TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 (tilintarkastamaton)

Tecnomen Oyj         PÖRSSITIEDOTE   24.10.2006 klo 8.30

TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 (tilintarkastamaton)

Katsauskauden liikevaihto oli 51,7 miljoonaa euroa (51,1) ja tulos 3,7
miljoonaa euroa (6,0). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 16,9
miljoonaa euroa (19,5) ja liiketulos 1,2 miljoonaa euroa (4,2) ilman 0,3
miljoonan euron kertaluonteisia kuluja. Kolmannen neljänneksen kassavirta oli
+1,8 miljoonaa euroa (-0,6) ilman 5,9 miljoonan euron pääomanpalautusta.
Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 18,5 miljoonaa euroa (19,1).

-   Liikevaihto 51,7 milj. euroa (51,1)
-   Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 4,6 milj. euroa (6,4)
-   Liiketulos 4,3 milj. euroa (6,4)
-   Tilauskanta 18,5 milj. euroa (19,1)
-   Kassavirta ilman pääoman palautusta -3,8 milj. euroa (-0,3)
-   Kassavirta –9,7 milj. euroa (-0,3)
-   Kassavarat 23,5 milj. euroa (30,6)
-   Omavaraisuusaste 85,3 prosenttia (83,3 %)
-   Velkaantumisaste –31,4 prosenttia (-40,5 %)


AVAINLUVUT            7-9/06   7-9/05  1-9/06  1-9/05   2005
Liikevaihto, Me *)         16,9    19,5   51,7   51,1   69,0
Liikevaihto, muutos %       -13,2    66,9    1,2   30,3   33,7
Liiketulos ilman                                
kertaluonteisia eriä, Me      1,2    4,2    4,6    6,4    9,6
Liiketulos, Me           0,9    4,2    4,3    6,4    9,6
  % liikevaihdosta         5,3    21,4    8,3   12,4   13,9
Tulos ennen veroja, Me       1,7    4,2    4,8    7,1   10,3
  % liikevaihdosta        10,2    21,6    9,2   13,9   14,9
Katsauskauden tulos         1,4    3,8    3,7    6,0    8,8
                                        
Henkilöstö katsauskauden      395    356    395    356    373
lopussa
                                        
Tulos/osake, euroa,        0,02    0,06   0,06   0,10   0,15
laimentamaton
Tulos/osake, euroa,        0,02    0,06   0,06   0,10   0,15
laimennusvaikutuksella
oikaistu

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat
katsauskaudelta 1-9/2006 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta
1-9/2005, ellei toisin mainita.

*) Vuoden 2006 alusta Tecnomen kirjaa valuuttamääräisen myynnin rahavirran
suojausten käyvän arvon toteutuneet ja laskennalliset muutokset liikevaihdon
oikaisueriin, aikaisemman käytännön mukaan ne kirjattiin liiketoiminnan muihin
tuottoihin tai kuluihin. Mikäli tätä kirjaustapaa oltaisiin noudatettu vuonna
2005 kauden 1-9/2005 liikevaihto olisi ollut 48,4 milj. euroa ja liiketoiminnan
muut kulut 12,5 milj. euroa. Koko vuoden 2005 liikevaihto olisi ollut 66,4
milj. euroa ja liiketoiminnan muut kulut 17,5 milj. euroa. Kirjauskäytännön
muutoksella ei ole vaikutusta liiketulokseen.

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI

Tecnomenin katsauskauden liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia vuoden 2005
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 51,7 miljoonaa euroa (51,1).

Katsauskauden myynnistä on 39,7 miljoonaa euroa tuloutettu IAS 11-standardin
(Pitkäaikaishankkeet) mukaan ja 12,0 miljoonaa euroa IAS 18-standardin (Tuotot)
mukaan.

Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 62,7 prosenttia
(56,3 %), EMEA 27,0 prosenttia (36,7 %) ja APAC 10,3 prosenttia (7,0 %).

Tuotelinjoittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Messaging 37,7 prosenttia
(46,3 %) ja Charging 62,3 prosenttia (53,7 %).

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 10,6 miljoonaa euroa (9,5)
ollen 20,4 prosenttia (18,6 %) liikevaihdosta.

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 7,6 miljoonaa euroa, eli 14,7 prosenttia
(11,5 %) liikevaihdosta.

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 18,5 miljoonaa euroa (19,1). Amerikan
osuus tilauskannasta oli 57,4 prosenttia, EMEAn osuus 33,7 prosenttia ja APACin
osuus 8,9 prosenttia.

