TECNOMEN LIFETREEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 (tilintarkastamaton)

Tecnomen Lifetree Oyj           OSAVUOSIKATSAUS            
                     12.8.2009 klo 8.30          

TECNOMEN LIFETREEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 (tilintarkastamaton)     

Toisen neljänneksen liikevaihto oli 15,0 miljoonaa euroa (22,2). Rahavirta   
investointien jälkeen ennen Lifetree-hankinnan nettomaksua oli 0,5 miljoonaa  
euroa (3,6). Koko katsauskauden liikevaihto oli 26,5 miljoonaa euroa (37,3)ja  
tulos oli -4,6 miljoonaa euroa (2,3). Rahavirta investointien jälkeen ennen   
Lifetree-hankinnan nettomaksua oli 0,9 miljoonaa euroa (2,1). Tilauskanta oli  
katsauskauden lopussa 21,5 (25,1) miljoonaa euroa.               

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT        | 4-6/200 | 4-6/200 | 1-6/200 | 1-6/2008 | 2008   |
|             | 9    | 8    | 9    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me     | 15,0  | 22,2  | 26,5  | 37,3   | 77,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %  | -32,6  | 6,4   | -28,9  | 17,1   | 10,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, Me      | -1,5  | 3,6   | -3,2  | 3,2   | 11,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   | -10,0  | 16,3  | -12,1  | 8,6   | 14,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, Me  | -1,8  | 3,9   | -3,2  | 3,5   | 13,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   | -11,7  | 17,4  | -11,9  | 9,3   | 17,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos   | -2,8  | 3,5   | -4,6  | 2,3   | 10,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,   | -0,04  | 0,06  | -0,07  | 0,04   | 0,17   |
| laimentamaton      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,   | -0,04  | 0,06  | -0,07  | 0,04   | 0,17   |
| laimennusvaikutuksella  |     |     |     |     |     |
| oikaistu         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me     |     |     | 21,5  | 25,1   | 9,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta investointien | 0,5   | 3,6   | 0,9   | 2,1   | 17,9   |
| jälkeen ennen      |     |     |     |     |     |
| Lifetree-hankinnan    |     |     |     |     |     |
| nettomaksua, Me     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos, Me  | -18,9  | 3,6   | -18,5  | -2,0   | 33,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat, Me      |     |     | 32,8  | 15,5   | 51,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste %    |     |     | 68,4  | 82,5   | 70,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste % |     |     | -16,3  | -20,4  | -37,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö katsauskauden |     |     | 820   | 359   | 354   |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Tecnomen Lifetree Oyj kaäyttää itsestään nimeä Tecnotree, jota käytetään myös  
tässä osavuosikatsauksessa.                           

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-6/2009 ja vertailukauden 
luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-6/2008, ellei toisin mainita. Kauden 1-6/2009 
lukuihin on sisällytetty Tecnotree Intian (entinen Lifetree) luvut ajalta    
6.5.-30.6.2009.                                 

Toimitusjohtaja Jarmo Niemi:                          

”Katsauskauden liikevaihto jäi merkittävästi viime vuotista alhaisemmaksi (-10.8
M€). Tämä jättämä syntyi kokonaan VAS-liiketoiminnasta, jossa jäätiin -13.3 M€ 
viime vuoden vahvaa ensimmäistä vuosipuoliskoa alhaisempaan liikevaihtoon ja  
-8.2 M€ pienempään liiketoimintayksikön liiketulokseen. Globaalin talouskriisin 
vaikutuksesta operaattorit ovat varovaisia investointien suhteen. Lisäksi    
edellisen sukupolven suljettujen järjestelmien kauppa on loppunut ja uusien   
järjestelmien myynti muodostuu NGM:stä (Next Generation Messaging). NGM     
järjestelmien hinnat ovat merkittävästi alhaisemmat kuin vanhan sukupolven   
järjestelmien, johtuen niissä käytettävästä modernista IP-pohjaisesta      
teknologiasta. Myös globaalien yhteistyökumppanien kautta tehdyn kaupan arvo  
laski. Toimitettujen projektien määrässä globaalin talouskriisin seuraukset   
olivat vahäisemmät.                               

BSS/OSS-liiketoiminnan liikevaihto ja liiketulos kasvoivat paljolti ostetun   
Lifetreen ansiosta.                               

Katsauskauden merkittävin tapahtuma oli strategian mukaisen Lifetree yritysoston
loppuunsaattaminen. Toukokuun 6. päivästä kesäkuun 30 päivään Tecnotreen    
luvuissa on mukana Lifetreen liikevaihtoa 2.9 M€ ja liiketulosta 0.5 M€ (17%  
liikevaihdosta). Kaupan yhteydessä yhtiön henkilömäärä kasvoi 468:lla henkilöllä
ja nyt Tecnotreen henkilöstöstä jo lähes 70 % on alhaisemman kustannustason   
maissa, joissa on kilpailukykyiset hinnat.                   

Huomioiden maailmanlaajuisen taantuman olemme nyt aloittaneet Tecnotreessä   
merkittävän rakennemuutoksen, josta ensimmäiset merkit näkyvät jo toisen    
neljänneksen luvuissa. Huolto- ja ylläpitomyynnin osuus kasvoi tavoitteen    
mukaisesti ja oli 38 % liikevaihdosta. Suurin kustannuserämme, henkilöstökulut, 
olivat euromääräisesti samalla tasolla kuin edellisenä vuonna, huolimatta siitä 
että henkilömäärä kasvoi 359:stä 820:een. Jatkamme integraatiotyötä ja odotamme 
tulevien vuosien aikana saavuttavamme merkittäviä synergiahyötyjä.       

Kun globaalit markkinat elpyvät on Tecnotree uudella kustannusrakenteellaan,  
moderneilla tuotteillaan sekä paikallisella palvelutarjonnallaan kaikin puolin 
entistä kilpailukykyisempi.”                          

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI                              

Tecnotreen katsauskauden liikevaihto laski 28,9 prosenttia ja oli 26,5 miljoonaa
euroa (37,3).                                  

