Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä sekä hallituksen järjestäytyminen

Tecnotree Oyj:n varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksiä sekä hallituksen järjestäytyminen
Tecnotree Oyj:n 30.5.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
yksimielisesti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, ja myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2017.
Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että
tilikaudelta 2017 ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tappio,
1 862 707,61 euroa, jätetään omaan pääomaan.
Yhtiökokous vahvisti äänestyksen jälkeen hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä
(4) jäsentä. Yhtiökokous hylkäsi täten palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan
ehdotuksen kuuden (6) hallituksen jäsenen valitsemisesta. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Pentti Heikkinen, Matti Jaakola, Harri Koponen, ja Christer
Sumelius. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokouksessa päätettiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajan
palkkioksi 50 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 30 000 euroa
vuodessa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 23 000 euroa vuodessa. Lisäksi
päätettiin maksaa hallituksen ja mahdollisten valiokuntien kokouksiin
osallistumisesta hallituksen puheenjohtajalle 800 euron ja muille hallituksen
jäsenille 500 euron kokouspalkkio.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti uudelleen KHT-yhteisö KPMG
Oy Ab seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. KPMG Oy Ab on
ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Leenakaisa Winbergin.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
Yhtiökokous valtuutti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti
hallituksen päättämään enintään 100 000 000 uuden osakkeen antamisesta
ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan
tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään
omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Hallitus
voi antaa valtuutuksen puitteissa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallitus päättää muista
osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.
Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Valtuutus ei kumoa ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2017 hallitukselle antamaa
valtuutusta.
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän
päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Harri
Koponen ja varapuheenjohtajaksi Pentti Heikkinen.  Hallitus vastaa
tarkastusvaliokunnan tehtävistä. Hallitus päätti perustaa palkitsemis- ja
nimitysvaliokunnan. Puheenjohtajaksi valittiin Christer Sumelius, jäseniksi
Harri Koponen ja Matti Jaakola.
Hallitus on arvioinut kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Arvioinnin perusteella kaikki nyt
valitut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen
merkittävimmistä osakkeenomistajista.
TECNOTREE OYJ
Hallitus
LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Kirsti Parvi, puhelin +358 50 517 4569

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770