TULOSKEHITYS

Yhtiön liiketulos oli katsauskaudella 4,3 miljoonaa euroa (6,4).

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 4,8 miljoonaa euroa (7,1).

Tulos osaketta kohden oli 0,06 euroa (0,10). Oma pääoma osaketta kohden oli
kauden lopussa 1,27 euroa (1,28).

Tecnomen aloitti syyskuussa kustannusten sopeutusohjelman, jolla vähennetään
alihankinnan käyttöä ja henkilöstön määrää Euroopassa 29 henkilöllä.
Henkilöstön vähennyksiä koskevat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut
saatiin päätökseen syyskuun aikana. Näillä toimenpiteillä saavutetaan vuoden
2007 alusta lähtien yli 4 miljoonan euron suuruiset vuotuiset säästöt.
Kolmannen vuosineljänneksen tulosta rasittavat henkilöstön vähennyksiin
liittyvät 0,3 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset kulut. Lisäksi
viimeistä vuosineljännestä tulee rasittamaan noin 0,7 miljoonan euron suuruiset
vastaavat kertaluonteiset kulut.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tecnomenin rahoitusasema on hyvä. Likvidit kassavarat olivat 23,5 miljoonaa
euroa (30,6). Taseen loppusumma 30.9.2006 oli 88,2 miljoonaa euroa (91,2).
Korollinen vieras pääoma oli 0,0 miljoonaa euroa (0,5). Nettovelkojen suhde
omaan pääomaan (gearing) oli –31,4 prosenttia (-40,5 %). Taserakenne säilyi
vahvana ja 30.9.2006 omavaraisuusaste oli 85,3 prosenttia (83,3 %).

Tecnomenin bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat
katsauskaudella 2,0 miljoonaa euroa (1,3) eli 3,8 prosenttia (2,5 %)
liikevaihdosta.

Katsauskauden kassavirta oli –9,7 miljoonaa euroa, josta osinkojen maksu oli
-1,0 miljoonaa euroa ja vuodenvaihteen taseessa olleen korollisen velan
maksaminen -0,5 miljoonaa euroa sekä pääoman palauttaminen osakkeenomistajille
-5,9 miljoonaa euroa (ylikurssirahaston alentaminen).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä 0,5 miljoonaa euroa
(0,7). Valuuttamääräisten tase-erien arvostuksesta johtuva nettovaikutus oli
0,0 (0,4) ja rahastojen käyvän arvon arvostuksesta johtuvat voitot 0,2
miljoonaa euroa, muut rahoitustuotot 0,3 miljoonaa euroa (0,3).

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me (lisäys - / vähennys +)    1-9/06   1-9/05
Myyntisaamisten muutos                  4,7    -6,4
Muiden saamisten muutos                 -7,1    -3,6
Vaihto-omaisuuden muutos                 -1,7    -1,1
Ostovelkojen muutos                   -0,3     2,0
Muiden velkojen muutos                  1,9     4,8
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ              -2,5    -4,2
                                    
MARKKINAT

Katsauskaudella operaattorit jatkoivat investointejaan odotetun mukaisesti
kasvavilla markkina-alueilla, kuten Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idässä ja
Afrikassa sekä väkirikkaissa Aasian maissa.

Viestintäratkaisuiden markkinoilla operaattorit tavoittelevat kilpailu- ja
kustannusetuja toteuttamalla IP-pohjaiseen arkkitehtuuriin perustuvia avoimia
viestintäratkaisuita, joilla korvataan aiemmat ei standardeihin perustuvat
suljetut järjestelmät. Tecnomen investoi uuden sukupolven
viestintäjärjestelmään (NGM), joka vastaa näihin operaattoreiden tarpeisiin.
NGM-kysyntä on kasvanut varsinkin Aasiassa, Lähi-Idässä ja viime aikoina myös
Afrikassa.

Ennakkomaksujärjestelmien kysyntä noudatti vahvana jatkuvaa tilaajamäärien
kasvua. Tämän lisäksi operaattoreiden tarve yhdistettyihin puhe- ja
datalaskutusjärjestelmiin kasvoi merkittävästi, mikä lisäsi Tecnomenin
kehittämän Convergent Charging tuotteen kysyntää etenkin Latinalaisessa
Amerikassa.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 9,4 miljoonaa euroa (9,4)
mikä vastaa 18,1 prosenttia (18,5 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen
liittyvistä kustannuksista on katsauskaudella aktivoitu 4,5 miljoonaa euroa
(2,6), joka poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta.
Tuotekehitysmenojen poistot katsauskaudella olivat 0,6 (0,3) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Syyskuun 2006 lopussa Tecnomenin palveluksessa työskenteli 395 (356) henkilöä,
joista kotimaassa 128 (118) ja Suomen ulkopuolella 267 (238) henkeä.
Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 389 (352). Yhtiön
palveluksessa olevan henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava:
Amerikka 66 (61), EMEA 306 (270) ja APAC 23 (25).

