TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 (tilintarkastamaton)

Toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 6,2 % ollen 20,8 miljoonaa euroa (19,6) 
ja tulos kasvoi 52,2 % ollen 3,6 miljoonaa euroa (2,4). Operatiivinen kassavirta
oli -1,0 miljoonaa euroa (0,3). Koko katsauskauden liikevaihto laski 8,4    
prosenttia ollen 31,9 miljoonaa euroa (34,8)ja tulos oli 2,1 miljoonaa euroa  
(2,2). Operatiivinen kassavirta oli -8,1 miljoonaa euroa (-5,0). Tilauskanta oli
katsauskauden lopussa 20,5 (16,0) miljoonaa euroa.               

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT       | 4-6/07 | 4-6/06 |  1-6/07 |  1-6/06 |   2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me     |  20,8 |  19,6 |   31,9 |   34,8 |   71,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %  |   6,2 |   2,9 |   -8,4 |   10,1 |   4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, Me     |   3,9 |   3,0 |   1,9 |   3,4 |   4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   |  18,6 |  15,2 |   6,0 |   9,7 |   6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, Me |   4,2 |   2,8 |   2,5 |   3,0 |   5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   |  20,0 |  14,0 |   7,8 |   8,7 |   7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos   |   3,6 |   2,4 |   2,1 |   2,2 |   3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,   |  0,06 |  0,04 |   0,03 |   0,04 |   0,06 |
| laimentamaton      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,   |  0,06 |  0,04 |   0,03 |   0,04 |   0,05 |
| laimennusvaikutuksella |     |     |     |     |     |
| oikaistu        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me     |     |     |   20,5 |   16,0 |   15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta, Me     |  -1,0 |  -0,3 |  -14,0 |   -5,6 |  -12,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen      |  -1,0 |   0,3 |   -8,1 |   -5,0 |   -6,6 |
| kassavirta, Me     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavarat, Me     |     |     |   6,3 |   27,5 |   20,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste %   |     |     |   81,9 |   87,2 |   84,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste %   |     |     |   -8,9 |  -34,8 |  -27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö       |   347 |   393 |   347 |   393 |   374 |
| katsauskauden lopussa  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitusjohtaja Jarmo Niemi:                          

”Ensimmäiseltä neljännekseltä siirtyneet tilaukset toimitettiin ja sen     
seurauksena toisella neljänneksellä saavutettiin yhtiön historian korkein    
vuosineljänneksen liikevaihto. Odotusten mukaiset uudet tilaukset saatiin ja  
sisääntullut tilausvirta, yli 25 miljoonaa euroa, oli yksi historian parhaista 
ja kesäkuun lopun tilauskanta vahva.                      

Toisen neljänneksen tulos oli edellisen vuoden vastaavaa parempi. Heikosta   
ensimmäisestä neljänneksestä huolimatta koko katsauskauden tulos oli      
viimevuotista tasoa. Katsauskauden tulosta huononsivat USA:n dollarin      
heikkeneminen euroon nähden ja 1 miljoonalla eurolla kasvaneet         
tuotekehitysaktivointien poistot, joita kompensoi 1 miljoonan euron suuruinen  
positiivinen vaikutus rahoitustuotoissa ja -kuluissa.              

Messaging-liiketoimintayksikön kehitys jatkui positiivisena. Yksikön liikevaihto
katsauskaudella kasvoi 41 % ja kasvavilla Lähi-idän ja Afrikan markkinoilla   
vielä vahvemmin. Tavoitteiden mukaisesti partnerimyynti kasvoi ja viime vuoden 
lopulla aloitettu kustannussäästöohjelma tuotti hyviä tuloksia. Yksikön     
raportoitu liikevoitto oli yli 20% liikevaihdosta.               

Charging-liiketoimintayksikön toinen neljännes oli odotusten mukaisesti vahva ja
ensimmäistä neljännestä parempi. Noin 50% toisen neljänneksen liikevaihtoa   
suurempi sisääntullut tilausvirta ja sen seurauksena vahva kesäkuun lopun    
tilauskanta antavat hyvät lähtökohdat loppuvuodelle. Yksikön liiketulos toisella
neljänneksellä oli n. 20% liikevaihdosta. Tämä ei kuitenkaan riittänyt kokonaan 
paikkaamaan heikkoa ensimmäistä neljännestä ja näin yksikön katsauskauden    
liiketulos jäi tappiolle.”                           

