TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2008 (tilintarkastamaton)

Tecnomen Oyj        OSAVUOSIKATSAUS      22.10.2008 klo 8.30   

TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2008 (tilintarkastamaton)         

Kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 4,8 % ollen 18,2 miljoonaa euroa    
(19,1). Operatiivinen kassavirta oli erinomainen, 9,8 miljoonaa euroa (2,9).  
Koko katsauskauden liikevaihto kasvoi 8,9 prosenttia ollen 55,5 miljoonaa euroa 
(51,0)ja tulos oli 5,3 miljoonaa euroa (6,5). Operatiivinen kassavirta oli 11,9 
miljoonaa euroa (-5,3). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 17,2 (17,1)    
miljoonaa euroa. Vuoden 2008 näkymät eivät ole oleellisesti muuttuneet     
edellisestä osavuosikatsauksesta.                        

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT       | 7-9/08 | 7-9/07 |  1-9/08 |  1-9/07 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me     |  18,2 |  19,1 |   55,5 |   51,0 |   70,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %  |  -4,8 |  12,9 |   8,9 |   -1,5 |   -2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, Me     |   3,3 |   5,2 |   6,5 |   7,1 |   8,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   |  18,2 |  27,2 |   11,8 |   14,0 |   12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, Me |   4,2 |   4,8 |   7,7 |   7,3 |   10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   |  23,0 |  25,2 |   13,8 |   14,3 |   14,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos   |   3,1 |   4,4 |   5,3 |   6,5 |   8,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,   |  0,05 |  0,08 |   0,09 |   0,11 |   0,15 |
| laimentamaton      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,   |  0,05 |  0,07 |   0,09 |   0,11 |   0,15 |
| laimennusvaikutuksella |     |     |     |     |     |
| oikaistu        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me     |     |     |   17,2 |   17,1 |   17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta, Me     |   9,8 |   2,9 |   7,8 |  -11,1 |   -2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen      |   9,8 |   2,9 |   11,9 |   -5,3 |   2,9 |
| kassavirta, Me     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat, Me      |     |     |   25,2 |   9,2 |   17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste %   |     |     |   83,9 |   84,7 |   83,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste %   |     |     |  -31,8 |  -12,1 |  -22,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö       |     |     |   354 |   352 |   355 |
| katsauskauden lopussa  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitusjohtaja Jarmo Niemi:                          

”Kolmas vuosineljännes oli jälleen tuloksen suhteen vahva. Liikevoitto oli 3,3 
miljoonaa euroa, 18% liikevaihdosta. Neljänneksen operatiivinen kassavirta oli 
erinomainen, +9,8 miljoonaa euroa. Katsauskauden lopun rahavarat olivat 25,2  
miljoonaa euroa. Yhtiö on velaton.                       

Katsauskauden liikevaihto kasvoi 9%, joka on markkinoiden kasvua suurempi ja  
erittäin hyvä, kun huomioidaan US dollarin kurssikehitys. Erityisen tyytyväinen 
olen ylläpitoliikevaihdon 30% kasvuun. Katsauskauden aikana dollarin keskikurssi
oli noin 12% alempi kuin vuotta aiemmin. Mikäli 2008 kolmen ensimmäisen     
neljänneksen toteutuneet luvut oikaistaisiin tällä erolla, olisi yhtiön     
liikevaihto ja myös liiketulos lähes 4 miljoonaa euroa suurempi.        

Kolmannella neljänneksellä Messaging-liiketoimintayksikössä toimitettiin useita 
uusia, mutta pieniä projekteja. Kanavamyynti oli viimevuotista pienempi.    
Liikevaihto jäi pieneksi ja yksikön raportoitu liikevoitto nollan pintaan. Koko 
katsauskauden liikevaihdon kasvu oli 3% ja liiketulos 20 % liikevaihdosta.   

Charging-liiketoimintayksikön kolmas neljännes oli vahva sekä liikevaihdon että 
tuloksen suhteen. Yksikön liiketulos kolmannella neljänneksellä oli erittäin  
hyvä, 32% liikevaihdosta. Katsauskauden liikevaihdon kasvu oli 17% ja liiketulos
9% liikevaihdosta.”                               