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Syyskuun 2006 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 74,7 miljoonaa euroa
(74,2) ja osakepääoma 4 717 646,24 euroa jakautuen 58 970 578 osakkeeseen.
Yhtiön hallussa oli 134 800 osaketta vastaten 0,23 prosenttia yhtiön koko
osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä. Omien osakkeiden yhteenlaskettu
nimellisarvo on 10 784 euroa. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,27 euroa (1,28).

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin 2.1.-30.9.2006 Helsingin Pörssissä yhteensä
48 991 164 kappaletta (105 407 850 euroa), eli 83,07 prosenttia osakkeiden
kokonaismäärästä.

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 3,06 euroa ja alin 1,38 euroa.
Keskikurssi oli 2,13 euroa ja osakkeen päätöskurssi 30.9.2006 oli 1,52 euroa.
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 89 635 279.

Tecnomenin 15.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotuksen yhtiön ylikurssirahaston alentamisesta enintään 66 177 792 eurolla
ja alentamismäärän osittaisesta jakamisesta yhtiön osakkeenomistajille siten,
että ylikurssirahaston alentamismäärästä jaetaan pääoman palautuksena
osakkeenomistajille 0,10 euroa heidän osakeomistustensa mukaisessa suhteessa.
Patentti- ja rekisterihallituksen lupa ylikurssirahaston alentamiseksi
rekisteröitiin 23.8.2006.

Pääoman palautukseen olivat oikeutettuja ne osakkeenomistajat, jotka olivat
6.9.2006 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon.
Pääoman palautuksen maksupäivä oli 11.9.2006. Palautusta maksettiin yhteensä
5 883 577,80 euroa eli 58 835 778 osakkeelle. Pääoman palautusta ei maksettu
yhtiön hallussa oleville omille osakkeille (134 800 kappaletta). Jäljelle jäävä
osa ylikurssirahastosta, yhteensä 60 294 214,20 euroa siirrettiin yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan rahastoon.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Tecnomenin 15.3.2006 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämiä
valtuutuksia omien osakkeiden luovuttamiseen ja osakepääoman korottamiseen ei
tämän osavuosikatsauksen julkaisupäivään mennessä ole käytetty.

OPTIO-OHJELMA

Yhtiöllä on voimassa 11.4.2002 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymä
vuoden 2002 optio-ohjelma ja 15.3.2006 pidetyn yhtiökokouksen hyväksymä vuoden
2006 optio-ohjelma.

Vuoden 2002 optio-oikeuksien merkintäajat ovat optio-oikeudella 2002B 1.4.2004-
30.4.2007, optio-oikeudella 2002C 1.4.2005-30.4.2007 ja optio-oikeudella 2002D
1.4.2006-30.4.2008. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat optio-oikeudella 2002B
1,56 euroa, optio-oikeudella 2002C 0,34 euroa ja optio-oikeudella 2002D
1,21 euroa. Merkintähintoja on alennettu osaketta kohden jaetun osingon määrällä
(0,02 euroa) ja pääoman palautuksen määrällä (0,10 euroa). Katsauskauden aikana
optio-oikeuksilla ei tehty osakemerkintöjä.

Vuoden 2006 optio-ohjelma jakautuu kolmeen optiolajiin eli 2006A, 2006B ja
2006C optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksia voidaan antaa enintään 2 001 000
kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 001 000 Tecnomenin
osaketta. Yhtiön osakepääoma voi nousta tehtävien osakemerkintöjen seurauksena
enintään 160 080 eurolla. Optio-oikeuksien merkintäajat ovat optio-oikeudella
2006A 1.4.2007-30.4.2010, optio-oikeudella 2006B 1.4.2008-30.4.2011 ja optio-
oikeudella 2006C 1.4.2009-30.4.2012. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat optio-
oikeudella 2006A yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä 1.1.–31.3.2006 eli 2,71 euroa, optio-oikeudella 2006B yhtiön osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1. – 31.3.2007 ja optio-
oikeudella 2006C yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä 1.1.–31.3.2008. Tecnomenin hallitus on jakanut 436 000 kappaletta
2006A optio-oikeuksia Tecnomen –konsernin avainhenkilöille. Loput vuoden 2006
optio-oikeudet on jaettu Tecnomenin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle,
Tecnomen Japan Oy:lle jaettavaksi myöhemmin konsernin nykyisille tai tuleville
avainhenkilöille.

