KUTSU TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tecnomen Oyj         PÖRSSITIEDOTE     14.2.2007 klo 13.00

KUTSU TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tecnomen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 14.3.2007 klo 16.00 alkaen Adams-salissa, osoitteessa
Erottajankatu 15-17, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
alkaa kokouspaikalla klo 15.00.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1)  Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen
muuttamista seuraavasti:

a)  Vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä nimellisarvoa koskeva 3 § poistetaan.

b)  Poistetaan yhtiöjärjestyksen 4 §:n täsmäytyspäivää koskevat määräykset.

c)  Muutetaan yhtiöjärjestyksen 5 §:n 2 momenttia siten, että hallituksen
   jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
   päättyessä.

d)  Poistetaan yhtiöjärjestyksen 5 §:n 3 momentti hallituksen jäsenen valintaan
   liittyvästä ikärajoituksesta.

e)  Muutetaan yhtiöjärjestyksen 5 §:n 4 momentin ensimmäinen lause siten, että
   hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja
   varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

f)  Muutetaan yhtiöjärjestyksen 7 § siten, että toiminimen kirjoittamisoikeuden
   sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista termiä "edustamisoikeus".

g)  Muutetaan yhtiöjärjestyksen 12 § siten, että kutsu yhtiökokoukseen on
   julkaistava viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta.

h)  Muutetaan yhtiöjärjestyksen 14 §:n 1 momentin 1. kohtaa siten, että
   varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä tilinpäätös, joka sisältää
   konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; ja muutetaan 3. ja 4. kohtia
   siten, että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen ja
   konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton
   käyttämisestä.

2)  Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle
   yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

3)  Varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeenomistajille jaetaan
vapaan oman pääoman rahastosta 0,10 euroa osakkeelta heidän osakeomistustensa
mukaisessa suhteessa. Varat maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä
19.3.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että edellä mainitut varat
maksetaan osakkaille 26.3.2007.

Varojen jakoon liittyen hallitus esittää, että yhtiön vuosien 2002 ja 2006 optio-
ohjelmiin perustuvien optio-oikeuksien  perusteella  merkittävien  osakkeiden
osakekohtaista merkintähintaa alennetaan 0,10 euroa kutakin optio-oikeutta kohden
osakkeenomistajille jaettavien varojen jakamisen täsmäytyspäivästä lukien.

4)  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
5.800.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus").

Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen
hankintahetken käypään arvoon.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien
järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi
osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä
pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä
tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Tämä valtuutus
korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2006 antaman valtuutuksen ja on voimassa
yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

5)  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä erityisten
   oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 17.800.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien
osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta
("Osakeantivaltuutus").

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomanrakenteen
kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien rahoittaminen taikka
osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa
hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle hankkimisvaltuutuksen
nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 kaikista yhtiön
osakkeista.

Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta
maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan
kuittaamiseen.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen
liittyvistä ehdoista. Ehdotetut valtuutukset korvaavat varsinaisen yhtiökokouksen
15.3.2006 antamat valtuutukset ja ovat voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

6)  Optio-oikeuksien merkintähinta

Hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2002 ja 15.3.2006
päättämien optio-ohjelmien perusteella tehtävien osakemerkintöjen merkintähinnat
voidaan merkitä joko kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon tai osakepääomaan.

7)  Voitonjako

Hallitus ehdottaa että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa ja
että emoyhtiön tilikauden tappio siirretään vapaan oman pääoman kertyneisiin
voittovaroihin.

8)  Tilintarkastaja

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tarkastusvaliokunnan
esityksen mukaisesti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Sixten Nymanin.

Hallitus ehdottaa, tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että
tilintarkastuspalkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaan.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä
keskiviikosta 7.3.2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa
Finnoonniitynkuja 4, 02270 Espoo. Kopiot asiakirjoista lähetetään
osakkeenomistajalle pyydettäessä (info@tecnomen.com, puh. (09) 8047 8767).

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
2.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen jäljempänä
ilmenevästi.

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan kymmenen (10) päivää ennen
yhtiökokousta ilmoittaa merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen
osallistumista varten. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan
tulee ennen 2.3.2007, ottaa yhteys tilinhoitajayhteisöönsä.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään keskiviikkona
7.3.2007 ennen klo 15.00. Ilmoittautuminen on tehtävä joko:

- sähköpostitse osoitteeseen info@tecnomen.com
- puhelimitse numeroon (09) 8047 8767, arkisin klo 10.00-15.00
- kirjeitse osoitteeseen Tecnomen Oyj, Yhtiökokous, PL 93, 02271 Espoo
- telefaxilla numeroon (09) 8047 8212

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään lähettämään postitse edellä mainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokouskutsu julkaistaan 22.2.2007 Helsingin Sanomissa ja
Hufvudstadsbladetissa.

Espoossa 13. helmikuuta 2007

TECNOMEN OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Jarmo Niemi, Tecnomen Oyj, puh. (09) 804 781
Kristiina Hoppu, johtaja, laki- ja henkilöstöasiat, Tecnomen Oyj, puh. (09) 8047
8310

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770