TECNOMEN LIFETREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2009 (tilintarkastamaton)

Tecnomen Lifetree Oyj           OSAVUOSIKATSAUS            
                     29.10.2009 klo 8.30          

TECNOMEN LIFETREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2009 (tilintarkastamaton)   

Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa (18,2). Rahavirta  
investointien jälkeen ennen Tecnotree Intia (entinen Lifetree) -hankinnan    
nettomaksua oli -1,7 miljoonaa euroa (9,8). Koko katsauskauden liikevaihto oli 
39,7 miljoonaa euroa (55,5)ja tulos oli -8,9 miljoonaa euroa (5,3). Rahavirta  
investointien jälkeen ennen Tecnotree Intia-hankinnan nettomaksua oli -0,8   
miljoonaa euroa (11,9). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 15,2 miljoonaa  
euroa (17,2).                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT        | 7-9/200 | 7-9/200 | 1-9/200 | 1-9/2008 |   2008 |
|             |    9 |    8 |    9 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me     |  13,2 |  18,2 |  39,7 |   55,5 |   77,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %  |  -27,4 |  -4,8 |  -28,4 |   8,9 |   10,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen     |  -2,0 |   3,3 |  -5,3 |   6,5 |   11,5 |
| kertaluonteisia kuluja, |     |     |     |     |     |
| Me            |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, Me      |  -3,0 |   3,3 |  -6,3 |   6,5 |   11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   |  -23,0 |  18,2 |  -15,7 |   11,8 |   14,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, Me  |  -3,5 |   4,2 |  -6,7 |   7,7 |   13,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   |  -26,7 |  23,0 |  -16,8 |   13,8 |   17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos   |  -4,3 |   3,1 |  -8,9 |   5,3 |   10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,   |  -0,06 |  0,05 |  -0,14 |   0,09 |   0,17 |
| laimentamaton      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa,   |  -0,06 |  0,05 |  -0,13 |   0,09 |   0,17 |
| laimennusvaikutuksella  |     |     |     |     |     |
| oikaistu         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me     |     |     |  15,2 |   17,2 |   9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta investointien |  -1,7 |   9,8 |  -0,8 |   11,9 |   17,9 |
| jälkeen ennen Tecnotree |     |     |     |     |     |
| Intia -hankinnan     |     |     |     |     |     |
| nettomaksua, Me     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos, Me  |  -2,1 |   9,8 |  -20,7 |   7,8 |   33,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat, Me      |     |     |  30,5 |   25,2 |   51,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste %    |     |     |  68,8 |   83,9 |   70,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste % |     |     |  -13,7 |  -31,8 |  -37,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö katsauskauden |     |     |   842 |   354 |   354 |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Tecnomen Lifetree Oyj käyttää itsestään nimeä Tecnotree, jota käytetään myös  
tässä osavuosikatsauksessa.                           

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-9/2009 ja vertailukauden 
luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-9/2008, ellei toisin mainita. Kauden 1-9/2009 
lukuihin on sisällytetty Tecnotree Intian (entinen Lifetree) luvut ajalta    
6.5.-30.9.2009.                                 

Toimitusjohtaja Eero Mertano:                          

”Katsauskauden liikevaihto jäi merkittävästi viime vuotista alhaisemmaksi (-15.8
M€). Tämä jättämä syntyi pääosin VAS-liiketoiminnasta, jossa jäätiin -13.4 M€  
viime vuoden yhdeksän kuukauden jaksoa alhaisempaan liikevaihtoon. Lisäksi myös 
BSS/OSS-liiketoiminnan liikevaihto jäi tarkastelujaksolla hieman viimevuotista 
alhaisemmaksi (-2.3M€). Globaalin talouskriisin vaikutuksesta operaattorit ovat 
edelleen varovaisia investointien suhteen ja useat operaattorit ovat lykänneet 
investointejaan vuoden 2010 puolelle. Tecnotreen myynnin lasku johtuu pääosin  
asiakkaiden ostopäätösten lykkääntymisestä.                   


Maailmanlaajuisen taantuman huomioiden olemme käynnistäneet Tecnotreessä    
merkittävän rakennemuutoksen. Rakennemuutoksen avulla tehostamme        
organisaatiorakennettamme ja prosessejamme, säilyttäen kuitenkin vahvan     
panostuksen tuotekehitykseen. Tähän liittyen yhtiö sai kolmannen        
vuosineljänneksen aikana Suomessa päätökseen yhteistoimintalain mukaiset    
neuvottelut, ja lisäksi olemme aloittaneet Irlannissa neuvottelut        
säästötoimista. Näiden toimenpiteiden ja alihankinnan käytön vähentymisen    
johdosta vuoden 2010 alusta lähtien saatavat vuotuiset kustannussäästöt ovat yli
10 miljoonaa euroa.                               

Tecnotree on uudella kustannusrakenteellaan, laajentuneella tuoteportfoliollaan 
sekä paikallisella palvelutarjonnallaan kaikin puolin entistä          
kilpailukykyisempi.”                              

