TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007 (tilintarkastamaton)

Kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 12,9 % ollen 19,1 miljoonaa euroa   
(16,9) ja liiketulos oli hyvä, 5,2 miljoonaa euroa (0,9). Operatiivinen     
kassavirta oli 2,9 miljoonaa euroa (1,8). Koko katsauskauden liikevaihto oli  
51,0 miljoonaa euroa (51,7)ja liiketulos kasvoi 66,8 % ollen 7,1 miljoonaa euroa
(4,3). Operatiivinen kassavirta oli -5,3 miljoonaa euroa (-3,2). Tilauskanta oli
katsauskauden lopussa 17,1 (18,5) miljoonaa euroa.               


--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT       | 7-9/07 | 7-9/06 |  1-9/07 |  1-9/06 |   2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me     |  19,1 |  16,9 |   51,0 |   51,7 |   71,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %  |  12,9 |  -13,2 |   -1,5 |   1,2 |   4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, Me     |   5,2 |   0,9 |   7,1 |   4,3 |   4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   |  27,2 |   5,3 |   14,0 |   8,3 |   6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, Me |   4,8 |   1,7 |   7,3 |   4,8 |   5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   |  25,2 |  10,2 |   14,3 |   9,2 |   7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos   |   4,4 |   1,4 |   6,5 |   3,7 |   3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,   |  0,08 |  0,02 |   0,11 |   0,06 |   0,06 |
| laimentamaton      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,   |  0,07 |  0,02 |   0,11 |   0,06 |   0,05 |
| laimennusvaikutuksella |     |     |     |     |     |
| oikaistu        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me     |     |     |   17,1 |   18,5 |   15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta, Me     |   2,9 |  -4,1 |  -11,1 |   -9,7 |  -12,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen      |   2,9 |   1,8 |   -5,3 |   -3,2 |   -6,6 |
| kassavirta, Me     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavarat, Me     |     |     |   9,2 |   23,5 |   20,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste %   |     |     |   84,7 |   85,3 |   84,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste %   |     |     |  -12,1 |  -31,4 |  -27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö       |  352  |   395 |   352 |   395 |   374 |
| katsauskauden lopussa  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitusjohtaja Jarmo Niemi:                          

”Tecnomenin kolmannen vuosineljänneksen tulos oli hyvä. Yhdeksän ensimmäisen  
kuukauden liikevaihto oli lähes edellisen vuoden tasoa, ja tulos oli      
huomattavasti edellistä vuotta parempi.                     

Messaging-liiketoimintayksikön kehitys jatkui positiivisena. Yksikön liikevaihto
katsauskaudella kasvoi 46 % ja kasvavilla Lähi-idän ja Afrikan markkinoilla   
selvästi vahvemmin. Liikevoitto oli lähes 30% liikevaihdosta.          

Charging-liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella laski 30 % edellisen 
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tähän vaikuttivat heikko ensimmäinen 
neljännes ja lisäksi katsauskauden aikana jatkunut dollarin heikkeneminen.   
Yksikön liiketulos kolmannella neljänneksellä oli toisen neljänneksen kaltainen 
ja yli 15% liikevaihdosta. Tämän seurauksena koko katsauskauden liiketulos oli 
selvästi positiivinen”                             

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja         
arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat     
katsauskaudelta 1-9/2007 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta   
1-9/2006, ellei toisin mainita. Osavuosikatsauksessa esitettyjen tunnuslukujen 
kaavat ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2006 vuosikertomuksessa  
julkaistut.                                   

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI                              

Tecnomenin katsauskauden liikevaihto laski 1,5 prosenttia ja oli 51,0 miljoonaa 
euroa (51,7).                                  

Katsauskauden myynnistä on 38,0 miljoonaa euroa tuloutettu IAS 11-standardin  
mukaan (Pitkäaikaishankkeet) ja 12,9 miljoonaa euroa IAS 18-standardin (Tuotot) 
mukaan.                                     

Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 50,1 prosenttia 
(62,7 %), EMEA 42,5 prosenttia (27,0 %) ja APAC 7,4 prosenttia (10,3 %).    

Tuotelinjoittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Messaging 55,9 prosenttia  
(37,7 %) ja Charging 44,1 prosenttia (62,3 %).                 