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI                              

Tecnomenin katsauskauden liikevaihto laski 8,4 prosenttia ja oli 31,9 miljoonaa 
euroa (34,8).                                  

Katsauskauden myynnistä on 22,9 miljoonaa euroa tuloutettu IAS 11-standardin  
mukaan (Pitkäaikaishankkeet) ja 8,9 miljoonaa euroa IAS 18-standardin (Tuotot) 
mukaan.                                     

Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 50,2 prosenttia 
(60,9 %), EMEA 40,2 prosenttia (26,7 %) ja APAC 9,5 prosenttia (12,4 %).    

Tuotelinjoittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Messaging 56,4 prosenttia  
(36,7 %) ja Charging 43,6 prosenttia (63,3 %).                 

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 10,2 miljoonaa euroa (8,3)  
ollen 32,0 prosenttia (23,9 %) liikevaihdosta.                 

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 7,1 miljoonaa euroa (5,3), eli 22,4    
prosenttia (15,1 %) liikevaihdosta.                       

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 20,5 miljoonaa euroa (16,0).    
Amerikan osuus tilauskannasta oli 46,4 prosenttia, EMEAn osuus 46,6 prosenttia 
ja APACin osuus 7,0 prosenttia.                         

TULOSKEHITYS                                  

Katsauskauden liiketulos oli 1,9 miljoonaa euroa (3,4). Liikevoiton laskuun   
vaikutti 2,9 miljoonaa euroa pienempi liikevaihto. Liikevaihto laski      
Latinalaisessa Amerikassa Charging-liiketoimintayksikössä. Vuonna 2007 isoja  
uusia tilauksia on saatu myöhemmin kuin edellisenä vuonna.           
Messaging-tulosyksikön myynti kasvoi Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella.  

Liikevaihdon lasku tapahtui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jääden 4,2   
miljoonaa euroa edellistä vuotta alhaisemmaksi. Toisen vuosineljänneksen    
liikevaihto oli sen sijaan 1,2 miljoonaa euroa edellisvuotista isompi.     
Tecnomenin liikevaihto perustuu projektimyyntiin, jossa vuosineljänneksien   
väliset vaihtelut voivat olla huomattavia.                   

Katsauskaudella on aktivoitu tuotekehitysmenoja 0,3 miljoonaa euroa       
viimevuotista vähemmän ja tuotekehitysmenojen poistoja on tehty 0,8 miljoonaa  
euroa enemmän. Näistä eristä syntyi yhteensä 1,1 miljoonaa euroa tulosta laskeva
vaikutus.                                    

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 2,5 miljoonaa euroa (3,0).         

Tulos osaketta kohden oli 0,03 euroa (0,04). Oma pääoma osaketta kohden oli   
kauden lopussa 1,21 euroa (1,35).                        

RAHOITUS JA INVESTOINNIT                            

Tecnomenin likvidit kassavarat olivat 6,3 miljoonaa euroa (27,5). Katsauskauden 
kassavirta oli -14,0 miljoonaa euroa, josta ensimmäisellä neljänneksellä    
toteutui -13,0 miljoonaa euroa ja toisella neljänneksellä -1,0 miljoonaa euroa. 
Ensimmäisen neljänneksen kassavirtaan sisältyi 5,9 miljoonan euron suuruinen  
pääomien palautus osakkeenomistajille. Vuotta aiempaa alempaan kassavarojen   
määrään vaikutti em. maaliskuussa maksetun 5,9 miljoonan euron pääomien     
palautuksen lisäksi syyskuussa 2006 maksettu samansuuruinen pääomien palautus  
eli yhteensä pääomia on palautettu 11,8 miljoonaa euroa.            

Taseen loppusumma 30.06.2007 oli 86,9 miljoonaa euroa (91,0). Korollinen vieras 
pääoma oli 0,0 miljoonaa euroa (0,0). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan    
(gearing) oli -8,9 prosenttia (-34,8 %). Taserakenne säilyi vahvana ja     
30.06.2007 omavaraisuusaste oli 81,9 prosenttia (87,2 %).            

Tecnomenin bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat     
katsauskaudella 0,9 miljoonaa euroa (1,5) eli 2,7 prosenttia (4,4 %)      
liikevaihdosta.                                 