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-9/2008 ja vertailukauden 
luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-9/2007, ellei toisin mainita.         
Osavuosikatsauksessa esitettyjen tunnuslukujen kaavat ja laskentaperiaatteet  
ovat samat kuin vuoden 2007 vuosikertomuksessa julkaistut.           

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI                              

Tecnomenin katsauskauden liikevaihto kasvoi 8,9 prosenttia ja oli 55,5 miljoonaa
euroa (51,0).                                  

Katsauskauden myynnistä on 35,3 miljoonaa euroa tuloutettu IAS 11-standardin  
mukaan (Pitkäaikaishankkeet) ja 20,2 miljoonaa euroa IAS 18-standardin (Tuotot) 
mukaan.                                     

Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 53,4 prosenttia 
(50,1 %), EMEA 34,0 prosenttia (42,5 %) ja APAC 12,6 prosenttia (7,4 %).    

Tuotelinjoittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Messaging 52,6 prosenttia  
(55,9 %) ja Charging 47,4 prosenttia (44,1 %).                 

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 7,9 miljoonaa euroa (17,1)  
ollen 14,3 prosenttia (33,5 %) liikevaihdosta.                 

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 13,0 miljoonaa euroa (10,0), eli 23,5   
prosenttia (19,7 %) liikevaihdosta.                       

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 17,2 miljoonaa euroa (17,1).    
Amerikan osuus tilauskannasta oli 58,4 prosenttia, EMEAn osuus 31,5 prosenttia 
ja APACin osuus 10,1 prosenttia.                        

TULOSKEHITYS                                  

Katsauskauden liikevaihto oli 55,5 miljoonaa euroa (51,0) ja liiketulos oli 6,5 
miljoonaa euroa (7,1). Edelliseen vuoteen verrattuna liiketulokseen vaikutti  
dollarin noin 12% alempi keskikurssi. Tecnomenin Amerikan myynti, 29,7 miljoonaa
euroa, on valtaosaltaan dollarimääräistä. Tuotekehityskulujen aktivoinneista ja 
niiden poistoista aiheutui nettomääräisesti 0,8 miljoonaa euroa tulosta     
heikentävä vaikutus vuotta aiempaan vertailukauteen nähden. Liiketulos oli   
katsauskaudella 12% (14%) liikevaihdosta.                    

Tecnomenin liiketoiminta perustuu projektien myyntiin. Niistä kirjattavat tuotot
ja kulut vaihtelevat huomattavasti vuosineljänneksittäin. Tämän vuoksi yhtiön  
kannattavuutta on syytä tarkastella useamman kuin yhden vuosineljänneksen    
tuloksen perusteella.                              

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 7,7 miljoonaa euroa (7,3).         

Tulos osaketta kohden oli 0,09 euroa (0,11). Oma pääoma osaketta kohden oli   
kauden lopussa 1,34 euroa (1,28).                        

RAHOITUS JA INVESTOINNIT                            

Tecnomenin likvidit kassavarat olivat 25,2 miljoonaa euroa (9,2). Katsauskauden 
kassavirta oli 7,8 miljoonaa euroa, joka sisältää ensimmäisellä neljänneksellä 
maksetut osingot 4,1 miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen kassavirta oli 9,8 
miljoonaa euroa.                                

Taseen loppusumma 30.9.2008 oli 94,3 miljoonaa euroa (89,2). Korollinen vieras 
pääoma oli 0,0 miljoonaa euroa (0,0). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan    
(gearing) oli -31,8 prosenttia (-12,1 %). Taserakenne säilyi vahvana ja     
30.9.2008 omavaraisuusaste oli 83,9 prosenttia (84,7 %).            

Tecnomenin bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat     
katsauskaudella 0,9 miljoonaa euroa (0,8) eli 1,7 prosenttia (1,6 %)      
liikevaihdosta.                                 

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat katsauskaudella yhteensä 1,1 miljoonaa 
euroa (0,2). Tämä muodostui suurelta osin realisoituneista           
valuuttakurssivoitoista dollarin vahvistumisen johdosta.            