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI                              

Tecnotreen katsauskauden liikevaihto laski 28,4 prosenttia ja oli 39,7 miljoonaa
euroa (55,5).                                  

Katsauskauden myynnistä on 17,1 miljoonaa euroa tuloutettu valmistumisasteen  
mukaan (IAS 11 Pitkäaikaishankkeet) ja 22,7 miljoonaa euroa luovutushetken   
mukaan (IAS 18 Tuotot).                             

Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 43,5 prosenttia 
(53,4 %), EMEA 51,5 prosenttia (34,0 %) ja APAC 4,9 prosenttia (12,6 %).    

Tuotelinjoittain liikevaihto jakautui seuraavasti: VAS (Value Added Services,  
aiemmin Messaging) 39,7 prosenttia (52,6 %) ja BSS/OSS (Business and Operations 
Support Systems, aiemmin Charging) 60,3 prosenttia (47,4 %).          

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 4,7 miljoonaa euroa (7,9)  
ollen 11,7 prosenttia (14,3 %) liikevaihdosta.                 

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 16,9 miljoonaa euroa (13,0), eli 42,6   
prosenttia (23,5 %) liikevaihdosta.                       

Konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 15,2 miljoonaa euroa (17,2).  
Amerikan osuus tilauskannasta oli 19,0 prosenttia, EMEAn osuus 76,0 prosenttia 
ja APACin osuus 5,0 prosenttia.                         

TULOSKEHITYS                                  

Katsauskauden liikevaihto oli 39,7 miljoonaa euroa (55,5) ja liiketulos oli   
-6,3 miljoonaa euroa (6,5). Liikevaihdon lasku oli merkittävin syy liikevoiton 
huononemiseen.                                 

VAS-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 15,8 miljoonaa euroa (29,2)eli laski  
13,4 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, jolloin  
VAS:lla oli poikkeuksellisen paljon projekteja erityisesti EMEA:n ja APAC:n   
alueilla. Tästä laskusta 12,3 miljoonaa euroa oli tammi-kesäkuussa ja 1,1    
miljoonaa euroa oli kolmannella neljänneksellä. BSS/OSS-liiketoimintayksikön  
liikevaihto oli puolestaan katsauskaudella 24,0 miljoonaa euroa (26,3) eli laski
2,3 miljoonaa euroa. Kolmannella neljänneksellä laskua oli 3,8 miljoonaa euroa. 

Tecnotree tiedotti syyskuussa Suomessa 20 hengen vähennyksestä. Lisäksi muualla 
konsernissa on vähennetty 15 henkeä. Näistä on kirjattu kolmannelle       
vuosineljännekselle 1,0 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset kulut. Näistä 
ja muista kulujen vähennyksistä syntyy yli 5 miljoonan euron suuruiset vuotuiset
säästöt, jotka vaikuttavat osittain neljännellä vuosineljänneksellä ja     
täysimääräisesti vuoden 2010 alusta.                      

Tuotekehitysmenojen aktivoinneista ja niiden poistoista aiheutui        
nettomääräisesti 1,8 miljoonaa euroa tulosta heikentävä vaikutus vuotta aiempaan
vertailukauteen nähden. Liiketulos oli katsauskaudella -15,7 % (11,8 %)     
liikevaihdosta.                                 

Tecnotree Convergence Limited (aiemmin Lifetree Convergence Limited) on     
konsolidoitu 6.5.2009 alkaen. Sen vaikutus liikevaihtoon oli 8,3 miljoonaa euroa
ja liikevoittoon 2,1 miljoonaa euroa.                      

Tecnotreen liiketoiminta perustuu projektien myyntiin. Niistä kirjattavat tuotot
ja kulut vaihtelevat huomattavasti vuosineljänneksittäin. Tämän vuoksi konsernin
kannattavuutta on syytä tarkastella useamman kuin yhden vuosineljänneksen    
tuloksen perusteella.                              

Katsauskauden tulos ennen veroja oli -6,7 miljoonaa euroa (7,7).        

Katsauskauden verot olivat 2,2 miljoonaa euroa (2,3), sisältäen         
tuotekehitysmenojen aktivoinnin perusteella kirjattavaa laskennallisen verovelan
muutosta 0,8 miljoonaa euroa (1,0) sekä emoyhtiön kuluksi kirjaamia lähdeveroja 
0,7 miljoonaa euroa (0,7).                           

Tulos osaketta kohden oli -0,14 euroa (0,09). Oma pääoma osaketta kohden oli  
kauden lopussa 1,12 euroa (1,34).                        

RAHOITUS JA INVESTOINNIT                            

Tecnotreen likvidit rahavarat olivat 30,5 miljoonaa euroa (25,2). Katsauskauden 
rahavarojen muutos oli -20,7 miljoonaa euroa, joka sisältää toisella      
neljänneksellä maksetut osingot 5,1 miljoonaa euroa sekä Lifetree-yrityskaupan 
yhteydessä maksettu kauppahinta vähennettynä Lifetree:n hankintahetken     
rahavaroilla 14,5 miljoonaa euroa.                       

