Tilintarkastuskertomus

Tecnotree Oyj

Pörssitiedote

28.4.2017 klo 8:30

   

Tilintarkastuskertomus

Tecnotree Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Tecnotree Oyj:n (y-tunnus 1651577-0) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että

  • konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toimin­nan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätös­standardien (IFRS) mukaisesti,
  • tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus

Haluamme kiinnittää huomiota konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin, joissa todetaan, että yhtiön rahoitustilanne on jatkunut erittäin kireänä ja tästä johtuen yhtiön taloudellinen ja likviditeettitilanne on kriittinen. Erääntyneiden ostovelkojen määrän kasvu on jatkunut ja yhtiön rahavirta­ennusteen mukaan rahavarat ovat negatiiviset Q2/2017.

Tilinpäätöksen julkaisuhetkellä ei ole varmuutta pitkäaikaisen, lyhytaikaisen ja käyttöpääomarahoituksen
12 kuukauden riittävyydestä.

Yhtiön johto ja hallitus ovat arvioineet vaikeaa rahoitustilannetta ja yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Arvionsa perusteella yhtiön johto ja hallitus katsovat, että tilinpäätös on ollut asianmukaista laatia toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Arvio perustuu meneillään olevaan saneerausohjelmaan ja operatiivisiin tehosta­mistoimiin. Lisäksi yhtiö neuvottelee rahoittajien kanssa lyhytaikaisesta lisärahoituksesta likviditeetin turvaa­miseksi ja panostaa määrätietoisesti saatavien kotiuttamiseen. Lisäksi yhtiö neuvottelee pitkäaikaisesta ulkopuolisesta rahoituksesta, joka voisi toteutua yritys- ja rakennejärjestelyn kautta.

Tecnotree Oyj:n toiminnan jatko on riippuvainen edellä kuvattujen toimenpiteiden onnistumisesta sekä yhtiön kyvystä jatkaa saneerausmenettelyn yhteydessä vahvistetun maksuohjelman noudattamista. Toiminnan jatkamiseen liittyy täten olennaista epävarmuutta. Käsityksemme mukaan edellä mainittujen toimenpiteiden toteutumiseen liittyy sellaista olennaista epävarmuutta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Tecnotree Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden kykyä jatkaa toimintaansa.

Lisäksi haluamme kiinnittää huomiota siihen, että konsernitaseeseen sisältyy yhteensä 17,6 miljoonan euron liikearvo. Edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla konsernin kykyyn jatkaa toimintaansa saattaa liittyä epävarmuutta, minkä johdosta liikearvon arvostukseen liittyy epävarmuutta.

Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

Muut seikat

Tilikauden 2015 osalta emme pystyneet antamaan lausuntoja tilinpäätöksestä tai toimintakertomuksesta, joten emme ota kantaa vuoden 2015 vertailutietoihin.

Olennaisuus

Tarkastuksemme laajuuteen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Olennaisuus on määritetty perustuen ammatilliseen harkintaamme ja se ohjaa tarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden määrittämisessä, sekä todettujen virheellisyyksien vaikutusten arvioimisessa suhteessa tilinpäätökseen kokonaisuutena. Olennaisuuden taso perustuu arvioomme sellaisten virheellisyyksien suuruudesta, joilla yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa olevan vaikutusta tilinpäätöksen käyttäjien tekemiin taloudellisiin päätöksiin. Olemme ottaneet huomioon myös sellaiset virheellisyydet, jotka laadullisten seikkojen vuoksi ovat mielestämme olennaisia tilinpäätöksen käyttäjille.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa.

Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän on sisältynyt arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.

 

 

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat Kuinka kyseisiä seikkoja käsiteltiin tilintarkastuksessa

 

 

 

Liikearvon, 17,6 miljoonaa euroa, arvostus (ks. konsernitilinpäätöksen tase ja liitetieto 13).

Tytäryhtiöosakkeiden, 8,8 miljoonaa euroa, arvostus (ks. emoyhtiön tase ja liitetieto 11).

—    Konsernitaseessa on merkittävä liikearvo (17,6 miljoonaa euroa) liittyen tehtyihin yrityshankintoihin ja tilikauden päättyessä konsernin oma pääoma oli 10,7 miljoonaa euroa.

—    Rahavirtaa kerryttävien yksiköiden (segmenttien) kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritetty perustuen niiden käyttöarvoon. Käyttöarvo määritetään perustuen diskontattuihin rahavirta­ennusteisiin, joiden taustalla olevien keskeisten oletusten määrittäminen edellyttää johdon harkintaa mm. liikevaihdon kasvun, diskonttauskoron, pitkän aikavälin kasvun ja inflaation osalta.

—    Testauksissa käytettäviin ennusteisiin liittyvästä johdon harkinnasta, arvion­varaisuudesta ja tasearvojen merkittä­vyydestä johtuen liikearvon ja tytäryhtiö­osakkeiden arvostus on tilintarkastuksessa keskeinen seikka.