--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me (lisäys - / vähennys +) |   1-9/08 |   1-9/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten muutos              |    12,6 |     6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden saamisten muutos             |    -1,8 |    -15,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos             |     0,9 |    -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen muutos               |    -1,5 |    -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden velkojen muutos              |    -1,9 |     2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ          |     8,4 |    -8,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

MARKKINAT                                    

Messaging                                    

Myynti oli kolmannella vuosineljänneksellä alempi kuin vuoden alkupuolella,   
koska jakson aikana ei toimitettu yhtään isompaa laajennusta. Huolto- ja    
ylläpitomyynti jatkui kuitenkin vahvana kaikilla päämarkkina-alueilla. Tecnomen 
toimitti myös pari pienempää uuden sukupolven viestintäjärjestelmää       
(NGM) olemassaoleville asiakkailleen Afrikassa sekä Latinalaisessa Amerikassa. 
Lisäksi Tecnomen sai uuden asiakkuuden NGM-järjestelmälle sekä Afrikassa että  
Latinalaisessa Amerikassa.                           

Charging                                    

Tilaajamäärien kasvu jatkui edelleen suotuisana Etelä- ja Keski-Amerikassa sekä 
Afrikassa. Kolmannella vuosineljänneksellä Tecnomen sai asiakkailtaan      
merkittäviä maksuratkaisujen laajennustilauksia ja lisäksi uuden merkittävän  
maksujärjestelmäasiakkaan Latinalaisesta Amerikasta. Käynnissä olevien     
projektien valmiusaste kehittyi myös hyvin.                   

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS                            

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 11,8 miljoonaa euroa   
(11,6) mikä vastaa 21,3 prosenttia (22,7 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen  
liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 5,7 miljoonaa euroa (5,5), jotka    
poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen   
poistot katsauskaudella olivat 2,5 (1,6) miljoonaa euroa.            

HENKILÖSTÖ                                   

Syyskuun 2008 lopussa Tecnomenin palveluksessa työskenteli 354 (352) henkilöä, 
joista kotimaassa 88 (89) ja Suomen ulkopuolella 266 (263) henkeä. Katsauskauden
keskimääräinen henkilöstömäärä oli 360 (354). Yhtiön palveluksessa olevan    
henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava:               

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  1-9/2008 |   1-9/2007 |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa    |    354 |      352 |      355 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Amerikka           |     65 |      64 |      67 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  EMEA             |    264 |      261 |      261 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  APAC             |     25 |      27 |      27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin     |    360 |      354 |      354 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut ennen      |    19,9 |     18,2 |     25,3 |
| tuotekehitysaktivointeja (milj. |      |        |        |
| euroa)             |      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS                        

Syyskuun 2008 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 79,1 miljoonaa euroa  
(75,6) ja osakepääoma 4 720 446,24 euroa. Osakkeiden määrä oli 59 277 078, josta
yhtiön hallussa oli 134 800 osaketta vastaten 0,23 prosenttia yhtiön koko    
osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,34 
euroa (1,28).                                  

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin 2.1.-30.9.2008 Helsingin Pörssissä yhteensä  
16 697 063 kappaletta (17 821 798 euroa), eli 28,2 prosenttia osakkeiden    
kokonaismäärästä.                                

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 1,27 euroa ja alin 0,94 euroa.   
Keskikurssi oli 1,07 euroa ja osakkeen päätöskurssi 30.9.2008 oli 0,96 euroa.  
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 56 905 995 euroa.    

HALLITUKSEN VALTUUDET                              

Tecnomenin 12.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen   
päättämään enintään 5 790 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet 
voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien    
omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin
välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken  
käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen  
liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa,    
käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin 
yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen 
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Hallitus on oikeutettu     
päättämään omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista. Valtuutus 
on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta ei ole 
käytetty katsauskauden aikana.                         

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 17 800 000 uuden 
osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta 
maksua vastaan tai maksutta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien      
antamisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään osakkeiden käyttötavasta ja   
valtuutus sisältää oikeuden päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle  
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle 
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 
kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutukset ovat voimassa kaksi vuotta       
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksia ei ole käytetty katsauskauden  
aikana.                                     

