TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2008 (tilintarkastamaton)

Tecnomen Oyj        OSAVUOSIKATSAUS      13.08.2008 klo 8.30 


TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2008 (tilintarkastamaton)         

Toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 6,4 % ollen 22,2 miljoonaa euroa (20,8). 
Operatiivinen kassavirta oli 3,6 miljoonaa euroa (-1,0). Koko katsauskauden   
liikevaihto kasvoi 17,1 prosenttia ollen 37,3 miljoonaa euroa (31,9)ja tulos oli
2,3 miljoonaa euroa (2,1). Operatiivinen kassavirta oli 2,1 miljoonaa euroa   
(-8,1). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 25,1 (20,5) miljoonaa euroa.   

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT       | 4-6/08 | 4-6/07 |  1-6/08 |  1-6/07 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me     |  22,2 |  20,8 |   37,3 |   31,9 |   70,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %  |   6,4 |   6,2 |   17,1 |   -8,4 |   -2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, Me     |   3,6 |   3,9 |   3,2 |   1,9 |   8,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   |  16,3 |  18,6 |   8,6 |   6,0 |   12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, Me |   3,9 |   4,2 |   3,5 |   2,5 |   10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   |  17,4 |  20,0 |   9,3 |   7,8 |   14,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos   |   3,5 |   3,6 |   2,3 |   2,1 |   8,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,   |  0,06 |  0,06 |   0,04 |   0,03 |   0,15 |
| laimentamaton      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,   |  0,06 |  0,06 |   0,04 |   0,03 |   0,15 |
| laimennusvaikutuksella |     |     |     |     |     |
| oikaistu        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me     |     |     |   25,1 |   20,5 |   17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta, Me     |   3,6 |  -1,0 |   -2,0 |  -14,0 |   -2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen      |   3,6 |  -1,0 |   2,1 |   -8,1 |   2,9 |
| kassavirta, Me     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavarat, Me     |     |     |   15,5 |   6,3 |   17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste %   |     |     |   82,5 |   81,9 |   83,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste %   |     |     |  -20,4 |   -8,9 |  -22,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö       |   359 |   347 |   359 |   347 |   355 |
| katsauskauden lopussa  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitusjohtaja Jarmo Niemi:                          

”Kuten viime vuonna niin myös 2008 toisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi  
korkeaksi. Sisään tullut tilausvirta, joka oli yli 30 miljoonaa euroa, oli yksi
kaikkien aikojen korkeimmista ja kesäkuun lopun tilauskanta oli näin ollen   
vahva.                                     

Toisen neljänneksen operatiivinen kassavirta oli hyvä, 3.6 miljoonaa euroa,   
jonka seurauksena koko tarkastelujakson operatiivinen kassavirta nousi 2.1   
miljoonaan euroon.                               

Toisen neljänneksen tulos oli edellisen vuoden vastaavaa parempi. Heikosta   
ensimmäisestä neljänneksestä huolimatta koko katsauskauden tulos nousi     
viimevuotiselle tasolle. Katsauskauden tulosta painoi USA:n dollarin      
heikkeneminen euroon nähden.                          

Messaging-liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella kasvoi 30 %.     
Erityisen ilahduttavaa oli kasvu kypsillä Euroopan markkinoilla. Kasvusta    
huolimatta kustannukset pysyivät hyvin hallinnassa. Tämän seurauksena yksikön  
raportoitu liikevoitto parani ja oli selvästi yli 20% liikevaihdosta.      

Charging-liiketoimintayksikön toinen neljännes oli hyvä ja selvästi ensimmäistä 
neljännestä parempi. Toisen neljänneksen lopussa saatu merkittävä        
laajennustilaus varmisti vahvan tilauskannan jakson lopussa. Yksikön liiketulos 
toisella neljänneksellä oli n. 14% liikevaihdosta. Tämä ei riittänyt kokonaan  
paikkaamaan heikkoa ensimmäistä neljännestä ja näin yksikön katsauskauden    
liiketulos jäi kuitenkin tappiolle.”                      

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-6/2008 ja vertailukauden   
luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-6/2007, ellei toisin mainita.         

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI                              

Tecnomenin katsauskauden liikevaihto kasvoi 17,1 prosenttia ja oli 37,3     
miljoonaa euroa (31,9).                             

