Tecnotreen hallitus päätti merkintäetuoikeusannista

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.


Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
28.5.2012 klo 13.00

Tecnotree Oyj:n hallitus päätti tänään 28.5.2012 ylimääräisen yhtiökokouksen 28.5.2012 ja varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2012 antamien valtuutusten nojalla noin 5,9 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin (”Osakeanti”) toteuttamisesta.

Tecnotreen hallitus päätti laskea liikkeeseen Osakeannissa enintään 48 997 451 uutta osaketta (”Antiosakkeet”) siten, että Tecnotreen osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään Tecnotreen osakkeita.

Osakeannin merkintähinta on 0,12 euroa Antiosakkeelta. Merkintäaika alkaa 5.6.2012 ja päättyy 19.6.2012 klo 17.00.

Tecnotreen olemassa olevien osakkeiden haltija, joka on merkitty Osakeannin täsmäytyspäivänä 31.5.2012 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Tecnotreen osakasluetteloon, saa automaattisesti kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa Tecnotreen olemassa olevaa osaketta kohden kaksi (2) vapaasti luovutettavissa olevaa arvo-osuusmuotoista merkintäoikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään Antiosakkeita. Merkintäoikeuksien haltija on oikeutettu merkitsemään kolmella (3) merkintäoikeudella yhden (1) Antiosakkeen. Antiosakkeiden murto-osia ei anneta. Kaupankäynti merkintäoikeuksilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä alkaa 5.6.2012 ja päättyy 12.6.2012. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa.

Tecnotree julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 29.6.2012.

Osakeannin yksityiskohtaiset ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Olettaen, että kaikki Antiosakkeet merkitään Osakeannissa, Tecnotree saa Osakeannista nettona noin 5,3 miljoonaa euroa. Tecnotree aikoo käyttää Osakeannista saamansa nettovarat aiempaa suurempien toimitusprojektien käyttöpääoman rahoittamiseksi sekä taseen vahvistamiseksi.

Yhtiö on saanut eräiltä osakkeenomistajiltaan merkintäsitoumukset, joiden nojalla kyseiset osakkeenomistajat ovat sitoutuneet merkitsemään yhteensä 23,6 prosenttia Antiosakkeista. Merkintäsitoumuksen ovat antaneet muun muassa Lars Hammarén, Tecnotreen hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, the Orange Company (Smartum Oy) sekä Quorum rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot (Erikoissijoitusrahasto Systematica ja Sijoitusrahasto Garp).

Espoossa 28. toukokuuta 2012

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA

Kaj Hagros, toimitusjohtaja, puhelin 040 849 1749
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puhelin 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, viestimiseen sekä asiakkuudenhallinta- ja sisältöliiketoimintaan. Tecnotreen ratkaisujen avulla tietoliikennepalvelujen toimittajat voivat kasvattaa liiketoimintaansa luomalla digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja, ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tecnotree tunnetaan joustavuudestaan ja sitoutuneisuudestaan. Yhtiöllä on yli 900 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,  Australiassa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Tecnotree ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Tecnotreen julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tecnotree ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin, paitsi Suomessa (kukin "Relevantti jäsenvaltio") ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)  Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").

Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Summa Capital Oy toimii ehdotetussa osakeannissa vain ja ainoastaan Tecnotree Oyj:n puolesta, eikä pidä ketään muita asiakkainaan ehdotetussa osakeannissa (riippumatta siitä onko kyseinen henkilö tämän pörssitiedotteen vastaanottaja vai ei), eikä hyväksy minkäänlaista vastuuta muita kuin Tecnotree Oyj:tä kohtaan asiakkailleen tarjoamastaan suojasta tai neuvonannosta ehdotetun osakeannin yhteydessä tai mistään muista tässä pörssitiedotteessa viitatuista asioista.

Summa Capital Oy ei hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän pörssitiedotteen sisällöstä eikä anna minkäänlaista takuuta, suoraa tai epäsuoraa, tämän pörssitiedotteen sisällöstä, mukaan lukien sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta, tai minkään väitteen osalta, jonka se on tehnyt tai jonka sen tai jonkun sen puolesta väitetään tehneen Tecnotree Oyj:hin, osakkeisiin tai ehdotettuun osakeantiin liittyen ja mikään tässä pörssitiedotteessa ei ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Summa Capital Oy ei, lain sallimissa rajoissa, ota mitään vastuuta oikeudenloukkauksesta, sopimuksesta tai muuten, joka sillä muutoin olisi tällaisen pörssitiedotteen tai väitteen johdosta

Liitetiedostot

Osakeannin ehdot 2012.pdf

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770