OPTIO-OHJELMAT                                 

Yhtiöllä oli katsauskauden aikana voimassa vuoden 2002 optio-ohjelma ja vuoden 
2006 optio-ohjelma.                               

Optio-ohjelman 2002 alalajeista voimassa olivat ainoastaan optio-oikeudet 2002D,
joiden merkintäaika oli 1.4.2006-30.4.2008. Merkintähinta optio-oikeudella 2002D
oli 1,04 euroa. Optio-oikeuksien 2002D merkintähintaa alennettiin osaketta   
kohden jaetun osingon määrällä (0,07 euroa).                  

Katsauskauden aikana optio-oikeuksilla 2002D merkittiin 25.000 uutta yhtiön   
osaketta. Kaupparekisteriin merkitty osakkeiden lukumäärä oli katsauskauden   
päättyessä 59 277 078 osaketta.                         

Koska optio-oikeuksien 2002D merkintäaika päättyi 30.4.2008, optio-oikeudet 2002
on poistettu arvo-osuusjärjestelmästä ja optiolaji mitätöity.          

Vuoden 2006 optio-ohjelma jakautuu kolmeen optiolajiin eli 2006A, 2006B ja 2006C
optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksia voidaan antaa enintään 2 001 000 kappaletta, 
jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 001 000 Tecnomenin osaketta.     
Optio-oikeuksien merkintäajat ovat optio-oikeudella 2006A 1.4.2007-30.4.2010,  
optio-oikeudella 2006B 1.4.2008-30.4.2011 ja optio-oikeudella 2006C       
1.4.2009-30.4.2012. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat optio-oikeudella 2006A 
2,54 euroa, optio-oikeudella 2006B 1,39 euroa ja optio-oikeudella 2006C 1,05  
euroa. Optio-oikeuksien 2006A, 2006B ja 2006 C merkintähintoja on alennettu   
osaketta kohden jaetun osingon määrällä (0,07 euroa). Tecnomenin hallitus on  
jakanut 304 000 kappaletta 2006A optio-oikeuksia ja 667 000 kappaletta 2006B  
optio-oikeuksia Tecnomen-konsernin avainhenkilöille. Loput vuoden 2006     
optio-oikeudet on jaettu Tecnomenin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Tecnomen
Japan Oy:lle jaettavaksi myöhemmin konsernin nykyisille tai tuleville      
avainhenkilöille.                                

Tecnomenin kaikkia liikkeelle laskemia optio-oikeuksia on 30.9.2008 jäljellä  
yhteensä 2 001 000 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien    
osakkeiden osuus on enintään 3,27 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista 
äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. Kaikista voimassaolevista 
optio-oikeuksista yhtiön hallussa oli 30.9.2008 vielä 1 030 000 kappaletta. Ulos
jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 30.9.2008 enimmillään 1,61 %. 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Tecnomenin riskit ja epävarmuustekijät on selvitetty hallituksen        
toimintakertomuksessa. Yhtiön lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät  
neuvoteltaviin isoihin projekteihin ja projektien ajoitukseen sekä       
valuuttakurssien muutoksiin. Edelliseen osavuosikatsaukseen verrattuna yhtiön  
riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.    

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Katsauskauden jälkeen ei ole merkittäviä tapahtumia.              

VUODEN 2008 NÄKYMÄT                               

Vuoden 2008 näkymät eivät ole oleellisesti muuttuneet edellisestä        
osavuosikatsauksesta.                              

Messaging- ja Chargingin kokonaismarkkinoiden odotetaan säilyvän vuonna 2008  
edellisen vuoden tasolla. Perinteisten suljettujen järjestelmien markkinat   
laskevat mutta IP-pohjaisten ratkaisujen markkinat kasvavat. Maailmantalous   
jatkuu epävarmana ja ennustaminen on vaikeaa.                  