Taseen loppusumma 30.9.2009 oli 121,6 miljoonaa euroa (94,3). Korollinen vieras 
pääoma oli 20,0 miljoonaa euroa (0,0). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (net 
gearing) oli -13,7 prosenttia (-31,8 %). Taserakenne säilyi vahvana ja 30.9.2009
omavaraisuusaste oli 68,8 prosenttia (83,9 %).                 

Tecnotreen bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat     
katsauskaudella 1,3 miljoonaa euroa (0,9) eli 3,2 prosenttia (1,7 %)      
liikevaihdosta.                                 

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat katsauskaudella yhteensä -0,4 miljoonaa 
euroa (1,1).                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me (lisäys - / |  1-9/2009 |  1-9/2008 |  1-12/2008 |
| vähennys +)             |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten muutos        |    2,5 |    12,6 |    11,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden saamisten muutos       |    9,0 |    -1,8 |    -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos       |    -0,3 |    0,9 |     1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen muutos         |    -1,9 |    -1,5 |    -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden velkojen muutos        |    -1,5 |    -1,9 |    -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ    |    7,7 |    8,4 |     9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT                              

Lifetree-yrityskaupan toteuduttua 6.5.2009 yhtiöllä on seuraavat tulosyksiköt: 
VAS (Value Added Services), entinen Messaging-tuotelinja lisättynä Lifetreen  
MDX+-liiketoiminnalla sekä BSS/OSS (Business and Operations Support Systems),  
entinen Charging-tuotelinja yhdessä Lifetreen liiketoiminnan kanssa lukuun   
ottamatta MDX+-liiketoimintaa.                         

VAS (Value Added Services), aiemmin Messaging                  

Myynti oli maailmanlaajuisen kysynnän laskun vuoksi tarkastelujaksolla     
oleellisesti alempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Myynti koostui  
pääosin Next Generation Messaging -tuotteiden toimituksista. Tecnotree sai   
kolmannen neljänneksen aikana uuden asiakkuuden NGM-järjestelmälle sekä     
Euroopassa että Afrikassa. Laajennuksia toimitettiin Afrikkaan ja Latinalaiseen 
Amerikkaan. Lisäksi Eurooppaan toimitettiin uusi Telco Server pohjainen     
älyverkon tiedonantojärjestelmän (EAIP) laajennus. Huolto- ja ylläpitomyynti  
jatkui vahvana kaikilla päämarkkina-alueilla.                  

BSS/OSS (Business and Operations Support Systems), aiemmin Charging       

BSS/OSS-yksikön liikevaihto oli hieman viime vuoden vastaavaa ajankohtaa    
pienempi. Kysyntä oli voimakasta Lähi-Idässä ja Afrikassa ja tyydyttävää    
Latinalaisessa Amerikassa. Tarkastelukaudella toimitusprojektien valmiusaste ja 
ylläpitosopimuskanta kehittyivät hyvin. Operaattoreiden kiinnostus Tecnomenin ja
Lifetreen yhdistymisen myötä saatuihin uusiin BSS/OSS-tuotteisiin on      
osoittautunut vahvaksi.                             

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS                            

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 10,7 miljoonaa euroa   
(11,8) mikä vastaa 26,9 prosenttia (21,3 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen  
liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 4,5 miljoonaa euroa (5,7), jotka    
poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen   
poistot katsauskaudella olivat 3,2 (2,5) miljoonaa euroa.            

HENKILÖSTÖ                                   

Syyskuun 2009 lopussa Tecnotreen palveluksessa työskenteli 842 (354) henkilöä, 
joista kotimaassa 90 (88) ja Suomen ulkopuolella 752 (266) henkeä, josta 510  
Intiassa. Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 613 (360). Yhtiön  
palveluksessa olevan henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava:     

--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 1-9/2009  | 1-9/2008   | 1-12/2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa    |     842 |      354 |     354 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Amerikka           |     50 |      65 |      65 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  EMEA             |     264 |      264 |     264 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  APAC             |     528 |      25 |      25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin     |     613 |      360 |     358 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut ennen      |    21,9 |     19,9 |     27,4 |
| tuotekehitysaktivointeja (milj. |       |        |       |
| euroa)             |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------

LIFETREE CONVERGENCE LTD:N OSAKKEIDEN HANKINTA                 

Yhtiö osti 6.5.2009 toteutuneella kaupalla 96,51 % Lifetree Convergence Ltd:n  
osakekannasta. Kolmannen neljänneksen aikana Tecnotree osti ulkopuolisilta   
osakkeenomistajilta vielä 1,53 % yhtiön osakekannasta, joten Tecnotreen omistus 
oli syyskuun 2009 lopussa 98,04 %.                       

Yhtiön varsinainen yhtiökokous valtuutti 12.3.2008 hallituksen päättämään    
enintään 17.800.000 uuden osakkeen antamisesta osakeannilla. Edellä mainitun  
valtuutuksen nojalla hallitus toteutti Tecnomenin ja Lifetreen omistajien    
välillä sovittujen kauppakirjaehtojen mukaisesti maksullisen osakeannin     
laskemalla liikkeeseen yhtiön uusia osakkeita seuraavin ehdoin:         

Osakeannissa merkittiin 13.676.658 kappaletta yhtiön uusia osakkeita. Uudet   
osakkeet tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen      
merkittäviksi Lifetreen myyjille. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta   
poikkeamiselle oli siten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Kunkin uuden
osakkeen merkintähinta oli 0,86 €. Osakkeiden merkintähinta maksettiin     
apporttiomaisuudella.                              

