TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.03.2007 (tilintarkastamaton)

Katsauskauden liikevaihto laski tilaussiirtymien vuoksi 27,3 prosenttia ollen  
11,0 miljoonaa euroa (15,2), liiketulos oli -2,0 miljoonaa euroa (0,4) ja    
operatiivinen kassavirta -7,1 (-5,3). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 15,9
(21,3) miljoonaa euroa. Yhtiö on saanut huhtikuussa kaksi merkittävää uutta   
tilausta, joiden arvo on 10 miljoonaa euroa.                  

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT             |   1-3/07 |   1-3/06 |    2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me          |    11,0 |    15,2 |    71,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %       |    -27,3 |    20,9 |     4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, Me           |    -2,0 |     0,4 |     4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta        |    -17,7 |     2,6 |     6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, Me       |    -1,7 |     0,3 |     5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta        |    -15,3 |     1,8 |     7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos        |    -1,5 |    -0,1 |     3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa, laimentamaton |    -0,03 |    -0,00 |    0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,        |    -0,03 |    -0,00 |    0,05 |
| laimennusvaikutuksella oikaistu  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me          |    15,9 |    21,3 |    15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta, Me           |    -13,0 |    -5,3 |    -12,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen kassavirta, Me    |    -7,1 |    -5,3 |    -6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavarat, Me           |     7,3 |    27,8 |    20,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste %         |    85,1 |    84,1 |    84,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste %         |    -10,8 |    -36,0 |    -27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö katsauskauden lopussa  |     352 |     387 |     374 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja         
arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat     
katsauskaudelta 1-3/2007 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta   
1-3/2006, ellei toisin mainita.                         
Osavuosikatsauksessa esitettyjen tunnuslukujen kaavat ja laskentaperiaatteet  
ovat samat kuin vuoden 2006 vuosikertomuksessa julkaistut.           

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI                              

Tecnomenin katsauskauden liikevaihto laski tilaussiirtymien vuoksi 27,3     
prosenttia ja oli 11,0 miljoonaa euroa (15,2).                 

Katsauskauden myynnistä on 6,1 miljoonaa euroa tuloutettu IAS 11-standardin   
mukaan (Pitkäaikaishankkeet) ja 4,9 miljoonaa euroa IAS 18-standardin (Tuotot) 
mukaan.                                     

Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 44,9 prosenttia 
(58,8 %), EMEA 52,2 prosenttia (24,9 %) ja APAC 2,9 prosenttia (16,2 %).    

Tuotelinjoittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Messaging 71,6 prosenttia  
(43,1 %) ja Charging 28,4 prosenttia (56,9 %).                 

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 3,2 miljoonaa euroa (4,4)  
ollen 28,6 prosenttia (28,8 %) liikevaihdosta.                 

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 3,2 miljoonaa euroa, eli 29,1 prosenttia  
(15,3 %) liikevaihdosta.                            

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 15,9 miljoonaa euroa (21,3).    
Amerikan osuus tilauskannasta oli 30,5 prosenttia, EMEAn osuus 61,5 prosenttia 
ja APACin osuus 8,1 prosenttia.                         

TULOSKEHITYS                                  

Katsauskauden liiketulos oli -2,0 miljoonaa euroa (0,4).            

Katsauskauden tulos ennen veroja oli -1,7 miljoonaa euroa (0,3).        

Katsauskauden tulos jäi tappiolliseksi alhaisen liikevaihdon vuoksi.      
Neuvoteltavana olevia isoja tilauksia ei ehditty saada ensimmäisen       
vuosineljänneksen aikana.                            

Tulos osaketta kohden oli -0,03 euroa (-0,00). Oma pääoma osaketta kohden oli  
kauden lopussa 1,15 euroa (1,30).                        

