KUTSU TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tecnomen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka  
pidetään keskiviikkona 12.3.2008 klo 16.00 alkaen Ravintola Bankin auditoriossa,
osoitteessa Unioninkatu 22, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden       
vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 15.00.                

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                       

1) Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle       
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat                         

2) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta     

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
5.790.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (”Hankkimisvaltuutus”).      

Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin       
osakkeenomistajien omistusten suhteessa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n    
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa        
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.         

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi 
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien    
järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi  
osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä    
pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen      
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.                 

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Tämä       
Hankkimisvaltuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2007 antaman     
valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.   

3) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä erityisten oikeuksien
antamisesta                                   

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään 
enintään 17.800.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien  
osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta           
(”Osakeantivaltuutus”).                             

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön 
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos   
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön        
pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan 
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien      
rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien 
toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.   

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.    
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle       
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 
kaikista yhtiön osakkeista.                           

Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä 
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai 
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta 
maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan  
kuittaamiseen.                                 

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä  
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 
tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.                 

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen    
liittyvistä ehdoista. Ehdotetut valtuutukset korvaavat varsinaisen       
yhtiökokouksen 14.3.2007 antamat valtuutukset ja ovat voimassa kaksi vuotta   
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                       

4) Voitonjako                                  

Hallitus ehdottaa että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan   
taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan      
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2008 merkittynä
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus     
ehdottaa, että osinko maksetaan 26.3.2008.                   

5) Tilintarkastajan valinta                           

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tarkastusvaliokunnan  
esityksen mukaisesti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön     
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Sixten Nymanin.            

Hallitus ehdottaa, tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että       
tilintarkastuspalkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaan.    

6) Hallitus                                   

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 1/3 yhtiön kaikista osakkeista ja    
osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle  
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin 7 ja 
että hallituksen nykyiset jäsenet Lauri Ratia, Johan Hammarén, Carl-Johan    
Numelin, Christer Sumelius ja Timo Toivila valittaisiin uudelle toimikaudelle ja
uusiksi hallituksen jäseniksi valittaisiin Harri Koponen ja Hannu Turunen.   

Asiakirjojen nähtävillä pito                          

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien     
nähtävinä keskiviikosta 5.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa   
Finnoonniitynkuja 4, 02270 Espoo sekä Tecnomenin internetsivulla        
(www.tecnomen.com/yhtiokokous). Kopiot asiakirjoista lähetetään         
osakkeenomistajalle pyydettäessä (info@tecnomen.com, puh. (09) 8047 8767).   

Osallistumisoikeus                               

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina  
29.2.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään  
yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen jäljempänä  
ilmenevästi.                                  

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan kymmenen (10) päivää ennen    
yhtiökokousta ilmoittaa merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen  
osallistumista varten. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan  
tulee ennen 29.2.2008, ottaa yhteys tilinhoitajayhteisöönsä.          

Ilmoittautuminen                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä   
äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään keskiviikkona  
5.3.2008 ennen klo 15.00. Ilmoittautuminen on tehtävä joko:           

- Tecnomenin internetsivun kautta osoitteessa www.tecnomen.com/yhtiokokous   
- puhelimitse numeroon (09) 8047 8767, arkisin klo 10.00-15.00         
- kirjeitse osoitteeseen Tecnomen Oyj, Yhtiökokous, PL 93, 02271 Espoo     
- telefaxilla numeroon (09) 8047 8212                      

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.    
Mahdolliset valtakirjat pyydetään lähettämään postitse edellä mainittuun    
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.               

Yhtiökokouskutsu julkaistaan 14.2.2008 Helsingin Sanomissa ja          
Hufvudstadsbladetissa.                             

Espoossa 13. helmikuuta 2008                          

TECNOMEN OYJ                                  

Hallitus                                    


LISÄTIETOJA                                   

Toimitusjohtaja Jarmo Niemi, Tecnomen Oyj, puh. (09) 804 781          
Talousjohtaja Tuomas Wegelius, Tecnomen Oyj, puh.(09) 8047 8650         

JAKELU                                     
OMX Nordic Exchange Helsinki Oy                         
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tecnomen.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770