Vuoden 2008 liikevaihdon arvioidaan nousevan korkeammaksi kuin vuonna 2007.   
Varmistaakseen tulevien vuosien kasvumahdollisuudet ja näin paremman      
tuloskehityksen Tecnomen panostaa kuitenkin voimakkaasti            
Charging-liiketoimintansa uusiin Convergent Charging -tuotteisiin ja      
markkinoihin.                                  

Parantuneesta liikevaihdosta huolimatta merkittävien panostusten ja dollarin  
edelliseen vuoteen nähden heikon keskikurssin vuoksi vuoden 2008 euromääräisen 
liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2007 liikevoittoa pienemmäksi.       

Neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden odotetaan olevan merkittäviä.       

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN                           

Tecnomen järjestää tiedotustilaisuuden tammi-syyskuun tuloksesta 22.10.2008   
kello 10.00 Scandic Hotel Simonkentässä, Pavilion-kabinetissa.         
Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnomen.com. 


TECNOMEN OYJ                                  

Hallitus                                    


LISÄTIETOJA                                   
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799                
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650               


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tecnomen.com                                


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN        | 7-9/08 |  7-9/07 | 1-9/08 |  1-9/07 |   2007 |
| TULOSLASKELMA, Me    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO       |  18,2 |   19,1 |  55,5 |   51,0 |   70,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |   0,0 |   0,1 |   0,0 |   0,2 |   0,2 |
| tuotot         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut |  -4,1 |   -3,6 |  -13,0 |  -10,5 |  -15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista   |  -5,1 |   -5,1 |  -17,1 |  -16,6 |  -23,3 |
| aiheutuvat kulut    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot         |  -1,4 |   -1,1 |  -4,1 |   -3,2 |   -4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |  -4,3 |   -4,2 |  -14,8 |  -13,8 |  -18,4 |
| kulut          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS       |   3,3 |   5,2 |   6,5 |   7,1 |   8,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot     |   1,1 |   -0,2 |   1,5 |   1,1 |   1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut      |  -0,2 |   -0,2 |  -0,4 |   -0,9 |   -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA   |   4,2 |   4,8 |   7,7 |   7,3 |   10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot        |  -1,1 |   -0,4 |  -2,3 |   -0,8 |   -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN TULOS   |   3,1 |   4,4 |   5,3 |   6,5 |   8,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      |  0,05 |   0,08 |  0,09 |   0,11 |   0,15 |
| laimentamaton, euroa  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      |  0,05 |   0,07 |  0,09 |   0,11 |   0,15 |
| laimennusvaikutuksella |     |     |     |     |     |
| oikaistu, euroa     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE, Me      |   30.9.2008 |  31.12.2007 |   30.9.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikearvo         |      0,7 |      0,7 |      0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet |     19,0 |     15,8 |     14,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset         |      7,3 |      8,1 |      8,0 |
| käyttöomaisuushyödykkeet   |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset myynti- ja   |      0,5 |      0,2 |      0,7 |
| muut  saamiset       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus      |      1,5 |      2,4 |      2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myyntisaamiset      |     14,1 |     25,8 |     19,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut saamiset       |     26,1 |     24,8 |     34,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat         |     25,2 |     17,5 |      9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ        |     94,3 |     95,2 |     89,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma          |     79,1 |     78,0 |     75,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat     |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat   |      0,0 |      0,0 |      0,1 |
| velat            |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verovelat |      4,4 |      3,4 |      3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat     |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korottomat   |     10,8 |     13,8 |     10,4 |
| velat            |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ |     94,3 |     95,2 |     89,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tecnomen ilmoitti 25.1.2008 antamassaan pörssitiedotteessa selvittävänsä    
mahdollisuutta myydä omistamansa pääkonttorikiinteistön.            
Kiinteistömarkkinoiden viimeaikoina tapahtuneen huononemisen vuoksi myyntiä ei 
enää pidetä todennäköisenä.                           

