |        |
| omaisuuserät          |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ         |    86,4 |     95,2 |     79,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma           |    72,6 |     78,0 |     67,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat      |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat velat |     0,0 |      0,0 |      0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennallinen verovelka  |     3,9 |      3,4 |      2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat      |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korottomat velat |    10,0 |     13,8 |      9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  |    86,4 |     95,2 |     79,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | Osak | Ylikur | Omat | Muunt | Sijoitet | Muut | Voitt | Yht. |
|       | e-pä | ssi-ra | osak | o-ero |    un | rahas | o-var |   |
|       | äoma | hasto | -kee |    |  vapaan | tot |  at |   |
|       |   |    |  t |    |   oman |    |    |   |
|       |   |    |   |    | pääoman |    |    |   |
|       |   |    |   |    | rahasto |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 | -0,1 |  0,2 |   0,3 | 54,7 | 17,4 | 78,0 |
| 1.1.2008  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |   |    |   | -0,0 |     |    |    | -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |   |    |   | -0,0 |     |    |    | -0,0 |
| omaan    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| pääomaan  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| kirjatut  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| nettotuotot |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |    |   |    |     |    | -1,3 | -1,3 |
| tulos    |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella  |   |    |   | -0,0 |     |    | -1,3 | -1,3 |
| kirjatut  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| tuotot ja  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| kulut    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| yhteensä  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |    |   |    |     | -4,1 |    | -4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperust |   |    |   |    |     |    |  0,1 | 0,1 |
| eiset    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| maksut   |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |    |   |    |     |    | -0,2 | -0,2 |
| muutokset  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 | -0,1 |  0,2 |   0,3 | 50,6 | 16,3 | 72,6 |
| 31.03.2008 |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | Osak | Ylikur | Omat | Muun | Sijoitet |  Muut | Voitt | Yht. |
|       | e-pä | ssi-ra | osak | to-e |    un | rahast | o-var |   |
|       | äoma | hasto | -kee |  ro |  vapaan |  ot |  at |   |
|       |   |    |  t |   |   oman |    |    |   |
|       |   |    |   |   | pääoman |    |    |   |
|       |   |    |   |   | rahasto |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 | -0,1 | 0,2 |   0,0 |  60,6 |  8,4 | 74,6 |
| 1.1.2007  |   |    |   |   |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |   |    |   | 0,0 |     |    |    | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |   |    |   | 0,0 |     |    |    | 0,0 |
| omaan    |   |    |   |   |     |    |    |   |
| pääomaan  |   |    |   |   |     |    |    |   |
| kirjatut  |   |    |   |   |     |    |    |   |
| nettotuotot |   |    |   |   |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |    |   |   |     |    | -1,5 | -1,5 |
| tulos    |   |    |   |   |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella  |   |    |   | 0,0 |     |    | -1,5 | -1,5 |
| kirjatut  |   |    |   |   |     |    |    |   |
| tuotot ja  |   |    |   |   |     |    |    |   |
| kulut    |   |    |   |   |     |    |    |   |
| yhteensä  |   |    |   |   |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman   |   |    |   |   |     |  -5,9 |    | -5,9 |
| palautus  |   |    |   |   |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperust |   |    |   |   |     |    |  0,1 | 0,1 |
| eiset    |   |    |   |   |     |    |    |   |
| maksut   |   |    |   |   |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |    |   |   |     |    |  0,1 | 0,1 |
| muutokset  |   |    |   |   |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 | -0,1 | 0,2 |   0,0 |  54,7 |  7,1 | 67,5 |
| 31.03.2007 |   |    |   |   |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------

Maaliskuussa 2007 maksettiin pääoman palautusta yhteensä 5 883 317,80 euroa eli 
0,10 euroa osakkeelta 58 833 178 osakkeelle.                  

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, Me        |   1-3/2008 |   1-3/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat           |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos               |     -1,3 |     -1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut                   |     1,1 |     0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot                  |     -0,3 |     -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut                  |     0,2 |     0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                     |     0,9 |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut                 |     -0,4 |     -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset            |     0,9 |     -4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                |     -0,0 |     -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                 |     0,2 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                |     -0,2 |     -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta         |     1,1 |     -5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat            |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin    |     -2,4 |     -1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin    |     -0,2 |     -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta          |     -2,6 |     -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat             |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman palautus               |       |     -5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot               |     -4,1 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta           |     -4,1 |     -5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               |     -5,6 |    -13,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa 1.1.          |     17,5 |     20,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus      |     -0,1 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutus  |     -0,0 |     -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa 31.03.        |     11,8 |     7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos                     |     -5,6 |    -13,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