Yhtiö julkisti 11.5.2009 listalleottoesitteen. Uudet osakkeet otettiin     
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalle 15.5.2009.     

Lifetree Convergence Ltd on muuttanut nimensä kesäkuussa 2009 Tecnotree     
Convergence Ltd:ksi.                              

TECNOTREEN OSAKE JA KURSSIKEHITYS                        

Syyskuun 2009 lopussa Tecnotree-konsernin oma pääoma oli 82,3 miljoonaa euroa  
(79,1) ja osakepääoma 4,7 miljoonaa euroa. Osakkeiden määrä oli 72 953 736.   
Yhtiön hallussa oli 134 800 osaketta vastaten 0,18 prosenttia yhtiön koko    
osakemäärästä ja osakkeiden äänimäärästä. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,12  
euroa (1,34).                                  

Tecnotreen osakkeita vaihdettiin 2.1.-30.9.2009 Helsingin Pörssissä yhteensä 18 
415 905 kappaletta (19 098 552 euroa), eli 25,2 prosenttia osakkeiden      
kokonaismäärästä.                                

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 1,21 euroa ja alin 0,78 euroa.   
Keskikurssi oli 1,01 euroa ja osakkeen päätöskurssi 30.9.2009 oli 1,00 euroa.  
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 72 953 736 euroa.    

HALLITUKSEN VALTUUDET                              

Tecnomen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 12.3.2008 valtuuttanut yhtiön     
hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten   
oikeuksien antamisesta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää enintään 17 800 000 
uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden      
luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta ja valtuus on voimassa kaksi vuotta 
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus on tämän valtuutuksen nojalla    
6.5.2009 päättänyt Lifetree Convergence Ltd:n osakkeiden hankintaan liittyen  
maksullisesta osakeannista laskemalla liikkeeseen 13.676.658 yhtiön uutta    
osaketta ja käyttämättä on vielä 4.123.342 osaketta.              

Tecnomen Lifetree Oyj:n 19.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti   
hallituksen päättämään enintään 5 790 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.  
Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin       
osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän  
julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä      
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön 
pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön 
liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa,     
investointien rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien
toteuttamisesta, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.   
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.   
Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2008 antaman valtuutuksen ja on
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Tätä valtuutusta ei ole
käytetty katsauskauden aikana.                         

SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

Tecnotree soveltaa 1.1.2009 alkaen uutta IFRS 8 -standardia           
(Toiminta-segmentit). Kuten entiset IAS 14:n mukaiset ensisijaiset segmentit,  
Tecnotree-konsernin IFRS 8:n mukaiset toimintasegmentit muodostuvat viestintä- 
ja maksuratkaisujen kehittämisestä ja toimittamisesta. Toimintasegmentteinä   
esitetään VAS (Value Added Services), entinen Messaging-tuotelinja lisättynä  
Lifetreen MDX+-liiketoiminnalla sekä BSS/OSS (Business and Operations Support  
Systems), entinen Charging-tuotelinja yhdessä Lifetreen liiketoiminnan kanssa  
lukuun ottamatta MDX+-liiketoimintaa. Tämä perustuu siihen, että nämä      
liiketoiminnat ovat selkeästi erotettavissa ja niitä seurataan konsernin    
sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa erillisinä tulosyksikköinä.      

Vuoden 2010 alusta lähtien Tecnotree raportoi segmentteinä maantieteelliset   
alueet, jotka ovat Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka), Eurooppa, MEA 
(Lähi-itä ja Afrikka) sekä APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue).          

OPTIO-OHJELMAT                                 

Kolmannen vuosineljänneksen aikana yhtiön optioissa ei tapahtunut muutoksia.  

Yhtiöllä oli katsauskauden aikana voimassa vuoden 2006 optio-ohjelma. Näiden  
optioiden tilanne oli 30.9.2009 seuraava:                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Optiolaji | Määrä,    | Määrä,   | Merkintäaika    | Merkintähinta |
|      | enintään   | jaettu   |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2006A   |   667 000 |   304 000 | 1.4.2007-30.4.2010 |     2,47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2006B   |   667 000 |   667 000 | 1.4.2008-30.4.2011 |     1,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2006C   |   667 000 |       | 1.4.2009-30.4.2012 |     0,98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä |  2 001 000 |   971 000 |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2006 optioiden merkintähintaa on vähennetty jaetun osingon määrällä 0,07 
euroa.                                     