RAHOITUS JA INVESTOINNIT                            

Tecnomenin likvidit kassavarat olivat 7,3 miljoonaa euroa (27,8). Kassavarojen 
vähenemiseen vuotta aiemmasta tasosta vaikutti syyskuussa 2006 ja maaliskuussa 
2007 maksetut, yhteensä 11,8 miljoonan euron suuruiset pääomien palautukset   
osakkeenomistajille. Taseen loppusumma 31.03.2007 oli 79,6 miljoonaa euroa   
(92,0). Korollinen vieras pääoma oli 0,0 miljoonaa euroa (0,5). Nettovelkojen  
suhde omaan pääomaan (gearing) oli -10,8 prosenttia (-36,0 %). Taserakenne   
säilyi vahvana ja 31.03.2007 omavaraisuusaste oli 85,1 prosenttia (84,1 %).   

Tecnomenin bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat     
katsauskaudella 0,5 miljoonaa euroa (0,6) eli 4,2 prosenttia (3,9 %)      
liikevaihdosta.                                 

Katsauskauden kassavirta oli -13,0 miljoonaa euroa, josta pääoman palauttaminen 
osakkeenomistajille oli -5,9 miljoonaa euroa.                  

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä 0,3 miljoonaa euroa  
(-0,1). Valuuttamääräisten tase-erien arvostuksesta johtuva nettovaikutus oli  
0,1 (-0,3) ja rahastojen käyvän arvon arvostuksesta johtuvat tappiot -0,2    
miljoonaa euroa (0,1), muut rahoitustuotot 0,3 miljoonaa euroa (0,1).      

--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me (lisäys - / vähennys +) |   1-3/07 |   1-3/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten muutos              |    -2,0 |     0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden saamisten muutos             |    -0,7 |    -3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos             |    -0,7 |    -2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen muutos               |    -0,8 |     2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden velkojen muutos              |     0,0 |    -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ          |    -4,3 |    -3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

MARKKINAT                                    

Messaging                                    

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Tecnomen jatkoi useita edellisen vuoden   
lopussa saatujen tilausten toimitusprojekteja Afrikan, Lähi-idän ja Aasian   
alueella. Näiden lisäksi Tecnomen sai uusia Messaging laajennustilauksia    
Latinalaisesta Amerikasta sekä solmi merkittävän uuden kaupan Afrikkaan. Huolto-
ja ylläpitosopimuksista tuleva liikevaihto on hyvällä tasolla erityisesti    
Euroopan alueella.                               

Charging                                    

Ennakkomaksujärjestelmien tilaajamäärien kasvu jatkui suotuisana sekä      
Latinalaisessa Amerikassa että Afrikassa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä  
Tecnomen jatkoi edellisenä vuonna aloitettujen suurten projektien        
loppuunsaattamista. Merkittävien laajennustilauksien odotetaan ajoittuvan    
myöhemmäksi kuin edellisenä vuonna.                       

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS                            

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 4,0 miljoonaa euroa (3,2) 
mikä vastaa 36,1 prosenttia (21,2 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen      
liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 1,5 miljoonaa euroa (1,8), joka     
poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen   
poistot katsauskaudella olivat 0,5 (0,1) miljoonaa euroa.            

HENKILÖSTÖ                                   

Maaliskuun 2007 lopussa Tecnomenin palveluksessa työskenteli 352 (387) henkilöä,
joista kotimaassa 94 (127) ja Suomen ulkopuolella 258 (260) henkeä.       
Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 358 (379). Yhtiön palveluksessa
olevan henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava:            

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  1-3/2007 |   1-3/2006 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa    |    352 |      387 |      374 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Amerikka           |     64 |      65 |      65 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  EMEA             |    263 |      297 |      286 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  APAC             |     25 |      25 |      23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin     |    358 |      379 |      387 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut ennen      |    6,4 |      6,5 |     27,5 |
| tuotekehitysaktivointeja (milj. |      |        |        |
| euroa)             |      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS                        

Maaliskuun 2007 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 67,5 miljoonaa euroa 
(75,8) ja osakepääoma 4 720 446,24 euroa jakautuen 59 005 578 osakkeeseen.   
Yhtiön hallussa oli 134 800 osaketta vastaten 0,23 prosenttia yhtiön koko    
osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä. Omien osakkeiden yhteenlaskettu   
nimellisarvo on 10 784 euroa. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,15 euroa (1,30). 