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat katsauskaudella yhteensä 0,6 miljoonaa 
euroa (-0,3). Valuuttamääräisten tase-erien arvostuksesta johtuva nettovaikutus 
oli tuottoa 0,4 miljoonaa euroa (-0,6) ja rahastojen käyvän arvon arvostuksesta 
johtuvat tappiot -0,2 miljoonaa euroa (0,1), muut rahoitustuotot 0,4 miljoonaa 
euroa (0,1).                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me (lisäys - / vähennys +) |   1-6/07 |   1-6/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten muutos              |    -5,7 |    -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden saamisten muutos             |    -4,3 |    -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos             |    -0,9 |    -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen muutos               |    -0,9 |    -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden velkojen muutos              |     3,9 |    -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ          |    -7,8 |    -5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Myyntisaamisiin ja keskeneräisiin toimituksiin (muut saamiset) sitoutui     
katsauskaudella huomattavasti normaalia enemmän käyttöpääomaa. Tämä johtui   
Charging-liiketoimintayksikön suurista projekteista. Nämä saatiin pääosin    
valmiiksi toisen vuosineljänneksen aikana. Siksi näihin sitoutuneen       
käyttöpääoman odotetaan vapautuvan loppuvuoden aikana.             

MARKKINAT                                    

Messaging                                    

Tecnomen solmi toisen neljänneksen aikana merkittäviä              
Messaging-laajennuskauppoja Aasiaan, Amerikkaan sekä Afrikkaan. Nämä yhdessä jo 
aiemmin sovittujen projektien kanssa jatkavat sitä positiivista kehitystä    
Messaging-liiketoiminta-alueella, joka alkoi jo viime vuoden viimeisellä    
neljänneksellä.                                 

Charging                                    

Tilaajamäärien kasvu jatkui Etelä- ja Keski-Amerikassa sekä Afrikassa, ja    
kaikilta näiltä alueilta Tecnomen sai merkittäviä laajennustilauksia. Toisella 
vuosineljänneksellä Charging-asiakkaiden aikaisemmin aloitetut suuret      
toimitusprojektit saatettin pääosin päätökseen.                 

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS                            

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 7,9 miljoonaa euroa (6,5) 
mikä vastaa 24,6 prosenttia (18,7 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen      
liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 3,3 miljoonaa euroa (3,6), jotka    
poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen   
poistot katsauskaudella olivat 1,0 (0,2) miljoonaa euroa.            

HENKILÖSTÖ                                   

Kesäkuun 2007 lopussa Tecnomenin palveluksessa työskenteli 347 (393) henkilöä, 
joista kotimaassa 87 (120) ja Suomen ulkopuolella 260 (273) henkeä.       
Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 356 (386). Yhtiön palveluksessa
olevan henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava:            

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  1-6/2007 |   1-6/2006 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa    |    347 |      393 |      374 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Amerikka           |     64 |      66 |      65 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  EMEA             |    257 |      300 |      286 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  APAC             |     26 |      27 |      23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin     |    356 |      386 |      387 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut ennen      |    12,4 |     13,5 |     27,5 |
| tuotekehitysaktivointeja (milj. |      |        |        |
| euroa)             |      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS                        

Kesäkuun 2007 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 71,2 miljoonaa euroa  
(79,2) ja osakepääoma 4 720 446,24 euroa jakautuen 59 072 078 osakkeeseen.   
Yhtiön hallussa oli 134 800 osaketta vastaten 0,23 prosenttia yhtiön koko    
osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,21 
euroa (1,35).                                  

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin 2.1.-30.06.2007 Helsingin Pörssissä yhteensä  
19 218 638 kappaletta (28 094 020 euroa), eli 32,53 prosenttia osakkeiden    
kokonaismäärästä.                                

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 1,83 euroa ja alin 1,23 euroa.   
Keskikurssi oli 1,47 euroa ja osakkeen päätöskurssi 30.06.2007 oli 1,25 euroa. 
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 73 840 098 euroa.    

SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

Konsernin organisaation muodostavat 1.10.2006 alkaen Messaging- ja Charging   
-liiketoiminnat sekä tukitoiminnat. Tämän organisaation pohjalta Tecnomen    
raportoi tämän vuoden alusta lähtien IFRS:n mukaisesti ensijaisina       
segmentteinään Messaging- ja Charging- tuotelinjat. Tämä perustuu siihen, että 
nämä kaksi liiketoimintaa ovat selkeästi erotettavissa ja niitä seurataan tämän 
vuoden alusta myös yhtiön sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa erillisinä 
tulosyksiköinä.                                 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                             

Tecnomenin 14.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2006    
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle      
vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti varojen  
jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta siten, että yhtiön          
osakkeenomistajille jaetaan 0,10 euroa osakkeelta heidän osakeomistustensa   
mukaisessa suhteessa. Varat maksettiin osakkeenomistajalle, joka        
täsmäytyspäivänä 19.3.2007 oli merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään  
yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautuksen maksupäivä oli 26.3.2007.     
Palautusta maksettiin yhteensä 5 883 317,80 euroa eli 58 833 178 osakkeelle.  
Pääoman palutusta ei maksettu yhtiön hallussa oleveille omille osakkeille    
(134 800 kappaletta).                              