Katsauskauden myynnistä on 24,7 miljoonaa euroa tuloutettu IAS 11-standardin  
mukaan (Pitkäaikaishankkeet) ja 12,6 miljoonaa euroa IAS 18-standardin (Tuotot) 
mukaan.                                     

Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 42,7 prosenttia 
(50,2 %), EMEA 41,3 prosenttia (40,2 %) ja APAC 16,0 prosenttia (9,5 %).    

Tuotelinjoittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Messaging 62,5 prosenttia  
(56,4 %) ja Charging 37,5 prosenttia (43,6 %).                 

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 6,0 miljoonaa euroa (10,2)  
ollen 16,1 prosenttia (32,0 %) liikevaihdosta.                 

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 8,6 miljoonaa euroa (7,1), eli 23,0    
prosenttia (22,4 %) liikevaihdosta.                       

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 25,1 miljoonaa euroa (20,5).    
Amerikan osuus tilauskannasta oli 66,8 prosenttia, EMEAn osuus 24,1 prosenttia 
ja APACin osuus 9,1 prosenttia.                         

TULOSKEHITYS                                  

Katsauskauden liiketulos oli 3,2 miljoonaa euroa (1,9). Liiketuloksen      
paraneminen johtui lähinnä Messaging-liiketoiminnan liikevaihdon kasvusta EMEA:n
ja APACin alueilla.                               

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 3,5 miljoonaa euroa (2,5).         

Tulos osaketta kohden oli 0,04 euroa (0,03). Oma pääoma osaketta kohden oli   
kauden lopussa 1,29 euroa (1,21).                        

RAHOITUS JA INVESTOINNIT                            

Tecnomenin likvidit kassavarat olivat 15,5 miljoonaa euroa (6,3). Katsauskauden 
kassavirta oli -2,0 miljoonaa euroa, joka sisältää ensimmäisellä neljänneksellä 
maksetut osingot 4,1 miljoonaa euroa.                      

Taseen loppusumma 30.06.2008 oli 92,4 miljoonaa euroa (86,9). Korollinen vieras 
pääoma oli 0,0 miljoonaa euroa (0,0). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan    
(gearing) oli -20,4 prosenttia (-8,9 %). Taserakenne säilyi vahvana ja     
30.06.2008 omavaraisuusaste oli 82,5 prosenttia (81,9 %).            

Tecnomenin bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat     
katsauskaudella 0,6 miljoonaa euroa (0,9) eli 1,7 prosenttia (2,7 %)      
liikevaihdosta.                                 

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat katsauskaudella yhteensä 0,3 miljoonaa 
euroa (0,6). Tämä muodostui lähinnä lyhytaikaisten sijoitusten korkotuotoista. 

--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me (lisäys - / vähennys +) |   1-6/08 |   1-6/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten muutos              |     3,2 |    -5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden saamisten muutos             |    -3,0 |    -4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos             |     0,6 |    -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen muutos               |    -1,4 |    -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden velkojen muutos              |     2,3 |     3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ          |     1,8 |    -7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

MARKKINAT                                    

Messaging                                    

Myynti jatkui edelleen hyvällä tasolla. Tecnomen toimitti merkittävän uuden   
sukupolven viestintäjärjestelmän (NGM) uudelle asiakkaalle Aasian ja Tyynenmeren
aluelle, sekä laajennuksia olemassa oleville asiakkaille päämarkkina-alueille. 
Apple iPhone'ia tukeva Visual Voicemail -sovellus toimitettiin Swisscomille.  
Huolto- ja ylläpitomyynti oli vahvaa kaikilla alueilla.             

Charging                                    

Tilaajamäärien kasvu jatkui suotuisasti Etelä- ja Keski-Amerikassa sekä     
Afrikassa. Toisella vuosineljänneksellä Tecnomen sai merkittäviä        
maksuratkaisujen laajennustilauksia ja uusi huolto- ja ylläpitosopimuksiaan.  

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS                            

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 8,7 miljoonaa euroa (7,9) 
mikä vastaa 23,2 prosenttia (24,6 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen      
liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 4,1 miljoonaa euroa (3,3), jotka    
poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen   
poistot katsauskaudella olivat 1,7 (1,0) miljoonaa euroa.            