—    Tarkastuksessa on käyty läpi yhtiön ennusteprosessia ja analysoitu edellisen vuoden testauslaskelmissa käytettyjä olettamuksia erityisesti liikevaihdon ja kannattavuuden osalta suhteessa toteutuneeseen liikevaihto- ja kannatta­vuuskehitykseen. Lisäksi on tarkastettu liikearvon testauslaskelmien olettamusten realistisuutta ja perusteita sekä teknisen toteutustavan asianmukaisuutta.

—    Lisäksi olemme arvioineet konserni­tilinpäätöksen liikearvoa ja arvonalentumistestausta koskevia liitetietoja.

—    Tarkastukseen on osallistunut KPMG:n arvonmäärityksen asiantuntijoita, jotka ovat tarkastaneet laskelmien teknisen oikeel­lisuuden ja verranneet käytettyjä oletuksia markkina- ja toimialakohtaisiin tietoihin.

 

 

 

Myynnin tuloutusperusteet, projektilaskenta sekä saamisten arvostus
(ks. konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetieto 18)

—    Yhtiön tilauskanta sisältää projekteja, joiden toimitus kestää yli vuoden, joidenkin jopa useamman vuoden. Kiinteähintaisten toimitusprojektien tulouttaminen edellyttää johdon harkintaa ja oletuksia, erityisesti odotettavissa olevien kustannusten ja työmääräennusteiden osalta.

—    Suurin osa konsernin liikevaihdosta tulee kehittyvistä maista, joissa useissa on poliittisia ja taloudellisia haasteita.

—    Yhtiön kahden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 76 % vuonna 2016.

—    Konsernin myynti- ja osatuloutussaamiset muodostavat 45 % konsernin varoista ja saamisiin sisältyy arvostusriski.

—    Olemme arvioineet myyntiprosessin ja laskutuksen oikeellisuuteen liittyviä kontrolleja. Tarkastuksen painopisteenä on ollut keskeisimpien myynnin kontrollien testaaminen.

—    Pitkäaikaisten ja osatuloutuslaskennan kautta käsiteltyjen merkittävimpien hank­keiden tuloutusperiaatteita analysoitiin suhteessa IFRS-periaatteisiin ja yhtiön laskentakäytäntöihin sekä sopimusehtoihin. Tarkastuksessa käytiin läpi konsernissa noudatettavien työmyynnin ja osatulou­tettavien projektien seurantarutiinit ja testattiin merkittävimmät kontrollit. Lisäksi analysoitiin käynnissä olevia projekteja ja työmääräennusteita.

—    Tarkastuksessa kartoitettiin myynti­saamisten seurantarutiineja ja testattiin keskeisimpien kontrollien toimivuutta sekä analysoitiin avoimia myyntisaamisia ja käytiin läpi tilikauden päättymisen jälkeisiä maksusuorituksia mahdollisten epäkuranttien myyntisaamisten tunnistamiseksi.

 

 

 

 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärin­käytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheel­lisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

  • Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheel­lisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastus­evidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
  • Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
  • Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
  • Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopää­töksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastus­evidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.
  • Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämis­tapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.
  • Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausun­non konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista.

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta keskeisiä. Kuvaamme kyseiset seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei kyseisestä seikasta viestitä tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä aiheutuvien epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella odottaa olevan suuremmat kuin tällaisesta viestinnästä koituva yleinen etu.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen ja vuosikertomukseen sisältyvän muun informaation kuin tilinpäätöksen ja sitä koskevan tilintarkastus­kertomuksen. Olemme saaneet toimintakertomuksen käyttöömme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen antamispäivää, ja odotamme saavamme vuosikertomuksen käyttöömme kyseisen päivän jälkeen.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkas­tuksessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme toimintakertomukseen sisältyvään informaatioon kohdistamamme työn perusteella johtopää­töksen, että kyseisessä muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

 

Osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2016

Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n 2 momenttiin viitaten toteamme, että yhtiö sopi tilikauden aikana järjestelystä liittyen huhtikuussa 2012 julkistetun 24 miljoonan dollarin yhtenäisen veloitusjärjestelmän toimitukseen, jossa asiakas maksaa yhtiölle 6,0 miljoonaa euroa saatavista. Yhtiö teki jäljelle jääneisiin saataviin liittyvän, noin 9,0 miljoonan euron, alaskirjauksen viimeisellä neljänneksellä. Tämä seikka tulee ottaa huomioon arvioitaessa ajalta 1.1.–30.6.2016 laaditun konsernin osavuosikatsauksen säännösten mukaisuutta.

Helsingissä 27. huhtikuuta 2017

 

KPMG OY AB


Toni Aaltonen
KHT

 

Lisätietoja

Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. +358505174569

www.tecnotree.com

Englanninkielinen tilintarkastuskertomus julkaistaan viikolla 18.

 

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin.

Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770