Katsauskauden myynnistä on 8,0 miljoonaa euroa tuloutettu valmistumisasteen   
mukaan (IAS 11 Pitkäaikaishankkeet) ja 18,6 miljoonaa euroa luovutushetken   
mukaan (IAS 18 Tuotot).                             

Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 52,3 prosenttia 
(42,7 %), EMEA 42,1 prosenttia (41,3 %) ja APAC 5,6 prosenttia (16,0 %).    

Tuotelinjoittain liikevaihto jakautui seuraavasti: VAS (Value Added Services,  
aiemmin Messaging) 41,5 prosenttia (62,5 %) ja BSS/OSS (Business and Operations 
Support Systems, aiemmin Charging) 58,5 prosenttia (37,5 %).          

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 3,4 miljoonaa euroa (6,0)  
ollen 12,8 prosenttia (16,1 %) liikevaihdosta.                 

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 10,2 miljoonaa euroa (8,6), eli 38,3    
prosenttia (23,0 %) liikevaihdosta.                       

Konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 21,5 miljoonaa euroa (25,1).  
Amerikan osuus tilauskannasta oli 21,2 prosenttia, EMEAn osuus 73,1 prosenttia 
ja APACin osuus 5,7 prosenttia.                         

TULOSKEHITYS                                  

Katsauskauden liikevaihto oli 26,5 miljoonaa euroa (37,3) ja liiketulos oli   
-3,2 miljoonaa euroa (3,2). Liikevaihdon lasku oli merkittävin syy liikevoiton 
huononemiseen.                                 

Vuoden 2008 loppupuolella projektien tehokas läpivienti vaikutti siihen, että  
vuoden 2008 liikevaihto oli 7,1 miljoonaa euroa isompi kuin edellisenä vuonna. 
Projektien isot tuloutukset vähensivät vastaavasti vuoden 2008 lopun      
tilauskantaa ja vuoden 2009 ensimmäisen puolen vuoden liikevaihtoa sekä     
liikevoittoa.                                  

VAS-liiketoimintayksikön liikevaihto laski 12,3 miljoonaa euroa edellisvuoden  
vastaavaan ajankohtaan verrattuna, jolloin VAS:lla oli poikkeuksellisen paljon 
projekteja erityisesti EMEA:n ja APAC:n alueilla. BSS/OSS- liiketoimintayksikön 
liikevaihto puolestaan kasvoi 1,5 miljoonaa euroa. Kasvu johtui Intian     
yrityskaupasta.                                 

Tuotekehitysmenojen aktivoinneista ja niiden poistoista aiheutui        
nettomääräisesti 1,0 miljoonaa euroa tulosta heikentävä vaikutus vuotta aiempaan
vertailukauteen nähden. Liiketulos oli katsauskaudella -12,1 % (8,6 %)     
liikevaihdosta.                                 

Tecnotree Convergence Limited (aiemmin Lifetree Convergence Limited) on     
konsolidoitu 6.5.2009 alkaen. Sen vaikutus liikevaihtoon oli 2,9 miljoonaa euroa
ja liikevoittoon 0,5 miljoonaa euroa.                      

Tecnotreen liiketoiminta perustuu projektien myyntiin. Niistä kirjattavat tuotot
ja kulut vaihtelevat huomattavasti vuosineljänneksittäin. Tämän vuoksi konsernin
kannattavuutta on syytä tarkastella useamman kuin yhden vuosineljänneksen    
tuloksen perusteella.                              

Katsauskauden tulos ennen veroja oli -3,2 miljoonaa euroa (3,5).        

Katsauskauden verot olivat 1,4 miljoonaa euroa (1,2), sisältäen         
tuotekehitysmenojen aktivoinnin perusteella kirjattavaa laskennallisen verovelan
muutosta 0,6 miljoonaa euroa (0,7) sekä emoyhtiön kuluksi kirjaamia lähdeveroja 
0,5 miljoonaa euroa (0,3).                           

Tulos osaketta kohden oli -0,07 euroa (0,04). Oma pääoma osaketta kohden oli  
kauden lopussa 1,20 euroa (1,29).                        

RAHOITUS JA INVESTOINNIT                            

Tecnotreen likvidit rahavarat olivat 32,8 miljoonaa euroa (15,5). Katsauskauden 
rahavarojen muutos oli -18,5 miljoonaa euroa, joka sisältää toisella      
neljänneksellä maksetut osingot 5,1 miljoonaa euroa sekä Lifetree-yrityskaupan 
yhteydessä maksetun kauppahinnan vähennettynä Lifetree:n hankintahetken     
rahavaroilla 14,0 miljoonaa euroa.                       

Taseen loppusumma 30.6.2009 oli 129,4 miljoonaa euroa (92,4). Korollinen vieras 
pääoma oli 20,0 miljoonaa euroa (0,0). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (net 
gearing) oli -16,3 prosenttia (-20,4 %). Taserakenne säilyi vahvana ja 30.6.2009
omavaraisuusaste oli 68,4 prosenttia (82,5 %).                 

Tecnotreen bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat     
katsauskaudella 0,8 miljoonaa euroa (0,6) eli 2,9 prosenttia (1,7 %)      
liikevaihdosta.                                 

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat katsauskaudella yhteensä 0,0 miljoonaa 
euroa (0,3).                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me (lisäys - / | 1-6/2009  | 1-6/2008  | 1-12/2008  |
| vähennys +)             |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten muutos        | 2,6    | 3,2    | 11,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden saamisten muutos       | 5,3    | -3,0    | -0,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos       | -0,4    | 0,6    | 1,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen muutos         | -1,0    | -1,4    | -1,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden velkojen muutos        | 0,1    | 2,3    | -1,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ    | 6,7    | 1,8    | 9,1     |
--------------------------------------------------------------------------------

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT                              

Lifetree-yrityskaupan toteuduttua 6.5.2009 yhtiöllä on seuraavat tulosyksiköt: 
VAS (Value Added Services), entinen Messaging-tuotelinja lisättynä Lifetreen  
MDX+-liiketoiminnalla sekä BSS/OSS (Business and Operations Support Systems),  
entinen Charging-tuotelinja yhdessä Lifetreen liiketoiminnan kanssa lukuun   
ottamatta MDX+-liiketoimintaa.                         