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin 2.1.-31.03.2007 Helsingin Pörssissä yhteensä  
11 839 735 kappaletta (18 484 570 euroa), eli 20,07 prosenttia osakkeiden    
kokonaismäärästä.                                

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 1,83 euroa ja alin 1,29 euroa.   
Keskikurssi oli 1,56 euroa ja osakkeen päätöskurssi 31.03.2007 oli 1,44 euroa. 
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 84 968 032 euroa.    

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                             

Tecnomenin 14.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2006    
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle      
vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti varojen  
jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta siten, että yhtiön          
osakkeenomistajille jaetaan 0,10 euroa osakkeelta heidän osakeomistustensa   
mukaisessa suhteessa. Varat maksettiin osakkeenomistajalle, joka        
täsmäytyspäivänä 19.3.2007 oli merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään  
yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautuksen maksupäivä oli 26.3.2007.     
Palautusta maksettiin yhteensä 5 883 317,80 euroa eli 58 833 178 osakkeelle.  
Pääoman palutusta ei maksettu yhtiön hallussa oleveille omille osakkeille    
(134 800 kappaletta).                              

Hallitus                                    

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä.    
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lauri Ratia, Carl-Johan Numelin, Keijo
Olkkola, Christer Sumelius ja Timo Toivila. Hallitukseen valittiin uutena    
jäsenenä Johan Hammarén. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksen     
mukaisesti hallituksen puheenjohtajana jatkaa Lauri Ratia ja varapuheenjohtajana
Carl-Johan Numelin. Tecnomenin nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden  
2008 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.                   

Tilintarkastaja                                 

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena    
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun 
asti.                                      

Hallituksen valtuudet                              

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 5 800 000 yhtiön oman osakkeen    
hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa  
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän   
julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä      
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön 
pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön 
liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa,     
investointien rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien
toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.   
Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä   
muista ehdoista. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2006 antaman 
valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.   

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 17 800 000 uuden osakkeen antamisesta
ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan  
tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet   
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat
yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla   
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten   
yhtiön pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön     
liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen,      
investointien rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön     
kannustusjärjestelmien toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja    
päättämässä laajuudessa.                            

Hallitus valtuutettiin päättämään maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle   
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle 
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 
kaikista yhtiön osakkeista.                           

Hallitus on oikeutettu antamaan myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä      
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan   
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,  
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä  
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.                  

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä  
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 
tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.                 

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen    
liittyvistä ehdoista. Valtuutukset korvaavat varsinaisen yhtiökokouksen     
15.3.2006 antamat valtuutukset ja ovat voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen   
päätöksestä lukien.                               

OPTIO-OHJELMAT                                 

Yhtiöllä on voimassa vuoden 2002 optio-ohjelma ja vuoden 2006 optio-ohjelma.  

Vuoden 2002 optio-oikeuksien merkintäajat ovat optio-oikeudella 2002B      
1.4.2004-30.4.2007, optio-oikeudella 2002C 1.4.2005-30.4.2007 ja        
optio-oikeudella 2002D 1.4.2006-30.4.2008. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat 
optio-oikeudella 2002B 1,46 euroa, optio-oikeudella 2002C 0,24 euroa ja     
optio-oikeudella 2002D 1,11 euroa. Merkintähintoja on alennettu osaketta kohden 
jaetun pääoman palautuksen määrällä (0,10 euroa).                

Katsauskauden aikana optio-oikeuksilla ei merkitty osakkeita.          