HENKILÖSTÖ                                   

Kesäkuun 2008 lopussa Tecnomenin palveluksessa työskenteli 359 (347) henkilöä, 
joista kotimaassa 90 (87) ja Suomen ulkopuolella 269 (260) henkeä. Katsauskauden
keskimääräinen henkilöstömäärä oli 362 (356). Yhtiön palveluksessa olevan    
henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava:               

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  1-6/2008 |   1-6/2007 |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa    |    359 |      347 |      355 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Amerikka           |     65 |      64 |      67 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  EMEA             |    268 |      257 |      261 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  APAC             |     26 |      26 |      27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin     |    362 |      356 |      354 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut ennen      |    13,6 |     12,4 |     25,3 |
| tuotekehitysaktivointeja (milj. |      |        |        |
| euroa)             |      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS                        

Kesäkuun 2008 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 76,2 miljoonaa euroa  
(71,2) ja osakepääoma 4 720 446,24 euroa. Osakkeiden määrä oli 59 277 078.   
Yhtiön hallussa oli 134 800 osaketta vastaten 0,23 prosenttia yhtiön koko    
osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,29 
euroa (1,21).                                  

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin 2.1.-30.06.2008 Helsingin Pörssissä yhteensä  
12 732 933 kappaletta (13 679 055 euroa), eli 21,48 prosenttia osakkeiden    
kokonaismäärästä.                                

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 1,27 euroa ja alin 0,95 euroa.   
Keskikurssi oli 1,08 euroa ja osakkeen päätöskurssi 30.06.2008 oli 0,99 euroa. 
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 58 684 307 euroa.    

SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

Tecnomen konsernin ensisijainen segmenttiraportointimuoto on          
liiketoimintasegmenttien mukainen. Liiketoimintasegmentti muodostuu viestintä- 
ja maksuratkaisujen kehittämisestä ja toimittamisesta. Liiketoimintasegmentteinä
esitetään Messaging- ja Charging -tuotelinjat, jotka tukitoimintojen kanssa   
muodostavat konsernin organisaation. Tämä perustuu siihen, että nämä kaksi   
liiketoimintaa ovat selkeästi erotettavissa ja niitä seurataan yhtiön sisäisessä
taloudellisessa raportoinnissa erillisinä tulosyksikköinä.           

HALLITUKSEN VALTUUDET                              

Tecnomenin 12.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen   
päättämään enintään 5 790 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet 
voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien    
omistusten suhteessa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämän julkisen   
kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen  
hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen 
kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan 
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien     
rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien       
toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.   
Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä   
muista ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä 
lukien. Valtuutusta ei ole käytetty katsauskauden aikana.            

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 17 800 000 uuden 
osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta 
maksua vastaan tai maksutta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien      
antamisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään osakkeiden käyttötavasta ja   
valtuutus sisältää oikeuden päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle  
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle 
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 
kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutukset ovat voimassa kaksi vuotta       
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksia ei ole käytetty katsauskauden  
aikana.                                     

OPTIO-OHJELMAT                                 

Yhtiöllä oli katsauskauden aikana voimassa vuoden 2002 optio-ohjelma ja vuoden 
2006 optio-ohjelma.                               

Optio-ohjelman 2002 alalajeista voimassa oli ainoastaan optio-oikeudet 2002D,  
joiden merkintäaika oli 1.4.2006-30.4.2008. Merkintähinta optio-oikeudella 2002D
oli 1,04 euroa. Optio-oikeuksien 2002D merkintähintaa on alennettu osaketta   
kohden jaetun osingon määrällä (0,07 euroa).                  

Katsauskauden aikana optio-oikeuksilla 2002D merkittiin 25.000 uutta yhtiön   
osaketta. Kaupparekisteriin merkitty osakkeiden lukumäärä on katsauskauden   
päättyessä 59 277 078 osaketta.                         

Koska optio-oikeuksien 2002D merkintäaika päättyi 30.4.2008, optio-oikeudet 2002
on poistettu arvo-osuusjärjestelmästä ja optiolaji mitätöity.          

