TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Tecnomen Oyj 			PÖRSSITIEDOTE 14.3.2007             


TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ               

Tecnomen Oyj:n 14.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2006  
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja   
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2006. Yhtiökokous päätti     
hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2006 ei jaeta osinkoa.   

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi jäsentä.      
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lauri Ratia, Carl-Johan Numelin,   
Christer Sumelius, Keijo Olkkola ja Timo Toivila. Hallitukseen valittiin uutena 
jäsenenä Johan Hammarén. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka   
päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.        

Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 42.000  
euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 17.000 euroa. Lisäksi   
päätettiin maksaa hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta    
hallituksen puheenjohtajalle 800 euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron
kokouspalkkio.                                 

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena   
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen     
päättymiseen asti.                               

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                          

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta   
seuraavasti:                                  

a)  Vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä nimellisarvoa koskeva 3 § poistetaan. 

b)  Poistetaan yhtiöjärjestyksen 4 §:n täsmäytyspäivää koskevat määräykset. 

c)  Muutetaan yhtiöjärjestyksen 5 §:n 2 momenttia siten, että hallituksen
jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. 

d)  Poistetaan yhtiöjärjestyksen 5 §:n 3 momentti hallituksen jäsenen
valintaanliittyvästäikärajoituksesta. 

e)  Muutetaan yhtiöjärjestyksen 5 §:n 4 momentin ensimmäinen lause siten, että 
hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.            

f)  Muutetaan yhtiöjärjestyksen 7 § siten, että toiminimen
kirjoittamisoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista termiä
"edustamisoikeus". 

g)  Muutetaan yhtiöjärjestyksen 12 § siten, että kutsu yhtiökokoukseen on 
julkaistava viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta.    

h)  Muutetaan yhtiöjärjestyksen 14 §:n 1 momentin 1. kohtaa siten, että 
varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä tilinpäätös, joka sisältää     
konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; ja muutetaan 3. ja 4. kohtia siten,
että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen    
vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä.          

Varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastosta                

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti varojen jakamisesta vapaan 
oman pääoman rahastosta siten, että yhtiön osakkeenomistajille jaetaan 0,10   
euroa osakkeelta heidän osakeomistustensa mukaisessa suhteessa. Varat maksetaan 
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 19.3.2007 on merkitty Suomen     
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Varojen maksupäivä on  
26.3.2007.                                   

Varojen jakamiseen liittyen vuosien 2002 ja 2006 optio-ohjelmiin perustuvien  
optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osakekohtaista       
merkintähintaa päätettiin alentaa 0,10 eurolla osakkeenomistajille jaettavien  
varojen jakamisen täsmäytyspäivästä lukien.                   
Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus                       

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.800.000 yhtiön oman   
osakkeen hankkimisesta.                             

Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin       
osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen 
kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen  
hankintahetken käypään arvoon.                         

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi 
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien    
järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi  
osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä    
pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen      
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.                 

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.   
Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2006 antaman valtuutuksen ja on
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.            

Valtuutus osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta           

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 17.800.000 uuden osakkeen 
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko   
maksua vastaan tai maksutta.                          

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön 
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos   
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön        
pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan 
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien      
rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien 
toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.   

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.    
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle       
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 
kaikista yhtiön osakkeista.                           

Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä 
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai 
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta 
maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan  
kuittaamiseen.                                 

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä  
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 
tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.                 

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen    
liittyvistä ehdoista. Valtuutukset korvaavat varsinaisen yhtiökokouksen     
15.3.2006 antamat valtuutukset ja ovat voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen   
päätöksestä lukien.                               

Optio-oikeuksien merkintähinta                         

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuosien 2002 ja 2006 optio-ohjelmien    
perusteella tehtävien osakemerkintöjen merkintähinnat voidaan merkitä joko   
kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai       
osakepääomaan.                                 

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen valiokunnat              

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän   
päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana jatkaa Lauri Ratia ja     
varapuheenjohtajana Carl-Johan Numelin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana  
jatkaa Lauri Ratia ja jäsenenä Carl-Johan Numelin. Palkitsemisvaliokunnan    
puheenjohtajana jatkaa Lauri Ratia ja jäseninä Carl-Johan Numelin, Christer   
Sumelius ja hallituksen ulkopuolisena jäsenenä Hannu Turunen.          


Espoossa 14. maaliskuuta 2007                          

TECNOMEN OYJ                                  

Hallitus                                    

LISÄTIETOJA                                   
Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 2922              
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799                


JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770