Vuoden 2006 optio-ohjelma jakautuu kolmeen optiolajiin eli 2006A, 2006B ja 2006C
optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksia voidaan antaa enintään 2 001 000 kappaletta, 
jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 001 000 Tecnomenin osaketta. Yhtiön  
osakepääoma voi nousta tehtävien osakemerkintöjen seurauksena enintään 160 080 
eurolla. Optio-oikeuksien merkintäajat ovat optio-oikeudella 2006A       
1.4.2007-30.4.2010, optio-oikeudella 2006B 1.4.2008-30.4.2011 ja        
optio-oikeudella 2006C 1.4.2009-30.4.2012. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat 
optio-oikeudella 2006A 2,61 euroa, optio-oikeudella 2006B 1,46 euroa ja     
optio-oikeudella 2006C yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi     
Helsingin Pörssissä 1.1.-31.3.2008. Tecnomenin hallitus on jakanut 436 000   
kappaletta 2006A optio-oikeuksia Tecnomen -konsernin avainhenkilöille. Loput  
vuoden 2006 optio-oikeudet on jaettu Tecnomenin kokonaan omistamalle      
tytäryhtiölle, Tecnomen Japan Oy:lle jaettavaksi myöhemmin konsernin nykyisille 
tai tuleville avainhenkilöille.                         

Yhtiön osakepääoma voi nousta merkittävissä olevien optio-oikeuksien perusteella
tehtävien osakemerkintöjen seurauksena enintään 243 080 eurolla, joka vastaa  
5,15 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä    
osakemerkintöjen jälkeen.                            

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Tecnomenin liiketoiminnan suurimmat riskitekijät liittyvät merkittäviin asiakas-
ja partnerisuhteisiin, heidän kanssaan tehtyihin sopimuksiin sekä        
tuotekehityspäätösten oikeaan kohdentamiseen.                  

Tecnomenin merkittävimmät asiakkaat ovat kooltaan yhtiötä huomattavasti     
suurempia ja viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta on yli puolet.   
Yhtiön ja sen suurten asiakkaiden välillä vallitsee riippuvuussuhde, joka    
mahdollisen riskin ohella tarjoaa merkittäviä uusia               
liiketoimintamahdollisuuksia.                          

Yhtiön tekemiin projekti- ja ylläpitosopimuksiin liittyy vastuita, joista voi  
syntyä ennakoimattomia kustannuksia jatkossa. Vastuita pyritään rajoittamaan mm.
asiakassopimuksissa sovittavien vastuunrajoituslausekkein. Lisäksi yhtiöllä on 
voimassa oleva maailmanlaajuinen vastuuvakuutus asiakasprojekteihin liittyvien 
mahdollisesti realisoituvien vastuiden kattamiseksi.              

Projektitoimituksista aiheutuu merkittäviä myyntisaatavia. Asiakkaiden     
maksukäyttäytymistä ja myyntisaamisia seurataan aktiivisesti ja uusien     
asiakkaiden osalta tehdään erilliset luottokelpoisuusarviot ennen tarjouksen  
vahvistamista.                                 

Valuuttakurssien muutokset aiheuttavat riskejä erityisesti myynnille. Merkittävä
osa yhtiön liikevaihdosta on USA:n dollareissa. Yhtiö suojaa kassavirtaan    
liittyvää valuuttapositiotaan maksimissaan 12 kuukauden ajanjaksolta.      
Suojausinstrumentteina käytetään valuuttatermiinejä ja -optioita. Likvidit varat
sijoitetaan luotto- ja likviditeettiriskiä välttäen hyvän luottokelpoisuuden  
omaaviin rahamarkkinatalletuksiin ja lyhyen koron rahastoihin.         

Projektien läpi vieminen aiheuttaa riskejä. Niitä sisältävät mm. uutta     
tuotekehitystä edellyttävät projektit, joissa uusien tuoteominaisuuksien    
luominen saattaa osoittautua odotettua työläämmäksi. Projektimyyntiin liittyy  
myös liikevaihdon ja tuloksen vaihtelut eri vuosineljännesten välillä. Näiden  
vaihteluiden ennustaminen on usein vaikeaa.                   