Vuoden 2006 optio-ohjelma jakautuu kolmeen optiolajiin eli 2006A, 2006B ja 2006C
optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksia voidaan antaa enintään 2 001 000 kappaletta, 
jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 001 000 Tecnomenin osaketta.     
Optio-oikeuksien merkintäajat ovat optio-oikeudella 2006A 1.4.2007-30.4.2010,  
optio-oikeudella 2006B 1.4.2008-30.4.2011 ja optio-oikeudella 2006C       
1.4.2009-30.4.2012. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat optio-oikeudella 2006A 
2,54 euroa, optio-oikeudella 2006B 1,39 euroa ja optio-oikeudella 2006C 1,05  
euroa. Optio-oikeuksien 2006A, 2006B ja 2006 C merkintähintoja on alennettu   
osaketta kohden jaetun osingon määrällä (0,07 euroa). Tecnomenin hallitus on  
jakanut 304 000 kappaletta 2006A optio-oikeuksia ja 667 000 kappaletta 2006B  
optio-oikeuksia Tecnomen-konsernin avainhenkilöille. Loput vuoden 2006     
optio-oikeudet on jaettu Tecnomenin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Tecnomen
Japan Oy:lle jaettavaksi myöhemmin konsernin nykyisille tai tuleville      
avainhenkilöille.                                

Tecnomenin kaikkia liikkeelle laskemia optio-oikeuksia on 30.6.2008 jäljellä  
yhteensä 2 001 000 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien    
osakkeiden osuus on enintään 3,28 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista 
äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. Kaikista voimassaolevista 
optio-oikeuksista yhtiön hallussa oli 30.6.2008 vielä 1 030 000 kappaletta. Ulos
jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 30.6.2008 enimmillään 1,62.  

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Tecnomenin liiketoiminnan suurimmat riskitekijät liittyvät merkittäviin asiakas-
ja partnerisuhteisiin, heidän kanssaan tehtyihin sopimuksiin sekä        
tuotekehityspäätösten oikeaan kohdentamiseen.                  

Tecnomenin merkittävimmät asiakkaat ovat kooltaan yhtiötä huomattavasti     
suurempia ja viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta on yli puolet.   
Yhtiön ja sen suurten asiakkaiden välillä vallitsee riippuvuussuhde, joka    
mahdollisen riskin ohella tarjoaa merkittäviä uusia               
liiketoimintamahdollisuuksia.                          

Yhtiön tekemiin projekti- ja ylläpitosopimuksiin liittyy vastuita, joista voi  
syntyä ennakoimattomia kustannuksia jatkossa. Vastuita pyritään rajoittamaan mm.
asiakassopimuksissa sovittavien vastuunrajoituslausekkein. Lisäksi yhtiöllä on 
voimassa oleva maailmanlaajuinen vastuuvakuutus asiakasprojekteihin liittyvien 
mahdollisesti realisoituvien vastuiden kattamiseksi.              

Projektitoimituksista aiheutuu merkittäviä myyntisaatavia. Asiakkaiden     
maksukäyttäytymistä ja myyntisaamisia seurataan aktiivisesti ja uusien     
asiakkaiden osalta tehdään erilliset luottokelpoisuusarviot ennen tarjouksen  
vahvistamista.                                 

Valuuttakurssien muutokset aiheuttavat riskejä erityisesti myynnille. Merkittävä
osa yhtiön liikevaihdosta on USA:n dollareissa. Yhtiö suojaa kassavirtaan    
liittyvää valuuttapositiotaan maksimissaan 12 kuukauden ajanjaksolta.      
Suojausinstrumentteina käytetään valuuttatermiinejä ja -optioita. Likvidit varat
sijoitetaan luotto- ja likviditeettiriskiä välttäen hyvän luottokelpoisuuden  
omaaviin rahamarkkinatalletuksiin ja lyhyen koron rahastoihin.         

Projektien läpivieminen aiheuttaa riskejä. Niitä sisältävät mm. uutta      
tuotekehitystä edellyttävät projektit, joissa uusien tuoteominaisuuksien    
luominen saattaa osoittautua odotettua työläämmäksi. Projektimyyntiin liittyy  
myös liikevaihdon ja tuloksen vaihtelut eri vuosineljännesten välillä. Näiden  
vaihteluiden ennustaminen on usein vaikeaa.                   