VAS (Value Added Services), aiemmin Messaging                  

Myynti oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla oleellisesti alempi kuin viime vuoden 
vastaavana ajankohtana. Myynti koostui pääosin Next Generation Messaging    
-tuotteiden toimituksista. Tecnomen sai kolme uutta asiakkuutta NGM       
järjestelmälle Lähi-Idässä ja Afrikassa. Laajennuksia toimitettiin Aasiaan ja  
Latinalaiseen Amerikkaan. Lisäksi huolto- ja ylläpitomyynti jatkui vahvana   
kaikilla päämarkkina-alueilla.                         

BSS/OSS (Business and Operations Support Systems), aiemmin Charging       

BSS/OSS-yksikön liikevaihto oli viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi.   
Kysyntä oli voimakasta Lähi-Idässä ja Afrikassa ja tyydyttävää Latinalaisessa  
Amerikassa. Tarkastelukaudella toimitusprojektien valmiusaste ja        
ylläpitosopimuskanta kehittyivät hyvin. Operaattoreiden kiinnostus Tecnomenin ja
Lifetreen yhdistymisen myötä saatuihin uusiin BSS/OSS-tuotteisiin on      
osoittautunut vahvaksi.                             

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS                            

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 6,9 miljoonaa euroa (8,7) 
mikä vastaa 26,1 prosenttia (23,2 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen      
liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 3,5 miljoonaa euroa (4,1), jotka    
poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen   
poistot katsauskaudella olivat 2,1 (1,7) miljoonaa euroa.            

HENKILÖSTÖ                                   

Kesäkuun 2009 lopussa Tecnotreen palveluksessa työskenteli 820 (359) henkilöä, 
joista kotimaassa 91 (90) ja Suomen ulkopuolella 729 (269) henkeä.       
Lifetree-yrityskaupan johdosta henkilöstömäärä kasvoi kauden aikana 468     
henkilöllä. Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 503 (362). Yhtiön 
palveluksessa olevan henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava:     

--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 1-6/2009  | 1-6/2008   | 1-12/2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa    | 820     | 359      | 354     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Amerikka           | 65     | 65      | 65      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  EMEA             | 265     | 268      | 264     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  APAC             | 490     | 26      | 25      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin     | 503     | 362      | 358     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut ennen      | 13,9    | 13,8     | 27,4     |
| tuotekehitysaktivointeja (milj. |       |        |       |
| euroa)             |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------

LIFETREE CONVERGENCE LTD:N OSAKKEIDEN HANKINTA                 

Yhtiö osti 6.5.2009 toteutuneella kaupalla 96% Lifetree Convergence Ltd:n    
osakekannasta.                                 

Yhtiökokous päätti 19.3.2009 ehdollisesti Tecnomen Oyj:n nimen muuttamisesta,  
Atul Chopran ja David K. Whiten valinnasta yhtiön hallituksen jäseniksi sekä  
optio-oikeuksien antamisesta. Nämä yhtiökokouksen hyväksymät ehdolliset     
päätökset tulivat kaupan edellytysten toteuduttua voimaan 6.5.2009 seuraavasti: 

- Yhtiön toiminimi on Tecnomen Lifetree Oyj, ruotsiksi Tecnomen Lifetree Abp ja 
englanniksi Tecnomen Lifetree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo.     

- Atul Chopran ja David K. Whiten toimikaudet yhtiön hallituksen jäseninä ovat 
alkaneet kaupan toteutumishetkellä 6.5.2009. Yhtiön hallitukseen kuuluu siten  
kahdeksan (8) jäsentä.                             

- Vuoden 2009 optio-ohjelma tuli voimaan. Optio-ohjelman nojalla optio-oikeuksia
voidaan antaa yhteensä enintään 6.840.036 kappaletta. Yhtiön osakkeiden     
lukumäärä voi osakemerkintöjen seurauksena nousta yhteensä enintään 6.840.036  
uudella osakkeella.                               

Uuden Tecnomen Lifetree -konsernin toimitusjohtaja (CEO) on Jarmo Niemi ja   
Lifetreen toimitusjohtaja Atul Chopra nimitettiin Tecnomen Lifetreen      
operatiiviseksi johtajaksi (COO). Konsernin johtoryhmän muodostavat Jarmo Niemi,
Eero Mertano, Miika Reinikka ja Tuomas Wegelius sekä uusina jäseninä Atul Chopra
ja Naim Kazi.                                  

Yhtiön raportointi perustuu aiempaan tapaan segmenttijakoon, jossa       
toimintasegmentteinä raportoidaan Value Added Services eli VAS         
(Viestintäratkaisut-segmentti lisättynä Lifetreen MDX+ liiketoiminnalla) sekä  
Business Support Systems / Operations Support Systems eli BSS/OSS        
(Maksuratkaisut -segmentti yhdessä Lifetreen liiketoiminnan kanssa       
lukuunottamatta MDX+ liiketoimintaa).                      

Yhtiö käyttää nimeä Tecnotree ja uusi internet-osoite on www.tecnotree.com.   

Vuoden 2009 optio-ohjelmaan perustuen yhtiön hallitus jakoi 265.554 kpl 2009A, 
619.627 kpl 2009B ja 885.181 kpl 2009C optio-oikeuksia eli yhteensä 1.770.362  
optio-oikeutta Tecnomenin ja Lifetreen omistajien välillä sovittujen      
kauppakirjaehtojen mukaisesti. Kaikki loput optio-oikeudet annettiin yhtiön   
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Tecnomen Japan Oy:lle, jaettaviksi myöhemmin
konsernin nykyisille tai tuleville avainhenkilöille.              

Vuoden 2006 optio-ohjelma jäi voimaan, mutta vuoden 2006 ja 2009 optioiden   
kokonaislaimennusvaikutus ei tule ylittämään 8,5 % kaupan toteutumisen jälkeen 
liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärästä.              

