TECNOMEN LIFETREE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Tecnomen Lifetree Oyj      PÖRSSITIEDOTE     25.3.2010 klo 18.00   


TECNOMEN LIFETREE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ          

Tecnomen Lifetree Oyj:n 25.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti   
vuoden 2009 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen   
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2009. Yhtiökokous  
päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2009 ei jaeta osinkoa
ja että emoyhtiön tilikauden tappio, 22 656 856,24 euroa, katetaan vapaan oman 
pääoman rahastoista.                              

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan jäsentä.    
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Atul Chopra, Johan Hammarén, Pentti  
Heikkinen, Harri Koponen, Christer Sumelius, Hannu Turunen ja David White.   
Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Ilkka Raiskinen. Hallituksen jäsenet   
valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä.                           

Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 50.000 euroa 
vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen  
jäsenten palkkioksi 23.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen
ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta hallituksen puheenjohtajalle 800  
euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio.         

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena    
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen     
päättymiseen asti.                               

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön       
yhtiöjärjestyksen toiminimeä koskevaa 1§:ää ja yhtiökokouskutsun toimittamista 
koskevaa 11 §:ää. Yhtiön uusi toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree  
Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation.                    

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään 
enintään 7.360.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan  
hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten   
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin      
välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken  
käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen  
liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa,    
käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin 
yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen 
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Hallitus päättää omien     
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista. Hankkimisvaltuutus on   
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään 
enintään 17.800.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien  
osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet   
voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön         
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos   
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää    
maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Hallitus voi antaa     
valtuutuksen puitteissa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja   
erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia   
osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden 
merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa  
merkintähinnan kuittaamiseen. Hallitus päättää muista osakeanteihin ja     
erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutukset ovat    
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.            

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA HALLITUKSEN VALIOKUNNAT              

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän   
päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana jatkaa Hannu Turunen ja    
varapuheenjohtajaksi valittiin Johan Hammarén. Tarkastusvaliokunnan       
puheenjohtajaksi valittiin Hannu Turunen ja jäseniksi Johan Hammarén, Harri   
Koponen ja David White. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi   
valittiin Christer Sumelius ja jäseniksi Johan Hammarén, Ilkka Raiskinen ja   
Hannu Turunen.                                 

Hallitus on arvioinut kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen     
listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Arvioinnin perusteella kaikki nyt 
valitut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen     
merkittävimmistä osakkeenomistajista lukuunottamatta Atul Chopraa, joka on   
yhtiöstä riippuvainen työsuhteensa vuoksi. Hän on liiketoimintajohtaja (Chief  
Operating Officer) ja intialaisen tytäryrityksen, Tecnotree Convergence Ltd:n, 
toimitusjohtaja                                 


TECNOMEN LIFETREE OYJ                              


Hallitus                                    


LISÄTIETOJA                                   
Hannu Turunen, hallituksen puheenjohtaja, p. 040 758 6615            
Eero Mertano, toimitusjohtaja, p.050 5354 970                  


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tecnotree.com                                


Tecnotree lyhyesti                               
Vuonna 1978 perustettu Tecnotree (Tecnomen Lifetree) on maailman johtavia    
teleoperaattoreiden käyttämien tuki- ja asiakaspalveluratkaisujen (Business and 
Operations Support Systems (BSS/OSS) ja Value Added Services (VAS)) toimittajia.
Tecnotree myy ja markkinoi tuotteitaan ja palvelujaan sekä oman         
maailmanlaajuisen organisaationsa että globaalien ja paikallisten        
yhteistyökumppaniensa kautta. Yrityksen tuotteita on toimitettu yli 120     
asiakkaalle eri puolille maailmaa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa, ja sen
palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 800 työntekijää 20 eri toimipisteessä.
Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella  
TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä on osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770