Tecnomen toimii nopeasti muuttuvalla toimialalla. Tuotekehityspäätöksiin liittyy
riski valinnoista, joihin kohdistuneet tuotto-odotukset eivät välttämättä    
toteudu.                                    

Tecnomenin lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät neuvoteltaviin isoihin
projekteihin ja niiden ajoitukseen.                       

KIINTEISTÖN MYYNTI                               

Tecnomen ilmoitti 25.1.2008 antamassaan pörssitiedotteessa selvittävänsä    
mahdollisuutta myydä omistamansa pääkonttorikiinteistön. 10.3.2008 konserni   
solmi aiesopimuksen kiinteistön myymisestä. Myytäväksi luokiteltu omaisuuserä  
esitettiin taseessa 31.03.2008 omana eränään rivillä Myytävänä olevat      
pitkäaikaiset omaisuuserät, 4,1 miljoonaa euroa. Aiesopimus ei kuitenkaan    
johtanut kiinteistön myyntiin. Kiinteistömarkkinoiden alkuvuonna tapahtuneen  
huononemisen vuoksi myyntiä ei enää pidetä todennäköisenä. Tämän vuoksi     
kiinteistö on taseessa 30.6.2008 palautettu aineellisiin pitkäaaikaisiin    
varoihin.                                    

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Katsauskauden jälkeen ei ole merkittäviä tapahtumia.              

VUODEN 2008 NÄKYMÄT                               

Messaging- ja Chargingin kokonaismarkkinoiden odotetaan säilyvän vuonna 2008  
edellisen vuoden tasolla. Perinteisten suljettujen järjestelmien markkinat   
laskevat mutta IP-pohjaisten ratkaisujen markkinat kasvavat. Maailmantalous   
jatkuu edelleen epävarmana ja ennustaminen on lyhyelläkin aikavälillä vaikeaa. 

Vuoden 2008 liikevaihdon arvioidaan nousevan korkeammaksi kuin vuonna 2007.   
Varmistaakseen tulevien vuosien kasvumahdollisuudet ja näin paremman      
tuloskehityksen Tecnomen panostaa kuitenkin voimakkaasti            
Charging-liiketoimintansa uusiin Convergent Charging -tuotteisiin ja      
markkinoihin.                                  

Parantuneesta liikevaihdosta huolimatta merkittävien panostusten ja dollarin  
heikentyneen kurssin vuoksi vuoden 2008 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden  
2007 liikevoittoa pienemmäksi.                         

Neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden odotetaan olevan merkittäviä.       

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN                           

Tecnomenin kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus 1-9/2008 julkistetaan     
keskiviikkona 22.10.2008.                            

Tecnomen järjestää tiedotustilaisuuden ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksesta  
13.8.2008 kello 10.00 Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola-kabinetissa.     
Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnomen.com. 


TECNOMEN OYJ                                  

Hallitus                                    


LISÄTIETOJA                                   
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799                
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650               

JAKELU                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy                      
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tecnomen.com                                