Tecnomen Lifetree Oyj:n yhtiökokous päätti 19.3.2009 vuoden 2009        
optio-ohjelmasta, joka tuli voimaan Lifetree Convergence Ltd:n osakkeita    
koskevan yrityskaupan toteuduttua. Uuden optio-ohjelman tilanne oli 30.9.2009  
seuraava:                                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Optiolaji | Määrä,    | Määrä,   | Merkintäaika    | Merkintähinta |
|      | enintään   | jaettu   |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2009A   |  1 026 005 |   265 554 | 1.4.2009-31.3.2011 |     0,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2009B   |  2 394 013 |   619 627 | 1.4.2010-31.3.2012 |     0,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2009C   |  3 420 018 |   885 181 | 1.4.2011-31.3.2013 |     0,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä |  6 840 036 |  1 770 362 |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2006 ja  |  8 841 036 |  2 741 362 |           |        |
| 2009   |       |       |           |        |
| yhteensä |       |       |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Yhtiön kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia oli 30.9.2009 jäljellä   
yhteensä 8 841 036 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien    
osakkeiden osuus oli enintään 10,81 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden      
tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. Kaikista    
voimassaolevista optio-oikeuksista yhtiön hallussa oli 30.9.2009 vielä 6 099 674
kappaletta. Jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 30.9.2009     
enimmillään 3,62 %.                               

Yhtiön hallitus tulee jakamaan optioita siten, että niiden laimennusvaikutus on 
korkeintaan 8,50 %.                               

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Tecnotreen riskit ja epävarmuustekijät on selvitetty vuoden 2008        
vuosikertomuksessa esitetyssä hallituksen toimintakertomuksessa ja 11.5.2009  
julkistetussa listalleottoesitteessä. Yhtiön lähiajan riskit ja         
epävarmuustekijät liittyvät neuvoteltaviin isoihin projekteihin ja projektien  
ajoitukseen sekä valuuttakurssien muutoksiin. Edelliseen osavuosikatsaukseen  
verrattuna yhtiön riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia
muutoksia.                                   

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                 

Tecnotreen hallitus on nimittänyt BSS/OSS liiketoimintajohtaja Eero Mertanon  
yhtiön vt.toimitusjohtajaksi 2.10.2009 lähtien. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja 
Jarmo Niemi jättää tehtävänsä terveydellisistä syistä. Hän jatkaa toistaiseksi 
hallituksen osoittamissa erityistehtävissä.                   

2.10.2009 lähtien yhtiön johtoryhmän muodostavat Eero Mertano, Atul Chopra, Naim
Kazi ja Tuomas Wegelius.                            

Alentuneesta kysynnästä ja kansainvälisestä taloustilanteesta johtuen Tecnotree 
harkitsee henkilöstövähennyksiä Irlannin tytäryhtiössään Tecnotree Ltd:ssä.   
Yhtiön arvion mukaan mahdollinen henkilöstön vähentämistarve olisi enintään 80 
henkilöä.                                    

Tecnotreen hallitus on 28.10.2009 päättänyt yhtiökokouksen sille 12.3.2008   
antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa on  
tarjottu merkittäväksi yhteensä 677.241 kappaletta yhtiön uusia osakkeita.   
Tecnotreen osakepääoma ei muutu osakeannin seurauksena, mutta osakkeiden määrä 
nousee 677,241 osakkeella.                           

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                              

6.10.2009 julkistetussa yhtiön tiedotteessa mainittu alentunut kysyntä ja    
kansainvälinen taloustilanne jatkuvat. Koko vuoden liikevaihdon odotetaan jäävän
merkittävästi viimevuotista pienemmäksi ja liikevoiton olevan selvästi     
tappiollinen.                                  

Tecnomenin ja Lifetreen integrointi etenee suunnitelman mukaisesti ja      
yrityskaupasta odotetaan syntyvän merkittävät synergiahyödyt, jotka vaikuttavat 
täysimääräisesti seuraavina vuosina.                      

Neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden odotetaan olevan merkittäviä.       

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN                           

Tecnotree järjestää analyytikoille ja toimittajille tiedotustilaisuuden     
kolmannen vuosineljänneksen tuloksesta 29.10.2009 kello 10.00 Helsingissä,   
Scandic Hotel Simonkentässä, Espa-kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki.    
Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Eero Mertano. Tilaisuus on     
suomenkielinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta  
www.tecnotree.com.                               


TECNOMEN LIFETREE OYJ                              


Hallitus                                    


LISÄTIETOJA                                   
Eero Mertano, toimitusjohtaja, puh. 050 535 4970                
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228                


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tecnotree.com                                


Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja   
arvostusperiaatteita, mutta osavuosikatsauksen laadinnassa ei ole noudatettu  
kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Osavuosikatsauksen  
laatimisperiaatteet, sekä esitettyjen tunnuslukujen laskentakaavat, ovat    
yhtenevät konsernin vuoden 2008 vuosikertomuksessa julkaistujen periaatteiden  
kanssa, lukuun ottamatta 1.1.2009 voimaan tulleita uusia ja uudistettuja    
IFRS-säännöksiä. Näillä ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin      
osavuosikatsauksen laatimisperiaatteisiin ja laskentamenetelmiin.        

Tilinpäätöslaskelmien ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on esitetty  
miljoonissa euroissa. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.      