Hallitus                                    

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä.    
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lauri Ratia, Carl-Johan Numelin, Keijo
Olkkola, Christer Sumelius ja Timo Toivila. Hallitukseen valittiin uutena    
jäsenenä Johan Hammarén. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksen     
mukaisesti hallituksen puheenjohtajana jatkaa Lauri Ratia ja varapuheenjohtajana
Carl-Johan Numelin. Tecnomenin nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden  
2008 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.                   

Tilintarkastaja                                 

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena    
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun 
asti.                                      

Hallituksen valtuudet                              

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 5 800 000 yhtiön oman osakkeen    
hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa  
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän   
julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä      
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön 
pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön 
liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa,     
investointien rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien
toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.   
Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä   
muista ehdoista. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2006 antaman 
valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.   

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 17 800 000 uuden osakkeen antamisesta
ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan  
tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet   
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat
yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla   
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten   
yhtiön pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön     
liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen,      
investointien rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön     
kannustusjärjestelmien toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja    
päättämässä laajuudessa.                            

Hallitus valtuutettiin päättämään maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle   
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle 
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 
kaikista yhtiön osakkeista.                           

Hallitus on oikeutettu antamaan myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä      
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan   
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,  
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä  
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.                  

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä  
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 
tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.                 

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen    
liittyvistä ehdoista. Valtuutukset korvaavat varsinaisen yhtiökokouksen     
15.3.2006 antamat valtuutukset ja ovat voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen   
päätöksestä lukien.                               

OPTIO-OHJELMA                                  

Yhtiöllä on voimassa vuoden 2002 optio-ohjelma ja vuoden 2006 optio-ohjelma.  

Vuoden 2002 optio-oikeuksien merkintäajat ovat optio-oikeudella 2002C      
1.4.2005-30.4.2007 ja optio-oikeudella 2002D 1.4.2006-30.4.2008. Optio-oikeuden 
2002B merkintäaika päättyi 30.4.2007. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat   
optio-oikeudella optio-oikeudella 2002C 0,24 euroa ja optio-oikeudella 2002D  
1,11 euroa. Merkintähintoja on alennettu osaketta kohden jaetun pääoman     
palautuksen määrällä (0,10 euroa).                       

Katsauskauden aikana 2002C optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 66 500 uutta  
osaketta. Osakemerkinnöistä saadut merkintähinnat on merkitty kokonaisuudessaan 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.                    

Vuoden 2006 optio-ohjelma jakautuu kolmeen optiolajiin eli 2006A, 2006B ja 2006C
optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksia voidaan antaa enintään 2 001 000 kappaletta, 
jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 001 000 Tecnomenin osaketta.     
Optio-oikeuksien merkintäajat ovat optio-oikeudella 2006A 1.4.2007-30.4.2010,  
optio-oikeudella 2006B 1.4.2008-30.4.2011 ja optio-oikeudella 2006C       
1.4.2009-30.4.2012. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat optio-oikeudella 2006A 
2,61 euroa, optio-oikeudella 2006B 1,46 euroa ja optio-oikeudella 2006C yhtiön 
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.-31.3.2008.  
Tecnomenin hallitus on jakanut 436 000 kappaletta 2006A optio-oikeuksia Tecnomen
-konsernin avainhenkilöille. Loput vuoden 2006 optio-oikeudet on jaettu     
Tecnomenin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Tecnomen Japan Oy:lle jaettavaksi
myöhemmin konsernin nykyisille tai tuleville avainhenkilöille.         

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Tecnomenin liiketoiminnan suurimmat riskitekijät liittyvät merkittäviin asiakas-
ja partnerisuhteisiin, heidän kanssaan tehtyihin sopimuksiin sekä        
tuotekehityspäätösten oikeaan kohdentamiseen.                  

Tecnomenin merkittävimmät asiakkaat ovat kooltaan yhtiötä huomattavasti     
suurempia ja viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta on yli puolet.   
Yhtiön ja sen suurten asiakkaiden välillä vallitsee riippuvuussuhde, joka    
mahdollisen riskin ohella tarjoaa merkittäviä uusia               
liiketoimintamahdollisuuksia.                          

