Hallituksen valiokunnat

 

Tecnotreen hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitukselle kuuluvien asioiden valmistelua voidaan tehostaa perustamalla valiokuntia. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Valiokunnissa työskentelevät hallituksen jäsenet voivat perehtyä valiokunnissa käsiteltäviin asioihin laajemmin kuin koko hallitus. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan koko hallitukselle eikä niillä ole itsenäistä päätösvaltaa. Hallitus voi myös tarpeen mukaan asettaa tilapäisiä työryhmiä määrätyn tehtävän suorittamista varten.

Hallitus päätti 15.5.2019 perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan. Ennen sitä hallituksella oli tarkastusvaliokunta, palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ja strategia- ja investointivaliokunta.

Tämän jälkeen yhtiö päätti 5.9.2019 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa perustaa strategiavaliokunnan. Edellä mainitun kokouksen jälkeen yhtiöllä on alla olevat valiokunnat:

 • Tarkastusvaliokunta
 • Palkitsemisvaliokunta
 • the presentation of the proposal on the directors to the general meeting; and
 • identification of prospective successors for the directors.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa yrityksen hallitusta varmistumaan, että yrityksellä on koko sen toiminnan kattava riittävä sisäinen valvontajärjestelmä. Lisäksi valiokunta avustaa hallitusta huolehtimaan siitä, että yrityksen kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Valiokunnan tehtävänä on myös seurata, että yrityksen toiminta ja sisäinen valvonta on järjestetty lakien, määräysten sekä hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän edellyttämällä tavalla, sekä valvoa sisäisen tarkastuksen toimintaa.

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu:

 • seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia
 • valvoa taloudellista raportointiprosessia
 • seurata yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja
 • riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
 • käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää
 • kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja
 • riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
 • seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
 • arvioida lakisääteisen tilintarkastuksen tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle yhtiölle
 • valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus
 • seurata yhtiön taloudellista tilannetta
 • pitää yhteyttä tilintarkastajaan ja käydä läpi tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle
 • laatimia raportteja
 • tehdä päätösehdotuksia hallitukselle hallituksen päätöstä edellyttävissä asioissa.

Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemiseen liittyviä asioita sekä Yhtiön noudattamia palkkaperiaatteita koskevia asioita ja antaa hallitukselle suosituksia näissä asioissa.

Palkitsemisvaliokunnan päätehtäviin kuuluu:

 • toimitusjohtajan ja muun johdon palkkauksen ja muiden taloudellisen etuuksien
 • valmistelu Yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu toimitusjohtajan ja muun johdon palkkauksen ja muiden taloudellisen etuuksien valmistelu
 • palkka- ja palkkioselvitykseen liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa
 • toimitusjohtajan ja muun johdon nimittämiseen liittyvien asioiden valmistelu ja mahdollisten seuraajien tunnistaminen

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta avustaa hallitusta hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelussa ja tekee päätösehdotuksia hallitukselle näissä asioissa.

Nimitysvaliokunnan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu:

 • yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten nimitysasioita koskevan ehdotuksen valmistelu
 • yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasioita koskevan ehdotuksen valmistelu
 • yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen esittely
 • hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen.

Strategiavaliokunta

Strategia- ja investointivaliokunta valmistelee yhtiön strategisiin avainratkaisuihin kuuluvat asiat ja tekee päätösehdotuksia hallitukselle näissä asioissa.

Strategia- ja investointivaliokunnan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu:

 • johdon ehdottamien merkittävien strategisten aloitteiden läpikäyminen ja niitä koskevien suositusten antaminen hallitukselle
 • Tecnotreen tuotestrategian ja tuotesuunnitelmien käsittely ja neuvominen tuotteiden ja teknologian kilpailuasetelmista
 • ja tarvittaessa asiakastapaamisiin ja tapahtumiin osallistuminen tukeakseen johtoa yhtiön strategian selostamisessa ja asiakkaiden vakuuttamisessa siitä, että strategialla on hallituksen tuki jne.