Yhtiön varsinainen yhtiökokous valtuutti 12.3.2008 hallituksen päättämään    
enintään 17.800.000 uuden osakkeen antamisesta osakeannilla. Edellä mainitun  
valtuutuksen nojalla hallitus toteutti Tecnomenin ja Lifetreen omistajien    
välillä sovittujen kauppakirjaehtojen mukaisesti maksullisen osakeannin     
laskemalla liikkeeseen yhtiön uusia osakkeita seuraavin ehdoin:         

Osakeannissa merkittiin 13.676.658 kappaletta yhtiön uusia osakkeita. Uudet   
osakkeet tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen      
merkittäviksi Lifetreen myyjille. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta   
poikkeamiselle oli siten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Kunkin uuden
osakkeen merkintähinta oli 0,86 €. Osakkeiden merkintähinta maksettiin     
apporttiomaisuudella.                              

Yhtiö julkisti 11.5.2009 listalleottoesitteen. Uudet osakkeet otettiin     
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalle 15.5.2009.     

Lifetree Convergence Ltd on muuttanut nimensä kesäkuussa 2009 Tecnotree     
Convergence Ltd:ksi.                              

TECNOTREEN OSAKE JA KURSSIKEHITYS                        

Kesäkuun 2009 lopussa Tecnotree-konsernin oma pääoma oli 87,9 miljoonaa euroa  
(76,2) ja osakepääoma 4,7 miljoonaa euroa. Osakkeiden määrä oli 72 953 736.   
Yhtiön hallussa oli 134 800 osaketta vastaten 0,18 prosenttia yhtiön koko    
osakemäärästä ja osakkeiden äänimäärästä. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,20  
euroa (1,29).                                  

Tecnotreen osakkeita vaihdettiin 2.1.-30.6.2009 Helsingin Pörssissä yhteensä  
8 326 801 kappaletta (8 344 060 euroa), eli 11,4 prosenttia osakkeiden     
kokonaismäärästä.                                

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 1,21 euroa ja alin 0,78 euroa.   
Keskikurssi oli 0,99 euroa ja osakkeen päätöskurssi 30.6.2009 oli 1,00 euroa.  
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 72 953 736 euroa.    

OSINGONMAKSU                                  

Tecnomen Oyj:n yhtiökokous päätti 19.3.2009 valtuuttaa hallituksen päättämään  
osingon jakamisesta 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta siten, että osinkoa  
jaetaan 0,07 euroa osakkeelta. Lifetree Convergence Ltd:n osakkeita koskevan  
yrityskaupan toteuduttua hallitus päätti osingonmaksun täsmäytyspäivän ja    
osingon maksupäivän. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli      
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.5.2009 merkittynä Euroclear Finland Oy:n   
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 2.6.2009.          

HALLITUKSEN VALTUUDET                              

Tecnomen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 12.3.2008 valtuuttanut yhtiön     
hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten   
oikeuksien antamisesta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää enintään 17 800 000 
uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden      
luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta ja valtuus on voimassa kaksi vuotta 
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus on tämän valtuutuksen nojalla    
6.5.2009 päättänyt Lifetree Convergence Ltd:n osakkeiden hankintaan liittyen  
maksullisesta osakeannista laskemalla  liikkeeseen 13.676.658 yhtiön uutta   
osaketta.  Valtuutuksesta on siten katsauskauden aikana käytetty 13.676.658   
osaketta. Valtuutuksesta on vielä käyttämättä 4.123.342 osaketta.        

Tecnomen Oyj:n 19.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen 
päättämään enintään 5 790 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet 
voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien    
omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin
välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken  
käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen  
liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa,    
käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisesta, tai muutoin 
yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen 
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Hallitus päättää omien     
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista. Valtuutus korvaa      
varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2008 antaman valtuutuksen ja on voimassa yhden 
vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Tätä valtuutusta ei ole käytetty   
katsauskauden aikana.                              

SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

Tecnotree soveltaa 1.1.2009 alkaen uutta IFRS 8 -standardia           
(Toiminta-segmentit). Kuten entiset IAS 14:n mukaiset ensisijaiset segmentit,  
Tecnotree-konsernin IFRS 8:n mukaiset toimintasegmentit muodostuvat viestintä- 
ja maksuratkaisujen kehittämisestä ja toimittamisesta. Toimintasegmentteinä   
esitetään VAS (Value Added Services), entinen Messaging-tuotelinja lisättynä  
Lifetreen MDX+-liiketoiminnalla sekä BSS/OSS (Business and Operations Support  
Systems), entinen Charging-tuotelinja yhdessä Lifetreen liiketoiminnan kanssa  
lukuun ottamatta MDX+-liiketoimintaa. Tämä perustuu siihen, että nämä      
liiketoiminnat ovat selkeästi erotettavissa ja niitä seurataan konsernin    
sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa erillisinä tulosyksikköinä.      

IFRS 8:n käyttöönotto ei ole muuttanut segmenteille kohdistettavien tai     
kohdistamatta jätettävien erien määrittelyperiaatteita. Tecnotreen IFRS 8:n   
mukainen operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä.         
Toimintasegmenttien liiketulos sekä hallinnon kulut, lisättynä rahoitustuotot ja
-kulut, muodostavat konsernin voiton / tappion ennen veroja.          

OPTIO-OHJELMAT                                 

Yhtiöllä oli katsauskauden aikana voimassa vuoden 2006 optio-ohjelma. Näiden  
optioiden tilanne oli 30.6.2009 seuraava:                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Optiolaji | Määrä,    | Määrä,   | Merkintäaika    | Merkintähinta |
|      | enintään   | jaettu   |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2006A   | 667 000   | 304 000   | 1.4.2007-30.4.2010 | 2,47     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2006B   | 667 000   | 667 000   | 1.4.2008-30.4.2011 | 1,32     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2006C   | 667 000   |       | 1.4.2009-30.4.2012 | 0,98     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 2 001 000  | 971 000   |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------
Vuoden 2006 optioiden merkintähintaa on vähennetty jaetun osingon määrällä 0,07 
euroa.                                     