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 17,1 miljoonaa euroa (10,6) 
ollen 33,5 prosenttia (20,4 %) liikevaihdosta.                 

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 10,0 miljoonaa euroa (7,6), eli 19,7    
prosenttia (14,7 %) liikevaihdosta.                       

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 17,1 miljoonaa euroa (18,5).    
Amerikan osuus tilauskannasta oli 51,9 prosenttia, EMEAn osuus 38,9 prosenttia 
ja APACin osuus 9,2 prosenttia.                         

TULOSKEHITYS                                  

Katsauskauden liiketulos oli 7,1 miljoonaa euroa (4,3). Sen paranemiseen    
vaikuttivat vertailukautta pienemmät materiaali-,palvelu- ja          
työsuhde-etuuskulut.                              

Katsauskauden tuotekehityskulujen aktivointien ja niistä tehtyjen poistojen   
vaikutus tulokseen oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Kolmannen      
vuosineljännekseen tulosvaikutus oli kuitenkin 1,0 miljoonaa euroa       
positiivisempi kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä. Tämä johtui siitä, 
että tämän vuoden kolmannella neljänneksellä tuotekehitystoiminta kohdistui   
aiempaa enemmän aktivoitaviin projekteihin.                   

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 7,3 miljoonaa euroa (4,8).         

Tulos osaketta kohden oli 0,11 euroa (0,06). Oma pääoma osaketta kohden oli   
kauden lopussa 1,28 euroa (1,27).                        

RAHOITUS JA INVESTOINNIT                            

Tecnomenin likvidit kassavarat olivat 9,2 miljoonaa euroa (23,5). Katsauskauden 
kassavirta oli -11,1 miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen kassavirta oli +2,9
miljoonaa euroa. Ensimmäisen neljänneksen kassavirtaan sisältyi 5,9 miljoonan  
euron suuruinen pääomien palautus osakkeenomistajille.             

Taseen loppusumma 30.09.2007 oli 89,2 miljoonaa euroa (88,2). Korollinen vieras 
pääoma oli 0,0 miljoonaa euroa (0,0). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan    
(gearing) oli -12,1 prosenttia (-31,4 %). Taserakenne säilyi vahvana ja     
30.09.2007 omavaraisuusaste oli 84,7 prosenttia (85,3 %).            

Tecnomenin bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat     
katsauskaudella 0,8 miljoonaa euroa (2,0) eli 1,6 prosenttia (3,8 %)      
liikevaihdosta.                                 

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat katsauskaudella yhteensä 0,2 miljoonaa 
euroa (0,5). Valuuttamääräisten tase-erien arvostuksesta johtuva nettovaikutus 
oli tappiota -0,0 miljoonaa euroa (0,0) ja rahastojen käyvän arvon arvostuksesta
johtuvat tappiot -0,2 miljoonaa euroa (0,2), muut rahoitustuotot 0,4 miljoonaa 
euroa (0,3).                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me (lisäys - / vähennys +) |   1-9/07 |   1-9/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten muutos              |     6,6 |     4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden saamisten muutos             |    -15,4 |    -7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos             |    -0,4 |    -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen muutos               |    -1,4 |    -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden velkojen muutos              |     2,4 |     1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ          |    -8,2 |    -2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

MARKKINAT                                    

Messaging                                    

Messaging liiketoiminnan positiivinen kehitys jatkui erityisesti Lähi-Idässä ja 
Afrikassa kolmannen neljänneksen aikana. Tämän lisäksi Latinalaiseen Amerikkaan 
toimitettiin laajennuksia sekä solmittiin uusia ylläpitosopimuksia.       
Ylläpitosopimuksista tuleva liikevaihto kasvoi myös Aasiassa ja säilyi edelleen 
hyvällä tasolla Euroopassa.                           

Charging                                    

Tilaajamäärien kasvu jatkui edelleen Etelä- ja Keski-Amerikassa sekä Afrikassa. 
Tecnomen sai kolmannella vuosineljänneksellä merkittäviä laajennustilauksia   
Latinalaisesta Amerikasta. Näiden ja toisella vuosineljänneksellä saatujen   
tilausten toimitusprojektit etenivät suunnitelmien mukaisesti.         