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | Osak | Ylikur | Omat | Muunt | Sijoite |  Muut | Voitt | Yht. |
|       | e-pä | ssi-ra | osak | o-ero |   tun | rahast | o-var |   |
|       | äoma | hasto | -kee |    | vapaan |  ot |  at |   |
|       |   |    |  t |    |  oman |    |    |   |
|       |   |    |   |    | pääoman |    |    |   |
|       |   |    |   |    | rahasto |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 | -0,1 |  0,2 |   0,3 |  54,7 | 17,4 | 78,0 |
| 1.1.2008  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |   |    |   | -0,1 |     |    |    | -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |   |    |   | -0,1 |     |    |    | -0,1 |
| omaan    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| pääomaan  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| kirjatut  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| nettotuotot |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |    |   |    |     |    |  5,3 | 5,3 |
| tulos    |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella  |   |    |   | -0,1 |     |    |  5,3 | 5,2 |
| kirjatut  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| tuotot ja  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| kulut    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| yhteensä  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |    |   |    |     |  -4,1 |    | -4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt  |   |    |   |    |   0,0 |    |    | 0,0 |
| osakeoptiot |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperust |   |    |   |    |     |    |  0,1 | 0,1 |
| eiset    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| maksut   |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |    |   |    |     |    | -0,1 | -0,1 |
| muutokset  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 | -0,1 |  0,1 |   0,3 |  50,6 | 22,8 | 79,1 |
| 30.9.2008  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------

Maaliskuussa 2008 maksettiin osinkoa yhteensä 4 138 209,46 euroa eli 0,07 euroa 
osakkeelta 59 117 278 osakkeelle.                        

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | Osak | Ylikur | Omat | Muunt | Sijoite |  Muut | Voitt | Yht. |
|       | e-pä | ssi-ra | osak | o-ero |   tun | rahast | o-var |   |
|       | äoma | hasto | -kee |    | vapaan |  ot |  at |   |
|       |   |    |  t |    |  oman |    |    |   |
|       |   |    |   |    | pääoman |    |    |   |
|       |   |    |   |    | rahasto |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 | -0,1 |  0,2 |   0,0 |  60,6 |  8,4 | 74,6 |
| 1.1.2007  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |   |    |   |  0,0 |     |    |    | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |   |    |   |  0,0 |     |    |    | 0,0 |
| omaan    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| pääomaan  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| kirjatut  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| nettotuotot |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |    |   |    |     |    |  6,5 | 6,5 |
| tulos    |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella  |   |    |   |  0,0 |     |    |  6,5 | 6,5 |
| kirjatut  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| tuotot ja  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| kulut    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| yhteensä  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman   |   |    |   |    |     |  -5,9 |    | -5,9 |
| palautus  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt  |   |    |   |    |   0,0 |    |    | 0,0 |
| osakeoptiot |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperust |   |    |   |    |     |    |  0,1 | 0,1 |
| eiset    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| maksut   |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |    |   |    |     |    |  0,1 | 0,1 |
| muutokset  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 | -0,1 |  0,2 |   0,1 |  54,7 | 15,1 | 75,6 |
| 30.9.2007  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------

Maaliskuussa 2007 maksettiin pääoman palautusta yhteensä 5 883 317,80 euroa eli 
0,10 euroa osakkeelta 58 833 178 osakkeelle.                  

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, Me        |   1-9/2008 |   1-9/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat           |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos               |     5,3 |     6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut                   |     3,4 |     2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korkotuotot                 |     -0,4 |     -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korkokulut                  |     0,0 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verot                    |     2,3 |     0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut oikaisut                |     -0,2 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset            |     8,4 |     -8,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                |     0,0 |     -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                 |     0,4 |     0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                |     -0,7 |     -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta         |     18,5 |     1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat            |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin    |     -5,9 |     -5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin    |     -0,6 |     -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta          |     -6,6 |     -6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat             |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla     |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot               |     -4,1 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman palautus               |       |     -5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta           |     -4,1 |     -5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               |     7,8 |    -11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa 1.1.          |     17,5 |     20,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus      |     -0,1 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutus  |     0,0 |     -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa 30.6.         |     25,2 |     9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos                     |     7,8 |    -11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja   
arvostusperiaatteita ja noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä 
vuositilinpäätöksessä, mutta osavuosikatsauksen laadinnassa ei ole noudatettu  
kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.           

SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNALLISET SEGMENTIT      |     1-9/2008 |    1-9/2007 |
| (ensisijainen segmentti-informaatio)   |         |        |
| LIIKEVAIHTO, Me             |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Messaging                |       29,2 |      28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Charging                 |       26,3 |      22,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |       55,5 |      51,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| MAANTIETEELLISET SEGMENTIT (toissijainen  |   1-9/2008 |    1-9/2007 |
| segmentti-informaatio)           |        |         |
| LIIKEVAIHTO, Me              |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka (Pohjois-, Väli- ja        |     29,7 |      25,5 |
| Etelä-Amerikka)              |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka)    |     18,9 |      21,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue)      |      7,0 |       3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                  |     55,5 |      51,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

MUUT VUOKRASOPIMUKSET, Me                            

--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokrasopimukset             |  30.9.2008 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yhden vuoden kuluessa erääntyvät      |     0,4 |      0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1-5 vuoden kuluessa erääntyvät       |     0,6 |      0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me        |  30.9.2008 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                   |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omasta puolesta              |     0,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                 |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Irlannin kiinteistöön liittyvä rajoitus  |     0,4 |      0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT, | 1-9/2008 |  1-9/2007 |    2007 |
| Me                  |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %     |   13,7 |    14,5 |    13,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %        |    9,0 |    11,6 |    11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %          |   83,9 |    84,7 |    83,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %          |   -31,8 |   -12,1 |    -22,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit             |    0,9 |    0,8 |     1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta          |    1,7 |    1,6 |     1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitysmenot       |   11,8 |    11,6 |    16,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta          |   21,3 |    22,7 |    22,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta              |   17,2 |    17,1 |    17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |    360 |    354 |     354 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa       |    354 |    352 |     355 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT, | 1-9/2008 |  1-9/2007 |    2007 |
| Me                  |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton, euroa   |   0,09 |    0,11 |    0,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennusvaikutuksella  |   0,09 |    0,11 |    0,15 |
| oikaistu, euroa            |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa        |   1,34 |    1,28 |    1,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä kauden lopussa,      |  59 142 |   58 937 |   59 117 |
| 1 000 kpl               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä keskimäärin,        |  59 131 |   58 915 |   58 965 |
| 1 000 kpl               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys, euroa     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Keskikurssi            |   1,07 |    1,42 |    1,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Alin                |   0,94 |    1,22 |    1,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ylin                |   1,27 |    1,83 |    1,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa |   0,96 |    1,31 |    1,24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo kauden   |   56,9 |    77,4 |    73,3 |
| lopussa, Me              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, milj. kpl        |   16,7 |    29,4 |    38,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, % kokonaismäärästä    |   28,2 |    49,7 |    65,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, Me            |   17,8 |    41,6 |    53,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT       | 3Q/08 | 2Q/08 | 1Q/08 | 4Q/07 | 3Q/07 | 2Q/07 |
| NELJÄNNESVUOSITTAIN, Me |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 18,2 |  22,2 |  15,2 |  19,2 |  19,1 |  20,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %  | -4,8 |  6,4 |  37,4 |  -4,7 |  12,9 |  6,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       |  3,3 |  3,6 |  -0,4 |  1,8 |  5,2 |  3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liike-vaihdosta  | 18,2 |  16,3 |  -2,6 |  9,3 |  27,2 |  18,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   |  4,2 |  3,9 |  -0,4 |  2,7 |  4,8 |  4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden    |  354 |  359 |  365 |  355 |  352 |  347 |
| lopussa         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      | 0,05 |  0,06 | -0,02 |  0,04 |  0,08 |  0,06 |
| laimentamaton, euroa  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      | 0,05 |  0,06 | -0,02 |  0,04 |  0,07 |  0,06 |
| laimennusvaikutuksella |    |    |    |    |    |    |
| oikaistu, euroa     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa | 1,34 |  1,29 |  1,23 |  1,32 |  1,28 |  1,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, | -25,2 | -15,5 | -11,8 | -17,5 |  -9,2 |  -6,3 |
| Me           |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me     | 17,2 |  25,1 |  16,8 |  17,5 |  17,1 |  20,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on esitetty  
miljoonissa euroissa. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770