Tecnomen Lifetree Oyj:n yhtiökokous päätti 19.3.2009 vuoden 2009        
optio-ohjelmasta, joka tuli voimaan Lifetree Convergence Ltd:n osakkeita    
koskevan yrityskaupan toteuduttua. Uuden optio-ohjelman tilanne oli 30.6.2009  
seuraava:                                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Optiolaji | Määrä,    | Määrä,   | Merkintäaika    | Merkintähinta |
|      | enintään   | jaettu   |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2009A   | 1 026 005  | 265 554   | 1.4.2009-31.3.2011 | 0,86     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2009B   | 2 394 013  | 619 627   | 1.4.2010-31.3.2012 | 0,86     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2009C   | 3 420 018  | 885 181   | 1.4.2011-31.3.2013 | 0,86     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 6 840 036  | 1 770 362  |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2006 ja  | 8 841 036  | 2 741 362  |           |        |
| 2009   |       |       |           |        |
| yhteensä |       |       |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Yhtiön kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia oli 30.6.2009 jäljellä   
yhteensä 8 841 036 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien    
osakkeiden osuus oli enintään 10,81 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden      
tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. Kaikista    
voimassaolevista optio-oikeuksista yhtiön hallussa oli 30.6.2009 vielä 6 099 674
kappaletta. Jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 30.6.2009     
enimmillään 3,62 %.                               

Yhtiön hallitus tulee jakamaan optioita siten, että niiden laimennusvaikutus on 
korkeintaan 8,50 %.                               

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Tecnotreen riskit ja epävarmuustekijät on selvitetty vuoden 2008        
vuosikertomuksessa esitetyssä hallituksen toimintakertomuksessa ja 11.5.2009  
julkistetussa listalleottoesitteessä. Yhtiön lähiajan riskit ja         
epävarmuustekijät liittyvät neuvoteltaviin isoihin projekteihin ja projektien  
ajoitukseen sekä valuuttakurssien muutoksiin. Edelliseen osavuosikatsaukseen  
verrattuna yhtiön riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole Lifetree-yrityskaupan
lisäksi tapahtunut olennaisia muutoksia.                    

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                 

Katsauskauden päättymispäivän jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.   

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                              

Koko vuoden liikevaihdon odotetaan jäävän viimevuotista pienemmäksi ja     
liikevoiton negatiiviseksi.                           

Tecnomenin ja Lifetreen integrointi etenee suunnitelman mukaisesti ja      
yrityskaupasta odotetaan syntyvän merkittävät synergiahyödyt, jotka vaikuttavat 
täysimääräisesti seuraavina vuosina.                      

Neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden odotetaan olevan merkittäviä.       

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN                           

Tecnotree järjestää analyytikoille ja toimittajille tiedotustilaisuuden toisen 
vuosineljänneksen tuloksesta 12.8.2009 kello 10.00 Helsingissä, Scandic Hotel  
Simonkentässä, Pavilion-kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki.         
Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Jarmo Niemi. Tilaisuus on     
suomenkielinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta  
www.tecnotree.com .                               

Tecnotreen kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus 1-9/2009 julkistetaan     
keskiviikkona 29.10.2009.                            


TECNOMEN LIFETREE OYJ                              


Hallitus                                    


LISÄTIETOJA                                   
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799                
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650               


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tecnotree.com                                


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN       | Vii | 4-6/  | 4-6/ | 1-6/  | 1-6/   | 1-12/  |
| TULOSLASKELMA, Me   | te | 2009  | 2008 | 2009  | 2008   | 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO      | 2  | 15,0  | 22,2 | 26,5  | 37,3   | 77,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| tuotot         |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja     |   | -3,4  | -4,5 | -5,4  | -8,9   | -16,7  |
| palvelut        |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista  |   | -6,2  | -6,4 | -11,7  | -11,9  | -24,0  |
| aiheutuvat kulut    |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot        |   | -1,7  | -1,4 | -3,1  | -2,7   | -5,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |   | -5,2  | -6,2 | -9,5  | -10,6  | -19,4  |
| kulut         |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS       | 2  | -1,5  | 3,6  | -3,2  | 3,2   | 11,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot     |   | 0,3  | 0,2  | 0,9   | 0,4   | 3,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut     |   | -0,6  | 0,0  | -0,8  | -0,2   | -1,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA   |   | -1,8  | 3,9  | -3,2  | 3,5   | 13,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot       |   | -1,1  | -0,3 | -1,4  | -1,2   | -3,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN TULOS  |   | -2,8  | 3,5  | -4,6  | 2,3   | 10,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tuloksen |   |    |    |     |     |     |
| jakautuminen:     |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen      |   | -2,9  | 3,5  | -4,6  | 2,3   | 10,2  |
| omistajille      |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle    |   | 0,0  |    | 0,0   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen      |   |    |    |     |     |     |
| omistajille kuuluvasta |   |    |    |     |     |     |
| voitosta laskettu   |   |    |    |     |     |     |
| osakekohtainen tulos: |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton     |   | -0,04 | 0,06 | -0,07  | 0,04   | 0,17  |
| osakekohtainen tulos, |   |    |    |     |     |     |
| euroa         |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella |   | -0,04 | 0,06 | -0,07  | 0,04   | 0,17  |
| oikaistu        |   |    |    |     |     |     |
| osakekohtainen tulos, |   |    |    |     |     |     |
| euroa         |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN TULOS    | | -2,8 | 3,5   | -4,6  | 2,3   | 10,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen   | |    |     |     |     |     |
| erät:           | |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoerot ulkomaisista | | -0,5 | 0,0   | -0,4  | 0,0   | -0,5  |
| yksiköistä, verojen    | |    |     |     |     |     |
| jälkeen          | |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS | | -3,3 | 3,5   | -5,0  | 2,3   | 9,6   |
| YHTEENSÄ         | |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laajan   | |    |     |     |     |     |
| tuloksen jakautuminen:  | |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille | | -3,3 | 3,5   | -5,0  | 2,3   | 9,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle     | | 0,0  |     | 0,0   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE, Me     | Viit | 30.6.2009  | 30.6.2008  | 31.12.2008 |
|               | e  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     |   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikearvo        | 3  | 19,2    | 0,7     | 0,7     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 4  | 24,5    | 18,3    | 19,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuus- | 5  | 7,6     | 7,6     | 7,0     |
|  hyödykkeet        |   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset |   | 1,0     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset saamiset  |   | 0,8     | 0,5     | 0,7     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     |   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus     |   | 1,6     | 1,8     | 1,1     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myyntisaamiset      |   | 18,1    | 20,5    | 14,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut saamiset      |   | 22,2    | 27,4    | 24,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Sijoitukset       |   | 1,6     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat        |   | 32,8    | 15,5    | 51,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ       |   | 129,4    | 92,4    | 118,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma         |   | 87,9    | 76,2    | 83,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat     |   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verovelat |   | 6,1     | 4,2     | 4,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset  |   | 17,8    |       |       |
| velat            |   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut pitkäaikaiset velat |   | 0,3     | 0,0     | 0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat     |   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset  |   | 2,3     |       | 20,0    |
| velat            |   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ostovelat ja muut velat |   | 15,1    | 12,0    | 10,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT     |   | 129,4    | 92,4    | 118,9    |
| YHTEENSÄ          |   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