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS                            

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 11,6 miljoonaa euroa (9,4)
mikä vastaa 22,7 prosenttia (18,1 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen      
liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 5,5 miljoonaa euroa (4,5), jotka    
poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen   
poistot katsauskaudella olivat 1,6 (0,6) miljoonaa euroa.            

HENKILÖSTÖ                                   

Syyskuun 2007 lopussa Tecnomenin palveluksessa työskenteli 352 (395) henkilöä, 
joista kotimaassa 89 (128) ja Suomen ulkopuolella 263 (267) henkeä.       
Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 354 (389). Yhtiön palveluksessa
olevan henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava:            

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  1-9/2007 |   1-9/2006 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa    |    352 |      395 |      374 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Amerikka           |     64 |      66 |      65 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  EMEA             |    261 |      306 |      286 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  APAC             |     27 |      23 |      23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin     |    354 |      389 |      387 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut ennen      |    18,2 |     20,2 |     27,5 |
| tuotekehitysaktivointeja (milj. |      |        |        |
| euroa)             |      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS                        

Syyskuun 2007 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 75,6 miljoonaa euroa  
(74,7) ja osakepääoma 4 720 446,24 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä oli 59 072  
078. Yhtiön hallussa oli 134 800 osaketta vastaten 0,23 prosenttia yhtiön koko 
osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,28 
euroa (1,27).                                  

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin 2.1.-30.09.2007 Helsingin Pörssissä yhteensä  
29 373 854 kappaletta (41 649 807 euroa), eli 49,57 prosenttia osakkeiden    
kokonaismäärästä.                                

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 1,83 euroa ja alin 1,22 euroa.   
Keskikurssi oli 1,42 euroa ja osakkeen päätöskurssi 30.09.2007 oli 1,31 euroa. 
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 77 384 422 euroa.    

Tecnomenin 14.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti varojen jakamisesta 
vapaan oman pääoman rahastosta siten, että yhtiön osakkeenomistajille jaetaan  
0,10 euroa osakkeelta heidän osakeomistustensa mukaisessa suhteessa. Varat   
maksettiin osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 19.3.2007 oli merkitty  
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman     
palautuksen maksupäivä oli 26.3.2007. Palautusta maksettiin yhteensä      
5 883 317,80 euroa eli 58 833 178 osakkeelle. Pääoman palautusta ei maksettu  
yhtiön hallussa oleveille omille osakkeille (134 800 kappaletta).        

HALLITUKSEN VALTUUDET                              

Katsauskauden päättyessä Tecnomenin hallituksella oli voimassa seuraavat    
14.3.2007 pidetyn yhtiökokouksen antamat valtuudet:               

Valtuutus päättää enintään 5 800 000 oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet 
voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla hankintahetken käypään arvoon     
käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden 
yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, 
investointien rahoittamisessa, osana yhtiön kannustusjärjestelmien       
toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.   

Valtuutus päättää enintään 17 800 000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön 
hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.  
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön 
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos   
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön        
pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan 
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien      
rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien 
toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.   

Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle    
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle hankkimisvaltuutuksen
nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 kaikista yhtiön    
osakkeista.                                   

Valtuutus päättää erityisten oikeuksien antamisesta antamalla maksua vastaan  
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.        

OPTIO-OHJELMA                                  

Yhtiöllä on voimassa vuoden 2002 optio-ohjelma ja vuoden 2006 optio-ohjelma.  

Vuoden 2002 optio-oikeuksien merkintäajat ovat optio-oikeudella 2002C      
1.4.2005-30.4.2007 ja optio-oikeudella 2002D 1.4.2006-30.4.2008. Optio-oikeuden 
2002B merkintäaika päättyi 30.4.2007. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat   
optio-oikeudella optio-oikeudella 2002C 0,24 euroa ja optio-oikeudella 2002D  
1,11 euroa. Merkintähintoja on alennettu osaketta kohden jaetun pääoman     
palautuksen määrällä (0,10 euroa).                       

Katsauskauden aikana 2002C optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 66 500 uutta  
osaketta.                                    