Yhtiön tekemiin projekti- ja ylläpitosopimuksiin liittyy vastuita, joista voi  
syntyä ennakoimattomia kustannuksia jatkossa. Vastuita pyritään rajoittamaan mm.
asiakassopimuksissa sovittavien vastuunrajoituslausekkein. Lisäksi yhtiöllä on 
voimassa oleva maailmanlaajuinen vastuuvakuutus asiakasprojekteihin liittyvien 
mahdollisesti realisoituvien vastuiden kattamiseksi.              

Projektitoimituksista aiheutuu merkittäviä myyntisaatavia. Asiakkaiden     
maksukäyttäytymistä ja myyntisaamisia seurataan aktiivisesti ja uusien     
asiakkaiden osalta tehdään erilliset luottokelpoisuusarviot ennen tarjouksen  
vahvistamista.                                 

Valuuttakurssien muutokset aiheuttavat riskejä erityisesti myynnille. Merkittävä
osa yhtiön liikevaihdosta on USA:n dollareissa. Yhtiö suojaa kassavirtaan    
liittyvää valuuttapositiotaan maksimissaan 12 kuukauden ajanjaksolta.      
Suojausinstrumentteina käytetään valuuttatermiinejä ja -optioita. Likvidit varat
sijoitetaan luotto- ja likviditeettiriskiä välttäen hyvän luottokelpoisuuden  
omaaviin rahamarkkinatalletuksiin ja lyhyen koron rahastoihin.         

Projektien läpivieminen aiheuttaa riskejä. Niitä sisältävät mm. uutta      
tuotekehitystä edellyttävät projektit, joissa uusien tuoteominaisuuksien    
luominen saattaa osoittautua odotettua työläämmäksi. Projektimyyntiin liittyy  
myös liikevaihdon ja tuloksen vaihtelut eri vuosineljännesten välillä. Näiden  
vaihteluiden ennustaminen on usein vaikeaa.                   

Tecnomen toimii nopeasti muuttuvalla toimialalla. Tuotekehityspäätöksiin liittyy
riski valinnoista, joihin kohdistuneet tuotto-odotukset eivät välttämättä    
toteudu.                                    

Tecnomenin lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät neuvoteltaviin isoihin
projekteihin ja niiden ajoitukseen.                       

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Katsauskauden jälkeen ei ole merkittäviä tapahtumia.              

VUODEN 2007 NÄKYMÄT                               

Vuoden 2007 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan olevan vuoden 2006 tasoa. 
Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä.               

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN                           

Tecnomenin kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus julkistetaan:         
1-9/2007 keskiviikko 24.10.2007.                        

Tecnomen järjestää tiedotustilaisuuden ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksesta  
15.08.2007 kello 10.00 Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola-kabinetissa.    
Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta          
www.tecnomen.com/sijoittajasuhteet.                       


TECNOMEN OYJ                                  

Hallitus                                    


LISÄTIETOJA                                   
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799                
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650               

JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN       | Vii | 4-6/07 | 4-6/0 | 1-6/07 |  1-6/06 |  2006 |
| TULOSLASKELMA, Me   | te |    |   6 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO      |  2 |  20,8 | 19,6 |  31,9 |   34,8 |  71,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |   |  0,1 |  0,1 |   0,1 |   0,2 |   0,3 |
| tuotot         |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja     |   |  -5,4 | -5,1 |  -7,0 |   -9,5 |  -18,8 |
| palvelut        |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista  |   |  -5,4 | -6,4 |  -11,5 |  -12,2 |  -25,6 |
| aiheutuvat kulut    |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot        |   |  -1,0 | -0,6 |  -2,1 |   -1,2 |  -3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |   |  -5,3 | -4,7 |  -9,6 |   -8,8 |  -19,8 |
| kulut         |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS       |   |  3,9 |  3,0 |   1,9 |   3,4 |   4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot     |   |  0,6 |  0,1 |   1,3 |   0,6 |   2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut     |   |  -0,3 | -0,3 |  -0,7 |   -1,0 |  -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA   |   |  4,2 |  2,8 |   2,5 |   3,0 |   5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot       |   |  -0,6 | -0,4 |  -0,4 |   -0,8 |  -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN TULOS  |   |  3,6 |  2,4 |   2,1 |   2,2 |   3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      |   |  0,06 | 0,04 |  0,03 |   0,04 |  0,06 |
| laimentamaton, euroa  |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      |   |  0,06 | 0,04 |  0,03 |   0,04 |  0,05 |
| laimennusvaikutuksella |   |    |    |     |     |     |
| oikaistu, euroa    |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE, Me     | Viite |  30.06.2007 | 31.12.2006 | 30.06.200 |
|               |    |       |      |     6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     |    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikearvo        |    |     0,7 |    0,7 |    0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet |   3 |     13,0 |    10,6 |    8,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset         |   4 |     8,5 |    8,8 |    9,1 |
| käyttöomaisuushyödykkeet  |    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset myynti- ja  |    |     0,3 |    0,5 |    0,5 |
| muut  saamiset       |    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     |    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus     |   5 |     2,8 |    1,9 |    3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myyntisaamiset      |    |     31,7 |    26,2 |   21,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut saamiset      |    |     23,6 |    19,7 |   19,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat        |    |     6,3 |    20,5 |   27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ       |    |     86,9 |    88,8 |   91,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma         |    |     71,2 |    74,6 |   79,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat     |    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat  |    |     0,1 |      |    0,1 |
| velat            |    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verovelat |    |     3,0 |    2,6 |    2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat     |    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korottomat  |    |     12,7 |    11,5 |    9,4 |
| velat            |    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT     |    |     86,9 |    88,8 |   91,0 |
| YHTEENSÄ          |    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | Osak | Ylikur |  Muut |  Omat | Muunt | Sijoite | Voitt | Yht |
|      | e-pä | ssi-ra | rahast | osakke | o-ero |   tun | o-var |  . |
|      | äoma | hasto |  ot |   et |    | vapaan |  at |   |
|      |   |    |    |    |    |  oman |    |   |
|      |   |    |    |    |    | pääoman |    |   |
|      |   |    |    |    |    | rahasto |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 |  60,6 |  -0,1 |  0,2 |   0,0 |  8,4 | 74, |
| 1.1.2007  |   |    |    |    |    |     |    |  6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |   |    |    |    |  0,0 |     |    | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan  |   |    |    |    |  0,0 |     |    | 0,0 |
| omaan   |   |    |    |    |    |     |    |   |
| pääomaan  |   |    |    |    |    |     |    |   |
| kirjatut  |   |    |    |    |    |     |    |   |
| nettotuoto |   |    |    |    |    |     |    |   |
| t     |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |    |    |    |    |     |  2,1 | 2,1 |
| tulos   |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella  |   |    |    |    |  0,0 |     |  2,1 | 2,1 |
| kirjatut  |   |    |    |    |    |     |    |   |
| tuotot ja |   |    |    |    |    |     |    |   |
| kulut   |   |    |    |    |    |     |    |   |
| yhteensä  |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman  |   |    |  -5,9 |    |    |     |    | -5, |
| palautus  |   |    |    |    |    |     |    |  9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt  |   |    |    |    |    |   0,0 |    | 0,0 |
| osakeoptio |   |    |    |    |    |     |    |   |
| t     |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperus |   |    |    |    |    |     |  0,1 | 0,1 |
| teiset   |   |    |    |    |    |     |    |   |
| maksut   |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |    |    |    |    |     |  0,2 | 0,2 |
| muutokset |   |    |    |    |    |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 |  54,7 |  -0,1 |  0,2 |   0,1 | 10,8 | 71, |
| 30.06.2007 |   |    |    |    |    |     |    |  2 |
--------------------------------------------------------------------------------

Maaliskuussa 2007 maksettiin pääoman palautusta yhteensä 5 883 317,80 euroa eli 
0,10 euroa osakkeelta 58 833 178 osakkeelle.                  