A = Osakepääoma                                 
B = Ylikurssirahasto                              
C = Omat osakkeet                                
D = Muuntoerot                                 
E = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                   
F = Muut rahastot                                
G = Voittovarat                                 
H = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä          
I = Vähemmistön osuus                              
J = Oma pääoma yhteensä                             

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR   | A | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H   | I  | J   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 4, | 0,8 | -0, | -0, | 0,3 | 50,6 | 27,3 | 83,5 |   | 83,5 |
| pääoma  | 7 |   | 1  | 1  |   |   |   |    |   |    |
| 1.1.2009 |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti |  |   |   |   | 11,8 | 2,0 |   | 13,7 |   | 13,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |  |   |   |   |   | -0,5 | -4,6 | -5,1 |   | -5,1 |
| ko    |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperu |  |   |   |   |   |   | 0,1 | 0,1  |   | 0,1  |
| steiset  |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| maksut  |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshan |  |   |   |   |   |   |   |    | 0,6 | 0,6  |
| kinnat  |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauska |  |   |   | -0, |   |   | -4,6 | -5,0 | 0,0 | -5,0 |
| uden   |  |   |   | 4  |   |   |   |    |   |    |
| laaja   |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| tulos   |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| yhteensä |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 4, | 0,8 | -0, | -0, | 12,1 | 52,0 | 18,1 | 87,2 | 0,6 | 87,9 |
| pääoma  | 7 |   | 1  | 4  |   |   |   |    |   |    |
| 30.6.2009 |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Kesäkuussa 2009 maksettiin osinkoa yhteensä 5 097 325,52 euroa eli 0,07 euroa  
osakkeelta 72 818 936 osakkeelle.                        

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | A  | B  | C  | D   | E   | F   | G   | H/J   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 | 0,8 | -0,1 | 0,2  | 0,3  | 54,7  | 17,4  | 78,0  |
| 1.1.2008  |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak |   |   |   |    |    | -4,1  |    | -4,1  |
| o     |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt  |   |   |   |    | 0,0  |    |    | 0,0   |
| osakeoptio |   |   |   |    |    |    |    |     |
| t     |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperus |   |   |   |    |    |    | 0,1  | 0,1   |
| teiset   |   |   |   |    |    |    |    |     |
| maksut   |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |   |   |    |    |    | -0,1  | -0,1  |
| muutokset |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskau |   |   |   | 0,0  |    |    | 2,3  | 2,3   |
| den laaja |   |   |   |    |    |    |    |     |
| tulos   |   |   |   |    |    |    |    |     |
| yhteensä  |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 | 0,8 | -0,1 | 0,2  | 0,3  | 50,6  | 19,8  | 76,2  |
| 30.6.2008 |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Maaliskuussa 2008 maksettiin osinkoa yhteensä 4 138 209,46 euroa eli 0,07 euroa 
osakkeelta 59 117 278 osakkeelle.                        

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, Me  | Viite | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/  |
|                  |    |      |      | 2008   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat     |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos       |    | -4,6   | 2,3    | 10,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut             |    | 2,9    | 1,7    | 5,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korkotuotot           |    | -0,4   | -0,5   | -0,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korkokulut           |    | 0,7    | 0,3    | 0,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verot              |    | 1,4    | 1,2    | 3,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut oikaisut          |    | 0,0    | 0,2    | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset     |    | 6,7    | 1,8    | 9,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot          |    | -0,7   | -0,0   | -0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot           |    | 0,3    | 0,3    | 0,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot          |    | -0,9   | -0,3   | -1,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta   |    | 5,6    | 6,9    | 26,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat     |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta      | 3   | -14,0   |      |     |
| vähennettynä           |    |      |      |     |
| hankintahetken rahavaroilla   |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin     |    | -3,6   | -4,1   | -7,2   |
| hyödykkeisiin           |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin     |    | -0,7   | -0,6   | -1,0   |
| hyödykkeisiin           |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit muihin        |    | -0,5   |      |     |
| rahoitusvaroihin         |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta   |    | -18,8   | -4,7   | -8,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat      |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden merkintä        |    |      | 0,0    | 0,0   |
| optio-oikeuksilla         |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot  |    |      |      | 20,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen      |    | -0,3   |      |     |
| takaisinmaksut          |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot         |    | -5,1   | -4,1   | -4,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta    |    | -5,4   | -4,1   | 15,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos        |    | -18,5   | -2,0   | 33,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa      |    | 51,0   | 17,5   | 17,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten    |    | 0,2    | 0,0    | -0,3   |
| vaikutus             |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten käyvän arvon     |    | 0,1    | -0,0   | 0,0   |
| muutosten vaikutus        |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa     |    | 32,8   | 15,5   | 51,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos              |    | -18,5   | -2,0   | 33,8   |
--------------------------------------------------------------------------------

1. LAATIMISPERUSTA JA -PERIAATTEET                       

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34,  
Osavuosikatsaukset, noudattaen. Esitettyjen tunnuslukujen laskentakaavat ja   
osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2008   
vuosikertomuksessa julkaistujen periaatteiden kanssa, lukuun ottamatta 1.1.2009 
voimaan tulleita uusia ja uudistettuja IFRS-säännöksiä. Näillä ei ole ollut   
olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsauksen laatimisperiaatteisiin ja  
laskentamenetelmiin.                              