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN       |   |  7-9/ | 7-9/ |  1-9/ |   1-9/ |  1-12/ |
| TULOSLASKELMA, Me   |   |  2009 | 2008 |  2009 |   2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO      |   |  13,2 | 18,2 |  39,7 |   55,5 |  77,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |   |  0,2 |  0,0 |   0,3 |   0,0 |   0,0 |
| tuotot         |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja     |   |  -2,3 | -4,1 |  -7,7 |  -13,0 |  -16,7 |
| palvelut        |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista  |   |  -7,3 | -5,1 |  -19,0 |  -17,1 |  -24,0 |
| aiheutuvat kulut    |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot        |   |  -1,8 | -1,4 |  -4,9 |   -4,1 |  -5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |   |  -5,1 | -4,3 |  -14,6 |  -14,8 |  -19,4 |
| kulut         |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS       |   |  -3,0 |  3,3 |  -6,3 |   6,5 |  11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot     |   |  0,2 |  1,1 |   1,1 |   1,5 |   3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut     |   |  -0,7 | -0,2 |  -1,5 |   -0,4 |  -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA   |   |  -3,5 |  4,2 |  -6,7 |   7,7 |  13,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot       |   |  -0,8 | -1,1 |  -2,2 |   -2,3 |  -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN TULOS  |   |  -4,3 |  3,1 |  -8,9 |   5,3 |  10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tuloksen |   |    |    |     |     |     |
| jakautuminen:     |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen      |   |  -4,4 |  3,1 |  -9,0 |   5,3 |  10,2 |
| omistajille      |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle    |   |  0,1 |    |   0,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen      |   |    |    |     |     |     |
| omistajille kuuluvasta |   |    |    |     |     |     |
| voitosta laskettu   |   |    |    |     |     |     |
| osakekohtainen tulos: |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton     |   | -0,06 | 0,05 |  -0,14 |   0,09 |  0,17 |
| osakekohtainen tulos, |   |    |    |     |     |     |
| euroa         |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella |   | -0,06 | 0,05 |  -0,13 |   0,09 |  0,17 |
| oikaistu        |   |    |    |     |     |     |
| osakekohtainen tulos, |   |    |    |     |     |     |
| euroa         |   |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA      | | 7-9/ |  7-9/ |  1-9/ |  1-9/ |  1-12/ |
| TULOSLASKELMA, Me     | | 2009 |  2008 |  2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN TULOS    | | -4,3 |   3,1 |  -8,9 |   5,3 |  10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen   | |    |     |     |     |     |
| erät:           | |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoerot ulkomaisista | | -1,0 |  -0,2 |  -1,4 |  -0,2 |  -0,5 |
| yksiköistä, verojen    | |    |     |     |     |     |
| jälkeen          | |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS | | -5,3 |   2,9 |  -10,3 |   5,1 |   9,6 |
| YHTEENSÄ         | |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laajan   | |    |     |     |     |     |
| tuloksen jakautuminen:  | |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille | | -5,4 |   2,9 |  -10,4 |   5,1 |   9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle     | |  0,1 |     |   0,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE, Me     |   |  30.9.2009 |  30.9.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     |   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikearvo        |   |    18,8 |     0,7 |     0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet |   |    24,2 |    19,0 |    19,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuus- |   |     7,5 |     7,3 |     7,0 |
|  hyödykkeet        |   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset |   |     1,3 |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset saamiset  |   |     0,8 |     0,5 |     0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     |   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus     |   |     1,5 |     1,5 |     1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myyntisaamiset      |   |    18,0 |    14,1 |    14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut saamiset      |   |    18,2 |    26,1 |    24,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Sijoitukset       |   |     0,8 |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat        |   |    30,5 |    25,2 |    51,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ       |   |    121,6 |    94,3 |    118,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma         |   |    82,3 |    79,1 |    83,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat     |   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verovelat |   |     6,2 |     4,4 |     4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset  |   |    17,8 |       |       |
| velat            |   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut pitkäaikaiset velat |   |     0,3 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat     |   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset  |   |     2,2 |       |    20,0 |
| velat            |   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ostovelat ja muut velat |   |    12,8 |    10,8 |    10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT     |   |    121,6 |    94,3 |    118,9 |
| YHTEENSÄ          |   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

A = Osakepääoma                                 
B = Ylikurssirahasto                              
C = Omat osakkeet                                
D = Muuntoerot                                 
E = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                   
F = Muut rahastot                                
G = Voittovarat                                 
H = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä          
I = Vähemmistön osuus                              
J = Oma pääoma yhteensä                             