Vuoden 2006 optio-ohjelma jakautuu kolmeen optiolajiin eli 2006A, 2006B ja 2006C
optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksia voidaan antaa enintään 2 001 000 kappaletta, 
jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 001 000 Tecnomenin osaketta.     
Optio-oikeuksien merkintäajat ovat optio-oikeudella 2006A 1.4.2007-30.4.2010,  
optio-oikeudella 2006B 1.4.2008-30.4.2011 ja optio-oikeudella 2006C       
1.4.2009-30.4.2012. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat optio-oikeudella 2006A 
2,61 euroa, optio-oikeudella 2006B 1,46 euroa ja optio-oikeudella 2006C yhtiön 
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.-31.3.2008.  
Tecnomenin hallitus on jakanut 436 000 kappaletta 2006A optio-oikeuksia Tecnomen
-konsernin avainhenkilöille. Loput vuoden 2006 optio-oikeudet on jaettu     
Tecnomenin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Tecnomen Japan Oy:lle jaettavaksi
myöhemmin konsernin nykyisille tai tuleville avainhenkilöille.         

SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

Konsernin organisaation muodostavat 1.10.2006 alkaen Messaging- ja Charging   
-liiketoiminnat sekä tukitoiminnat. Tämän organisaation pohjalta Tecnomen    
raportoi tämän vuoden alusta lähtien IFRS:n mukaisesti ensijaisina       
segmentteinään Messaging- ja Charging- tuotelinjat. Tämä perustuu siihen, että 
nämä kaksi liiketoimintaa ovat selkeästi erotettavissa ja niitä seurataan tämän 
vuoden alusta myös yhtiön sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa erillisinä 
tulosyksiköinä.                                 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Tecnomenin liiketoiminnan suurimmat riskitekijät liittyvät merkittäviin asiakas-
ja partnerisuhteisiin, heidän kanssaan tehtyihin sopimuksiin sekä        
tuotekehityspäätösten oikeaan kohdentamiseen.                  

Tecnomenin merkittävimmät asiakkaat ovat kooltaan yhtiötä huomattavasti     
suurempia ja viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta on yli puolet.   
Yhtiön ja sen suurten asiakkaiden välillä vallitsee riippuvuussuhde, joka    
mahdollisen riskin ohella tarjoaa merkittäviä uusia               
liiketoimintamahdollisuuksia.                          

Yhtiön tekemiin projekti- ja ylläpitosopimuksiin liittyy vastuita, joista voi  
syntyä ennakoimattomia kustannuksia jatkossa. Vastuita pyritään rajoittamaan mm.
asiakassopimuksissa sovittavien vastuunrajoituslausekkein. Lisäksi yhtiöllä on 
voimassa oleva maailmanlaajuinen vastuuvakuutus asiakasprojekteihin liittyvien 
mahdollisesti realisoituvien vastuiden kattamiseksi.              

Projektitoimituksista aiheutuu merkittäviä myyntisaatavia. Asiakkaiden     
maksukäyttäytymistä ja myyntisaamisia seurataan aktiivisesti ja uusien     
asiakkaiden osalta tehdään erilliset luottokelpoisuusarviot ennen tarjouksen  
vahvistamista.                                 

Valuuttakurssien muutokset aiheuttavat riskejä erityisesti myynnille. Merkittävä
osa yhtiön liikevaihdosta on USA:n dollareissa. Yhtiö suojaa kassavirtaan    
liittyvää valuuttapositiotaan maksimissaan 12 kuukauden ajanjaksolta.      
Suojausinstrumentteina käytetään valuuttatermiinejä ja -optioita. Likvidit varat
sijoitetaan luotto- ja likviditeettiriskiä välttäen hyvän luottokelpoisuuden  
omaaviin rahamarkkinatalletuksiin ja lyhyen koron rahastoihin.         

Projektien läpivieminen aiheuttaa riskejä. Niitä sisältävät mm. uutta      
tuotekehitystä edellyttävät projektit, joissa uusien tuoteominaisuuksien    
luominen saattaa osoittautua odotettua työläämmäksi. Projektimyyntiin liittyy  
myös liikevaihdon ja tuloksen vaihtelut eri vuosineljännesten välillä. Näiden  
vaihteluiden ennustaminen on usein vaikeaa.                   

Tecnomen toimii nopeasti muuttuvalla toimialalla. Tuotekehityspäätöksiin liittyy
riski valinnoista, joihin kohdistuneet tuotto-odotukset eivät välttämättä    
toteudu.                                    