Tilinpäätöslaskelmien ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on esitetty  
miljoonissa euroissa. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.      

2. SEGMENTTI-INFORMAATIO                            

Tecnotree-konserni raportoi IFRS 8:n mukaisina toimintasegmentteinä seuraavat: 
VAS (Value Added Services), entinen Messaging-tuotelinja lisättynä Lifetreen  
MDX+-liiketoiminnalla sekä BSS/OSS (Business and Operations Support Systems),  
entinen Charging-tuotelinja yhdessä Lifetreen liiketoiminnan kanssa lukuun   
ottamatta MDX+-liiketoimintaa.                         

Muut segmentit sisältävät hallinnon kulut ja varat. Kohdistamattomat erät    
sisältävät vero- ja rahoituseriä. Toimintasegmenttien liiketulos sekä hallinnon 
kulut, lisättynä rahoitustuotot ja -kulut, muodostavat konsernin voiton /    
tappion ennen veroja.                              

Tecnotree-konserni toimii kolmella maantieteellisellä alueella: Amerikka    
(Pohjois-, Väli-, ja Etelä-Amerikka), EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja  
APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue). Maantieteellisten alueiden liikevaihto    
esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan.                     

--------------------------------------------------------------------------------
| TOIMINTASEGMENTIT:         | 1-6/2009  | 1-6/2008  | 1-12/2008  |
| LIIKEVAIHTO, Me          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| VAS                | 11,0    | 23,3    | 40,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| BSS/OSS              | 15,5    | 14,0    | 36,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ              | 26,5    | 37,3    | 77,2    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS, Me           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| VAS                | -2,1    | 6,1     | 8,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| BSS/OSS              | 0,5     | -1,6    | 5,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut segmentit           | -1,6    | -1,3    | -2,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ              | -3,2    | 3,2     | 11,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat erät:       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0,0     | 0,3     | 1,9     |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA         | -3,2    | 3,5     | 13,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT, Me             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| VAS                | 31,7    |       | 32,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| BSS/OSS              | 59,2    |       | 32,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut segmentit           | 2,8     |       | 1,6     |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ              | 93,7    |       | 67,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat erät:       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset ja   | 1,3     |       | 0,5     |
| tuloverosaamiset          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset ja rahavarat      | 34,3    |       | 51,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ           | 129,4    |       | 118,9    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MAANTIETEELLISET ALUEET      | 1-6/2009  | 1-6/2008  | 1-12/2008  |
| LIIKEVAIHTO, Me          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka (Pohjois-, Väli- ja    | 13,9    | 15,9    | 41,6    |
| Etelä-Amerikka)          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja    | 11,2    | 15,4    | 27,6    |
| Afrikka)              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue)  | 1,5     | 6,0     | 8,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ              | 26,5    | 37,3    | 77,2    |
--------------------------------------------------------------------------------

3. YRITYSHANKINNAT                               

Tecnomen teki joulukuussa 2008 sopimuksen Lifetree Convergence Ltd -nimisen   
intialaisen yhtiön hankinnasta ja yrityskauppa toteutui 6.5.2009        
viranomaishyväksyntöjen jälkeen. Lifetree toimittaa laskutus- ja        
asiakashallinta-, luokittelu- ja viestintäalustoja.               

Yrityskaupan seurauksena holding-yhtiö Lifetree Cyberworks Ltd:stä tuli     
Tecnomenin kokonaan omistama tytäryhtiö ja Lifetree Cyberworks Ltd:n 61,02 %  
omistamasta operatiivista toimintaa harjoittavasta Lifetree Convergence Ltd:stä 
tuli Tecnomen-konserniin kuuluva tytäryhtiö yhteensä 96,51 % omistusosuudella. 
Kauppaan kuuluivat myös Lifetree Convergence Ltd:n kokonaan omistamat      
tytäryhtiöt Quill Publishers Private Ltd (Intia), Lifetree Convergence Pty Ltd 
(Etelä-Afrikka) ja Lifetree UK Ltd (Iso-Britannia), sekä 95 prosenttisesti   
omistama Lifetree Convergence Nigeria Ltd (Nigeria).              

Tecnomen maksoi yhtiöiden osakkeenomistajille käteisvastikkeena yhteensä 21,3  
miljoonaa euroa. Lisäksi kohdeyhtiöiden osakkeiden myyjille suunnattiin yhteensä
13 676 658 uutta Tecnomen Oyj:n osaketta joiden käyväksi arvoksi määritettiin  
14,1 miljoonaa euroa. Käyvän arvon perusteena käytettiin Tecnomenin       
päätöskurssia hankintapäivänä 6.5.2009. Hankintamenoon sisältyy myös      
transaktiokuluja 1,1 miljoonaa euroa.                      

Yrityskaupasta syntyneen liikearvon 18,9 miljoonaa euroa katsotaan syntyvän   
odotettavissa olevista synergiaeduista ja kaupan mukana siirtyvästä henkilöstön 
tietotaidosta. Yrityskaupan myötä Tecnomenin tuoteportfolio täydentyy ja    
kustannustehokkuus kasvaa.                           

Tecnotreen tulos kaudelta 1.1-30.6.2009 sisältää hankitun yhtiön Lifetreen   
tulosta 0,7 miljoonaa euroa. Jos Lifetreen hankinta olisi tapahtunut 1.1.2009, 
Tecnotreen liikevaihto kaudelta 1.1-30.6.2009 olisi ollut noin 31,5 miljoonaa  
euroa ja tulos noin -4,3 miljoonaa euroa.                    

Koska Tecnomen ei sovella uudistettua IFRS 3 -standardia ennen sen       
voimantulopäivää 1.7.2009, Lifetreen hankintaan sovelletaan voimassa olevaa IFRS
3 -standardia (voimassa 31.3.2004 lähtien). Hankinta on kirjattu IFRS 3:n    
sallimalla tavalla alustavana.                         