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR   | A | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H   | I  | J   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 4, | 0,8 | -0, | -0, | 0,3 | 50,6 | 27,3 | 83,5 |   | 83,5 |
| pääoma  | 7 |   |  1 |  1 |   |   |   |    |   |    |
| 1.1.2009 |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti |  |   |   |   | 11,8 | 2,0 |   | 13,7 |   | 13,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |  |   |   |   |   | -0,5 | -4,6 | -5,1 |   | -5,1 |
| ko    |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperu |  |   |   |   |   |   | 0,1 |  0,1 |   |  0,1 |
| steiset  |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| maksut  |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshan |  |   |   |   |   |   |   |    | 0,3 |  0,3 |
| kinnat  |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauska |  |   |   | -1, |   |   | -9,0 | -10,4 | 0,1 | -10,3 |
| uden   |  |   |   |  4 |   |   |   |    |   |    |
| laaja   |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| tulos   |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| yhteensä |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 4, | 0,8 | -0, | -1, | 12,1 | 52,0 | 13,8 | 81,9 | 0,4 | 82,3 |
| pääoma  | 7 |   |  1 |  5 |   |   |   |    |   |    |
| 30.9.2009 |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Kesäkuussa 2009 maksettiin osinkoa yhteensä 5 097 325,52 euroa eli 0,07 euroa  
osakkeelta 72 818 936 osakkeelle.                        

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | A  | B  | C  | D   | E   | F   | G   | H/J   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 | 0,8 | -0,1 |  0,2 |  0,3 |  54,7 |  17,4 |  78,0 |
| 1.1.2008  |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak |   |   |   |    |    |  -4,1 |    |  -4,1 |
| o     |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt  |   |   |   |    |  0,0 |    |    |   0,0 |
| osakeoptio |   |   |   |    |    |    |    |     |
| t     |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperus |   |   |   |    |    |    |  0,1 |   0,1 |
| teiset   |   |   |   |    |    |    |    |     |
| maksut   |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |   |   |    |    |    |  -0,0 |  -0,0 |
| muutokset |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskau |   |   |   | -0,2 |    |    |  5,3 |   5,1 |
| den laaja |   |   |   |    |    |    |    |     |
| tulos   |   |   |   |    |    |    |    |     |
| yhteensä  |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 | 0,8 | -0,1 | -0,0 |  0,3 |  50,6 |  22,8 |  79,1 |
| 30.9.2008 |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Maaliskuussa 2008 maksettiin osinkoa yhteensä 4 138 209,46 euroa eli 0,07 euroa 
osakkeelta 59 117 278 osakkeelle.                        

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, Me  |    | 1-9/2009 | 1-9/2008 |  1-12/ |
|                  |    |      |      |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat     |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos       |    |   -8,9 |    5,3 |   10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut             |    |    4,9 |    3,4 |   5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korkotuotot           |    |   -0,5 |   -0,4 |   -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korkokulut           |    |    1,1 |    0,0 |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verot              |    |    2,2 |    2,3 |   3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut oikaisut          |    |    0,0 |   -0,2 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset     |    |    7,7 |    8,4 |   9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot          |    |   -1,0 |    0,0 |   -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot           |    |    0,4 |    0,4 |   0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot          |    |   -1,3 |   -0,7 |   -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta   |    |    4,6 |   18,5 |   26,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat     |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta      |    |   -14,5 |      |     |
| vähennettynä           |    |      |      |     |
| hankintahetken rahavaroilla   |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin     |    |   -4,7 |   -5,9 |   -7,2 |
| hyödykkeisiin           |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin     |    |   -1,1 |   -0,6 |   -1,0 |
| hyödykkeisiin           |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit muihin        |    |   -0,5 |      |     |
| rahoitusvaroihin         |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot muista       |    |    0,8 |      |     |
| rahoitusvaroista         |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot investoinneista  |    |    0,1 |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta   |    |   -19,9 |   -6,6 |   -8,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat      |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden merkintä        |    |      |    0,0 |   0,0 |
| optio-oikeuksilla         |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot  |    |      |      |   20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen      |    |   -0,3 |      |     |
| takaisinmaksut          |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot         |    |   -5,1 |   -4,1 |   -4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta    |    |   -5,4 |   -4,1 |   15,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos        |    |   -20,7 |    7,8 |   33,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa      |    |   51,0 |   17,5 |   17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten    |    |    0,0 |   -0,1 |   -0,3 |
| vaikutus             |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten käyvän arvon     |    |    0,1 |    0,0 |   0,0 |
| muutosten vaikutus        |    |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa     |    |   30,5 |   25,2 |   51,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos              |    |   -20,7 |    7,8 |   33,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

--------------------------------------------------------------------------------
| TOIMINTASEGMENTIT:         |  1-9/2009 |  1-9/2008 |  1-12/2008 |
| LIIKEVAIHTO, Me          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| VAS                |    15,8 |    29,2 |    40,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| BSS/OSS              |    24,0 |    26,3 |    36,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ              |    39,7 |    55,5 |    77,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| MAANTIETEELLISET ALUEET      |  1-9/2009 |  1-9/2008 |  1-12/2008 |
| LIIKEVAIHTO, Me          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka (Pohjois-, Väli- ja    |    17,3 |    29,7 |    41,6 |
| Etelä-Amerikka)          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja    |    20,5 |    18,9 |    27,6 |
| Afrikka)              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue)  |     2,0 |     7,0 |     8,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ              |    39,7 |    55,5 |    77,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


YRITYSHANKINNAT                                 

Yhtiö osti 6.5.2009 toteutuneella kaupalla yhteensä 96,51 % Tecnotree Intian  
(aiemmin Lifetree Convergence Ltd) osakekannasta. Tecnotree Intia ja sen    
tytäryhiöt on yhdistetty Tecnotree-konserniin 6.5.2009 alkaen.         
Hankintamenolaskelma esitettiin toisen neljänneksen osavuosikatsauksessa IFRS  
3:n sallimalla tavalla alustavana.                       