Tecnomenin lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät neuvoteltaviin isoihin
projekteihin ja niiden ajoitukseen.                       

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Katsauskauden jälkeen ei ole merkittäviä tapahtumia.              

VUODEN 2007 NÄKYMÄT                               

Vuoden 2007 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2006 tasoa ja liiketuloksen  
viimevuotista parempi. Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä.   

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN                           

Tecnomen järjestää tiedotustilaisuuden kolmannen neljänneksen tuloksesta    
24.10.2007 kello 10.00 Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola-kabinetissa.    
Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta          
www.tecnomen.com/sijoittajasuhteet.                       


TECNOMEN OYJ                                  

Hallitus                                    


LISÄTIETOJA                                   
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799                
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650               

JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA, | 7-9/07 | 7-9/06 | 1-9/07 |  1-9/06 |   2006 |
| Me            |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO        |  19,1 |  16,9 |  51,0 |   51,7 |   71,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut    |   0,1 |  0,0 |   0,2 |   0,3 |   0,3 |
| tuotot          |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut  |  -3,6 |  -3,9 |  -10,5 |  -13,4 |  -18,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista    |  -5,1 |  -6,4 |  -16,6 |  -18,6 |  -25,6 |
| aiheutuvat kulut     |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot          |  -1,1 |  -0,9 |  -3,2 |   -2,1 |   -3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut |  -4,2 |  -4,8 |  -13,8 |  -13,6 |  -19,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS        |   5,2 |  0,9 |   7,1 |   4,3 |   4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot      |  -0,2 |  0,9 |   1,1 |   1,5 |   2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut       |  -0,2 |  -0,1 |  -0,9 |   -1,0 |   -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA    |   4,8 |  1,7 |   7,3 |   4,8 |   5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot         |  -0,4 |  -0,3 |  -0,8 |   -1,1 |   -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN TULOS    |   4,4 |  1,4 |   6,5 |   3,7 |   3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,       |  0,08 |  0,02 |  0,11 |   0,06 |   0,06 |
| laimentamaton, euroa   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,       |  0,07 |  0,02 |  0,11 |   0,06 |   0,05 |
| laimennusvaikutuksella  |     |    |     |     |     |
| oikaistu, euroa      |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE, Me        |  30.09.2007 | 31.12.2006 | 30.09.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikearvo           |      0,7 |     0,7 |     0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut aineettomat hyödykkeet  |     14,6 |    10,6 |     9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset           |      8,0 |     8,8 |     9,0 |
| käyttöomaisuushyödykkeet     |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset myynti- ja muut  |      0,7 |     0,5 |     0,5 |
| saamiset             |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat       |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus        |      2,3 |     1,9 |     4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myyntisaamiset        |     19,4 |    26,2 |    16,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut saamiset         |     34,4 |    19,7 |    24,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat           |      9,2 |    20,5 |    23,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ          |     89,2 |    88,8 |    88,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma            |     75,6 |    74,6 |    74,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat       |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset korottomat velat |      0,1 |       |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verovelat   |      3,2 |     2,6 |     2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat       |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaiset korottomat velat |     10,4 |    11,5 |    11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   |     89,2 |    88,8 |    88,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | Osak | Ylikur |  Muut |  Omat | Muunt | Sijoite | Voitt | Yht |
|      | e-pä | ssi-ra | rahast | osakke | o-ero |   tun | o-var |  . |
|      | äoma | hasto |  ot |   et |    | vapaan |  at |   |
|      |   |    |    |    |    |  oman |    |   |
|      |   |    |    |    |    | pääoman |    |   |
|      |   |    |    |    |    | rahasto |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 |  60,6 |  -0,1 |  0,2 |   0,0 |  8,4 | 74, |
| 1.1.2007  |   |    |    |    |    |     |    |  6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |   |    |    |    |  0,0 |     |    | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan  |   |    |    |    |  0,0 |     |    | 0,0 |
| omaan   |   |    |    |    |    |     |    |   |
| pääomaan  |   |    |    |    |    |     |    |   |
| kirjatut  |   |    |    |    |    |     |    |   |
| nettotuoto |   |    |    |    |    |     |    |   |
| t     |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |    |    |    |    |     |  6,5 | 6,5 |
| tulos   |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella  |   |    |    |    |  0,0 |     |  6,5 | 6,5 |
| kirjatut  |   |    |    |    |    |     |    |   |
| tuotot ja |   |    |    |    |    |     |    |   |
| kulut   |   |    |    |    |    |     |    |   |
| yhteensä  |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman  |   |    |  -5,9 |    |    |     |    | -5, |
| palautus  |   |    |    |    |    |     |    |  9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt  |   |    |    |    |    |   0,0 |    | 0,0 |
| osakeoptio |   |    |    |    |    |     |    |   |
| t     |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperus |   |    |    |    |    |     |  0,1 | 0,1 |
| teiset   |   |    |    |    |    |     |    |   |
| maksut   |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |    |    |    |    |     |  0,1 | 0,1 |
| muutokset |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 |  54,7 |  -0,1 |  0,2 |   0,1 | 15,1 | 75, |
| 30.9.2007 |   |    |    |    |    |     |    |  6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Maaliskuussa 2007 maksettiin pääoman palautusta yhteensä 5 883 317,80 euroa eli 
0,10 euroa osakkeelta 58 833 178 osakkeelle.                  