RISKIEN HALLINTA

Tecnomenin toiminnan suurimmat riskit liittyvät merkittäviin asiakas- ja
partnerisuhteisiin sekä tuotekehityksen oikea-aikaisuuteen ja onnistumiseen.

Suojauspolitiikan tavoitteena on suojata maksimissaan valuuttamääräinen
nettopositio enintään 12 kuukauden periodilta. Valuuttasuojausten käyvän arvon
muutos kirjataan tulosvaikutteisesti.

Likvidit varat sijoitetaan luotto- ja likviditeettiriskiä välttäen hyvän
luottokelpoisuuden omaaviin rahamarkkinatalletuksiin ja lyhyen koron
rahastoihin.

Asiakkaiden maksukäyttäytymistä seurataan jatkuvasti. Osana myyntiprosessia
asiakkaan luottokelpoisuus sekä asiakkaalle toimitettujen aikaisempien
projektien saamistilanne tarkistetaan.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tecnomen uudisti organisaatiorakenteensa 1.10.2006. Uusi organisaatio muodostuu
kahdesta liiketoimintayksiköstä, Charging ja Messaging, sekä talous- ja
hallintoyksiköstä. Muutoksella yksinkertaistetaan organisaatiorakennetta ja
tehostetaan resurssien käyttöä. Tecnomenin johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan
lisäksi kolme jäsentä: Eero Mertano, johtaja / Charging-liiketoimintayksikkö,
Miika Reinikka, johtaja / Messaging-liiketoimintayksikkö ja Tuomas Wegelius,
talousjohtaja (CFO) / talous ja hallinto. Johtoryhmän jäsenet raportoivat
toimitusjohtajalle.

Tecnomen alkaa vuoden 2007 alusta lähtien raportoida Charging- ja Messaging-
liiketoimintojaan ensisijaisina segmentteinään. Nykyisin Tecnomen raportoi koko
yritystä ensisijaisena segmenttinä.


VUODEN 2006 NÄKYMÄT

Vuoden 2006 liikevaihdon odotetaan olevan vähintään vuoden 2005 tasolla ja
viimeisen neljänneksen liiketuloksen selvästi positiivinen.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tecnomen järjestää tiedotustilaisuuden kolmannen vuosineljänneksen tuloksesta
24.10.2006 kello 10.00 Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola-kabinetissa.
Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta
www.tecnomen.com/sijoittajasuhteet.


TECNOMEN OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me        1-9/06     1-9/05      2005
LIIKEVAIHTO                 51,7      51,1      69,0
Liiketoiminnan muut tuotot          0,3                
Materiaalit ja palvelut          -13,4      -11,0     -13,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat       -18,6      -17,0     -23,3
kulut
Poistot                   -2,1      -1,6      -2,2
Liiketoiminnan muut kulut         -13,6      -15,2     -20,1
LIIKETULOS                  4,3       6,4      9,6
Rahoitustuotot                1,5       1,1      1,9
Rahoituskulut                -1,0      -0,4      -1,1
TULOS ENNEN VEROJA              4,8       7,1      10,3
Tuloverot                  -1,1      -1,1      -1,5
                                        
KATSAUSKAUDEN TULOS             3,7       6,0      8,8
                                        
Tulos/osake, laimentamaton, euroa      0,06      0,10      0,15
Tulos/osake,                0,06      0,10      0,15
laimennusvaikutuksella oikaistu,
euroa
Oma pääoma/osake, euroa           1,27      1,28      1,33


KONSERNIN TASE, Me           30.9.2006   30.9.2005   31.12.2005
Pitkäaikaiset varat                       
  Käyttöomaisuus              19,1      13,4      14,7
  Muut pitkäaikaiset varat         0,5      0,5       0,6
Lyhytaikaiset varat                              
  Vaihto-omaisuus              4,0      3,3       2,3
  Myyntisaamiset              16,6      20,2      22,1
  Muut saamiset              24,6      23,2      17,5
  Rahoitusarvopaperit           13,2      21,0      22,3
  Rahat ja pankkisaamiset         10,2      9,6      10,9
                                        