Kolmannen neljänneksen aikana Tecnotree osti vähemmistöltä vielä 1,53 %     
Tecnotree Intian osakekannasta. Kauppa nosti Tecnotreen omistusosuuden 98,04  
%:iin ja liikearvon 0,2 miljoonalla eurolla.                  

Tecnotreen tulos kaudelta 1.1-30.9.2009 sisältää hankitun yhtiön Tecnotree   
Intian tulosta 2,4 miljoonaa euroa. Jos hankinta olisi tapahtunut 1.1.2009,   
Tecnotreen liikevaihto kaudelta 1.1-30.9.2009 olisi ollut noin 44,7 miljoonaa  
euroa ja tulos noin -8,6 miljoonaa euroa.                    

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me  |  30.9.2009 |  30.9.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit           |     0,0 |       |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omasta puolesta         |     0,2 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Irlannin kiinteistöön liittyvä   |     0,4 |     0,4 |     0,4 |
| rajoitus              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VUOKRASOPIMUKSET, Me     |  30.9.2009 |  30.9.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei purettavissa olevien muiden   |       |       |       |
| vuokrasopimusten perusteella    |       |       |       |
| maksettavat vähimmäisvuokrat:   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokrasopimukset       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yhden vuoden kuluessa erääntyvät |     0,6 |     0,4 |     0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1-5 vuoden kuluessa erääntyvät  |     0,8 |     0,6 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT, | 1-9/2009 |  1-9/2008 |  1-12/2008 |
| Me                  |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %     |   -6,7 |    13,7 |    16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %        |   -14,3 |    9,0 |    12,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %          |   68,8 |    83,9 |    70,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %       |   -13,7 |   -31,8 |    -37,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit             |    1,3 |    0,9 |     1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta          |    3,2 |    1,7 |     1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja kehitysmenot       |   10,7 |    11,8 |    15,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta          |   26,9 |    21,3 |    20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta              |   15,2 |    17,2 |     9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |    613 |    360 |     358 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa       |    842 |    354 |     354 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT, | 1-9/2009 |  1-9/2008 |  1-12/2008 |
| Me                  |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton, |   -0,14 |    0,09 |    0,17 |
| euroa                 |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,         |   -0,13 |    0,09 |    0,17 |
| laimennusvaikutuksella oikaistu,   |      |      |       |
| euroa                 |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma, euroa   |   1,12 |    1,34 |    1,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä kauden lopussa,      |  78 819 |   59 142 |   59 142 |
| 1 000 kpl               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä keskimäärin,        |  66 306 |   59 131 |   59 134 |
| 1 000 kpl               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys, euroa     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Keskikurssi            |   1,01 |    1,07 |    1,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Alin                |   0,78 |    0,94 |    0,75 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ylin                |   1,21 |    1,27 |    1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa |   1,00 |    0,96 |    0,84 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo kauden   |   73,0 |    56,9 |    49,8 |
| lopussa, Me              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, milj. kpl        |   18,4 |    16,7 |    23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, % kokonaismäärästä    |   25,2 |    28,2 |    39,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, Me            |   19,1 |    17,8 |    23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen osinko         |      |      |    0,07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/tulos, %            |      |      |    0,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, %     |      |      |    0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta-/voittosuhde (P/E)       |      |      |    4,88 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT       | 3Q/09 | 2Q/09 | 1Q/09 | 4Q/08 | 3Q/08 | 2Q/08 |
| NELJÄNNESVUOSITTAIN, Me |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 13,2 |  15,0 |  11,5 |  21,7 |  18,2 |  22,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %  | -27,4 | -32,6 | -24,1 |  13,3 |  -4,8 |  6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       | -3,0 |  -1,5 |  -1,7 |  5,0 |  3,3 |  3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   | -23,0 | -10,0 | -14,9 |  23,1 |  18,2 |  16,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   | -3,5 |  -1,8 |  -1,4 |  5,8 |  4,2 |  3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden    |  842 |  820 |  350 |  354 |  354 |  359 |
| lopussa         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,  | -0,06 | -0,04 | -0,03 |  0,08 |  0,05 |  0,06 |
| laimentamaton, euroa  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,  | -0,06 | -0,04 | -0,03 |  0,08 |  0,05 |  0,06 |
| laimennusvaikutuksella |    |    |    |    |    |    |
| oikaistu, euroa     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma   | 1,12 |  1,20 |  1,38 |  1,41 |  1,34 |  1,29 |
| pääoma, euroa      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, | -11,3 | -14,3 | -31,5 | -31,0 | -25,2 | -15,5 |
| Me           |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me     | 15,2 |  21,5 |  11,7 |  9,7 |  17,2 |  25,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770