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | Osake | Ylikur |  Muut |  Omat | Muunto- | Voitto- | Yht. |
|       | -pääo |  ssi- | rahasto | osakkee |   ero |  varat |    |
|       |  ma | rahast |   t |    t |     |     |    |
|       |    |   o |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  4,6 |  66,2 |   0,3 |  -0,1 |   0,2 |   6,0 | 77,3 |
| 1.1.2006  |    |    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |    |    |     |     |  -0,2 |     | -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |    |    |     |     |  -0,2 |     | -0,2 |
| omaan    |    |    |     |     |     |     |    |
| pääomaan  |    |    |     |     |     |     |    |
| kirjatut  |    |    |     |     |     |     |    |
| nettotuotot |    |    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |    |    |     |     |     |   3,7 |  3,7 |
| tulos    |    |    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella  |    |    |     |     |  -0,2 |   3,7 |  3,5 |
| kirjatut  |    |    |     |     |     |     |    |
| tuotot ja  |    |    |     |     |     |     |    |
| kulut    |    |    |     |     |     |     |    |
| yhteensä  |    |    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |     |     |     |  -1,2 | -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt  |  0,1 |  0,8 |     |     |     |     |  0,9 |
| osakeoptiot |    |    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperust |    |    |     |     |     |   0,1 |  0,1 |
| eiset    |    |    |     |     |     |     |    |
| maksut   |    |    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman   |    |  -5,9 |     |     |     |     | -5,9 |
| palautus  |    |    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssira |    | -60,3 |  60,3 |     |     |     |    |
| haston   |    |    |     |     |     |     |    |
| siirto   |    |    |     |     |     |     |    |
| vapaassa  |    |    |     |     |     |     |    |
| pääomassa  |    |    |     |     |     |     |    |
| olevaan   |    |    |     |     |     |     |    |
| rahastoon  |    |    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  4,7 |  0,8 |  60,6 |  -0,1 |   0,0 |   8,7 | 74,7 |
| 30.9.2006  |    |    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, Me        |   1-9/2007 |   1-9/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat           |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos               |     6,5 |     3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut                   |     2,0 |     1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korkotuotot                 |     -0,6 |     -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korkokulut                  |     0,4 |     0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verot                    |     0,8 |     1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut oikaisut                |     0,0 |     -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset            |     -8,2 |     -2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                |     -0,1 |     -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                 |     0,5 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                |     -0,1 |     -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta         |     1,1 |     3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat            |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin    |     -5,5 |     -4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin    |     -0,9 |     -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta          |     -6,4 |     -6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat             |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla     |     0,0 |     0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu     |       |     -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu     |       |     -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot               |       |     -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman palautus               |     -5,9 |     -5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta           |     -5,9 |     -6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               |    -11,1 |     -9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa 1.1.          |     20,4 |     33,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus      |     0,0 |     -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutus  |     -0,2 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa 30.09.        |     9,2 |     23,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos                     |    -11,1 |     -9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNALLISET SEGMENTIT      |     1-9/2007 |    1-9/2006 |
| (ensisijainen segmentti-informaatio)   |         |        |
| LIIKEVAIHTO, Me             |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Messaging                |       28,5 |      19,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Charging                 |       22,5 |      32,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |       51,0 |      51,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MAANTIETEELLISET SEGMENTIT (toissijainen |    1-9/2007 |    1-9/2006 |
| segmentti-informaatio)          |         |         |
| LIIKEVAIHTO, Me             |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka                 |      25,5 |      32,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka      |      21,7 |      13,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia ja Tyynenmeren alue        |       3,8 |       5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |      51,0 |      51,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