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN       | Vii | 4-6/08 | 4-6/0 | 1-6/08 |  1-6/07 |  2007 |
| TULOSLASKELMA, Me   | te |    |   7 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO      |  2 |  22,2 | 20,8 |  37,3 |   31,9 |  70,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |   |  0,0 |  0,1 |   0,0 |   0,1 |   0,2 |
| tuotot         |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja     |   |  -4,5 | -5,4 |  -8,9 |   -7,0 |  -15,2 |
| palvelut        |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista  |   |  -6,4 | -5,4 |  -11,9 |  -11,5 |  -23,3 |
| aiheutuvat kulut    |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot        |   |  -1,4 | -1,0 |  -2,7 |   -2,1 |  -4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |   |  -6,2 | -5,3 |  -10,6 |   -9,6 |  -18,4 |
| kulut         |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS       |   |  3,6 |  3,9 |   3,2 |   1,9 |   8,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot     |   |  0,2 |  0,6 |   0,4 |   1,3 |   1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut     |   |  0,0 | -0,3 |  -0,2 |   -0,7 |  -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA   |   |  3,9 |  4,2 |   3,5 |   2,5 |  10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot       |   |  -0,3 | -0,6 |  -1,2 |   -0,4 |  -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN TULOS  |   |  3,5 |  3,6 |   2,3 |   2,1 |   8,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      |   |  0,06 | 0,06 |  0,04 |   0,03 |  0,15 |
| laimentamaton, euroa  |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      |   |  0,06 | 0,06 |  0,04 |   0,03 |  0,15 |
| laimennusvaikutuksella |   |    |    |     |     |     |
| oikaistu, euroa    |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE, Me     | Viite |  30.06.2008 | 31.12.2007 | 30.06.200 |
|               |    |       |      |     7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     |    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikearvo        |    |     0,7 |    0,7 |    0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet |   3 |     18,3 |    15,8 |   13,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset         |   4 |     7,6 |    8,1 |    8,5 |
| käyttöomaisuushyödykkeet  |    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset myynti- ja  |    |     0,5 |    0,2 |    0,3 |
| muut  saamiset       |    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     |    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus     |   5 |     1,8 |    2,4 |    2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myyntisaamiset      |    |     20,5 |    25,8 |   31,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut saamiset      |    |     27,4 |    24,8 |   23,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat        |    |     15,5 |    17,5 |    6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ       |    |     92,4 |    95,2 |   86,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma         |    |     76,2 |    78,0 |   71,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat     |    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat  |    |     0,0 |    0,0 |    0,1 |
| velat            |    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verovelat |    |     4,2 |    3,4 |    3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat     |    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korottomat  |    |     12,0 |    13,8 |   12,7 |
| velat            |    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT     |    |     92,4 |    95,2 |   86,9 |
| YHTEENSÄ          |    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | Osak | Ylikur | Omat | Muunt | Sijoite |  Muut | Voitt | Yht. |
|       | e-pä | ssi-ra | osak | o-ero |   tun | rahast | o-var |   |
|       | äoma | hasto | -kee |    | vapaan |  ot |  at |   |
|       |   |    |  t |    |  oman |    |    |   |
|       |   |    |   |    | pääoman |    |    |   |
|       |   |    |   |    | rahasto |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 | -0,1 |  0,2 |   0,3 |  54,7 | 17,4 | 78,0 |
| 1.1.2008  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |   |    |   |  0,0 |     |    |    | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |   |    |   |  0,0 |     |    |    | 0,0 |
| omaan    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| pääomaan  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| kirjatut  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| nettotuotot |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |    |   |    |     |    |  2,3 | 2,3 |
| tulos    |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella  |   |    |   |  0,0 |     |    |  2,3 | 2,3 |
| kirjatut  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| tuotot ja  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| kulut    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| yhteensä  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |    |   |    |     |  -4,1 |    | -4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt  |   |    |   |    |   0,0 |    |    | 0,0 |
| osakeoptiot |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperust |   |    |   |    |     |    |  0,1 | 0,1 |
| eiset    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| maksut   |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |    |   |    |     |    | -0,1 | -0,1 |
| muutokset  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 | -0,1 |  0,2 |   0,3 |  50,6 | 19,8 | 76,2 |
| 30.06.2008 |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------

Maaliskuussa 2008 maksettiin osinkoa yhteensä 4 138 209,46 euroa eli 0,07 euroa 
osakkeelta 59 117 278 osakkeelle.                        

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | Osak | Ylikur | Omat | Muunt | Sijoite |  Muut | Voitt | Yht. |
|       | e-pä | ssi-ra | osak | o-ero |   tun | rahast | o-var |   |
|       | äoma | hasto | -kee |    | vapaan |  ot |  at |   |
|       |   |    |  t |    |  oman |    |    |   |
|       |   |    |   |    | pääoman |    |    |   |
|       |   |    |   |    | rahasto |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 | -0,1 |  0,2 |   0,0 |  60,6 |  8,4 | 74,6 |
| 1.1.2007  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |   |    |   |  0,0 |     |    |    | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |   |    |   |  0,0 |     |    |    | 0,0 |
| omaan    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| pääomaan  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| kirjatut  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| nettotuotot |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |    |   |    |     |    |  2,1 | 2,1 |
| tulos    |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella  |   |    |   |  0,0 |     |    |  2,1 | 2,1 |
| kirjatut  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| tuotot ja  |   |    |   |    |     |    |    |   |
| kulut    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| yhteensä  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman   |   |    |   |    |     |  -5,9 |    | -5,9 |
| palautus  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt  |   |    |   |    |   0,0 |    |    | 0,0 |
| osakeoptiot |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperust |   |    |   |    |     |    |  0,1 | 0,1 |
| eiset    |   |    |   |    |     |    |    |   |
| maksut   |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |    |   |    |     |    |  0,2 | 0,2 |
| muutokset  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 |  0,8 | -0,1 |  0,2 |   0,1 |  54,7 | 10,8 | 71,2 |
| 30.6.2007  |   |    |   |    |     |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------