Tecnomen toimii nopeasti muuttuvalla toimialalla. Tuotekehityspäätöksiin liittyy
riski valinnoista, joihin kohdistuneet tuotto-odotukset eivät välttämättä    
toteudu.                                    

Tecnomenin lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät neuvoteltaviin isoihin
projekteihin ja niiden ajoitukseen.                       

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Tecnomen tiedotti 17.4.2007 saaneensa kaksi merkittävää tilausta,        
yhteisarvoltaan 10 miljoonaa euroa. Ensimmäinen tilauksista on         
ennakkomaksujärjestelmän (Convergent Charging) laajennus Latinalaisessa     
Amerikassa ja toinen on uusi asiakkuus viestintäjärjestelmätuotteille Afrikassa.
Nämä projektit toimitetaan tämän vuoden toisen ja kolmannen neljänneksen aikana.

Nämä tilaukset ovat merkittäviä kokonsa puolesta, ja ne edelleen vahvistavat  
sekä Charging että Messaging liiketoimintayksiköiden asemaa kehittyvillä    
markkinoilla, joissa tilaajamäärien kasvu jatkuu voimakkaana.          

VUODEN 2007 NÄKYMÄT                               

Vuoden 2007 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan olevan vuoden 2006 tasoa. 
Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä ja edellisten vuosien    
kaltaisia. Vuoden 2007 merkittävimpien tilausten odotetaan ajoittuvan      
myöhemmäksi kuin edellisenä vuonna, joten liikevaihdon ja tuloskertymän     
arvioidaan painottuvan toiselle vuosipuoliskolle.                

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN                           

Tecnomenin seuraavat osavuosikatsaukset julkistetaan:              
1-6/2007 keskiviikko 15.8.                           
1-9/2007 keskiviikko 24.10.                           

Tecnomen järjestää tiedotustilaisuuden ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta 
25.04.2007 kello 10.00 Ravintola Bankissa, Unioninkatu 22, Helsinki.      
Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnomen.com. 


TECNOMEN OYJ                                  

Hallitus                                    


LISÄTIETOJA                                   
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799                
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650               

JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           --------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me |   1-3/2007 |   1-3/2006 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO         |     11,0 |     15,2 |     71,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot  |      0,0 |      0,1 |      0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut   |     -1,6 |     -4,4 |     -18,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista     |     -6,1 |     -5,8 |     -25,6 |
| aiheutuvat kulut       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot           |     -1,0 |     -0,6 |     -3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut  |     -4,3 |     -4,1 |     -19,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS          |     -2,0 |      0,4 |      4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot        |      0,7 |      0,5 |      2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut        |     -0,4 |     -0,6 |     -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA      |     -1,7 |      0,3 |      5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot          |      0,1 |     -0,4 |     -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN TULOS     |     -1,5 |     -0,1 |      3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton, |     -0,03 |     -0,00 |     0,06 |
| euroa            |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,         |     -0,03 |     -0,00 |     0,05 |
| laimennusvaikutuksella    |        |        |        |
| oikaistu, euroa       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa   |     1,15 |     1,30 |     1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE, Me      |  31.03.2007 |  31.03.2006 |  31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat      |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöomaisuus       |     21,0 |     16,6 |     20,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut pitkäaikaiset varat  |     0,6 |      0,6 |      0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat      |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus      |     2,6 |      4,4 |      1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myyntisaamiset       |     28,4 |     21,9 |     26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut saamiset       |     19,8 |     20,7 |     19,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahoitusarvopaperit    |     2,2 |     21,8 |      9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahat ja pankkisaamiset  |     5,1 |      6,0 |     11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT             |     79,6 |     92,0 |     88,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma          |     67,5 |     75,8 |     74,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma  |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korollinen vieras pääoma  |     0,0 |      0,4 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Koroton vieras pääoma   |     0,1 |      0,3 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennallinen verovelka  |     2,4 |      1,9 |      2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma  |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Koroton vieras pääoma   |     9,7 |     13,5 |     11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VIERAS PÄÄOMA  |     79,6 |     92,0 |     88,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | Osak | Ylikur | Muut | Omat | Muunt | Sijoite | Voitto | Yht. |
|       | e-pä | ssi-ra | rahas | osak | o-ero |   tun | -varat |   |
|       | äoma | hasto | tot | -kee |    | vapaan |    |   |
|       |   |    |    |  t |    |  oman |    |   |
|       |   |    |    |   |    | pääoman |    |   |
|       |   |    |    |   |    | rahasto |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 | 60,6 | -0,1 |  0,2 |   0,0 |  8,4 | 74,6 |
| 1.1.2007  |   |    |    |   |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |   |    |    |   |  0,0 |     |    | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |   |    |    |   |  0,0 |     |    | 0,0 |
| omaan    |   |    |    |   |    |     |    |   |
| pääomaan  |   |    |    |   |    |     |    |   |
| kirjatut  |   |    |    |   |    |     |    |   |
| nettotuotot |   |    |    |   |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |    |    |   |    |     |  -1,5 | -1,5 |
| tulos    |   |    |    |   |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella  |   |    |    |   |  0,0 |   0,0 |  -1,5 | -1,5 |
| kirjatut  |   |    |    |   |    |     |    |   |
| tuotot ja  |   |    |    |   |    |     |    |   |
| kulut    |   |    |    |   |    |     |    |   |
| yhteensä  |   |    |    |   |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman   |   |    | -5,9 |   |    |     |    | -5,9 |
| palautus  |   |    |    |   |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperust |   |    |    |   |    |     |  0,1 | 0,1 |
| eiset    |   |    |    |   |    |     |    |   |
| maksut   |   |    |    |   |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |    |    |   |    |     |  0,1 | 0,1 |
| muutokset  |   |    |    |   |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 | 54,7 | -0,1 |  0,2 |   0,0 |  7,1 | 67,5 |
| 31.03.2007 |   |    |    |   |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------


Pääoman palautusta maksettiin yhteensä 5 883 317,80 euroa eli 0,10 euroa    
osakkeelta 58 833 178 osakkeelle.                        