MUUT VUOKRASOPIMUKSET, Me                            

--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokrasopimukset             |   1-9/2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yhden vuoden kuluessa erääntyvät      |     0,6 |      0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1-5 vuoden kuluessa erääntyvät       |     0,7 |      0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me        |   1-9/2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit                |       |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muusta omasta sitoumuksesta          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinteistökiinnitykset           |     0,6 |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                   |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omasta puolesta              |     0,1 |      0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                 |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Irlannin kiinteistöön liittyvä rajoitus  |     0,4 |      1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT, | 1-9/2007 |  1-9/2006 |    2006 |
| Me                  |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %     |   14,5 |    10,1 |     9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %        |   11,6 |    6,5 |     4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %          |   84,7 |    85,3 |    84,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %          |   -12,1 |   -31,4 |    -27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit             |    0,8 |    2,0 |     2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta          |    1,6 |    3,8 |     3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitysmenot       |   11,6 |    9,4 |    13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta          |   22,7 |    18,1 |    18,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta              |   17,1 |    18,5 |    15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |    354 |    389 |     387 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa       |    352 |    395 |     374 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT, | 1-9/2007 |  1-9/2006 |    2006 |
| Me                  |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton, euroa   |   0,11 |    0,06 |    0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennusvaikutuksella  |   0,11 |    0,06 |    0,05 |
| oikaistu, euroa            |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa        |   1,28 |    1,27 |    1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä kauden lopussa,      |  59 072 |   58 971 |   59 006 |
| 1 000 kpl               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä keskimäärin,        |  58 915 |   58 752 |   58 673 |
| 1 000 kpl               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys, euroa     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Keskikurssi            |   1,42 |    2,13 |    2,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Alin                |   1,22 |    1,38 |    1,38 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ylin                |   1,83 |    3,06 |    3,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa |   1,31 |    1,52 |    1,68 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo kauden   |   77,4 |    89,6 |    99,1 |
| lopussa, Me              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, milj. kpl        |   29,4 |    49,0 |    59,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, % kokonaismäärästä    |   49,7 |    83,1 |    101,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, Me            |   41,6 |   105,4 |    122,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT       | 3Q/07 | 2Q/07 | 1Q/07 | 4Q/06 | 3Q/06 | 2Q/06 |
| NELJÄNNESVUOSITTAIN, Me |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 19,1 |  20,8 |  11,0 |  20,1 |  16,9 |  19,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %  | 12,9 |  6,2 | -27,3 |  12,5 | -13,2 |  2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       |  5,2 |  3,9 |  -2,0 |  0,6 |  0,9 |  3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liike-vaihdosta  | 27,2 |  18,6 | -17,7 |  3,0 |  5,3 |  15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   |  4,8 |  4,2 |  -1,7 |  0,5 |  1,7 |  2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden    |  352 |  347 |  352 |  374 |  395 |  393 |
| lopussa         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      | 0,08 |  0,06 | -0,03 | -0,01 |  0,02 |  0,01 |
| laimentamaton, euroa  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      | 0,07 |  0,06 | -0,03 | -0,01 |  0,02 |  0,01 |
| laimennusvaikutuksella |    |    |    |    |    |    |
| oikaistu, euroa     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa | 1,28 |  1,21 |  1,15 |  1,27 |  1,27 |  1,35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, | -9,2 |  -6,3 |  -7,3 | -20,4 | -23,5 | -27,5 |
| Me           |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me     | 17,1 |  20,5 |  15,9 |  15,0 |  18,5 |  16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on esitetty  
miljoonissa euroissa. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.

Liitetiedostot

temf1907.pdf

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770