VARAT                    88,2      91,2      90,4
                                        
Oma pääoma                 74,7      74,2      77,3
                                 
Pitkäaikainen vieras pääoma                   
  Korollinen vieras pääoma                 0,5       0,4
  Koroton vieras pääoma           0,1              0,3
  Laskennallinen verovelka         2,3      1,2       1,5
Lyhytaikainen vieras pääoma                          
  Koroton vieras pääoma          11,1      15,3      10,9
OMA PÄÄOMA JA VIERAS PÄÄOMA         88,2      91,2      90,4


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

MEUR       Osake- Ylikurssi- Muut   Omat   Muunto- Voitto- Yht.
         pääoma rahasto   rahastot osakkeet ero   varat
Oma pääoma    4,6   66,2    0,3    -0,1   0,2     6,0 77,3
1.1.2006
Muuntoeron muutos                     -0,2       -0,2
Suorat kirjaukset                           0,1 0,1
voittovaroihin
Ylikurssirahaston     -60,3                    60,3 0,0
siirto vapaassa
pääomassa olevaan
rahastoon
Tilikauden tulos                            3,7 3,7
Osingonjako                              -1,2 -1,2
Käytetyt     0,1   0,8                        0,9
osakeoptiot
Pääoman palautus     -5,9                       -5,9
Oma pääoma    4,7   0,8     0,3    -0,1   0,0     69,0 74,6
30.9.2006


MEUR      Osake- Ylikurssi- Muut   Omat   Muunto- Voitto- Yht.
        pääoma rahasto   rahastot osakkeet ero   varat
Oma pääoma   4,6   66,0    0,3    -0,3   0,0     -3,2 67,5
1.1.2005
Muuntoeron                       0,5         0,5
muutos
Suorat                                0,4  0,4
kirjaukset
voittovaroihin
Laskennallisten                           -0,1 -0,1
verojen osuus
Tilikauden                              6,0  6,0
tulos
Oma pääoma   4,6   66,0    0,3    -0,3   0,5      3,1 74,2
30.9.2005


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, Me      1-9/06     1-9/05      2005
Liiketoiminnan nettorahavirta        4,1       3,5      8,3
Investointien nettorahavirta        -6,4      -3,8      -5,7
Rahoituksen nettorahavirta         -7,4      -0,1      -0,1
Rahavarojen muutos             -9,7      -0,3      2,5
                                        
Rahavarat kauden alussa 1.1.        33,2      30,8      30,8
Valuuttakurssien muutosten vaikutus     0,0       0,0      0,2
Sijoitusten käyvän arvon muutosten      0,0       0,1      -0,2
vaikutus
Rahavarat kauden lopussa 30.9./31.12.    23,5      30,6      33,2
Muutos                   -9,7      -0,3      2,5


MAANTIETEELLISET SEGMENTIT                           
(toissijainen segmentti-informaatio)                      
LIIKEVAIHTO, Me               1-9/06    1-9/05     2005
Amerikka                    32,4     28,8     38,8
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka         13,9     18,7     24,8
Aasia ja Tyynenmeren alue            5,3      3,6      5,3
YHTEENSÄ                    51,7     51,1     69,0
                                        
                     1-9/06     1-9/05      2005
KONSERNIN TALOUDELLISET
TUNNUSLUVUT, Me
Sijoitetun pääoman tuotto, %        10,1      13,9      15,7
Oman pääoman tuotto, %            6,5      11,3      12,1
Omavaraisuusaste, %             85,3      83,3      86,9
Velkaantumisaste, %            -31,4      -40,5     -42,4
Investoinnit                 2,0       1,3      2,0
  % liikevaihdosta             3,8       2,5      3,0
Tutkimus ja kehitysmenot           9,4       9,4      13,4
  % liikevaihdosta             18,1      18,5      19,5
Tilauskanta                 18,5      19,1      27,9
Henkilöstö keskimäärin            389       352      355
Henkilöstö kauden lopussa          395       356      373


KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT,   1-9/06     1-9/05      2005
Me
Tulos/osake, laimentamaton, euroa      0,06      0,10      0,15
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella     0,06      0,10      0,15
oikaistu, euroa
Oma pääoma/osake, euroa           1,27      1,28      1,33
Osakemäärä kauden lopussa,        58 971     58 187     58 309
1 000 kpl
Osakemäärä keskimäärin,          58 752     58 108     58 147
1 000 kpl
Osakkeen kurssikehitys, euroa                         
  Keskikurssi               2,13      1,70      1,86
  Alin                   1,38      1,28      1,28
  Ylin                   3,06      2,57      2,60
Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa    1,52      2,34      2,45
Osakekannan markkina-arvo kauden      89,6      136,2     142,9
lopussa, Me
Osakevaihto, milj. kpl           49,0      32,8      42,8
Osakevaihto, % kokonaismäärästä       83,1      56,4      73,4
Osakevaihto, Me              105,4      55,7      79,3