--------------------------------------------------------------------------------
|                      | Yhdistymisessä | Kirjanpitoarvo |
|                      | kirjatut    | t ennen    |
|                      | käyvät     | yhdistymistä  |
|                      | arvot     | 6       |
|                      | 6.5.2009    | .5.2009    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet:          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ohjelmistotuotteet           | 3,3      | 0,3      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut aineettomat hyödykkeet       | 0,7      | 0,7      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet          | 0,6      | 0,6      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        | 0,8      | 0,8      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset saamiset          | 0,3      | 0,3      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus              | 0,1      | 0,1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset      | 9,8      | 9,8      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset                | 1,1      | 1,1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                 | 8,4      | 8,4      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä               | 25,0      | 22,1      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat         | 1,0      | 0,0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat            | 0,3      | 0,3      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat            | 5,5      | 5,5      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä               | 6,8      | 5,8      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat                 | 18,2      | 16,3      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun osuuden mukainen osuus      | 17,6      | 15,6      |
| nettovaroista               |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno:               |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavaroina maksettu osuus kauppahinnasta | 21,3      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnatulla annilla maksettu osuus    | 14,1      |        |
| kauppahinnasta              |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktiomenot              | 1,1      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno yhteensä           | 36,5      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnasta syntynyt liikearvo       | 18,9      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan rahavirtavaikutus:        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavaroina maksettu kauppahinta sekä   | 22,4      |        |
| transaktiomenot              |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun yhtiön rahavarat         | 8,4      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtavaikutus yhteensä         | 14,0      |        |
--------------------------------------------------------------------------------

4. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET                            

Katsauskaudella on tuotekehitykseen liittyvistä kustannuksista aktivoitu 3,5  
miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa 1.1-30.6.2008), joka poistetaan 3-5 vuodessa  
kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen poistot katsauskaudella   
olivat 2,1 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa 1.1-30.6.2008).           

5. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET                     

Katsauskaudella hankittiin aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä 0,7 miljoonalla
eurolla (0,6 milj. eurolla 1.1-30.6.2008).                   
Vähennyksiä katsauskaudella oli 0,0 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa      
1.1-30.6.2008).                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| 6. KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me | 30.6.2009  | 30.6.2008  | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit           | 0,1     |       | 0,1     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omasta puolesta         | 0,2     | 0,0     | 0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Irlannin kiinteistöön liittyvä   | 0,4     | 0,4     | 0,4     |
| rajoitus              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VUOKRASOPIMUKSET, Me     | 30.6.2009  | 30.6.2008  | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei purettavissa olevien muiden   |       |       |       |
| vuokrasopimusten perusteella    |       |       |       |
| maksettavat vähimmäisvuokrat:   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokrasopimukset       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yhden vuoden kuluessa erääntyvät | 0,9     | 0,5     | 0,6     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1-5 vuoden kuluessa erääntyvät  | 0,9     | 0,7     | 0,4     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 7. KONSERNIN TALOUDELLISET      | 1-6/2009 | 1-6/2008  | 1-12/2008  |
| TUNNUSLUVUT, Me            |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %     | -4,5   | 9,5    | 16,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %        | -10,7   | 5,9    | 12,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %          | 68,4   | 82,5    | 70,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %       | -16,3   | -20,4   | -37,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit             | 0,8    | 0,6    | 1,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta          | 2,9    | 1,7    | 1,7     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja kehitysmenot       | 6,9    | 8,7    | 15,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta          | 26,1   | 23,2    | 20,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta              | 21,5   | 25,1    | 9,7     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        | 503    | 362    | 358     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa       | 820    | 359    | 354     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT, | 1-6/2009 | 1-6/2008  | 1-12/2008  |
| Me                  |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton, | -0,07   | 0,04    | 0,17    |
| euroa                 |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,         | -0,07   | 0,04    | 0,17    |
| laimennusvaikutuksella oikaistu,   |      |      |       |
| euroa                 |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma, euroa   | 1,20   | 1,29    | 1,41    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä kauden lopussa,      | 72 819  | 59 142   | 59 142   |
| 1 000 kpl               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä keskimäärin,        | 62 996  | 59 126   | 59 134   |
| 1 000 kpl               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys, euroa     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Keskikurssi            | 0,99   | 1,08    | 1,00    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Alin                | 0,78   | 0,95    | 0,75    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ylin                | 1,21   | 1,27    | 1,27    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa | 1,00   | 0,99    | 0,84    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo kauden   | 73,0   | 58,7    | 49,8    |
| lopussa, Me              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, milj. kpl        | 8,3    | 12,7    | 23,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, % kokonaismäärästä    | 11,4   | 21,5    | 39,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, Me            | 8,3    | 13,7    | 23,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen osinko         |      |      | 0,07    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/tulos, %            |      |      | 0,41    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, %     |      |      | 0,08    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta-/voittosuhde (P/E)       |      |      | 4,88    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT       | 2Q/09 | 1Q/09 | 4Q/08 | 3Q/08 | 2Q/08 | 1Q/08 |
| NELJÄNNESVUOSITTAIN, Me |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 15,0 | 11,5  | 21,7  | 18,2  | 22,2  | 15,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %  | -32,6 | -24,1 | 13,3  | -4,8  | 6,4  | 37,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       | -1,5 | -1,7  | 5,0  | 3,3  | 3,6  | -0,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   | -10,0 | -14,9 | 23,1  | 18,2  | 16,3  | -2,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   | -1,8 | -1,4  | 5,8  | 4,2  | 3,9  | -0,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden    | 820  | 350  | 354  | 354  | 359  | 365  |
| lopussa         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,  | -0,04 | -0,03 | 0,08  | 0,05  | 0,06  | -0,02 |
| laimentamaton, euroa  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,  | -0,04 | -0,03 | 0,08  | 0,05  | 0,06  | -0,02 |
| laimennusvaikutuksella |    |    |    |    |    |    |
| oikaistu, euroa     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma   | 1,20 | 1,38  | 1,41  | 1,34  | 1,29  | 1,23  |
| pääoma, euroa      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, | -14,3 | -31,5 | -31,0 | -25,2 | -15,5 | -11,8 |
| Me           |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me     | 21,5 | 11,7  | 9,7  | 17,2  | 25,1  | 16,8  |
--------------------------------------------------------------------------------

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770