Maaliskuussa 2007 maksettiin pääoman palautusta yhteensä 5 883 317,80 euroa eli 
0,10 euroa osakkeelta 58 833 178 osakkeelle.                  

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, Me        |   1-6/2008 |   1-6/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat           |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos               |     2,3 |     2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut                   |     1,7 |     1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korkotuotot                 |     -0,5 |     -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korkokulut                  |     0,3 |     0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verot                    |     1,2 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut oikaisut                |     0,2 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset            |     1,8 |     -7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                |     -0,0 |     -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                 |     0,3 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                |     -0,3 |     -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta         |     6,9 |     -3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat            |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin    |     -4,1 |     -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin    |     -0,6 |     -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta          |     -4,7 |     -4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat             |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla     |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot               |     -4,1 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman palautus               |       |     -5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta           |     -4,1 |     -5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               |     -2,0 |    -14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa 1.1.          |     17,5 |     20,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus      |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutus  |     -0,0 |     -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa 30.06.        |     15,5 |     6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos                     |     -2,0 |    -14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

1. LAATIMISPERUSTA JA -PERIAATTEET                       

Konsernin osavuosikatsaus on laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 
34, Osavuosikatsaukset, noudattaen. Esitettyjen tunnuslukujen laskentakaavat ja 
osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2007   
vuosikertomuksessa julkaistujen periaatteiden kanssa.              

2. SEGMENTTI-INFORMAATIO                            

Tecnomen konserni raportoi ensisijaisina raportointisegmentteinään Messaging- ja
Charging -liiketoimintayksiköt. Toissijaisina segmentteinä esitetään      
maantieteelliset alueet. Tecnomen-konserni toimii kolmella maantieteellisellä  
alueella: Amerikka (Pohjois-, Väli-, ja Etelä-Amerikka), EMEA (Eurooppa,    
Lähi-itä ja Afrikka) ja APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue).            
Kohdistamattomat erät sisältävät vero- ja rahoituseriä sekä koko yhtiölle    
yhteisiä eriä.                                 
Maantieteellisten segmenttien liikevaihto esitetään asiakkaiden sijainnin    
mukaan.                                     

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNALLISET SEGMENTIT      |     1-6/2008 |    1-6/2007 |
| (ensisijainen segmentti-informaatio)   |         |        |
| LIIKEVAIHTO, Me             |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Messaging                |       23,3 |      18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Charging                 |       14,0 |      13,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |       37,3 |      31,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO, Me             |         |        |
|                     |     1-6/2008 |    1-6/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Messaging                |       6,1 |      3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Charging                 |       -1,6 |      -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat erät          |       -1,3 |      -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |       3,2 |      1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MAANTIETEELLISET SEGMENTIT (toissijainen |    1-6/2008 |    1-6/2007 |
| segmentti-informaatio)          |         |         |
| LIIKEVAIHTO, Me             |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka                 |      15,9 |      16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka      |      15,4 |      12,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia ja Tyynenmeren alue        |       6,0 |       3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |      37,3 |      31,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

3. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET                            

Katsauskaudella on tuotekehitykseen liittyvistä kustannuksista aktivoitu 4,1  
miljoonaa euroa (3,3 milj. euroa 1.-30.6.2007), joka poistetaan 3-5 vuodessa  
kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen poistot katsauskaudella   
olivat 1,7 (1,0 milj. euroa 1.-30.6.2007) miljoonaa euroa.           

4. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET                     

Katsauskaudella hankittiin aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä 0,6 miljoonalla
eurolla (0,9 milj. eurolla 1.-30.6.2007).                    
Vähennyksiä katsauskaudella oli 0,1 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa      
1.-30.6.2007).                                 

5. VAIHTO-OMAISUUS                               

Katsauskaudella kirjattiin kuluksi 0,2 miljoonaa euroa, jolla vaihto-omaisuuden 
kirjanpitoarvo alennettiin vastaamaan sen nettorealisointiarvoa (0,2 milj. euroa
2007).                                     

6. MUUT VUOKRASOPIMUKSET, Me                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokrasopimukset             |   1-6/2008 |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yhden vuoden kuluessa erääntyvät      |     0,5 |      0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1-5 vuoden kuluessa erääntyvät       |     0,7 |      0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 7. KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me      |   1-6/2008 |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                   |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omasta puolesta              |     0,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                 |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Irlannin kiinteistöön liittyvä rajoitus  |     0,4 |      0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 8. KONSERNIN TALOUDELLISET      | 1-6/2008 |  1-6/2007 |    2007 |
| TUNNUSLUVUT, Me            |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %     |    9,5 |    8,7 |    13,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %        |    5,9 |    5,6 |    11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %          |   82,5 |    81,9 |    83,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %          |   -20,4 |    -8,9 |    -22,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit             |    0,6 |    0,9 |     1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta          |    1,7 |    2,7 |     1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitysmenot       |    8,7 |    7,9 |    16,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta          |   23,2 |    24,6 |    22,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta              |   25,1 |    20,5 |    17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |    362 |    356 |     354 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa       |    359 |    347 |     355 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT, | 1-6/2008 |  1-6/2007 |    2007 |
| Me                  |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton, euroa   |   0,04 |    0,03 |    0,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennusvaikutuksella  |   0,04 |    0,03 |    0,15 |
| oikaistu, euroa            |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa        |   1,29 |    1,21 |    1,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä kauden lopussa,      |  59 277 |   59 072 |   59 252 |
| 1 000 kpl               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä keskimäärin,        |  59 117 |   58 904 |   58 965 |
| 1 000 kpl               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys, euroa     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Keskikurssi            |   1,08 |    1,47 |    1,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Alin                |   0,95 |    1,23 |    1,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ylin                |   1,27 |    1,83 |    1,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa |   0,99 |    1,25 |    1,24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo kauden   |   58,7 |    73,8 |    73,3 |
| lopussa, Me              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, milj. kpl        |   12,7 |    19,2 |    38,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, % kokonaismäärästä    |   21,5 |    32,5 |    65,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, Me            |   13,7 |    28,1 |    53,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT       | 2Q/08 | 1Q/08 | 4Q/07 | 3Q/07 | 2Q/07 | 1Q/07 |
| NELJÄNNESVUOSITTAIN, Me |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 22,2 |  15,2 |  19,2 |  19,1 |  20,8 |  11,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %  |  6,4 |  37,4 |  -4,7 |  12,9 |  6,2 | -27,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       |  3,6 |  -0,4 |  1,8 |  5,2 |  3,9 |  -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liike-vaihdosta  | 16,3 |  -2,6 |  9,3 |  27,2 |  18,6 | -17,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   |  3,9 |  -0,4 |  2,7 |  4,8 |  4,2 |  -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden    |  359 |  365 |  355 |  352 |  347 |  352 |
| lopussa         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      | 0,06 | -0,02 |  0,04 |  0,08 |  0,06 | -0,03 |
| laimentamaton, euroa  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      | 0,06 | -0,02 |  0,04 |  0,07 |  0,06 | -0,03 |
| laimennusvaikutuksella |    |    |    |    |    |    |
| oikaistu, euroa     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa | 1,29 |  1,23 |  1,32 |  1,28 |  1,21 |  1,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, | -15,5 | -11,8 | -17,5 |  -9,2 |  -6,3 |  -7,3 |
| Me           |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me     | 25,1 |  16,8 |  17,5 |  17,1 |  20,5 |  15,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tuloslaskemlan, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on esitetty  
miljoonissa euroissa. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.

Liitetiedostot

tecnomen q2f.pdf

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770