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | Osake | Ylikur |  Muut |  Omat | Muunto- | Voitto- | Yht. |
|       | -pääo | ssi-ra | rahasto | osakkee |   ero |  varat |    |
|       |  ma | hasto |   t |    t |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  4,6 |  66,2 |   0,3 |  -0,1 |   0,2 |   6,0 | 77,3 |
| 1.1.2006  |    |    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |    |    |     |     |  -0,2 |     | -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |    |    |     |     |  -0,2 |     | -0,2 |
| omaan    |    |    |     |     |     |     |    |
| pääomaan  |    |    |     |     |     |     |    |
| kirjatut  |    |    |     |     |     |     |    |
| nettotuotot |    |    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |    |    |     |     |     |  -0,1 | -0,1 |
| tulos    |    |    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella  |    |    |     |     |  -0,2 |  -0,1 | -0,3 |
| kirjatut  |    |    |     |     |     |     |    |
| tuotot ja  |    |    |     |     |     |     |    |
| kulut    |    |    |     |     |     |     |    |
| yhteensä  |    |    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |     |     |     |  -1,2 | -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperust |    |    |     |     |     |   0,1 |  0,1 |
| eiset    |    |    |     |     |     |     |    |
| maksut   |    |    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  4,6 |  66,2 |   0,3 |  -0,1 |   0,0 |   4,8 | 75,8 |
| 31.03.2006 |    |    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, Me        |   1-3/2007 |   1-3/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat           |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos               |     -1,5 |     -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut                   |     0,6 |     0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot                  |     -0,6 |     -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut                  |     0,3 |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                     |     0,1 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut                 |     -0,1 |     -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset            |     -4,3 |     -3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                |     -0,0 |     -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                 |     0,4 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                |     -0,0 |     -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta         |     -5,1 |     -2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat            |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin    |     -1,5 |     -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin    |     -0,5 |     -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta          |     -2,0 |     -2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat             |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu     |       |     -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman palautus               |     -5,9 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta           |     -5,9 |     -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               |    -13,0 |     -5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa 1.1.          |     20,4 |     33,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus      |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutus  |     -0,2 |     -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa 31.03.        |     7,3 |     27,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos                     |    -13,0 |     -5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT, | 1-3/2007 |  1-3/2006 |    2006 |
| Me                  |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %     |   -7,3 |    4,8 |     9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %        |   -8,7 |    -0,7 |     4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %          |   85,1 |    84,1 |    84,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %          |   -10,8 |   -36,0 |    -27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit             |    0,5 |    0,6 |     2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta          |    4,2 |    3,9 |     3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitysmenot       |    4,0 |    3,2 |    13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta          |   36,1 |    21,2 |    18,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta              |   15,9 |    21,3 |    15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |    358 |    379 |     387 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa       |    352 |    387 |     374 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OSAKEKOHTAISET      | 1-3/2007 | 1-3/2006 |      2006 |
| TUNNUSLUVUT, Me           |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton, euroa  |   -0,03 |   -0,00 |      0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennusvaikutuksella |   -0,03 |   -0,00 |      0,05 |
| oikaistu, euroa           |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa       |   1,15 |   1,30 |      1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä kauden lopussa,     |  59 006 |  58 309 |     59 006 |
| 1 000 kpl              |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä keskimäärin,       |  58 871 |  58 309 |     58 673 |
| 1 000 kpl              |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys, euroa    |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Keskikurssi           |   1,56 |   2,73 |      2,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Alin               |   1,29 |   2,46 |      1,38 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ylin               |   1,83 |   3,06 |      3,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi kauden lopussa,   |   1,44 |   2,97 |      1,68 |
| euroa                |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo kauden  |   85,0 |   173,2 |      99,1 |
| lopussa, Me             |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, milj. kpl       |   11,8 |   11,7 |      59,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, % kokonaismäärästä   |   20,1 |   20,1 |     101,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, Me           |   18,5 |   32,1 |     122,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 1-3/2007 | 1-3/2006 |    2006 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit           |      |    0,6 |    0,6 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta velasta           |      |      |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinteistökiinnitykset      |      |      |    0,0 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muusta omasta sitoumuksesta     |      |      |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinteistökiinnitykset      |      |    1,3 |    0,6 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yrityskiinnitykset        |      |    0,2 |    0,0 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omat vastuut          |    2,1 |    2,8 |    2,5 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDANNAISSOPIMUKSET, Me      |      |      |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valuuttatermiinit         |      |      |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Käypä arvo           |    6,0 |    2,6 |    13,0 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Kohde-etuuden arvo       |    6,2 |    2,7 |    12,6 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Joustotermiinit          |      |      |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Käypä arvo           |    1,6 |      |    11,7 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Kohde-etuuden arvo       |    1,5 |      |    11,7 |  |
--------------------------------------------------------------------------------