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | Osake | Ylikur |  Muut |  Omat | Muunto- | Voitto- | Yht. |
|       | -pääo |  ssi- | rahasto | osakkee |   ero |  varat |    |
|       |  ma | rahast |   t |    t |     |     |    |
|       |    |   o |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  4,6 |  66,2 |   0,3 |  -0,1 |   0,2 |   6,0 | 77,3 |
| 1.1.2006  |    |    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |    |    |     |     |   0,0 |     |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |    |    |     |     |   0,0 |     |  0,0 |
| omaan    |    |    |     |     |     |     |    |
| pääomaan  |    |    |     |     |     |     |    |
| kirjatut  |    |    |     |     |     |     |    |
| nettotuotot |    |    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |    |    |     |     |     |   2,2 |  2,2 |
| tulos    |    |    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella  |    |    |     |     |   0,0 |   2,2 |  2,2 |
| kirjatut  |    |    |     |     |     |     |    |
| tuotot ja  |    |    |     |     |     |     |    |
| kulut    |    |    |     |     |     |     |    |
| yhteensä  |    |    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |     |     |     |  -1,2 | -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt  |  0,1 |  0,8 |     |     |     |     |  0,9 |
| osakeoptiot |    |    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperust |    |    |     |     |     |   0,1 |  0,1 |
| eiset    |    |    |     |     |     |     |    |
| maksut   |    |    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |    |    |     |     |     |  -0,2 | -0,2 |
| muutokset  |    |    |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  4,7 |  67,0 |   0,3 |  -0,1 |   0,2 |   7,1 | 79,2 |
| 30.06.2006 |    |    |     |     |     |     |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, Me        |   1-6/2007 |   1-6/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat           |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos               |     2,1 |     2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut                   |     1,4 |     1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korkotuotot                 |     -0,6 |     -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korkokulut                  |     0,5 |     0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verot                    |     0,2 |     0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut oikaisut                |     0,0 |     1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset            |     -7,8 |     -5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                |     -0,0 |     -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                 |     0,4 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                |     -0,1 |     -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta         |     -3,9 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat            |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin    |     -3,3 |     -3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin    |     -0,9 |     -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta          |     -4,2 |     -5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat             |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla     |     0,0 |     0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu     |       |     -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu     |       |     -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot               |       |     -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman palautus               |     -5,9 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta           |     -5,9 |     -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               |    -14,0 |     -5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa 1.1.          |     20,4 |     33,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus      |     0,0 |     -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutus  |     -0,2 |     -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa 30.06.        |     6,3 |     27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos                     |    -14,0 |     -5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

1. LAATIMISPERUSTA JA -PERIAATTEET                       

Konsernin osavuosikatsaus on laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 
34, Osavuosikatsaukset, noudattaen. Esitettyjen tunnuslukujen laskentakaavat ja 
osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2006   
vuosikertomuksessa julkaistujen periaatteiden kanssa lukuunottamatta jäljempänä 
esitettyä muutosta segmentti-informaation esittämisestä.            

2. SEGMENTTI-INFORMAATIO                            

Tecnomen konserni raportoi ensisijaisina raportointisegmentteinään Messaging- ja
Charging -liiketoimintayksiköt. Toissijaisina segmentteinä esitetään      
maantieteelliset alueet. Tecnomen-konserni toimii kolmella maantieteellisellä  
alueella: Amerikka (Pohjois-, Väli-, ja Etelä-Amerikka), EMEA (Eurooppa,    
Lähi-itä ja Afrikka) ja APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue).            
Kohdistamattomat erät sisältävät vero- ja rahoituseriä sekä koko yhtiölle    
yhteisiä eriä.                                 
Maantieteellisten segmenttien liikevaihto esitetään asiakkaiden sijainnin    
mukaan.                                     
Segmenttijako toteutetaan siten, että vuoden 2006 lukuja ei esitetä uusien   
ensisijaisten segmenttien mukaisesti vertailukaudelta, koska uuden jaon mukaista
tietoa ei ole käytettävissä liikevaihtoa lukuunottamatta.            

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNALLISET SEGMENTIT      |     1-6/2007 |    1-6/2006 |
| (ensisijainen segmentti-informaatio)   |         |        |
| LIIKEVAIHTO, Me             |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Messaging                |       18,0 |      12,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Charging                 |       13,9 |      22,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |       31,9 |      34,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO, Me             |         |        |
|                     |     1-6/2007 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Messaging                |       3,8 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Charging                 |       -0,7 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat erät          |       -1,2 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |       1,9 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ                |     1-6/2007 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Messaging                |       135 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Charging                 |       202 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto             |        10 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |       347 |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MAANTIETEELLISET SEGMENTIT (toissijainen |    1-6/2007 |    1-6/2006 |
| segmentti-informaatio)          |         |         |
| LIIKEVAIHTO, Me             |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka                 |      16,0 |      21,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka      |      12,8 |       9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia ja Tyynenmeren alue        |       3,0 |       4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |      31,9 |      34,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

3. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET                            

Katsauskaudella on tuotekehitykseen liittyvistä kustannuksista aktivoitu 3,3  
miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa 1.-30.6.2006), joka poistetaan 3-5 vuodessa  
kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen poistot katsauskaudella   
olivat 1,0 (0,2 milj. euroa 1.-30.6.2006) miljoonaa euroa.           

4. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET                     

Katsauskaudella hankittiin aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä 0,9 milj.   
eurolla (1,4 milj. eurolla 1.-30.6.2006).                    
Vähennyksiä katsauskaudella oli 0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa 1.-30.6.2006). 

5. VAIHTO-OMAISUUS                               

Katsauskaudella kirjattiin kuluksi 0,2 milj. euroa, jolla vaihto-omaisuuden   
kirjanpitoarvo alennettiin vastaamaan sen nettorealisointiarvoa (0,5 milj. euroa
tilikaudella 2006). Vertailukaudella 06/2006 ei vastaavaa kirjausta ole tehty. 

6. MUUT VUOKRASOPIMUKSET, Me                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokrasopimukset             |   1-6/2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yhden vuoden kuluessa erääntyvät      |     0,4 |      0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1-5 vuoden kuluessa erääntyvät       |     0,8 |      0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 7. KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me      |   1-6/2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit                |       |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muusta omasta sitoumuksesta          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinteistökiinnitykset           |     0,6 |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                   |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omasta puolesta              |     0,1 |      0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                 |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Irlannin kiinteistöön liittyvä    rajoitus |     0,7 |      1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 8. KONSERNIN TALOUDELLISET      | 1-6/2007 |  1-6/2006 |    2006 |
| TUNNUSLUVUT, Me            |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %     |    8,7 |    10,2 |     9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %        |    5,6 |    5,7 |     4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %          |   81,9 |    87,2 |    84,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %          |   -8,9 |   -34,8 |    -27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit             |    0,9 |    1,5 |     2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta          |    2,7 |    4,4 |     3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitysmenot       |    7,9 |    6,5 |    13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta          |   24,6 |    18,7 |    18,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta              |   20,5 |    16,0 |    15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |    356 |    386 |     387 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa       |    347 |    393 |     374 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT, | 1-6/2007 |  1-6/2006 |    2006 |
| Me                  |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton, euroa   |   0,03 |    0,04 |    0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennusvaikutuksella  |   0,03 |    0,04 |    0,05 |
| oikaistu, euroa            |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa        |   1,21 |    1,35 |    1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä kauden lopussa,      |  59 072 |   58 971 |   59 006 |
| 1 000 kpl               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä keskimäärin,        |  58 904 |   58 642 |   58 673 |
| 1 000 kpl               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys, euroa     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Keskikurssi            |   1,47 |    2,50 |    2,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Alin                |   1,23 |    1,81 |    1,38 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ylin                |   1,83 |    3,06 |    3,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa |   1,25 |    2,07 |    1,68 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo kauden   |   73,8 |   122,1 |    99,1 |
| lopussa, Me              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, milj. kpl        |   19,2 |    27,6 |    59,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, % kokonaismäärästä    |   32,5 |    46,9 |    101,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, Me            |   28,1 |    69,6 |    122,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT       | 2Q/07 | 1Q/07 | 4Q/06 | 3Q/06 | 2Q/06 | 1Q/06 |
| NELJÄNNESVUOSITTAIN, Me |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 20,8 |  11,0 |  20,1 |  16,9 |  19,6 |  15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %  |  6,2 | -27,3 |  12,5 | -13,2 |  2,9 |  20,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       |  3,9 |  -2,0 |  0,6 |  0,9 |  3,0 |  0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liike-vaihdosta  | 18,6 | -17,7 |  3,0 |  5,3 |  15,2 |  2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   |  4,2 |  -1,7 |  0,5 |  1,7 |  2,8 |  0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden    |  347 |  352 |  374 |  395 |  393 |  387 |
| lopussa         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      | 0,06 | -0,03 | -0,01 |  0,02 |  0,01 | -0,00 |
| laimentamaton, euroa  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      | 0,06 | -0,03 | -0,01 |  0,02 |  0,01 | -0,00 |
| laimennusvaikutuksella |    |    |    |    |    |    |
| oikaistu, euroa     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa | 1,21 |  1,15 |  1,27 |  1,27 |  1,35 |  1,30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, | -6,3 |  -7,3 | -20,4 | -23,5 | -27,5 | -27,3 |
| Me           |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me     | 20,5 |  15,9 |  15,0 |  18,5 |  16,0 |  21,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liitetiedostot

temf1507.pdf

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770