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me      1-9/06     1-9/05      2005

Annetut pantit                0,6       0,8      0,7
Omasta velasta                                 
 Kiinteistökiinnitykset                   0,7      0,7
Muusta omasta sitoumuksesta                          
 Kiinteistökiinnitykset           1,3       1,3      1,3
 Yrityskiinnitykset             0,2       0,2      0,2
Muut omat vastuut              2,2       3,0      3,3
                                        
JOHDANNAISSOPIMUKSET, Me                            
 Valuuttatermiinit                              
  Käypä arvo                4,4      14,8      11,4
  Kohde-etuuden arvo            4,5      13,9      10,9


AVAINLUVUT NELJÄNNESVUOSITTAIN,  3Q/06  2Q/06  1Q/06  4Q/05  3Q/05  2Q/05     
Me
Liikevaihto            16,9  19,6   15,2  17,9   19,5  19,1     
Liikevaihto, muutos %       -13,2   2,9   20,9  44,7   66,9  32,0     
Liiketulos             0,9   3,0   0,4   3,2   4,2   2,4     
  % liike-vaihdosta        5,3  15,2   2,6  17,9   21,4  12,8     
Tulos ennen veroja         1,7   2,8   0,3   3,2   4,2   3,1     
                                             
Henkilöstö kauden lopussa      395   393   387   373   356   357     
                                             
Tulos/osake, laimentamaton,    0,02  0,01  -0,00  0,05   0,06  0,04     
euroa
Tulos/osake,            0,02  0,01  -0,00  0,05   0,06  0,04     
laimennusvaikutuksella
oikaistu, euroa
Oma pääoma/osake, euroa      1,27  1,35   1,30  1,33   1,28  1,21     
Korolliset nettovelat, Me     -23,5  -27,5  -27,3  -32,8  -30,1  -30,7     
                                             
Tilauskanta, Me          18,5  16,0   21,3  27,9   19,1  15,1     

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on
pyöristetty miljooniin euroihin. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.

OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön kymmenen suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia omistajia
lukuun ottamatta, 30.9.2006:

                    Osakkeita, kpl   % osakkeista ja
                                 äänistä
Vak.osak.yhtiö Henki-Sampo         3 083 400        5,23
Hammaren Lars-Olof             2 164 300        3,67
Sumelius Henning              2 022 300        3,43
FIM Fenno sijoitusrahasto          1 466 600        2,49
Suupohjan osuuspankki            1 419 300        2,41
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva      1 300 000        2,20
Sumelius Johanna Marina           1 122 400        1,90
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö      1 100 000          
Varma                                1,87
Investsum Oy                 947 500        1,61
Suutarinen Helena kuolinpesä         901 200        1,53
YHTEENSÄ                  15 527 000        26,34


Omistusjakauma 30.9.2006

Osakkeita, kpl    Omistuksia     %  Osakemäärä, kpl      %
1-500           2 977   42,92      685 971    1,16
501-1 000         1 225   17,65      996 176    1,69
1 001-5 000        1 837   26,48     4 656 858    7,90
5 001-10 000         427   6,15     3 237 761    5,49
10 001-50 000        334   4,82     7 482 728    12,69
50 001-100 000        54   0,78     3 961 285    6,72
100 001-500 000        63   0,91     13 289 525    22,54
500 001<           20   0,29     24 622 674    41,75
Yhteistilillä                     37 600    0,06
Kaikki yhteensä      6 937  100,00     58 970 578   100,00


Omistusjakauma sektoreittain 30.9.2006

                        Osakkeita, kpl      %
Yritykset                      5 826 497    9,88
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset           13 719 319    23,27
Julkisyhteisöt                   1 716 300    2,91
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt         2 680 443    4,55
Kotitaloudet yhteensä               33 229 738    56,35
Ulkomaiset omistajat                1 760 681    2,99
YHTEENSÄ                      58 932 978    99,94
Yhteistilillä                     37 600    0,06
Liikkeeseenlaskettu määrä             58 970 578   100,00
Hallintarekisterissä                4 221 532    7,16

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770