SEGMENTTITIEDOT, Me                               

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNALLISET SEGMENTIT      |    1-3/2007 |    1-3/2006 |
| (ensisijainen segmentti-informaatio)   |         |         |
| LIIKEVAIHTO               |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Messaging                |       7,9 |       6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Charging                 |       3,1 |       8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |      11,0 |      15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MAANTIETEELLISET SEGMENTIT (toissijainen |    1-3/2007 |    1-3/2006 |
| segmentti-informaatio) LIIKEVAIHTO    |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka                 |       5,0 |       8,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka      |       5,8 |       3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia ja Tyynenmeren alue        |       0,3 |       2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |      11,0 |      15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT       | 1Q/07 | 4Q/06 | 3Q/06 | 2Q/06 | 1Q/06 | 4Q/05 |
| NELJÄNNESVUOSITTAIN, Me |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 11,0 |  20,1 |  16,9 |  19,6 |  15,2 |  17,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %  | -27,3 |  12,5 | -13,2 |  2,9 |  20,9 |  44,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       | -2,0 |  0,6 |  0,9 |  3,0 |  0,4 |  3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liike-vaihdosta  | -17,7 |  3,0 |  5,3 |  15,2 |  2,6 |  17,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   | -1,7 |  0,5 |  1,7 |  2,8 |  0,3 |  3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden    |  352 |  374 |  395 |  393 |  387 |  373 |
| lopussa         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      | -0,03 | -0,01 |  0,02 |  0,01 | -0,00 |  0,05 |
| laimentamaton, euroa  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      | -0,03 | -0,01 |  0,02 |  0,01 | -0,00 |  0,05 |
| laimennusvaikutuksella |    |    |    |    |    |    |
| oikaistu, euroa     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa | 1,15 |  1,27 |  1,27 |  1,35 |  1,30 |  1,33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, | -7,3 | -20,4 | -23,5 | -27,5 | -27,3 | -32,8 |
| Me           |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me     | 15,9 |  15,0 |  18,5 |  16,0 |  21,3 |  27,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

OSAKKEENOMISTAJAT                                

Yhtiön kymmenen suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia omistajia lukuun
ottamatta, 31.03.2007:                             

--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  Osakkeita, kpl |   % osakkeista ja |
|                  |          |       äänistä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vak.osak.yhtiö Henki-Sampo     |     3 083 400 |        5,23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hammaren Lars-Olof         |     2 164 300 |        3,67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sumelius Henning          |     2 022 300 |        3,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fim Fenno Sijoitusrahasto     |     1 466 600 |        2,49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva  |     1 300 000 |        2,20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suupohjan Osuuspankki       |     1 200 000 |        2,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sumelius Johanna Marina      |     1 122 400 |        1,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EQ Pikkujättiläiset/EQ       |     1 000 000 |        1,69 |
| Rahastoyhtiö Oy          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskinäinen työeläkevak.yhtiö   |      990 000 |        1,68 |
| Varma               |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investsum Oy            |      947 500 |        1,61 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ              |    15 296 500 |        25,93 |
--------------------------------------------------------------------------------

Omistusajakauma 31.03.2007                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita, kpl  | Omistuksia |     % | Osakemäärä, kpl |      % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-100       |     474 |   7,46 |      27 889 |    0,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 101-500      |    2 256 |   35,52 |     598 564 |    1,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 501-1 000     |    1 125 |   17,71 |     921 031 |    1,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 001-5 000    |    1 629 |   25,65 |    4 024 464 |    6,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 001-10 000   |     419 |   6,60 |    3 249 317 |    5,51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 001-50 000   |     315 |   4,96 |    7 195 295 |    12,19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 50 001-100 000  |     49 |   0,77 |    3 479 353 |    5,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 100 001-500 000  |     64 |   1,01 |    13 821 490 |    23,42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 500 001<     |     20 |   0,32 |    25 650 575 |    43,47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteistilillä   |       |      |      37 600 |    0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaikki yhteensä  |    6 351 |  100,00 |    59 005 578 |   100,00 |
--------------------------------------------------------------------------------

Omistusjakauma sektoreittain 31.03.2007                     

--------------------------------------------------------------------------------
|                      |   Osakkeita, kpl |      % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset                 |     5 377 689 |    9,11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset      |     15 295 728 |    25,92 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkisyhteisöt              |     1 035 800 |    1,76 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt    |     3 198 250 |    5,42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet yhteensä           |     32 374 657 |    54,87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiset omistajat           |     1 685 854 |    2,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |     58 967 978 |    99,94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteistilillä               |       37 600 |    0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseenlaskettu määrä         |     59 005 578 |   100,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintarekisterissä           |     5 545 779 |    9,40 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770