SEGMENTTI-INFORMAATIO                              
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNALLISET SEGMENTIT     | 1-3/2008 |  1-3/2007 |   2007 |
| (ensisijainen segmentti-informaatio)  |      |       |      |
| LIIKEVAIHTO, Me            |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Messaging               |   12,4 |     7,9 |   38,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Charging                |    2,8 |     3,1 |   31,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                |   15,2 |    11,0 |   70,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MAANTIETEELLISET SEGMENTIT      |  1-3/2008 |  1-3/2007 |   2007 |
| (toissijainen segmentti-informaatio) |      |       |      |
| LIIKEVAIHTO, Me            |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka               |    3,9 |     5,0 |   37,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka     |    7,7 |     5,8 |   26,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia ja Tyynenmeren alue       |    3,6 |     0,3 |    5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ               |    15,2 |    11,0 |   70,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT, |  1-3/2008 |  1-3/2007 |    2007 |
| Me                  |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %     |    -0,7 |    -7,3 |    13,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %        |    -6,7 |    -8,7 |    11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %         |    83,9 |    85,1 |    83,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %         |   -16,2 |   -10,8 |    -22,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit             |    0,2 |    0,5 |     1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta         |    1,3 |    4,2 |     1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitysmenot       |    4,3 |    4,0 |    16,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta         |    28,3 |    36,1 |    22,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta             |    16,8 |    15,9 |    17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |    363 |    358 |     354 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa      |    365 |    352 |     355 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OSAKEKOHTAISET       |  1-3/2008 |  1-3/2007 |    2007 |
| TUNNUSLUVUT, Me           |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton, euroa  |   -0,02 |   -0,03 |    0,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennusvaikutuksella |   -0,02 |   -0,03 |    0,15 |
| oikaistu, euroa           |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa       |    1,23 |    1,15 |    1,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä kauden lopussa,      |   59 252 |   59 006 |   59 252 |
| 1 000 kpl              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä keskimäärin,       |   59 117 |   58 871 |   58 965 |
| 1 000 kpl              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys, euroa    |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Keskikurssi            |    1,12 |    1,56 |    1,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Alin               |    0,95 |    1,29 |    1,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ylin               |    1,27 |    1,83 |    1,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi kauden lopussa,   |    1,07 |    1,44 |    1,24 |
| euroa                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo kauden   |    63,4 |    85,0 |    73,3 |
| lopussa, Me             |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, milj. kpl        |    5,6 |    11,8 |    38,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, % kokonaismäärästä   |    9,5 |    20,1 |    65,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, Me           |    6,3 |    18,5 |    53,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

MUUT VUOKRASOPIMUKSET, Me                            

--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokrasopimukset             |   1-3/2008 |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yhden vuoden kuluessa erääntyvät      |     0,5 |      0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1-5 vuoden kuluessa erääntyvät       |     0,7 |      0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me        |   1-3/2008 |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                   |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omasta puolesta              |     0,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                 |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Irlannin kiinteistöön liittyvä rajoitus  |     0,4 |      0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT       | 1Q/08 | Q4/07 | Q3/07 | 2Q/07 | 1Q/07 | 4Q/06 |
| NELJÄNNESVUOSITTAIN,  |    |    |    |    |    |    |
| Me           |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |  15,2 |  19,2 |  19,1 |  20,8 |  11,0 |  20,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos % |  37,4 |  -4,7 |  12,9 |  6,2 | -27,3 |  12,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       |  -0,4 |  1,8 |  5,2 |  3,9 |  -2,0 |  0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liike-vaihdosta  |  -2,6 |  9,3 |  27,2 |  18,6 | -17,7 |  3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   |  -0,4 |  2,7 |  4,8 |  4,2 |  -1,7 |  0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden   |  365 |  355 |  352 |  347 |  352 |  374 |
| lopussa        |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      | -0,02 |  0,04 |  0,08 |  0,06 | -0,03 | -0,01 |
| laimentamaton, euroa  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      | -0,02 |  0,04 |  0,07 |  0,06 | -0,03 | -0,01 |
| laimennusvaikutuksella |    |    |    |    |    |    |
| oikaistu, euroa    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake,   |  1,23 |  1,32 |  1,28 |  1,21 |  1,15 |  1,27 |
| euroa         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, | -11,8 | -17,5 |  -9,2 |  -6,3 |  -7,3 | -20,4 |
| Me           |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me    |  16,8 |  17,5 |  17,1 |  20,5 |  15,9 |  15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on esitetty  
miljoonissa euroissa. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.

Liitetiedostot

tem1v_q12008_f.pdf

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770