TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Tecnomen Oyj:n 12.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2007  
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja   
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2007. Yhtiökokous päätti     
hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2007 jaetaan osinkoa 0,07  
euroa osakkeelta.                                

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän jäsentä.    
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelle toimikaudelle Lauri Ratia, Carl-Johan  
Numelin, Christer Sumelius, Timo Toivila ja Johan Hammarén. Uusina jäseninä   
hallitukseen valittiin Harri Koponen ja Hannu Turunen. Hallituksen jäsenet   
valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä.                           

Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 50.000 euroa 
vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen  
jäsenten palkkioksi 23.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen
ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta hallituksen puheenjohtajalle 800  
euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio.         

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena   
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen     
päättymiseen asti.                               

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.790.000 yhtiön oman   
osakkeen hankkimisesta.                             

Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin       
osakkeenomistajien omistusten suhteessa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n    
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa        
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.         

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi 
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien    
järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi  
osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä    
pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen      
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.                 

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.   
Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2007 antaman valtuutuksen ja on
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.            

Valtuutus osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta           

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 17.800.000 uuden osakkeen 
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko   
maksua vastaan tai maksutta.                          

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön 
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos   
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön        
pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan 
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien      
rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien 
toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.   

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.    
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle       
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 
kaikista yhtiön osakkeista.                           

Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä 
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai 
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta 
maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan  
kuittaamiseen.                                 

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä  
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 
tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.                 

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen    
liittyvistä ehdoista. Valtuutukset korvaavat varsinaisen yhtiökokouksen     
14.3.2007 antamat valtuutukset ja ovat voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen   
päätöksestä lukien.                               

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen valiokunnat              

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän   
päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana jatkaa Lauri Ratia ja     
varapuheenjohtajana Carl-Johan Numelin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi  
valittiin Lauri Ratia ja jäseniksi Johan Hammarén ja Harri Koponen. Palkitsemis-
ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Carl-Johan Numelin ja jäseniksi
Christer Sumelius ja Hannu Turunen.                       


TECNOMEN OYJ                                  

Hallitus                                    

LISÄTIETOJA                                   
Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 2922              
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799                


JAKELU                                     
OMX Nordic Exchange Helsinki Oy                         
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tecnomen.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770